Novinky

ČR získala v prvním pololetí 2019 z rozpočtu EU o 24,4 mld. Kč více, než zaplatila

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Čistá pozice
  • Dotace
  • Česká republika

V průběhu prvního pololetí 2019 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 53,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 29,6 mld. Kč. ČR tak v první polovině roku 2019 obdržela o 24,4 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Vývoj čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Graf - Vývoj čisté pozice ČR vždy za první polovinu let 2007 - 2019 (mld. Kč)
Vývoj čisté pozice ČR vždy za první pololetí 2007-2019 (mld. Kč) (mld. Kč)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Čistá pozice ČR 2,1 26,2 29 22,7 17,4 6,6 14,9 56,4 126,8 66,6 16,7 10,4 24,4

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 25,6 mld. Kč a příjmy z fondů Společné zemědělské politiky ve výši 28,3 mld. Kč. Výsledná čistá pozice k rozpočtu EU za první pololetí roku 2019 je vyšší než výsledné bilance za první pololetí let 2017 a 2018. Nárůst kladného salda čisté pozice je primárně dán vyššími příjmy ČR ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2019 shrnuje následující tabulka.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí 2019
mil. Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 25 647,92
Strukturální fondy 15 795,73
Fond soudržnosti 9 852,19
Zemědělství 28 289,85
I. pilíř* 21 721,80
II. pilíř** 6 568,06
Programy EU*** n/a
Celkové příjmy z rozpočtu EU 53 937,78
Celkové platby do rozpočtu EU 29 561,57
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 24 376,21

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.)

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2019 zaplatila do rozpočtu EU 595 mld. Kč a získala 1,36 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 765,7 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější