Novinky

Vláda schválila výdajové rámce na další tři roky

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová strategie
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Makroekonomika
  • Konvergenční program

Vláda dnes na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2019 až 2021. Strategie vychází ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a určuje závazné výdajové rámce, podle kterých bude sestaven návrh státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů na rok 2019 a jejich střednědobé výhledy. Stanovení výdajových rámců se řídí fiskálním pravidlem založeným na proticyklickém a obezřetném nastavení fiskální politiky. Soulad odvozených rámců se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a s metodickými postupy, které Ministerstvo financí vypracovalo spolu s Národní rozpočtovou radou, potvrdila Národní rozpočtová rada svým stanoviskem ze dne 23. dubna 2018. Součástí Rozpočtové strategie je také Konvergenční program České republiky, který z výdajového rámce vychází.

„Rozpočtová strategie i konvergenční program potvrzují dlouhodobý pozitivní trend zdravého hospodaření sektoru vládních institucí. Není náhodou, že za loňský rok jsme měli v poměru k HDP čtvrtý nejnižší vládní dluh ze všech států EU a v nadcházejících letech by měl dále klesat,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Výše závazných výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů byla prostřednictvím aplikace zákona č. 23/2017 Sb. stanovena na 1 496 mld. Kč pro rok 2019, 1 533 mld. Kč pro rok 2020 a 1 579 mld. Kč pro rok 2021. Tyto částky mohou být v průběhu přípravy letošního státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů změněny pouze v případě odlišné prognózy příjmů, a to včetně změny v příjmech z Evropské unie a finančních mechanismů, či v krajních případech uvedených v zákoně o rozpočtových pravidlech, jako je např. významná živelní pohroma.

Tabulka 1: Srovnání výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů
(v mld. Kč)
  2018 2019 2020 2021
Výdajový rámec duben 2018 (1) - 1 496 1 533 1 579
Výdajový rámec v dokumentaci u SR 2018 a střednědobého výhledu (2) 1 441 1 474 1 508 -
Schválené konsolidované výdaje SR a SF a střednědobý výhled (3) 1 397 1 445 1 494 -
Rozdíl nového a původního výdajového rámce (4) = (1) - (2) - 22 25 -
Rozdíl nového rámce a schválených konsolidovaných výdajů SR a SF (5) = (1) - (3) - 51 39 -
Pozn.: Uvedené hodnoty jsou včetně výdajů na programy Evropské unie a z finančních mechanismů.
SR označuje státní rozpočet, SF státní fondy.
Zdroj: Státní rozpočet České republiky na rok 2018. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020. Výpočty a predikce Ministerstvo financí.

Konvergenční program České republiky zasazuje Rozpočtovou strategii do makroekonomického kontextu. Velkou část věnuje fiskální politice, stavu veřejných financí a jejich střednědobému i dlouhodobému vývoji. V minulém roce hospodařily veřejné finance České republiky s rekordním přebytkem ve výši 1,6 % HDP. Přebytek veřejných financí se promítl i do zatím nejvyšší hodnoty strukturálního salda na úrovni 1,1 % HDP. Přebytkové hospodaření predikujeme i v dalších letech. V roce 2018 očekáváme přebytek ve výši 1,5 % HDP, v letech následujících kolem 1 % HDP. Adekvátně se vyvíjí i zadlužení veřejných financí, které od roku 2013 pokleslo o více jak 10 procentních bodů na 34,6 % HDP v roce 2017. To řadí veřejné finance České republiky, ať již z pohledu salda nebo zadlužení, mezi nejlepší v Evropské unii. V dalších letech očekáváme pokračování klesajícího trendu dluhu až pod 30 % HDP v roce 2021.

Tabulka 2: Saldo a dluh sektoru vládních institucí
(v mld. Kč, v % HDP)
  2014 2015 2016 2017 2018
predikce
2019
predikce
2020
výhled
2021
výhled
Saldo mld. Kč -91 -28 35 81 79 59 58 56
% HDP -2,1 -0,6 0,7 1,6 1,5 1,1 1 0,9
Dluh mld. Kč 1 819 1 836 1 755 1 749 1 748 1 769 1 795 1 821
% HDP 42,2 40 36,8 34,6 32,9 31,6 30,7 29,9
Zdroj: Rok 2014 až 2017 Český statistický úřad. Rok 2018 až 2021 Ministerstvo financí.

Konvergenční program České republiky bude nyní zaslán Radě Evropské unie a Evropské komisi, které jej posoudí a vydají k němu doporučení.

 

 


 

Dokumenty ke stažení:

Doporučované

Nejčtenější