Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až květen 2018

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Pokladní plnění
  • Státní rozpočet
  • Příjmy a výdaje
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Schodek státního rozpočtu
  • Makroekonomika
  • Veřejné finance

K 31.5.2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 546,0 mld. Kč, celkové výdaje 569,1 mld. Kč a schodek hospodaření 23,1 mld. Kč (v květnu 2017 vykázán schodek 18,7 mld. Kč).

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo schodkem ve výši 51,5 mld. Kč. Ve stejném období roku 2017 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 35,6 mld. Kč.

Hospodaření na konci května bylo opět ovlivněno periodicky se opakujícími vlivy na příjmové i výdajové straně, které jsou pro květnové hospodaření typické. Na straně výdajů se jedná zejména o pravidelné vyplácení významných výdajových položek, které neprobíhá každý měsíc – dvouměsíční záloha vyplacená regionálnímu školství (cca 18 mld. Kč), čtvrtletní dotace na obnovitelné zdroje energie (cca 6,5 mld. Kč), čtvrtletní výplata státního příspěvku na důchodové pojištění (1,7 mld. Kč) či v květnu tradičně vyšší výdaje na obsluhu státního dluhu.

Naopak květnové příjmy patří mezi nižší, protože se zde nescházejí žádné splatnosti např. DPPO, DPFO placená poplatníky (z přiznání) - březen, červen, září, prosinec či splatnost DPH nejen měsíčních, ale i čtvrtletních plátců (leden, duben, červenec, říjen).

Pokladní plnění za leden - květen 2018 (v mld. Kč)
Ukazatel 2017 2018
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-květen
% plnění Index
2018/2017
Rozdíl
2018-2017
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1  8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 496,41 39,7 1 314,50 1 323,08 546,02 41,3 110,0 49,61
VÝDAJE CELKEM 515,12 39,3 1 364,50 1 373,08 569,12 41,4 110,5 54,00
SALDO -18,71 . -50,00 -50,00 -23,09 . . -4,39
Saldo bez EU/FM *) -35,59 30,9 -50,00 -50,00 -51,54 103,1 . -15,95

 *) Saldo očištěné o prostředky na programy/projekty z rozpočtu EU a FM, které byly předfinancovány ze SR a následně jsou propláceny z rozpočtu EU a FM

Příjmy státního rozpočtu

Výše celkových příjmů byla pozitivně ovlivněna zejména daňovými příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které při meziročním růstu o 34,5 mld. Kč, tj. o 8,0 %, zatím dosáhly 466,5 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 109,2 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 6,3 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Od 1.1.2018 klesl změnou rozpočtového určení daní podíl státního rozpočtu na celostátním výnosu DPH z 69,68 % na 67,5 % ve prospěch podílu obcí (odhad negativního dopadu na SR je 9,1 mld. Kč). Objektivnější meziroční srovnání tak podává údaj o inkasu DPH na úrovni veřejných rozpočtů, kde byl dosažen meziroční růst o 14,0 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Meziroční růst inkasa DPH byl zhruba o polovinu vyšší než odhadovaný meziroční růst výdajů na spotřebu vlády a domácností, což indikuje stále pozitivní dodatečný efekt ze zavedení elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení.

Celoroční plánovaný růst celostátního inkasa DPH proti skutečnosti roku 2017 ve výši 9,0 % vycházel z očekávání pozitivního dopadu pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky doprovázeného růstem platů jak ve veřejném, tak soukromém sektoru a také z opatření zavedených v předchozích letech, vedle elektronické evidence tržeb zejména kontrolního hlášení.

Od 1. března 2018 mělo dojít k účinnosti třetí vlny elektronické evidence tržeb, kdy se do tohoto systému, který odstraňuje u nepoctivých podnikatelů neoprávněnou konkurenční výhodu v podobě neplacení daní, měli zapojit zástupci svobodných povolání, zemědělci, podnikatelé v dopravě a někteří další. Účinnost třetí (i čtvrté) vlny byla odložena, což bude mít negativní dopad na celoroční plánované inkaso DPH v roce 2018. Negativně se do výběru DPH projevuje v roce 2018 i celoroční dopad přesunu novin a časopisů do druhé snížené sazby, který způsobí snížení inkasa o 0,5 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů. Negativní vliv má také změna režimu DPH u provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, kterým nově vznikl nárok na odpočet.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 60,4 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč, tj. o 1,0 %, více než na konci května 2017.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 31,5 mld. Kč při meziročním mírném růstu o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Rozpočet této daně počítá s nárůstem proti skutečnosti 2017 o 1,3 % zejména z důvodu pokračujícího pozitivního ekonomického vývoje. Proti výraznějšímu růstu působí opatření zavádějící vrácení daně za tzv. zelenou naftu i pro živočišnou prvovýrobu, které se pro rok 2018 promítá již v plné výši.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 21,6 mld. Kč, což je meziročně o 0,2 mld. Kč, tj. o 1,0 %, více. V rozpočtu této daně na rok 2018 se promítlo zvýšení sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2018, nicméně tento efekt by měl být tlumen dopadem tzv. protikuřáckého zákona, jehož očekávaným efektem je snížení spotřeby tabákových výrobků. Tento zákon je účinný od června roku 2017 a plně se jeho důsledek promítne až v roce 2018.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci (dříve ze závislé činnosti) při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, tj. o 15,3 %, zatím dosáhlo 48,0 mld. Kč. Meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2017 je odrazem pokračujícího vysokého růstu mezd jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Meziroční přírůstky inkasa opět předběžně indikují pozitivní dopad na inkaso z důvodu zvýšení minimální mzdy a z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb. Obě opatření přispívají ke snižování podílu šedé ekonomiky a k řádnému zdanění vyplácených mezd. Naopak negativní dopad na výši inkasa mají v průběhu roku 2018 legislativní úpravy navyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, které se projevily zpětně při celoročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce. Předpokládaný celoroční negativní dopad na inkaso státního rozpočtu ve výši 1,1 mld. Kč má také nové zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě s účinností od 1. ledna 2018.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (dříve z přiznání) dosáhlo stejně jako na konci května 2017 záporné hodnoty, která souvisí především s ročním zúčtováním záloh na základě podání daňových přiznání. Na plánovaný růst inkasa této daně proti skutečnosti roku 2017 o 10,9 % má mít v průběhu roku 2018 pozitivní vliv hlavně zavedení elektronické evidence tržeb. Naopak negativní dopad lze předpokládat například z titulu navrácení možnosti uplatnit slevu na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů při jejich současném zastropování s očekávaným dopadem ve výši -1,4 mld. Kč, který se na inkasu této daně už pravděpodobně projevil. Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě od roku 2017 bude mít v roce 2018 ještě dodatečný negativní dopad ve výši 0,3 mld. Kč.

Na inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které při meziročním růstu o 0,4 mld. Kč, tj. o 11,1 %, dosáhlo 4,3 mld. Kč, nemají v letošním roce vliv žádné výraznější legislativní úpravy.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 5 měsíců roku 29,2 mld. Kč, tj. 24,7 % rozpočtu. V prvních měsících roku bývá u DPPO obvyklé nižší plnění, což souvisí s možností podání daňového přiznání na konci pololetí, kdy většina významných poplatníků využívá služby daňových poradců s odkladem podání přiznání. Inkaso této daně meziročně vzrostlo o 1,0 mld. Kč, tj. o 3,6 %. V roce 2018 je rozpočet této daně o 2,8 % vyšší než inkaso roku 2017. Inkaso bude v průběhu roku meziročně pozitivně ovlivněno dopadem zavedení elektronické evidence tržeb.

U inkasa daně z nabytí nemovitých věcí, které při meziročním růstu o 21,4 % dosáhlo 5,9 mld. Kč, se v roce 2018 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Na vývoj inkasa by tak mohla mít vliv pouze předpokládaná mírná stagnace realitního trhu.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 19,7 mld. Kč, tj. o 10,4 %, dosáhly 207,9 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 6,6 % proti skutečnosti 2017. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2018 o 6,8 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak i růst průměrných pracovních příjmů.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 79,5 mld. Kč (meziroční růst o 15,2 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z rozpočtu EU a FM. Ty dosáhly 63,3 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2017 vyšší o 22,7 mld. Kč. Na jejich výši mělo výrazný vliv inkaso 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007-2013.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 569,1 mld. Kč čerpané ke konci května 2018 byly o 54,0 mld. Kč, tj. o 10,5 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Oproti skutečnému čerpání v roce 2017 rozpočet předpokládá jejich růst o 7,3 %. Meziroční růst ovlivnily zejména výdaje na důchody vyšší o 8,9 mld. Kč, dále dotace na přímé náklady základních a středních škol vyšší o 8,0 mld. Kč, transfery podnikatelským subjektům vyšší o 4,8 mld. Kč (zejména vliv 4,3 mld. Kč určených na doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.) a transfery obcím a krajům podle zákona o sociálních službách vyšší o 3,4 mld. Kč. Meziročně vyšší o 9,0 mld. Kč byly i kapitálové výdaje. Výdaje na financování společných programů EU/FM a ČR (vč. SZP) zatím dosáhly 40,3 mld. Kč, což je o 12,4 mld. Kč více než v květnu 2017.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 557,9 mld. Kč, což je o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2017 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,6 %). K 31.5.2018 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 231,2 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 11,0 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 8,9 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Výdaje na důchody v roce 2018 rostou i díky zvýšení základní výměry důchodu o 150 Kč a procentní výměry o 3,5 % (tj. v průměru o 475 Kč měsíčně).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 75,6 mld. Kč a meziročně vzrostly o 11,8 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 57,1 mld. Kč. Šlo o zálohy regionálnímu školství na první pololetí roku ve výši 54,2 mld. Kč (v květnu 2017 to bylo 46,7 mld. Kč) a o dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,9 mld. Kč (v květnu 2017 to bylo 2,5 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům od 1. července 2017 o 9,4 %. S platností od 1. listopadu 2017 došlo k navýšení tarifních platů také pedagogickým pracovníkům o 15 % a znovu nepedagogickým pracovníkům o 10 %.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 28,6 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,2 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2017 o 7,0 % vychází zejména ze zvýšení plateb z 920 Kč na 969 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2018.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 23,4 mld. Kč a i přes meziroční růst o 9,0 mld. Kč, tj. o 63,0 %, je výše jejich čerpání zatím jen na 25,5 % rozpočtu. Pomalejší realizace investic je však pro začátek roku tradiční. Z této částky bylo 16,1 mld. Kč určeno na financování společných programů EU a ČR (vč. SZP a FM), což je meziročně o 9,8 mld. Kč více.

Schválený rozpočet je nad úrovní skutečného čerpání kapitálových výdajů roku 2017 o 8,4 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Je tvořen prostředky ve výši 36,2 mld. Kč, které mají financovat společné programy EU a ČR (vč. SZP a FM). Zbývajících 54,0 mld. Kč představuje prostředky, které mají být čerpány výhradně z národních zdrojů. Navíc nad rámec rozpočtu budou moci organizační složky státu realizovat investiční výdaje i prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, jejichž stav na začátku roku 2018 byl necelých 100 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května 2018 schodkem ve výši 23,1 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2017 schodek vyšší o 4,4 mld. Kč. Při očištění hospodaření státního rozpočtu o toky EU a FM prostředků jak na příjmové, tak výdajové straně by výsledek znamenal meziročně horší výsledek o 16,0 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo schodkem 23,9 mld. Kč (v květnu 2017 schodkem ve výši 25,0 mld. Kč), když příjmy činily 103,8 mld. Kč (v květnu 2017 to bylo 89,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 127,7 mld. Kč (v květnu 2017 to bylo 114,1 mld. Kč). Vyšší příjmy v samotném květnu o 14,7 mld. Kč ovlivnily nejvíce o 5,5 mld. Kč vyšší příjmy z rozpočtu EU, o 4,1 mld. Kč vyšší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a o 2,4 mld. Kč vyšší inkaso DPH. Na vyšších výdajích v samotném květnu o 13,6 mld. Kč se nejvíce podílely běžné výdaje vyšší o 12,7 mld. Kč. Napříč výdajovými položkami byly v samotném květnu meziročně vyšší o 3,2 mld. Kč i výdaje na financování společných programů EU/FM a ČR (vč. SZP). 

Saldo státního rozpočtu / leden - květen (v mil. Kč)
leden-květen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saldo SR 4 204 2 920 -4 844 -9 394 -6 732 -10 227 -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319 -71 410 -95 356 -81 467 -79 047 -39 777 -9 521 -22 128 22 387 -18 706 -23 094
Graf - Plnění státního rozpočtu ČR 2017 - 2018 - graf květen
Vývoj salda SR za leden až květen v roce 2017 a 2018 (mld. Kč)
leden leden-únor leden-březen leden-duben leden-květen leden-červen leden-červenec leden-srpen leden-září leden-říjen leden-listopad leden-prosinec
mld. Kč
2017 9,1 3,67 4,68 6,27 -18,71 0 0 0 0 0 0 0
2018 26,45 25,75 16,26 0,77 -23,09 0 0 0 0 0 0 0

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2017 2018
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost
leden-květen
% plnění Index 2018/2017 Rozdíl 2018-2017
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
Příjmy celkem 496,41 39,7 1 314,50 1 323,08 546,02 41,3 110,0 49,61
v tom:                
Daňové příjmy celkem 432,05 38,8 1 219,23 1 219,23 466,50 38,3 108,0 34,45
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 243,82 36,7 722,29 722,29 258,61 35,8 106,1 14,79
v tom:                
DPH 102,97 39,9 280,90 280,90 109,24 38,9 106,1 6,28
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 59,82 39,6 154,70 154,70 60,44 39,1 101,0 0,62
- Spotřební daň z minerálních olejů 31,25 39,9 81,90 81,90 31,52 38,5 100,9 0,27
- Spotřební daň z tabákových výrobků 21,42 38,5 55,50 55,50 21,63 39,0 101,0 0,22
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,48 25,3 1,90 1,90 0,48 25,2 99,7 0,00
Daně z příjmů PO 28,20 24,7 118,40 118,40 29,21 24,7 103,6 1,01
Daně z příjmů FO - v tom: 42,38 35,2 145,40 145,40 48,41 33,3 114,2 6,03
- vybíraná srážkou 3,90 38,6 10,70 10,70 4,33 40,5 111,1 0,43
- placená plátci 41,64 39,6 127,90 127,90 48,03 37,5 115,3 6,39
- placená poplatníky -3,16 -60,8 6,80 6,80 -3,95 -58,1 125,0 -0,79
Majetkové daně - v tom: 4,86 41,9 12,00 12,00 5,93 49,5 122,1 1,07
- Daň dědická 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 80,9 0,00
- Daň darovací -0,03 x 0,00 0,00 0,00 x x 0,03
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 4,89 42,1 12,00 12,00 5,93 49,4 121,4 1,04
Poplatky za uložení odpadů 0,65 42,2 1,55 1,55 0,66 42,9 101,5 0,01
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,11 110,5 0,20 0,20 0,14 70,5 127,6 0,03
Daň z hazardních her (vč. zrušených odvodů z loterií a VHP) 2,75 65,5 4,80 4,80 2,45 51,1 89,3 -0,29
Ostatní daňové příjmy *) 2,08 56,1 4,34 4,34 2,11 48,6 101,5 0,03
Pojistné na SZ - z toho: 188,23 42,0 496,94 496,94 207,89 41,8 110,4 19,66
- na důchody 167,37 42,0 443,69 443,69 184,84 41,7 110,4 17,48
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 64,36 47,1 95,26 103,85 79,52 76,6 123,6 15,16
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 53,04 44,5 92,19 100,77 77,80 77,2 146,7 24,76
- Příjmy z EU/FM 40,61 41,8 70,22 78,80 63,29 80,3 155,8 22,68
- Soudní poplatky 0,47 39,5 1,19 1,19 0,49 41,1 104,1 0,02
- Příjmy sdílené s EU 0,74 46,0 1,66 1,66 0,68 40,9 92,0 -0,06
Kapitola Operace SFA 0,50 80,9 0,35 0,35 0,39 111,6 76,8 -0,12
Kapitola Státní dluh 0,38 x 0,00 0,00 0,00 x x -0,38
Kapitola VPS 10,43 62,0 2,73 2,73 1,33 48,8 12,8 -9,10

*) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2016 Celkem r. 2017 Celkem r. 2018 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-květen % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-květen % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-květen % plnění 2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   553,10     596,21     651,77   43,11 55,56 107,8 109,3
- Daňové příjmy 857,53 315,34 36,8 920,96 340,94 37,0 1 017,89 367,47 36,1 25,59 26,54 108,1 107,8
                           
- DPH 352,60 133,73 37,9 370,50 147,57 39,8 416,10 161,57 38,8 13,84 14,00 110,3 109,5
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,40 62,56 41,9 158,80 62,95 39,6 162,90 63,60 39,0 0,39 0,65 100,6 101,0
- daně z příjmů PO 150,20 38,62 25,7 169,20 41,69 24,6 175,40 43,20 24,6 3,07 1,51 108,0 103,6
- daně z příjmů FO 165,10 58,97 35,7 180,50 65,64 36,4 218,10 75,17 34,5 6,67 9,53 111,3 114,5
- vybíraná srážkou 16,20 6,06 37,4 14,90 5,73 38,5 15,80 6,37 40,3 -0,33 0,64 94,6 111,1
- placená plátci 145,40 56,33 38,7 159,20 63,07 39,6 193,80 72,75 37,5 6,74 9,68 112,0 115,3
- placená poplatníky 3,50 -3,43 x 6,40 -3,16 x 8,50 -3,95 x 0,27 -0,79 x x
- silniční daň 5,70 2,68 47,1 5,90 2,80 47,5 6,10 2,90 47,5 0,12 0,09 104,5 103,3
- daň z nemovitých věcí 10,30 6,29 61,0 10,40 6,63 63,7 11,40 6,65 58,4 0,34 0,02 105,4 100,4
- majetkové daně 10,30 5,01 48,7 11,60 4,86 41,9 12,00 5,93 49,5 -0,15 1,07 97,0 122,1
- dálniční poplatek ****) 4,20 2,98 70,9 4,50 3,20 71,1 5,00 3,09 61,8 0,22 -0,11 107,5 96,5
- ostatní daně a poplatky 9,73 4,51 46,4 9,56 5,59 58,5 10,89 5,37 49,3 1,08 -0,22 124,0 96,0
                           
- Pojistné na SZ 421,99 174,92 41,5 447,83 188,23 42,0 496,94 207,89 41,8 13,31 19,66 107,6 110,4
                           
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   62,84     67,04     76,40   4,20 9,36 106,7 114,0

*) v celost.daních v roce 2016 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2017 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (4,9 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2018 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,1 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (5,4 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr. pojišťovnami. V souvislosti se zavedením nového způsobu přerozdělování dle PCG se jedná pouze o vybrané pojistné za období od 1.1. do 30.4. Pro srovnání v předchozích letech se jedná o výběr od 18.12. do 17.4. Nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR.

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2017 2018
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-květen
% plnění Index 2018/2017 Rozdíl 2018-2017
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 515,12 39,3 1 364,50 1 373,08 569,12 41,4 110,5 54,00
Běžné výdaje 500,78 41,6 1 274,37 1 281,44 545,75 42,6 109,0 44,97
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 36,47 30,9 133,72 133,82 42,07 31,4 115,3 5,59
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 40,24 34,3 119,21 117,71 42,97 36,5 106,8 2,74
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 16,91 36,5 45,22 45,22 18,10 40,0 107,0 1,19
- Výdaje na realizaci záruk 0,35 27,0 0,45 0,45 0,00 0,0 0,0 -0,35
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 22,05 47,6 47,84 52,74 26,83 50,9 121,7 4,78
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 6,77 49,1 11,78 14,86 8,68 58,4 128,3 1,92
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 14,16 34,1 34,95 37,05 17,14 46,3 121,1 2,98
- Neinvestiční transfery SZIF 13,23 41,3 29,07 31,15 15,49 49,7 117,1 2,26
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 27,37 41,2 69,80 69,80 28,60 41,0 104,5 1,23
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 63,75 49,4 152,34 153,38 75,58 49,3 118,6 11,83
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 37,79 57,6 67,91 70,23 41,79 59,5 110,6 4,00
Sociální dávky **) - v tom: 220,23 41,5 557,88 557,59 231,22 41,5 105,0 10,99
- Důchody 170,76 41,5 429,28 429,28 179,63 41,8 105,2 8,88
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,75 44,4 6,97 6,93 3,44 49,7 91,9 -0,30
- Ostatní soc.dávky 30,16 42,8 77,72 77,49 31,98 41,3 106,0 1,82
- Státní soc.podpora 15,56 38,9 43,91 43,89 16,16 36,8 103,8 0,60
Stavební spoření 3,89 84,6 4,15 4,15 3,87 93,2 99,5 -0,02
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,42 46,9 6,95 6,95 3,47 49,9 101,3 0,04
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 14,89 39,7 39,55 39,55 15,50 39,2 104,2 0,62
Ostatní běžné výdaje ***) 9,75 37,9 28,30 23,62 8,02 34,0 82,3 -1,73
Kapitálové výdaje 14,34 13,5 90,12 91,64 23,37 25,5 163,0 9,03
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 3,00 18,4 17,19 16,56 2,72 16,4 90,9 -0,27
Investiční transfery podnikatelským subjektům 1,32 20,5 4,60 4,64 4,14 89,4 315,0 2,83
Investiční transfery státním fondům - z toho: 3,54 9,0 40,60 38,53 4,72 12,3 133,5 1,19
- Investiční transfery SFDI 1,66 4,9 35,92 35,92 2,50 7,0 150,9 0,84
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 2,09 24,7 4,96 5,21 3,90 74,8 186,8 1,81
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 3,11 28,4 10,23 13,91 6,48 46,6 208,0 3,36
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,29 5,2 12,54 12,80 1,40 11,0 108,7 0,11
Saldo hospodaření SR -18,71 . -50,00 -50,00 -23,09 . . -4,39

*) skutečnost v roce 2018 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Doporučované

Nejčtenější