Novinky

Česká republika získala v roce 2017 z rozpočtu EU o 55,4 mld. Kč více, než zaplatila

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Čistá pozice
  • Tisková zpráva
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

V průběhu celého roku 2017 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 97,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 42,4 mld. Kč.

ČR tak za celý rok 2017 obdržela o 55,4 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla. Výsledný pokles čisté pozice ČR v roce 2017 ve srovnání s předchozími roky je způsoben zejména tím, že v letech 2015 a 2016 se výrazně koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 2007-2013, zatímco v roce 2017 již převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014-2020. Vývoj čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Graf - Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2017 (mld. Kč)
Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2017 (mld. Kč)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
čistá pozice ČR 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,8 84,8 75,3 150 79,6 55,4

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 64,1 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 29,4 mld. Kč.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2017 shrnuje tabulka č. 1 přiložená níže.

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2017 zaplatila do rozpočtu EU 515,8 mld. Kč a získala 1,211 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 695,5 mld. Kč.

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí opět příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU, jak ukazuje následující graf.

Graf - Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2017
Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2017 (mld. Kč)
'04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Příjmy z rozpočtu EU 25,3 32,7 37,3 47,3 59,2 78,1 85 72,5 113 126,4 119,8 191,9 123,8 97,9
Platby do rozpočtu EU 18 30,7 30,4 32,1 35,4 35,8 37,1 41,7 39,8 41,7 44,5 41,9 44,2 42,4
Čistá pozice ČR 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,1 84,8 75,3 150 79,6 55,4

 Příjmy z rozpočtu EU mil. Kč
Tab Č.1 - Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2017
Strukturální akce 64 090,52
Strukturální fondy 32 965,71
Fond soudržnosti 31 124,82
   
Zemědělství 29 354,93
I. pilíř* 22 535,05
II. pilíř** 6 819,88
   
Programy EU*** 4 406,99
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU 97 852,45
Celkové platby do rozpočtu EU 42 409,15
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 55 443,30

 

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd)

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2017 ve výši 26,33 (údaj ČNB).

Doporučované

Nejčtenější