Novinky

Stanovisko Ministerstva financí a Finanční správy k situaci českých lodníků v Nizozemí

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo financí
  • Finanční správa
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla
  • Daň

Smlouva je důsledkem dlouhodobé mezinárodní daňové politiky Nizozemska, které vzhledem k vysokému počtu nizozemských lodníků pohybujících se v zahraničí sjednává s partnerskými zeměmi obrácený režim zdaňování jejich příjmů. Příjmy by podle této smlouvy z roku 1974 měly být zdaňovány tam, kde je poplatník rezidentem – a nikoliv tam, kde vykonává svou činnost. Nizozemští lodníci v zahraničí tedy zdaňují v Nizozemsku, čeští lodníci v Nizozemsku by zase měli zdaňovat v ČR. Tento režim je pro partnerské státy Nizozemska (zejména bez přístupu k moři) přirozeně fiskálně výhodný, a proto je sjednáván.

Na základě nových informací, které Finanční správa zjistila díky povinné automatické výměně informací aplikované na základě směrnice EU došlo ke zjištění, že velká část českých lodníků působících v Nizozemsku nepostupuje v souladu s výše uvedenou smlouvou a své příjmy daní v Nizozemsku. Finanční správa ČR proto musela příslušné poplatníky vyzvat k podání daňového přiznání v České republice s tím, že daně, které v rozporu s mezinárodní dohodou zaplatili v Nizozemsku, jim budou naopak v Nizozemí vráceny.

Abychom zmírnili případný negativní dopad na poplatníky, přistoupili jsme ke zcela výjimečným a nadstandardním krokům, které představují maximum zákonem povolené tolerance správce daně. Jedná se zejména o možnost posečkání s placením daně (v maximální délce až 6 let), aby si poplatník mohl nejprve vyžádat daň zaplacenou v zahraničí a teprve poté řádně zdanil svůj příjem v ČR. Poplatníci dostanou k dispozici návod, jak si o toto posečkání požádat, zároveň postup, jak si požádat o vrácení daně v Nizozemsku. Lodníkům bylo doporučeno, aby využili možnosti požádat o prominutí úroku z prodlení i úroku z případného posečkání . Finanční správa ČR vyzve Finanční správu Nizozemska o co nejrychlejší vyřizování příslušných žádostí. K takto přívětivému přístupu, přestože docházelo k porušování daňových zákonů, přistoupila Finanční správa zcela výjimečně a to na základě osobního jednání se zástupci lodníků, které ukázalo na vysokou rozšířenost této praxe v příslušné komunitě a možné negativní dopady do jejich sociálního statusu v případě, že by správce daně postupoval standardním způsobem.

Informace pro dotčené lodníky jsou k dispozici zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/zdaneni-prijmu-fo-vykonavajicich-zamestn-7538

Lodníky navrhovaná možnost prominout tyto daně rozhodnutím ministra financí byla Ministerstvem financí shledána jako právně nerealizovatelná a protiprávní, neboť podle zákona může daň prominout zcela nebo částečně ministr financí výlučně z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo při mimořádných, zejména živelných událostech, což v tomto případě nenastalo. Vzhledem k tomu, že zástupci lodníků na odpuštění daně v rámci tohoto institutu trvají, byli na pracovní schůzce vyzváni k doložení právní úvahy, která by Ministerstvu financí umožnila tento výjimečný institut využít.

Nejčtenější