Novinky

Ředitelem Auditního orgánu Ministerstva financí se stal Stanislav Bureš

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Auditní orgán MF
  • Personální změna
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ředitelem odboru 52 – Auditní orgán byl k datu 3. února 2016 jmenován Mgr. Stanislav Bureš, který zvítězil ve výběrovém řízení na tuto pozici konaném dle zákona o státní službě.

Auditní orgán Ministerstva financí zajišťuje provádění auditů pro operační programy EU spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a z Evropského námořního a rybářského fondu a dalších. V rámci své činnosti provádí za účelem ověření účinnosti fungování řídícího a kontrolního systému operačních programů audity systému a na vybraném vzorku pro ověření vykázaných výdajů audity operací.

V roce 2016 bude patřit mezi hlavní úkoly nového ředitele dokončení tzv. auditů designace, které jsou nezbytné pro zahájení čerpání financí z rozpočtu EU v rámci programovacího období 2014-2020, úkoly související s řádným ukončením programovacího období 2007-2013 a zahájení výkonu auditů systému a auditů operací v programovacím období 2014-2020. „Je třeba otevřeně komunikovat s Evropskou komisí a kontinuálně pokračovat ve vysokém standardu kvality práce Auditního orgánu. Mým cílem je tento standard ještě zvyšovat a posilovat vzájemnou důvěru,“ uvedl Stanislav Bureš.

Jednou z priorit Auditního orgánu do budoucna je zajištění informovanosti, vzájemné komunikace s auditovanými subjekty a v důsledku tak zvýšení předvídatelnosti rozhodovací praxe Auditního orgánu. „Za zcela klíčovou považuji otevřenou komunikaci o auditech s příjemci auditních zpráv a sdílení právních názorů Auditního orgánu na hlavní oblasti práva veřejných zakázek, práva veřejné podpory a způsobilosti výdajů jako takové, které podstatnou měrou vstupují do chybovosti jednotlivých operačních programů,“ vysvětluje Stanislav Bureš.

Stanislav Bureš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Auditním orgánu Ministerstva financí působí od roku 2012. Stanislav Bureš je právním expertem v oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory, finanční kontroly a rozpočtových pravidel. Před svým nástupem na Ministerstvo financí pracoval jako právník – kontrolor v oddělení strukturální politiky Nejvyššího kontrolního úřadu.

Doporučované

Nejčtenější