Novinky

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Tisková zpráva
 • Daňové změny
 • Návrhy daňových změn
Aktualizováno 21. 12. 2016 11:30

Další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě

Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste o 200 Kč měsíčně (tj. o 2.400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě potom o 300 Kč měsíčně (tj. o 3.600 Kč ročně) oproti roku 2016.

Zvýšení limitů pro penzijní a životní pojištění

Pro rok 2017 dojde k navýšení limitů pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně, a to z 12.000 Kč na 24.000 Kč ročně. Zároveň se zvyšuje limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně z příjmů fyzických osob, a to z 30.000 Kč na 50.000 Kč ročně.

Elektronická evidence tržeb

Dnem 1. 3. 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na podnikatele provozující maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE.

Nový formulář daňového přiznání fyzických osob přiznávajících závislou činnost

Občané mohou v příštím roce podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 snadněji a rychleji. Nový zjednodušený a přehledný tiskopis, jehož verze byla představena na podzim tohoto roku, má oproti původní čtyřstránkové verzi pouze dvě strany.

Navrácení slev poplatníkům daně z příjmů uplatňujícím paušální výdaje

Dojde ke zrušení omezení, které spočívalo v nemožnosti snížit si daň o slevu na manžela a uplatnit si daňové zvýhodnění na vyživované dítě u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který uplatňuje paušální výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů a splňuje podmínky uvedené v § 35ca zákona o daních z příjmů.

Rozšíření možnosti stanovení daně z příjmů paušální částkou

V souvislosti s účinností daňového balíčku (pravděpodobně od 1. dubna 2017) bude umožněno stanovení daně z příjmů paušální částkou nově i u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti také příjmy ze závislé činnosti. Dále bude odstraněna podmínka, kdy tuto samostatnou činnost musí poplatník vykonávat bez zaměstnanců. Rozšířená možnost stanovení daně paušální částkou bude využitelná již pro zdaňovací období roku 2017.

Doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké pro účely poskytnutí úvěru ze stavebního spoření

Nově bude umožněno poskytnout úvěr ze stavebního spoření také k financování bytových potřeb registrovaného partnera. Tím se odstraňuje neodůvodněná diskriminace těchto osob.

Zákon o spotřebitelském úvěru

V oblasti finančních trhů připravilo Ministerstvo financí klíčový zákon o spotřebitelském úvěru, účinný od 1. prosince 2016, který významně zlepšuje postavení spotřebitele a kultivuje podnikatelské prostředí v této oblasti. Návrh zákona uceleně pokrývá všechny typy spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky až po hypotéky a jiné úvěry na bydlení, kterých se dosud zákon o spotřebitelských úvěrech netýkal. Návrh obsahuje prvky, které významně chrání spotřebitele, eliminují praxi jejich klamání, zneužívání a omezují lichevní praktiky.

Zákon zlepšuje postavení spotřebitele tím, že:

 • Omezuje sankce za pozdní splátku úvěru – na právo na účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s prodlením spotřebitele, zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu, jejíž výše je zastropována denně (nejvýše 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení) i celkově (maximálně polovina úvěru, nejvýše však 200 000Kč).
 • Umožňuje úvěr na bydlení předčasně splatit bez vysokých nákladů – spotřebitel bude moci splatit svůj dluh kdykoli a poskytovatel bude mít právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s předčasným splacením; v těžkých životních situacích, které vedou k výraznému snížení schopnosti spotřebitele úvěr splácet, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma.
 • Nebude-li při poskytnutí úvěru řádně posouzena úvěruschopnost, tedy zda je spotřebitel schopen ze svých příjmů řádně úvěr splácet, je smlouva o úvěru neplatná - při neplatnosti smlouvy nemusí spotřebitel platit žádný úrok, dokonce se mu dosud zaplacené úroky vracejí, zatímco půjčenou jistinu vrací spotřebitel ve splátkách dle svých možností.
 • Bude se nově vztahovat i na další typy úvěrů, jako jsou hypoteční úvěry, nebo tzv. mikroúvěry (do 5 000 Kč).
 • Významně zvyšuje nároky na nebankovní subjekty pro „podnikání v úvěrech“ – zákon reguluje vstup do odvětví u zprostředkovatelů a nebankovních poskytovatelů úvěrů, klade vyšší nároky na odbornost, důvěryhodnost a určitou úroveň počátečního kapitálu. Přesouvá licencování a dohled nad všemi poskytovateli a zprostředkovateli úvěrů na Českou národní banku.

Novela zákona o platebním styku

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o platebním styku, která by měla nabýt účinnosti v prvním čtvrtletí roku 2017 a která významně zlepšuje postavení spotřebitelů v oblasti platebních služeb.

Zákon zlepšuje postavení spotřebitele tím, že:

 • Sjednocuje terminologii v obchodních podmínkách a cenících - Návrh sjednocuje pojmy a názvy, které banky používají ve svých obchodních podmínkách a cenících a upravuje jednotné informační dokumenty týkající se poplatků.
 • Spotřebitel nově každoročně obdrží informaci, kolik bance na poplatcích zaplatil za předchozí kalendářní rok. To vše má spotřebitelům umožnit snazší orientaci v nabídkách bank.
 • Stanovuje podmínky pro provozování tzv. internetových srovnávačů bankovních poplatků - Spotřebitel získá objektivní informace o nabídkách různých bank – zákon stanovuje přesné podmínky, za jakých mohou být srovnávací stránky provozovány a co mají obsahovat. Na dodržování těchto povinností bude dohlížet ČOI a v případě bank ČNB.
 • Upravuje pravidla a lhůty pro převedení platebního účtu do jiné banky - Spotřebiteli zůstane zachováno nastavení trvalých příkazů a inkas. Spotřebiteli musí převedení účtu umožnit každá banka – tato povinnost je dána ze zákona. Dále dochází ke zkrácení lhůt pro převedení z 15 na 12 pracovních dnů.

Změny u penzijních produktů s účinností od 1. 1. 2017

 • Zvýšení osvobození od daně příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění splňující podmínky zákona o daních z příjmů na 50 000 Kč ročně.
 • Zvýšení částky, kterou lze odečíst od základu daně, pokud poplatník platí příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření na 24 000 Kč.
 • Zvýšení částky, kterou lze odečíst od základu daně, pokud poplatník platí pojistné na soukromé životní pojištění, které splňuje podmínky zákona o daních z příjmů, na 24 000 Kč.
 • Změna postupu výpočtu nároku na nezdanitelnou část základu daně tak, že nová zákonná úprava umožnuje zohlednit i jednorázové vyšší příspěvky účastníků.

Plátci zdravotních pojištění budou posílat platby na jiné bankovní účty než doposud

Do 10. února 2017 zruší zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí. Ke změně dochází díky novele zákona o rozpočtových pravidlech, která byla úspěšně iniciována ze strany Ministerstva financí.

Všechny zdravotní pojišťovny si zřídily účty u ČNB s předstihem. Plátci proto mohou platit pojistné na nové účty již dříve. Podrobnější informace včetně kontaktů na jednotlivé pojišťovny, se kterými doporučujeme řešit konkrétní záležitosti, naleznete zde.

Navýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb

Na základě rozhodnutí vlády byl novelou vyhlášky č. 114/2002 Sb. navýšen základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb o půl procentního bodu (tedy na 2 %) v roce 2017 a letech následujících.

Dotační program na výstavbu nových kapacit základních škol

Ministerstvo financí zajišťuje realizaci dotačního programu určeného na výstavbu nových kapacit ZŠ v obcích z celé ČR, které se potýkají s problémem prudkého nárůstu počtu obyvatel. O tom, že se podprogram osvědčil, svědčí kladné reakce ze strany obcí. Proto byla prodloužena doba trvání dotačního titulu do roku 2020. Zároveň byla vyhlášena čtvrtá výzva pro předkládání projektů.

V současné době financujeme 82 projektů za 2,6 mld. Kč za podpory státního rozpočtu pro roky 2014 – 2017 ve výši 1,8 mld. Kč. S realizací těchto projektů se navýší kapacita v základních školách téměř o 9000 míst, což přispěje ke zkvalitnění života zejména mladých rodin s dětmi. Pro rok 2017 počítáme v podprogramu s částkou 600 mil. Kč, z toho cca 200 mil. Kč je určeno na nové projekty.

Nové automaty v restauracích a hospodách nebudou povolovány

Díky ustanovením nového zákona o hazardních hrách z dílny Ministerstva financí již nebudou v příštím roce povolovány žádné nové automaty do restaurací a hospod. Až doběhnou stávající povolení, tento fenomén z ČR vymizí.

Legální hry na internetu u zahraničních provozovatelů

Díky novému zákonu o hazardních hrách si budou moci občané zahrát legálně na internetu hry také u zahraničních provozovatelů. Doposud nebylo legální působení provozovatelů ze zahraničí povoleno, přestože charakter internetu jejich faktické působení na trhu umožňoval. Zákon rovněž hráčům nabízí možnost nastavit si tzv. sebeomezující opatření, která by měla sloužit k bezpečnějšímu hraní.

Hazard bude dozorovat Celní správa

Celní správa, která dostane pravomoc dozorovat hazard, začne od ledna nekompromisně potírat nelegální hazard.

Žadatelé o dotace spolufinancované z rozpočtu EU budou mít povinnost předložit seznam svých skutečných majitelů

S účinností od ledna 2017 mají žadatelé o dotace spolufinancované z rozpočtu EU povinnost předložit poskytovateli dotace seznam svých skutečných majitelů (fyzických osob) ve smyslu předpisů proti praní špinavých peněz. Poskytovatel dotace je současně oprávněn požadovat po žadateli o dotaci, resp. po příjemci dotace kdykoli v průběhu jejího čerpání, doložení informace o skutečných majitelích průkaznými dokumenty. Toto opatření významně přispívá k transparentnosti procesu přidělování dotací a k zamezení zneužití střetu zájmů při administraci dotací spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Aktualizovaný katalog otevřených dat Ministerstva financí

Aktualizace katalogu otevřených dat Ministerstva financí o nová data o všech poskytnutých dotacích, průběžné zveřejňování dat o hospodaření MF a zapojení Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva spravedlnosti, Českého telekomunikačního úřadu a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy do přehledné aplikace Supervizor.

Účetní výkazy za Českou republiku

V roce 2017 proběhne za rok 2016 sestavení účetních výkazů za Českou republiku již s plným rozsahem účetních jednotek (cca 19 tis.), tj. včetně státních podniků, zdravotních pojišťoven, veřejných výzkumných institucí nebo významných obchodních korporací, ve kterých stát nebo územní samosprávný celek uplatňují vliv na řízení a ovládání.

Výstupy z účetní konsolidace státu budou rozsáhlým zdrojem informací o nakládání s veřejnými prostředky a o stavu majetku a závazků České republiky pro široký okruh uživatelů mj. s cílem zvyšovat transparentnost výkaznictví veřejného sektoru.

Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) srážkovou daní

Pro rok 2017 je navrhováno, aby poplatník nebyl povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. člen volební komise).

Odejmutí daňové podpory doplňkového penzijního spoření v případě výplaty částečného odbytného

Pokud dojde k výplatě částečného odbytného u doplňkového penzijního spoření (1/3 naspořených prostředků při dovršení 18 let), následkem bude ztráta možnosti do budoucna čerpat daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření zaměstnance, dále dodanění dosud osvobozených příspěvků zaměstnavatele a dodanění částky, o které mu byl v uplynulých deseti letech z důvodu jím zaplacených příspěvků na doplňkové penzijní spoření základ daně snížen.

Osvobození dividend u fundací

V současné době je osvobozen příjem z výplaty dividend, pokud dceřiná společnost vyplácí dividendy mateřské společnosti, přičemž toto osvobození platí pouze pro obchodní korporace. Nová právní úprava zajistí, že toky finančních prostředků (dary a příspěvky) budou zdaněny ve srovnatelné výši, bez ohledu na skutečnost, zda jsou poskytnuty přímo mezi fyzickými osobami v postavení osob blízkých nebo prostřednictvím jiné entity (svěřenského fondu nebo rodinné fundace). Daňový režim již nebude odrazovat od vyčleňování podílů v obchodních korporacích do těchto entit.

Odpisování technického zhodnocení

Rozšíření možnosti odpisovat technické zhodnocení i na ostatní případy, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému. V současnosti je toto možné jen u nájmu a finančního leasingu. Vedle toho ovšem existují i jiné smluvní typy, bude tak dosaženo souladu s ekonomickou realitou.

Nastavení doby odpisování u nehmotného majetku jako minimální

Současná právní úprava neumožňuje odpisovat nehmotný majetek (např. audiovizuální dílo nebo software) po delší dobu, než je stanovena zákonem. Poplatník bude mít možnost si určit delší dobu odpisování.

Zrušení specifické úpravy zdaňování společnosti (dříve sdružení)

V současnosti je legislativně zakotvena užší vazba mezi společníky (stane-li se plátcem DPH jeden společník, stanou se plátci DPH ze zákona i ostatní společníci). Nově bude úprava zdaňování společnosti (dříve sdružení) postavena na principu samostatného působení každého společníka (bez vazby na ostatní společníky).

Zavedení institutu nespolehlivé osoby

Cílem tohoto institutu je zamezit účelovému rušení registrace plátců DPH se záměrem „očistit“ se od označení nespolehlivý plátce. Nespolehlivou osobou se tak stane nespolehlivý plátce, pokud dojde ke zrušení jeho registrace k DPH.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Režim přenesené daňové povinnosti se bude vztahovat na další plnění: poskytnutí zprostředkovatelské služby spočívající v obstarávání dodání investičního zlata, poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce, dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, dodání zboží při postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem, dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji.

Úprava úroku z daňového odpočtu

V současnosti se vznik úroku váže na délku postupu k odstranění pochybností. Nově nebude rozhodné, jak dlouho tento postup trval. Po uplynutí stanovené doby vznikne nárok na úrok, pokud odpočet nebyl do stanovené doby (4 měsíce) vrácen. Zároveň se rozšíří okruh situací, kdy úrok z daňového odpočtu vznikne, nově se tak bude vedle postupu k odstranění pochybností jednat také o daňovou kontrolu. Zároveň se zvýší sazba úroku z daňového odpočtu o 1 procentní bod.

Nabídky stáží a práce pro studenty a absolventy vysokých škol

Odbory sekce Mezinárodní vztahy přibližují svoji činnost veřejnosti zejména prostřednictvím nabídky stáží pro studenty a nabídky práce pro absolventy VŠ. Ti mohou aktivně participovat na činnosti oddělení a získat cenné zkušenosti z oblasti fungování veřejné správy pro svůj další profesní rozvoj.

Doporučované

Nejčtenější