Novinky

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2015

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Čistá pozice
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU

V průběhu celého roku 2015 obdržela České republika z rozpočtu EU rekordní příjmy ve výši celkem 193,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 41,9 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2015 obdržela o 151,8 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla a výsledná čistá pozice ČR je nejvyšší od vstupu ČR do EU. Vývoj čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Graf - Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2015 (mld. Kč)
Vývoj čisté pozice ČR v letech 2004-2015 (mld. Kč)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
čistá pozice ČR 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,8 84,8 75,3 151,8

Za významným kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stál zejména výrazný nárůst čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti programového období 2007-2013. V roce 2015 ČR obdržela v případě fondů Politiky soudržnosti prostředky ve výši 157,4 mld. Kč. Příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 31 mld. Kč, klíčovou položku zde tvořil objem přímých plateb (24 mld. Kč). Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2015 shrnuje tabulka č. 1 přiložená níže.

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2015 zaplatila do rozpočtu EU 429,2 mld. Kč a získala 990,4 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 561,2 mld. Kč. Za významně pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu v posledním roce stojí zejména zrychlené čerpání ČR z fondů Politiky soudržnosti, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují postupným tempem (viz graf č. 2).

Graf - Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2015
Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2015 (mld. Kč)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy z rozpočtu EU 25,3 32,7 37,3 47,3 59,2 78,1 85 72,5 113 126,4 119,8 193,7
Platby do rozpočtu EU 18 30,7 30,4 32,1 35,4 35,8 37,1 41,7 39,8 41,7 44,5 41,9
Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU 7,3 2 6,9 15,2 23,8 42,3 47,9 30,8 73,1 84,8 75,3 151,8

 Příjmy z rozpočtu EU mil Kč
Tab Č.1 - Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2015
Strukturální akce 157 407,99
Strukturální fondy 109 929,65
Fond soudržnosti 47 478,34
   
Zemědělství 31 023,10
I. pilíř* 24 459,88
II. pilíř** 6 563,23
   
Programy EU*** 5 300,97
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU 193 732,06
Celkové platby do rozpočtu EU 41 899,20
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 151 832,85

 

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd)

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2015 ve výši 27,283 (údaj ČNB).

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje pouze jednu z možností, jak kvantifikovat příjmy a náklady související se vstupem ČR do Evropské unie. Čistá pozice neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

Doporučované

Nejčtenější