Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až říjen 2015

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Pokladní plnění
  • Schodek státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Veřejné finance
  • Veřejný sektor

Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu za deset měsíců letošního roku zřetelně dokumentuje oživení české ekonomiky a dokládá, že se podařilo překonat dlouhodobou stagnaci české ekonomiky a uvolnit bariéry jejího růstu.

K 31.10.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 997,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 026,3 mld. Kč a schodek hospodaření 29,1 mld. Kč (na konci října 2014 vykázán schodek ve výši 45,4 mld. Kč), což je nejlepší výsledek hospodaření od roku 2008, který potvrzuje oživení české ekonomiky i zlepšenou práci finanční a celní správy.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) jsou na úrovni veřejných rozpočtů vyšší o 24,3 mld. Kč, a to i přes řadu legislativních změn snižujících daňové příjmy (jako např. 10 % sazba DPH, slevy na dani pro pracující důchodce atd., které v souhrnu snižují rozpočtové příjmy o cca 20 mld. Kč).

Oživení ekonomiky je doprovázeno i vyšším inkasem daně z příjmů právnických osob, a to o téměř 8 mld. Kč. Podle aktuální predikce daňových příjmů tak budou na konci roku i vyšší příjmy obcí a regionů.

Vyšší zaměstnanost a růst mezd a platů vede také k růstu objemu pojistného na sociální zabezpečení, které se zatím zvýšilo o 17,6 mld. Kč.

Výdaje rozpočtu na investice podporující ekonomický růst jsou vyšší o více než polovinu. Největším dílem pak jde o investiční transfery pro rozpočty krajů a obcí, pro podnikatelské subjekty financované prostřednictvím společných programů EU a ČR a dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Pokladní plnění za Leden - říJEN 2015 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2014 2015
Skutečnost
leden-říjen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-říjen
% plnění Index 2015/2014 rozdíl 2015 - 2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 910,80 80,9 1 118,46 1 179,43 997,17 84,5 109,5 86,36
VÝDAJE CELKEM 956,25 77,3 1 218,46 1 279,43 1 026,29 80,2 107,3 70,05
SALDO -45,44 40,6 -100,00 -100,00 -29,13 29,1 64,1 16,31

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 86,4 mld. Kč se podílely zejména EU příjmy, které byly vyšší o 53,4 mld. Kč. Daňové příjmy včetně inkasa pojistného na sociální zabezpečení meziročně také výrazně rostly, a to o 35,2 mld. Kč.

Příjmy veřejných rozpočtů

Daňové příjmy veřejných rozpočtů (vč. pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) jsou za deset měsíců roku 2015 vyšší o 49,3 mld. Kč. Pokud by byly vyloučeny i dopady koaličních dohod a další vlivy snižující daňové příjmy, potom by daňové příjmy byly vyšší dokonce o cca 70 mld. Kč.

Zavedením druhé snížené sazby DPH bylo inkaso veřejných rozpočtů nižší o 3,2 mld. Kč, zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě snižuje příjmy o 1,2 mld. Kč, zavedení školkovného o další 1,1 mld. Kč, znovuzavedení základní slevy pro pracující důchodce představovalo negativní dopad ve výši 4,9 mld. Kč a pokles průměrných cen pohonných hmot snižuje daňové inkaso DPH o 2,5 mld. Kč.

Meziroční vývoj inkasa DPH snižuje v letošním roce vyplacení dlouhodobě zadržených nadměrných odpočtů za předchozí roky ve výši 4,1 mld. Kč.

Je nutno také dodat, že i v říjnu 2014 ještě byly zadržovány nadměrné odpočty DPH ve výši 2,4 mld. Kč, což uměle zvyšuje meziroční srovnávací základnu.  

Inkaso DPH dosáhlo na úrovni státního rozpočtu 196,4 mld. Kč a bylo tak meziročně vyšší o 0,8 mld. Kč (schválený rozpočet pro rok 2015 počítal s poklesem celoročního inkasa DPH proti skutečnosti 2014 o 0,4 %, resp. o 0,9 mld. Kč). Pokud by byly vyloučeny všechny výše uvedené vlivy snižující inkaso DPH, potom by její inkaso bylo meziročně vyšší nejméně o 9 mld. Kč (na úrovni veřejných rozpočtů pak o 14 mld. Kč).

Vyšší inkaso DPH posílí také příjmy obcí a krajů, neboť DPH pro ně představuje hlavní zdroj příjmů. Na konci letošního roku tak budou daňové příjmy pro obce a kraje vyšší než předpokládal schválený rozpočet.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 115,8 mld. Kč, což je o 6,1 mld. Kč více oproti stejnému období roku 2014. Na růstu se podílely obě hlavní složky spotřebních daní.

Výrazně se zvýšilo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které bylo vyšší o 3,9 mld. Kč, tj. více než o desetinu. Lze očekávat, že na konci roku bude u této daně překročena nejen skutečnost roku 2014, ale i výše předpokládaná rozpočtem.

Relativně nízké ceny pohonných hmot pozitivně stimulující jejich spotřebu vedly k růstu inkasa spotřební daně z minerálních olejů - meziročně je vyšší o 2,0 mld. Kč. Lze očekávat, že na konci roku také u této daně bude rozpočet a loňská skutečnost překročena.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 73,1 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 2,1 mld. Kč, tj. o 2,9 %, a signalizuje jak rostoucí příjmy obyvatelstva, tak i zvyšující se úroveň zaměstnanosti. Přitom v roce 2015 snižuje růst inkasa této daně zvýšení slevy na druhé a další dítě, zavedení školkovného, a také uplatnění základní slevy u pracujících důchodců (vlivem těchto úprav je inkaso této daně nižší o 3,4 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu a o 4,9 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty, což souvisí především s ročním vyrovnáním záloh na základě daňových přiznání, s vrácením slevy na dani pro pracující důchodce za rok 2013 a 2014 a se zavedením školkovného. Výše uvedené důvody snižují meziroční inkaso daně o 1,1 mld. Kč (o 2,2 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo v tomto období 9,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 0,6 mld. Kč, tj. o 6,7 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob tak celkem dosáhlo 81,5 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 1,5 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 10 měsíců roku 78,6 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 7,8 mld. Kč, tj. o 11,0 %. Jde o nejvyšší inkaso za 10 měsíců roku od vypuknutí finanční krize (rok 2008). Jeho dosavadní vývoj tak dokumentuje pokračující oživení ve většině odvětví české ekonomiky. Meziroční nárůst inkasa se projevuje ve všech regionech ČR. Lze očekávat, že inkaso této daně na konci roku výrazně překročí výši danou rozpočtem.

U inkasa majetkových daní, které zatím při meziročním růstu o 1,4 mld. Kč dosáhlo 9,1 mld. Kč, se v roce 2015 nepočítalo s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Meziroční růst souvisí s ekonomickým oživením, které má dopad i na realitní trh.

Vyšší než předpokládal rozpočet, jsou také příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které se zatím zvýšily o 17,6 mld. Kč, tj. o 5,6 %, dosáhly 332,8 mld. Kč. Rozpočet počítá s růstem o 4,6 % proti skutečnosti 2014. Relativně vysoký růst inkasa vychází z rostoucích příjmů obyvatelstva a vyšší zaměstnanosti.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 176,5 mld. Kč (meziroční růst o 51,2 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 139,0 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2014 vyšší o 53,4 mld. Kč. Negativně se naopak v meziročním srovnání projevuje vysoká srovnávací základna roku 2014 daná mimořádnou aukcí kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE s výnosem ve výši 8,5 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 7,0 mld. Kč, což je stejně jako ve stejném období roku 2014.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1 026,3 mld. Kč čerpané ke konci října 2015 byly o 70,0 mld. Kč, tj. o 7,3 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet počítá s růstem o 5,6 % proti skutečnosti 2014. Meziroční srovnání je negativně zkreslené zálohovou platbou regionálnímu školství na listopad a prosinec, která v letošním roce proběhla již v říjnu, zatímco v roce 2014 až v listopadu (vliv více jak 13 mld. Kč).

Rozhodující vliv na meziroční růst výdajů měly vyšší výdaje na investice (o 40,5 mld. Kč). V souladu se zákonem o sociálních službách jsou neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně (bez vlivu výše zmíněného zkreslení o více než 13 mld. Kč) vyšší o 6,2 mld. Kč – včetně výdajů na platy učitelů, vyšší sociální dávky (o 9,2 mld. Kč). Vyšší o 3,4 mld. Kč jsou také neinvestiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Napříč výdajovými položkami se v průběhu roku 2015 projevuje meziročně vyšší čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů o 20,0 mld. Kč (76,9 mld. Kč v lednu až říjnu 2015 proti 56,9 mld. Kč ve stejném období roku 2014), což souvisí zejména se snahou dočerpávat prostředky určené na spolufinancování programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 512,6 mld. Kč, což představuje 42,1 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2014 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). K 31.10.2015 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 415,3 mld. Kč. Meziročně jsou vyšší o 9,2 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Na tomto růstu se nejvíce podílelo zvýšení výdajů na důchody o 8,4 mld. Kč, tj. o 2,7 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 112,6 mld. Kč. Na jejich vysokém čerpání a meziročním růstu o 19,4 mld. Kč se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 84,6 mld. Kč. Jednalo se o 6 záloh regionálnímu školství vyplacených v předstihu již na celý rok ve výši 81,5 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 bylo vyplaceno jen 5 záloh na ve výši 65,4 mld. Kč) a o 3 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo o 0,1 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 50,9 mld. Kč zaznamenalo meziroční pokles o 3,6 mld. Kč. Pokles je dán vysokou loňskou skutečností ovlivněnou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč, která byla zúčtována až v listopadu a prosinci roku 2014. Vzestup výdajů rozpočtu 2015 o 3,9 % (proti skutečnosti 2014) plně odráží zvýšení plateb za státní pojištěnce na 845 Kč/měsíc.

Více než o polovinu jsou vyšší kapitálové výdaje rozpočtu (výdaje na investice), které zatím dosáhly 111,6 mld. Kč, což je o 40,5 mld. Kč, tj. o 57,0 %, více než ve stejném období minulého roku.

Rozhodující měrou se na tomto růstu podílely zejména výdaje na spolufinancování společných programů EU a ČR (včetně Společné zemědělské politiky a finančních mechanismů) ve výši 97,5 mld. Kč, což je o 37,5 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Největší podíl pak měly zejména výdaje v rámci OP Doprava (23,0 mld. Kč), OP Podnikání a inovace (18,8 mld. Kč), OP Životní prostředí (18,8 mld. Kč), Regionálních OP (17,7 mld. Kč) či OP Výzkum a vývoj pro inovace (7,0 mld. Kč).

Meziročně vyšší o 12,8 mld. jsou investiční transfery podnikatelským subjektům, které jsou tvořeny především výdaji kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, dále výdaji kapitoly Ministerstva dopravy na výstavbu pražského metra (prodloužení trasy A) a také výdaji kapitoly Ministerstva životního prostředí v rámci OP Životní prostředí.

Vysoké čerpání výdajů v rámci Regionálních operačních programů vedlo k meziročnímu nárůstu investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně o 11,3 mld. Kč. Meziroční růst o 8,9 mld. Kč vykazují i investice do dopravy ve formě transferů Státnímu fondu dopravní infrastruktury. 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října 2015 schodkem ve výši 29,1 mld. Kč, což je oproti stejnému období roku 2014 výsledek lepší o 16,3 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo schodkem 26,4 mld. Kč (v říjnu 2014 byl schodek 11,1 mld. Kč), když příjmy činily 88,6 mld. Kč (v říjnu 2014 to bylo 84,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 115,0 mld. Kč (v říjnu 2014 to bylo 95,5 mld. Kč). Na meziročně vyšších výdajích v samotném říjnu o 19,5 mld. Kč se výrazně podílela poslední záloha regionálnímu školství ve výši 13,2 mld. Kč, která byla v roce 2014 vyplacena až v listopadu a také vyšší investiční výdaje o 11,6 mld. Kč. 

Saldo státního rozpočtu / leden - říJEN (v mil. Kč)
leden-říjen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo SR -11 317 -35 432 -32 320 -82 942 -59 466 15 181 -12 675 27 199 10 941 -138 088 -96 728 -91 476 -51 308 -47 712 -45 442 -29 128
Graf - Plnění státního rozpočtu ČR za leden-říjen 2015 - graf
Vývoj salda SR za leden až říjen v roce 2014 a 2015 (mld. Kč)
leden leden-únor leden-březen leden-duben leden-květen leden-červen leden-červenec leden-srpen leden-září leden-říjen leden-listopad leden-prosinec
mld. Kč
2014 45,05 50,07 43,59 26,59 -9,52 1,45 4,49 -14,76 -34,39 -45,44 0 0
2015 28,58 22,62 19,91 -0,38 -22,13 22,65 25,7 18,97 -2,8 -29,13 0 0

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až říjen 2015 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení:

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden-říjen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-říjen % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 910,80 80,9 1 118,46 1 179,43 997,17 84,5 109,5 86,36
v tom:                
Daňové příjmy celkem 785,46 83,1 975,76 975,76 820,65 84,1 104,5 35,19
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 470,32 83,6 575,08 575,08 487,88 84,8 103,7 17,56
v tom:                
DPH 195,59 89,4 229,30 229,30 196,43 85,7 100,4 0,84
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 109,71 78,7 135,40 135,40 115,84 85,6 105,6 6,13
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 59,45 79,9 72,00 72,00 61,41 85,3 103,3 1,96
Spotřební daň z tabákových výrobků 36,56 76,0 47,00 47,00 40,51 86,2 110,8 3,95
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,81 86,4 2,00 2,00 1,68 84,2 92,8 -0,13
Daně z příjmů PO 70,79 85,9 89,00 89,00 78,61 88,3 111,0 7,82
Daně z příjmů FO 80,09 76,6 104,80 104,80 81,54 77,8 101,8 1,46
v tom: z kapitálových výnosů 8,50 94,5 9,10 9,10 9,07 99,7 106,7 0,57
ze závislé činnosti 71,02 76,9 92,40 92,40 73,07 79,1 102,9 2,06
z přiznání 0,57 17,8 3,30 3,30 -0,60 -18,1 -105,0 -1,17
Správní poplatky 0,96 80,1 1,31 1,31 1,06 81,1 110,4 0,10
Majetkové daně 7,66 77,4 9,50 9,50 9,08 95,6 118,5 1,42
v tom: Daň dědická 0,05 100,0 0,00 0,00 0,03 x 55,6 -0,02
Daň darovací 0,07 67,2 0,00 0,00 0,02 x 28,5 -0,05
Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 7,55 77,4 9,50 9,50 9,03 95,1 119,7 1,49
Poplatky za uložení odpadů 1,28 87,5 1,50 1,50 1,19 79,6 93,3 -0,09
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,14 68,9 0,20 0,20 0,15 73,0 105,9 0,01
Odvody z loterií *) 1,92 83,4 1,70 1,70 1,95 114,7 101,7 0,03
Ostatní daňové příjmy ***) 2,18 91,8 2,38 2,38 2,03 85,2 92,9 -0,16
Pojistné na SZ 315,14 82,3 400,67 400,67 332,76 83,1 105,6 17,63
z toho: Na důchody 280,21 82,3 356,37 356,37 295,88 83,0 105,6 15,68
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 125,35 69,5 142,70 203,68 176,52 86,7 140,8 51,17
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 112,29 71,0 114,52 175,50 163,30 93,1 145,4 51,00
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 85,62 67,7 87,76 148,73 139,02 93,5 162,4 53,41
Přijaté sankční platby 0,81 84,0 1,04 1,05 0,88 83,6 108,4 0,07
Soudní poplatky 1,11 83,2 1,24 1,23 1,07 86,6 96,3 -0,04
Dobrovolné pojistné 0,16 55,4 0,26 0,26 0,16 63,0 102,6 0,00
Příjmy sdílené s EU (clo) 1,53 102,0 1,55 1,55 1,73 111,4 112,9 0,20
Kapitola Operace SFA 1,79 101,4 1,73 1,73 1,81 104,8 101,5 0,03
Kapitola Státní dluh 7,07 95,6 7,20 7,20 7,05 97,9 99,6 -0,02
Kapitola VPS 4,19 32,4 19,25 19,25 4,36 22,6 103,9 0,16

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-říjen % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-říjen % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-říjen % plnění 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   1 059,72     1 106,34     1 155,62   46,62 49,28 104,4 104,5
Daňové příjmy 755,33 610,15 80,8 769,54 643,36 83,6 790,08 667,67 84,5 33,21 24,31 105,4 103,8
                           
- DPH 297,30 256,19 86,2 306,70 273,69 89,2 321,60 275,11 85,5 17,50 1,42 106,8 100,5
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,50 115,93 77,5 146,90 115,66 78,7 142,60 121,99 85,5 -0,26 6,32 99,8 105,5
- daně z příjmů PO 124,90 95,69 76,6 122,10 104,72 85,8 131,90 116,40 88,3 9,03 11,68 109,4 111,2
- daně z příjmů FO 147,70 113,04 76,5 157,50 119,71 76,0 157,80 122,17 77,4 6,66 2,46 105,9 102,1
z kapitálových výnosů 13,40 10,96 81,8 13,30 12,54 94,3 13,50 13,38 99,1 1,58 0,83 114,4 106,6
ze závislé činnosti 128,90 101,72 78,9 137,90 106,01 76,9 137,90 109,08 79,1 4,29 3,07 104,2 102,9
z přiznání 5,40 0,36 6,7 6,30 1,15 18,3 6,40 -0,28 -4,4 0,79 -1,44 318,6 -24,6
- silniční daň 5,40 4,36 80,8 5,20 4,64 89,2 5,40 4,88 90,3 0,28 0,24 106,3 105,1
- daň z nemovitých věcí 9,00 7,36 81,8 9,80 7,44 75,9 10,10 7,88 78,1 0,08 0,45 101,1 106,0
- majetkové daně 9,70 7,36 75,8 9,90 7,66 77,4 9,50 9,08 95,6 0,31 1,42 104,2 118,5
- dálniční poplatek ****) 3,90 3,52 90,2 3,90 3,36 86,2 4,10 3,78 92,3 -0,16 0,42 95,6 112,5
- ostatní daně a poplatky 7,93 6,70 84,5 7,54 6,48 85,9 7,08 6,38 90,0 -0,22 -0,10 96,7 98,4
                           
Pojistné na SZ 377,77 306,89 73,3 382,88 315,14 74,2 400,67 332,76 83,1 8,25 17,63 102,7 105,6
                           
Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   142,69     147,84     155,18   5,15 7,34 103,6 105,0

*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2014 2015
Skutečnost leden-říjen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-říjen % plnění Index 2015/2014 Rozdíl 2015-2014
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 956,25 77,3 1 218,46 1 279,43 1 026,29 80,2 107,3 70,05
Běžné výdaje 885,14 78,4 1 142,63 1 148,54 914,66 79,6 103,3 29,52
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 70,13 73,6 100,34 102,97 76,25 74,0 108,7 6,11
Neinvestiční nákupy a související výdaje 91,08 70,4 135,93 129,75 93,26 71,9 102,4 2,17
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 50,88 80,4 64,44 61,41 49,08 79,9 96,5 -1,80
Výdaje na realizaci záruk 1,20 39,7 2,21 2,21 0,78 35,5 65,6 -0,41
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 30,41 72,6 44,13 39,62 29,14 73,5 95,8 -1,27
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 11,96 95,7 9,11 10,35 9,63 93,1 80,5 -2,33
Neinvestiční transfery státním fondům 23,20 47,6 43,78 50,11 28,58 57,0 123,2 5,38
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 15,46 40,0 34,65 33,94 17,36 51,2 112,3 1,90
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 54,51 90,2 62,20 62,20 50,88 81,8 93,3 -3,63
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 93,17 83,8 103,40 119,37 112,57 94,3 120,8 19,39
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 51,38 86,6 60,09 57,89 50,83 87,8 98,9 -0,55
Sociální dávky **) 406,03 81,0 512,64 508,45 415,26 81,7 102,3 9,24
v tom: Důchody 314,13 81,3 394,43 390,94 322,48 82,5 102,7 8,35
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7,96 74,6 10,98 10,54 7,06 67,0 88,6 -0,90
Ostatní soc.dávky 52,66 80,8 67,70 67,46 54,33 80,5 103,2 1,67
Státní soc.podpora 31,26 80,0 39,54 39,51 31,40 79,5 100,5 0,15
Stavební spoření 4,76 90,6 5,20 5,20 4,56 87,7 95,8 -0,20
Státní příspěvek na důchodové připojištění 5,18 70,4 7,80 7,80 5,12 65,6 98,7 -0,07
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 31,01 85,2 39,00 38,26 27,40 71,6 88,3 -3,62
Ostatní běžné výdaje ***) 12,31 59,5 19,00 16,57 11,20 67,6 91,0 -1,11
Kapitálové výdaje 71,10 65,7 75,83 130,89 111,63 85,3 157,0 40,53
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 5,68 50,6 10,86 14,56 8,09 55,5 142,5 2,41
Investiční transfery podnikatelským subjektům 16,70 69,7 8,97 35,77 29,51 82,5 176,6 12,80
Investiční transfery státním fondům 14,38 58,9 21,98 15,69 24,58 156,6 170,9 10,20
z toho: Investiční transfery SFDI 10,29 44,7 16,38 9,38 19,15 204,2 186,2 8,86
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 21,54 85,5 13,95 40,11 32,85 81,9 152,5 11,30
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 10,11 71,3 11,15 12,47 13,80 110,6 136,5 3,69
Ostatní kapitálové výdaje ***) 2,69 28,8 8,91 12,29 2,82 22,9 104,9 0,13
Saldo hospodaření SR -45,44 40,6 -100,00 -100,00 -29,13 29,1 64,1 16,31

*) skutečnost v roce 2015 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Doporučované

Nejčtenější