Novinky

Schodek za 11 měsíců meziročně o 48 mld. Kč nižší

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob

Vydáno

  • Měsíční
  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 961,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 039,2 mld. Kč a schodek 77,9 mld. Kč (v listopadu 2011 vykázán schodek 125,9 mld. Kč, tj. o 48,1 mld. Kč vyšší). „ Mojí prvořadou prioritou je dodržení schválené výše deficitu za letošní rok. V bilanci národních příjmů a výdajů plán deficitu určitě splníme. Rizikem zůstávají platby z Evropské unie,“uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-listopad 2012 % plnění v roce 2011 Index 2012/2011
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1

PŘÍJMY CELKEM

906,46 1 084,70 1 090,03 961,34 88,2 84,7 106,1

VÝDAJE CELKEM

1 032,39 1 189,70 1 195,33 1 039,21 86,9 85,6 100,7

SALDO

-125,93 -105,00 -105,31 -77,87 73,9 93,2 61,8
*) rozpočet upravený k 30.9.2012

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 961,3 mld. Kč představovaly 88,2 % rozpočtu po změnách (v listopadu 2011 plněny na 84,7 %) a proti stejnému období roku 2011 byly vyšší o 54,9 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2011. Na meziročním růstu se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, které vzrostly o 34,4 mld. Kč (z toho EU příjmy o 14,3 mld. Kč). Daňové příjmy vč. pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 20,5 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 482,1 mld. Kč, což představuje 85,9 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 86,0 %) a meziroční růst o 15,0 mld. Kč, tj. o 3,2 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011).

Na meziročním růstu daňových příjmů se nejvíce podílelo inkaso DPPO a DPH.

Inkaso DPH představovalo 182,7 mld. Kč, tj. 82,5 % rozpočtu, což je o 7,7 procentního bodu nižší plnění než v listopadu minulého roku. Meziročně vzrostlo o 6,9 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011). Za nízkým meziročním růstem i nízkým plněním stojí zejména pokles spotřeby soukromého sektoru a mimořádný vliv týkající se změny legislativy (úprava uplatňování daně na vstupu) v minulém roce. Za příčiny vedoucí ke snížení spotřeby domácností považujeme hlavně opatrnostní důvod spotřebitelů, kdy tito spotřebitelé, z obav budoucího vývoje v ČR i Evropě, raději odkládají spotřebu „zbytných“ statků či služeb. K výraznému propadu spotřeby nedochází u zboží a služeb ve snížené sazbě, ale u zboží a služeb v základní sazbě. Oproti negativnímu vývoji za 1. pololetí se celostátní inkaso DPH vyvíjelo v dalších měsících lépe. Inkaso dosáhlo meziročního růstu o 6,3 % v červenci, o 56,2 % v srpnu, o 3,8 % v září, o 4,9 % v říjnu a o 18,9 % v listopadu.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 127,4 mld. Kč, což představuje 89,6 % rozpočtu (loni to bylo 90,5 %) a meziročně stejnou úroveň. Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Z celkové částky činilo inkaso spotřební daně z minerálních olejů (bez podílu 9,1 % náležejícímu SFDI) 65,4 mld. Kč (loni to bylo 67,2 mld. Kč) a bylo plněno na 86,6 %. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků při plnění na 90,3 % dosáhlo 42,5 mld. Kč (loni to bylo 41,2 mld. Kč). Odvody z elektřiny ze slunečního záření dosáhly 6,1 mld. Kč (plnění na 145,0 %). Nejvýraznější vliv na inkaso spotřebních daní v roce 2012 má zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012. Mimo to nebyly provedeny žádné významnější legislativní změny.

Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 72,3 mld. Kč představovalo 84,4 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 78,7 %) a meziročně bylo o 6,1 mld. Kč, tj. o 9,3 %, vyšší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011. I přes relativně nízké plnění, které je dáno platebním kalendářem, bude rozpočet daně naplněn.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 81,8 mld. Kč, tj. 89,0 % rozpočtu (loni plnění na 78,7 %) při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,4 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 72,8 mld. Kč a její rozpočet byl plněn na 90,7 % (loni to bylo 87,8 %). Meziročně je inkaso o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,4 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání ve výši 0,5 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 20,3 % (loni to bylo na 6,8 %) a meziročně je o 0,2 mld. Kč vyšší. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Důvodem nižšího výnosu této daně v posledních letech je ekonomická situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.
  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo 8,5 mld. Kč, což představuje 94,3 % rozpočtu (loni 52,3 %) a meziročně je vyšší o 1,4 mld. Kč, tj. o 20,3 %. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 se promítá zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 10,3 mld. Kč, což představuje 84,8 % rozpočtu a meziroční pokles o 0,7 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená na bezúplatné nabytí emisních povolenek (inkaso v roce 2012 cca 3 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 30.11.2012 výše 647,3 mld. Kč, což představuje 85,8 % rozpočtu a meziroční růst o 15,9 mld. Kč, tj. o 2,5 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 631,4 mld. Kč, tj. 85,4 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 14,5 mld. Kč, tj. o 2,4 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 338,1 mld. Kč, což představuje 88,0 % rozpočtu (loni to bylo 89,1 %) a meziroční růst o 5,5 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 300,6 mld. Kč, tj. 88,0 % rozpočtu (loni to bylo 89,1 %), při meziročním růstu o 4,9 mld. Kč, tj. o 1,6 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci listopadu 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 141,1 mld. Kč, což je 97,6 % rozpočtu po změnách a o 34,4 mld. Kč, tj. o 32,2 %, více než v listopadu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 89,7 mld. Kč (plnění na 83,9 % rozpočtu po změnách), což je o 14,3 mld. Kč více než v listopadu 2011 (rozpočet 2012 počítá s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 15,5 mld. Kč (o 5,6 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 236,9 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,9 mld. Kč (o 1,6 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011. Již v říjnu bylo na základě usnesení vlády č. 693/2012 převedeno z privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS 14,4 mld. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na kompenzaci deficitu důchodového systému.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1 039,2 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2012 představují 86,9 % rozpočtu po změnách (v listopadu 2011 to bylo 85,6 %), a jsou tak o 6,8 mld. Kč, tj. o 0,7 %, nad úrovní listopadu 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,4 % (rozpočet po změnách bez vázáných výdajů podle usnesení vlády č. 178/2012, č. 454/2012 a č. 693/2012 ve výši 22,9 mld. Kč předpokládá proti skutečnosti 2011 růst o 1,5 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci listopadu čerpány ve výši 938,7 mld. Kč, tj. na 86,3 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 85,8 %). Proti loňskému roku vzrostly o 8,7 mld. Kč, tj. o 0,9 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,0 % proti skutečnosti 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet po změnách ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,0 mld. Kč). K 30.11.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 437,1 mld. Kč, tj. 89,0 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 91,2 %), při meziročním růstu o 30,2 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Z toho na důchody připadlo 346,4 mld. Kč, tj. 90,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 92,7 %), při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,6 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 23,0 mld. Kč (bez metodického vlivu by klesly o 2,2 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly na konci listopadu 99,5 mld. Kč, tj. 94,1 % rozpočtu po změnách, a meziročně tak klesly o 23,2 mld. Kč, tj. o 18,9 %. Meziroční pokles v průběhu roku ovlivňuje metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 80,0 mld. Kč. Jednalo se již o všechny zálohy na regionální školství ve výši 76,0 mld. Kč a o zálohy soukromým školám v objemu 4,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2011 bylo z tohoto titulu převedeno 76,4 mld. Kč.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 48,5 mld. Kč, tj. 91,6 % rozpočtu. Meziročně tak byly o 0,1 mld. Kč vyšší.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly do konce listopadu 2012 uhrazeny ve výši 54,7 mld. Kč, tj. 69,4 % rozpočtu po změnách, a byly tak meziročně o 1,4 mld. Kč, tj. o 2,6 %, vyšší.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 32,6 mld. Kč, což představuje 92,4 % rozpočtované výše a meziroční růst o 3,9 mld. Kč, tj. o 13,5 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 100,5 mld. Kč, což představuje 93,9 % rozpočtu po změnách (v roce 2011 to bylo 84,2 %), při meziročním poklesu o 1,9 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 10,0 % proti skutečnosti roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 26,5 mld. Kč (loni to bylo 28,4 mld. Kč) a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 5,1 mld. Kč (loni to bylo 5,4 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za leden až listopad roku 2012 schodkem ve výši 77,9 mld. Kč (73,9 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2011 výsledek příznivější o 48,1 mld. Kč. Na pozitivním vývoji hospodaření státního rozpočtu z pohledu meziročního srovnání se v posledních měsících nejvíce podílelo zlepšené inkaso příjmů z EU, na čemž se podílelo i obnovení certifikací výdajů OP Životní prostředí a Doprava a následné proplacení žádostí. Za říjen a listopad činily tyto příjmy 34,5 mld. Kč, což je o 15,9 mld. Kč více než ve stejném období roku 2011.

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 26,6 mld. Kč (v listopadu 2011 to bylo 34,5 mld. Kč), když příjmy činily 73,7 mld. Kč (v listopadu 2011 to bylo 67,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 100,3 mld. Kč (v listopadu 2011 to bylo 102,3 mld. Kč). Meziročně nižší schodek v samotném listopadu (o 7,9 mld. Kč) ovlivnily skutečnosti na straně příjmů i výdajů. Vyšší listopadové inkaso příjmů (o 5,9 mld. Kč) ovlivnily zejména vyšší příjmy z EU (o 2,6 mld. Kč) a vyšší inkaso DPH (o 1,5 mld. Kč). Nižší listopadové čerpání výdajů (o 2,0 mld. Kč) ovlivnily především nižší neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (o 6,7 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-listopad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo státního rozpočtu
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768 -6 517 -169 406 -140 757 -125 929 -77 869

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-listopad 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-listopad Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 906,46 1 084,70 1 090,03 961,34 88,2 84,7 106,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 799,79 945,54 945,54 820,26 86,8 87,3 102,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 467,13 561,52 561,52 482,14 85,9 86,0 103,2
v tom:
- DPH 175,89 221,60 221,60 182,74 82,5 90,2 103,9
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 127,46 142,30 142,30 127,44 89,6 90,5 100,0
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 5,58 4,20 4,20 6,09 145,0 132,8 109,2
- daně z příjmů PO 66,12 85,60 85,60 72,27 84,4 78,7 109,3
- daně z příjmů FO 79,92 92,00 92,00 81,84 89,0 78,7 102,4
vybíraná srážkou 7,06 9,00 9,00 8,49 94,3 52,3 120,3
ze závislé činnosti 72,49 80,30 80,30 72,80 90,7 87,8 100,4
z přiznání 0,37 2,70 2,70 0,55 20,3 6,8 148,7
- správní poplatky 2,26 2,39 2,39 2,36 98,6 96,1 104,5
- majetkové daně 11,00 12,20 12,20 10,34 84,8 84,6 94,0
- clo ***) 1,59 x x x x 132,4 x
- poplatky za uložení odpadů **) 1,28 1,40 1,40 1,39 99,4 91,2 108,9
- ostatní daňové příjmy ****) 1,62 4,03 4,03 3,76 93,3 42,4 232,5
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,02 1,70 1,70 0,19 11,0 1,3 818,5
odvody z loterií *****) x 0,00 0,00 1,77 x x x
Pojistné na SZ 332,66 384,01 384,01 338,12 88,0 89,1 101,6
z toho: na důchody 295,70 341,35 341,35 300,55 88,0 89,1 101,6
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 106,68 139,16 144,49 141,08 97,6 69,1 132,2
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 89,84 110,57 115,90 103,53 89,3 63,4 115,2
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 75,46 101,56 106,89 89,72 83,9 57,1 118,9
převody z fondů OSS 3,54 0,00 0,00 1,93 x x 54,5
přijaté sankční platby 1,36 1,05 1,04 0,29 27,8 131,4 21,3
soudní poplatky 1,02 0,65 0,66 1,38 210,7 178,5 135,0
dobrovolné pojistné 0,39 0,44 0,44 0,25 56,6 86,5 63,8
- kapitola Operace SFA 2,58 3,34 3,34 2,06 61,8 92,4 80,1
- kapitola Státní dluh 9,89 6,54 6,54 15,50 236,9 175,5 156,7
- VPS 4,37 18,70 18,70 19,99 106,9 101,0 457,2
v tom :
- výnosy z finančního majetku 0,01 0,00 0,00 0,00 150,3 41,5 45,6
- splátky půjček ze zahraničí 0,12 0,16 0,16 0,18 108,9 112,2 143,0
- příjmy sdílené s EU (clo) ***) x 1,10 1,10 1,44 131,3 x x
- ostatní příjmy VPS ****) 4,24 17,44 17,44 18,36 105,3 101,0 433,3
*) rozpočet upravený k 30.9.2012
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
****) dopočet do celku
*****) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 30.11.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.11.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.11.***) % plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Meziroční srovnání celostátníh o inkasa daní
Daňové příjmy 732,24 616,84 84,2 739,46 631,37 85,4 754,32 647,27 85,8 14,53 15,90 102,4 102,5
- DPH 270,80 246,67 91,1 279,50 252,38 90,3 308,70 254,61 82,5 5,72 2,23 102,3 100,9
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 126,34 84,7 148,40 134,19 90,4 149,90 133,99 89,4 7,85 -0,20 106,2 99,9
- clo 1,30 1,52 116,6 1,20 1,59 132,4 x x x 0,07 x 104,9 x
- daně z příjmů PO 143,90 100,43 69,8 120,60 94,84 78,6 122,90 103,64 84,3 -5,59 8,80 94,4 109,3
- daně z příjmů FO 134,20 114,22 85,1 151,00 117,11 77,6 135,90 119,95 88,3 2,89 2,84 102,5 102,4
vybíraná srážkou 9,60 9,25 96,3 19,30 10,11 52,4 12,80 12,15 94,9 0,86 2,04 109,3 120,2
závislá činnost 105,30 99,41 94,4 121,10 106,31 87,8 117,80 106,76 90,6 6,90 0,45 106,9 100,4
z přiznání 19,30 5,57 28,9 10,60 0,70 6,6 5,30 1,04 19,7 -4,87 0,34 12,6 148,9
- silniční daň 5,50 4,27 77,7 5,60 4,38 78,3 5,30 4,45 84,0 0,11 0,07 102,6 101,5
- daň z nemovitosti 9,60 8,35 87,0 9,70 8,21 84,6 8,70 9,20 105,7 -0,14 0,99 98,3 112,0
- majetkové daně 9,10 6,87 75,5 13,00 11,00 84,6 12,20 10,34 84,8 4,13 -0,66 160,2 94,0
- dálniční poplatek ****) 2,60 2,88 110,9 2,90 2,51 86,7 2,90 3,58 123,6 -0,37 1,07 87,1 142,6
- ostatní daně a poplatky 6,04 5,29 87,6 7,56 5,15 68,1 7,82 7,51 96,0 -0,14 2,36 97,4 145,7

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-listopad 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-listopad Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Pokladní čerpání výdajů státníh o rozpočtu:
Výdaje celkem 1 032,39 1 189,70 1 195,33 1 039,21 86,9 85,6 100,7
Běžné výdaje 929,99 1 092,80 1 088,31 938,72 86,3 85,8 100,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 72,99 89,02 91,37 74,22 81,2 81,2 101,7
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 48,35 52,92 52,92 48,49 91,6 91,2 100,3
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 122,68 105,79 105,67 99,47 94,1 93,4 81,1
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 41,78 53,35 56,52 46,91 83,0 75,0 112,3
- neinvest. transfery státním fondům 22,73 37,72 37,46 27,17 72,5 56,7 119,6
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 3,04 3,47 4,56 4,20 92,0 87,0 138,1
- sociální dávky 406,90 491,58 491,10 437,06 89,0 91,2 107,4
z toho:
důchody 337,11 382,51 382,43 346,38 90,6 92,7 102,8
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 9,67 12,48 12,45 8,05 64,6 67,6 83,3
ostatní soc.dávky 27,04 58,68 58,32 50,08 85,9 91,1 185,2
státní soc.podpora 33,09 37,91 37,91 32,55 85,9 86,5 98,4
- aktivní pol. zaměstnanosti 3,48 6,10 5,49 2,31 42,0 55,3 66,3
- prostředky na insolventnost 0,36 0,60 0,60 0,42 70,4 51,5 117,0
- stavební spoření 10,73 6,00 6,00 5,29 88,2 81,9 49,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 5,59 6,20 6,20 5,74 92,7 91,6 102,8
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 28,71 35,30 35,30 32,60 92,4 81,5 113,5
- kapitola Státní dluh 53,30 79,41 78,80 54,69 69,4 73,6 102,6
- kapitola Operace SFA 0,10 0,54 0,51 0,11 20,5 23,5 107,3
- ostatní běžné výdaje ***) 109,26 124,80 115,80 100,04 86,4 83,8 91,6
Kapitálové výdaje 102,41 96,90 107,02 100,48 93,9 84,2 98,1
SALDO SR CELKEM -125,93 -105,00 -105,31 -77,87 73,9 93,2 61,8
*) rozpočet upravený k 30.9.2012
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým organizacím
***) dopočet do celku

Nejčtenější