Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Měsíční
  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci července 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 597,4 mld. Kč, celkové výdaje 649,1 mld. Kč a schodek 51,7 mld. Kč (v červenci 2011 vykázán schodek 61,1 mld. Kč). „Vývoj odpovídá předpokladům Ministerstva financí. Není důvod k jásotu ani k panice. Plnění za leden až červenec vždy vychází o něco lepší než za předcházející měsíce. Rozhodujícím pro splnění rozpočtového cíle bude obnovení čerpání prostředků z evropských fondů,“ uvedl náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty Jan Gregor.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-červenec 2011 2012 % plnění v roce 2011 Index 2012/2011
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 591,06 1084,70 1087,17 597,43 55,0 55,3 101,1
VÝDAJE CELKEM 652,11 1189,70 1192,47 649,12 54,4 54,2 99,5
SALDO -61,06 -105,00 -105,31 -51,69 49,1 45,2 84,7

*) rozpočet upravený k 30.6.2012

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 597,4 mld. Kč představovaly 55,0 % rozpočtu po změnách (v červenci 2011 plněny na 55,3 %) a proti stejnému období roku 2011 byly vyšší o 6,4 mld. Kč, tj. o 1,1 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011. Na nižší než očekávaný růst příjmů státního rozpočtu působí nejvíce příjmy z EU, jejichž inkaso je proti stejnému období roku 2011 nižší o 5,2 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 313,2 mld. Kč, což představuje 55,8 % rozpočtu a meziroční růst o 3,7 mld. Kč, tj. o 1,2 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,2 procentního bodu nižší.

Na meziročním růstu daňových příjmů se nejvíce podílelo inkaso DPPO a DPFO.

Inkaso DPH představovalo 122,6 mld. Kč, tj. 55,3 % rozpočtu, což je o 7,5 procentního bodu nižší plnění než v červenci minulého roku. Meziročně vzrostlo o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011). Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci, která se projevuje zejména poklesem spotřeby veřejného i soukromého sektoru, nebude v letošním roce očekávané inkaso naplněno. Nízké tempo růstu je způsobeno zejména meziročně nízkým příjmem v květnu, což je také důsledek vysoké srovnávací základny v roce 2011, kdy bylo inkaso ovlivněno změnou úpravy uplatňování daně na vstupu. Ta může být nově uplatněna až po obdržení daňového dokladu.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 77,6 mld. Kč, což představuje 54,6 % rozpočtu (loni to bylo 55,8 %) a meziroční pokles o 1,0 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 3,1 mld. Kč (plnění na 74,4 %). Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Nejvýraznějším vlivem na inkaso spotřebních daních v roce 2012 je zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012. Mimo to nebyly provedeny žádné významnější legislativní změny.

Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 51,4 mld. Kč představovalo 60,1 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 56,8 %) a meziročně bylo o 3,7 mld. Kč, tj. o 7,7 %, vyšší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011. Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2012 činilo 30,5 mld. Kč, což je o 3,2 mld. Kč více než v červnu a červenci 2011 (část inkasa daně se v obou letech projevila až v inkasu měsíce července).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 49,8 mld. Kč, tj. 54,1 % rozpočtu (loni plnění na 47,1 %) při meziročním růstu o 2,0 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 45,2 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 56,3 % (loni to bylo 53,9 %). Meziročně je inkaso o 0,7 mld. Kč, tj. o 1,5 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání v záporné výši –1,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -39,6 % (loni to bylo na -19,9 %) a meziročně je na stejné úrovní. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu (inkaso ve výši -6,7 mld. Kč, v dubnu 2011 to bylo -7,3 mld. Kč).
  • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 5,7 mld. Kč, což představuje 63,1 % rozpočtu (loni 32,3 %) a meziročně byla vyšší o 1,3 mld. Kč, tj. o 30,1 %. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 7,1 mld. Kč, což představuje 58,5 % rozpočtu a meziroční pokles o 1,1 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená na bezúplatné nabytí emisních povolenek (v červenci došlo k inkasu ve výši cca 2 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 31.7.2012 výše 424,2 mld. Kč, což představuje 56,2 % rozpočtu a meziroční růst o 2,4 mld. Kč, tj. o 0,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 421,9 mld. Kč, tj. 57,1 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 11,4 mld. Kč, tj. o 2,8 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 216,4 mld. Kč, což představuje 56,4 % rozpočtu (loni to bylo 56,6 %) a meziroční růst o 5,0 mld. Kč, tj. o 2,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 192,4 mld. Kč, tj. 56,4 % rozpočtu (loni to bylo 56,6 %), při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 2,4 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci července 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 67,8 mld. Kč, což je 47,9 % rozpočtu po změnách a o 2,3 mld. Kč, tj. o 3,3 %, méně než v červenci loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 44,0 mld. Kč (plnění na 42,3 % rozpočtu po změnách), což je o 5,2 mld. Kč méně než v červenci 2011 (rozpočet 2012 počítá s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 7,7 mld. Kč (o 3,5 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 118,0 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,5 mld. Kč (o 1,5 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 649,1 mld. Kč čerpané ke konci července 2012 představují 54,4 % rozpočtu po změnách (v červenci 2011 to bylo 54,2 %), a jsou tak o 3,0 mld. Kč, tj. o 0,5 %, pod úrovní července 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci července čerpány ve výši 596,6 mld. Kč, tj. na 55,0 % rozpočtu (loni to bylo také na 55,0 %). Proti loňskému roku klesly o 0,4 mld. Kč, tj. o 0,1 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet po změnách ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,0 mld. Kč). K 31.7.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 278,3 mld. Kč, tj. 56,7 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 58,0 %), při meziročním růstu o 19,7 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Z toho na důchody připadlo 220,2 mld. Kč, tj. 57,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 58,4 %), při meziročním růstu o 7,8 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,5 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 13,9 mld. Kč.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Ke konci července představovala jejich výše 66,0 mld. Kč, tj. 63,7 % rozpočtu po změnách, a meziročně tak klesly o 22,0 mld. Kč, tj. o 25,0 %. Meziroční pokles bude v průběhu roku ovlivňovat metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Relativně vysoké čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 54,0 mld. Kč. Jednalo se o 4 dvouměsíční zálohy na regionální školství ve výši 51,0 mld. Kč (v minulých letech docházelo u převodů záloh regionálnímu školství ke čtvrtletním platbám) a o zálohy soukromým školám za tři čtvrtletí roku v objemu 3,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2011 bylo z tohoto titulu převedeno 57,4 mld. Kč (jednalo se o zálohy regionálnímu a soukromému školství na 1. - 3. čtvrtletí).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 30,9 mld. Kč, tj. 58,4 % rozpočtu. Meziročně tak byly na podobné úrovni jako v loňském roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly do konce července 2012 uhrazeny ve výši 34,0 mld. Kč, tj. 43,1 % rozpočtu po změnách, a byly tak meziročně o 4,1 mld. Kč, tj. o 13,9 %, vyšší.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 23,0 mld. Kč, což představuje 65,1 % rozpočtované výše a meziroční růst o 3,7 mld. Kč, tj. o 19,3 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 52,5 mld. Kč, což představuje 49,2 % rozpočtu po změnách (v roce 2011 to bylo 46,1 %), při meziročním poklesu o 2,6 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 9,9 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 3,5 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za leden až červenec roku 2012 schodkem ve výši 51,7 mld. Kč (49,1 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2011 výsledek příznivější o 9,4 mld. Kč. I přes očekávané nenaplnění rozpočtu příjmů působí pozitivně v meziročním srovnání vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného (o 8,7 mld. Kč), které je brzděno především nižšími příjmy z EU (o 5,2 mld. Kč). Čerpání výdajů v průběhu roku zatím vykazuje podobný průběh jako v roce 2011 (meziročně o 0,5 % nižší). Vykázaný schodek a jeho plnění je odrazem předstihu plnění příjmů (na 55,0 % rozpočtu po změnách) před čerpáním výdajů (na 54,4 % rozpočtu po změnách) o 0,6 procentního bodu.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 20,0 mld. Kč (v červenci 2011 to bylo 1,8 mld. Kč), když příjmy činily 92,8 mld. Kč (v červenci 2011 to bylo 83,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 72,8 mld. Kč (v červenci 2011 to bylo 81,6 mld. Kč). Meziročně vyšší přebytek v samotném červenci ovlivnily skutečnosti na straně příjmů i výdajů. Vyšší červencové inkaso příjmů (o 9,4 mld. Kč) ovlivnilo zejména vyšší inkaso DPPO (o 5,2 mld. Kč), DPH (o 2,6 mld. Kč) a majetkových daní (1,8 mld. Kč – vliv inkasa darovací daně za emisní povolenky). Nižší červencové čerpání výdajů (o 8,9 mld. Kč) ovlivnily převody prostředků regionálnímu školství, které v loňském roce z velké části (14,8 mld. Kč) proběhly v červenci (záloha na 3. čtvrtletí), zatímco letos to bylo již v červnu (záloha na červenec a srpen).

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden-červenec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160 -69 007 -61 056 -51 693

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Graf: Vývoj salda státního rozpočtu za leden až červenec v letech 2011 a 2012

Jakub Haas,
zástupce tiskového mluvčího MF

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-červenec 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-červenec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 591,06 1 084,70 1 087,17 597,43 55,0 55,3 101,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 520,96 945,54 945,54 529,66 56,0 56,8 101,7
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 309,57 561,52 561,52 313,23 55,8 57,0 101,2
v tom:
- DPH 122,50 221,60 221,60 122,60 55,3 62,8 100,1
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 78,63 142,30 142,30 77,64 54,6 55,8 98,7
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 2,75 4,20 4,20 3,12 74,4 65,6 113,5
- daně z příjmů PO 47,72 85,60 85,60 51,41 60,1 56,8 107,7
- daně z příjmů FO 47,81 92,00 92,00 49,79 54,1 47,1 104,1
vybíraná srážkou 4,37 9,00 9,00 5,68 63,1 32,3 130,1
ze závislé činnosti 44,52 80,30 80,30 45,18 56,3 53,9 101,5
z přiznání -1,07 2,70 2,70 -1,07 -39,6 -19,9 99,6
- správní poplatky 1,57 2,39 2,39 1,55 64,9 66,7 99,1
- majetkové daně 8,26 12,20 12,20 7,14 58,5 63,5 86,5
- clo ***) 0,98 x x x x 81,7 x
- poplatky za uložení odpadů **) 0,87 1,40 1,40 0,88 63,1 62,3 101,3
- ostatní daňové příjmy ****) 1,23 4,03 4,03 2,20 54,7 32,3 179,2
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,00 1,70 1,70 0,09 5,2 0,1 7668,9
odvody z loterií *****) x 0,00 0,00 0,69 x x x
Pojistné SZ 211,39 384,01 384,01 216,42 56,4 56,6 102,4
z toho: na důchody 187,90 341,35 341,35 192,38 56,4 56,6 102,4
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 70,10 139,16 141,63 67,77 47,9 45,9 96,7
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 59,74 110,57 113,04 53,76 47,6 42,7 90,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 49,14 101,56 104,03 43,97 42,3 37,7 89,5
převody z fondů OSS 3,00 0,00 0,00 1,46 x x 48,7
přijaté sankční platby 0,90 1,05 1,05 0,01 0,5 86,8 0,6
soudní poplatky 0,56 0,65 0,65 0,85 129,7 97,5 151,7
dobrovolné pojistné 0,26 0,44 0,44 0,13 30,3 57,1 51,8
- kapitola Operace SFA 2,25 3,34 3,34 1,80 53,9 80,5 80,2
- kapitola Státní dluh 4,27 6,54 6,54 7,72 118,0 75,7 181,1
- VPS 3,84 18,70 18,70 4,49 24,0 88,8 116,9
v tom :
- výnosy z finančního majetku 0,01 0,00 0,00 0,00 97,9 27,2 45,3
- splátky půjček ze zahraničí 0,03 0,16 0,16 0,08 47,2 31,5 220,8
- příjmy sdílené s EU (clo) ***) x 1,10 1,10 0,91 82,8 x x
- ostatní příjmy VPS ****) 3,80 17,44 17,44 3,50 20,1 90,6 92,1


*) rozpočet upravený k 30.6.2012
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
****) dopočet do celku
*****) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní
mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk.k 31.7.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.7.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.7.***) % plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 410,49 56,1 739,46 421,87 57,1 754,32 424,24 56,2 11,38 2,36 102,8 100,6
- DPH 270,80 169,03 62,4 279,50 175,56 62,8 308,70 170,73 55,3 6,53 -4,83 103,9 97,2
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 78,20 52,4 148,40 82,76 55,8 149,90 81,66 54,5 4,56 -1,11 105,8 98,7
- clo 1,30 0,90 69,0 1,20 0,98 81,7 x x x 0,08 x 109,3 x
- daně z příjmů PO 143,90 73,02 50,7 120,60 68,81 57,1 122,90 73,84 60,1 -4,22 5,03 94,2 107,3
- daně z příjmů FO 134,20 70,26 52,4 151,00 70,42 46,6 135,90 73,53 54,1 0,16 3,10 100,2 104,4
vybíraná srážkou 9,60 5,78 60,2 19,30 6,19 32,1 12,80 8,04 62,8 0,42 1,85 107,2 129,8
závislá činnost 105,30 61,16 58,1 121,10 65,28 53,9 117,80 66,25 56,2 4,13 0,97 106,7 101,5
z přiznání 19,30 3,33 17,3 10,60 -1,05 -9,9 5,30 -0,76 -14,4 -4,38 0,29 -31,6 72,3
- silniční daň 5,50 2,89 52,5 5,60 3,20 57,2 5,30 3,28 62,0 0,31 0,08 110,9 102,5
- daň z nemovitosti 9,60 5,73 59,7 9,70 5,69 58,7 8,70 6,45 74,1 -0,04 0,75 99,4 113,2
- majetkové daně 9,10 4,34 47,7 13,00 8,26 63,5 12,20 7,14 58,5 3,91 -1,12 190,1 86,5
- dálniční poplatek ****) 2,60 2,45 94,2 2,90 2,51 86,7 2,90 2,97 102,5 0,06 0,46 102,6 118,3
- ostatní daně a poplatky 6,04 3,67 60,8 7,56 3,67 48,5 7,82 4,64 59,3 0,00 0,97 99,9 126,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-červenec 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-červenec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 652,11 1 189,70 1 192,47 649,12 54,4 54,2 99,5
Běžné výdaje 596,98 1 092,80 1 085,71 596,62 55,0 55,0 99,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 43,21 89,02 91,24 43,89 48,1 48,1 101,6
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 30,88 52,92 52,92 30,93 58,4 58,3 100,2
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 87,97 105,79 103,52 65,99 63,7 67,3 75,0
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 26,50 53,35 55,28 31,16 56,4 47,9 117,6
- neinvest. transfery státním fondům 8,02 37,72 37,57 8,53 22,7 20,0 106,4
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,28 3,47 4,50 3,55 78,9 68,6 155,9
- sociální dávky 258,60 491,58 491,26 278,33 56,7 58,0 107,6
z toho:
důchody 212,38 382,51 382,43 220,20 57,6 58,4 103,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,91 12,48 12,45 5,44 43,7 48,5 78,6
ostatní soc.dávky 17,90 58,68 58,46 31,81 54,4 60,3 177,7
státní soc.podpora 21,41 37,91 37,91 20,88 55,1 56,0 97,5
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,36 6,10 6,10 1,49 24,5 37,5 63,3
- prostředky na insolventnost 0,24 0,60 0,60 0,24 40,4 34,9 99,2
- stavební spoření 10,49 6,00 6,00 5,13 85,4 80,1 48,8
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,79 6,20 6,20 2,82 45,5 45,7 101,1
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 19,27 35,30 35,30 23,00 65,1 54,7 119,3
- kapitola Státní dluh 29,85 79,41 78,93 33,99 43,1 41,2 113,9
- kapitola Operace SFA 0,05 0,54 0,53 0,07 13,4 10,1 145,7
- ostatní běžné výdaje ***) 74,46 124,80 115,76 67,51 58,3 56,5 90,7
Kapitálové výdaje 55,13 96,90 106,77 52,50 49,2 46,1 95,2
SALDO SR CELKEM -61,06 -105,00 -105,31 -51,69 49,1 45,2 84,7

*) rozpočet upravený k 30.6.2012
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým organizacím
***) dopočet do celku

Doporučované

Nejčtenější