Novinky

Obnovené proplácení programů EU přispělo ke snížení schodku

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

  • Měsíční
  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci října 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 887,6 mld. Kč, celkové výdaje 938,9 mld. Kč a schodek 51,3 mld. Kč (v říjnu 2011 vykázán schodek 91,5 mld. Kč, tj. o 40,2 mld. Kč vyšší). I přes pozitivní vliv obnovení proplácení prostředků z tzv. evropských fondů nadále trvá riziko překročení plánovaného deficitu ve výši 105,3 mld. Kč z důvodu časového nesouladu těchto plateb a žádostí jednotlivých kapitol.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-říjen 2011
2012 % plnění
v roce 2011
Index
2012/2011
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 838,64 1084,70 1090,03 887,64 81,4 78,4 105,8
VÝDAJE CELKEM 930,12 1189,70 1195,33 938,94 78,6 77,1 100,9
SALDO -91,48 -105,00 -105,31 -51,31 48,7 67,7 56,1

 *) rozpočet upravený k 30.9.2012

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 887,6 mld. Kč představovaly 81,4 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2011 plněny na 78,3 %) a proti stejnému období roku 2011 byly vyšší o 49,0 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2011. Na meziročním růstu se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, které vzrostly o 31,6 mld. Kč. Daňové příjmy vč. pojistného na SZ meziročně vzrostly o 12,3 mld. Kč. Na nižší než očekávaný růst příjmů státního rozpočtu působí nejvíce nižší plnění DPH (na 78,9 %) a příjmů z EU (na 75,0 %).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 451,9 mld. Kč, což představuje 80,5 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 80,9 %) a meziroční růst o 12,3 mld. Kč, tj. o 2,8 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011).

Na meziročním růstu daňových příjmů se nejvíce podílelo inkaso DPPO a DPH.

Inkaso DPH představovalo 174,9 mld. Kč, tj. 78,9 % rozpočtu, což je o 8,0 procentního bodu nižší plnění než v říjnu minulého roku. Meziročně vzrostlo o 5,3 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011). Za nízkým meziročním růstem i nízkým plněním stojí zejména pokles spotřeby soukromého sektoru a mimořádný vliv týkající se změny legislativy (úprava uplatňování daně na vstupu) v minulém roce. Za příčiny vedoucí ke snížení spotřeby domácností se považuje hlavně opatrnostní důvod spotřebitelů, kdy tito spotřebitelé, z obav budoucího vývoje v ČR i Evropě, raději odkládají spotřebu "zbytných" statků či služeb. K výraznému propadu spotřeby nedochází u zboží a služeb ve snížené sazbě, ale u zboží a služeb v základní sazbě. Oproti negativnímu vývoji za 1. pololetí se celostátní inkaso DPH vyvíjelo v dalších měsících lépe. Inkaso dosáhlo meziročního růstu o 6,3 % v červenci, o 56,2 % v srpnu, o 3,8 % v září a o 4,9 % v říjnu, což dává předpoklad zlepšeného vývoje do konce roku.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 115,3 mld. Kč, což představuje 81,0 % rozpočtu (loni to bylo 82,3 %) a meziroční pokles o 0,6 mld. Kč, tj. o 0,5 %. Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Z celkové částky činilo inkaso spotřební daně z minerálních olejů (bez podílu 9,1 % náležejícímu SFDI) 59,4 mld. Kč (loni to bylo 60,8 mld. Kč) a bylo plněno na 78,6 %. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků při plnění na 81,0 % dosáhlo 38,2 mld. Kč (loni to bylo 37,8 mld. Kč). Odvody z elektřiny ze slunečního záření dosáhly 5,5 mld. Kč (plnění na 131,1 %). Nejvýraznější vliv na inkaso spotřebních daní v roce 2012 má zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012. Mimo to nebyly provedeny žádné významnější legislativní změny.

Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 71,6 mld. Kč představovalo 83,6 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 77,9 %) a meziročně bylo o 6,1 mld. Kč, tj. o 9,3 %, vyšší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 74,0 mld. Kč, tj. 80,4 % rozpočtu (loni plnění na 71,1 %) při meziročním růstu o 1,8 mld. Kč, tj. o 2,5 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 65,6 mld. Kč a její rozpočet byl plněn na 81,7 % (loni to bylo 79,1 %). Meziročně je inkaso o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,4 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání ve výši 0,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 15,9 % (loni to bylo na 5,2 %) a meziročně je o 0,1 mld. Kč vyšší. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Důvodem nižšího výnosu této daně v posledních letech je ekonomická situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.
  • Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo 8,0 mld. Kč, což představuje 88,6 % rozpočtu (loni 48,6 %) a meziročně je vyšší o 1,4 mld. Kč, tj. o 21,5 %. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 9,6 mld. Kč, což představuje 79,0 % rozpočtu a meziroční pokles o 0,7 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená na bezúplatné nabytí emisních povolenek (inkaso v roce 2012 cca 3 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 31.10.2012 výše 606,6 mld. Kč, což představuje 80,4 % rozpočtu a meziroční růst o 12,6 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 594,0 mld. Kč, tj. 80,3 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 11,7 mld. Kč, tj. o 2,0 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 307,3 mld. Kč, což představuje 80,0 % rozpočtu (loni to bylo 81,0 %) a meziroční růst o 5,1 mld. Kč, tj. o 1,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 273,2 mld. Kč, tj. 80,0 % rozpočtu (loni to bylo 81,0 %), při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 1,7 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci října 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 128,4 mld. Kč, což je 88,9 % rozpočtu po změnách a o 31,6 mld. Kč, tj. o 32,6 %, více než v říjnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 80,2 mld. Kč (plnění na 75,0 % rozpočtu po změnách), což je o 11,7 mld. Kč více než v říjnu 2011 (rozpočet 2012 počítá s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 13,7 mld. Kč (o 5,6 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 210,1 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,7 mld. Kč (o 1,7 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011. V říjnu bylo na základě usnesení vlády č. 693/2012 převedeno z privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS 14,4 mld. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na kompenzaci deficitu důchodového systému.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 938,9 mld. Kč čerpané ke konci října 2012 představují 78,6 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2011 to bylo 77,1 %), a jsou tak o 8,8 mld. Kč, tj. o 0,9 %, nad úrovní října 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,4 % (rozpočet po změnách bez vázáných výdajů podle usnesení vlády č. 178/2012, č. 454/2012 a č. 693/2012 ve výši 22,9 mld. Kč předpokládá proti skutečnosti 2011 růst o 1,5 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci října čerpány ve výši 857,4 mld. Kč, tj. na 78,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 77,6 %). Proti loňskému roku vzrostly o 16,4 mld. Kč, tj. o 2,0 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,0 % proti skutečnosti 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet po změnách ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,0 mld. Kč). K 31.10.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 396,7 mld. Kč, tj. 80,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 82,7 %), při meziročním růstu o 27,9 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Z toho na důchody připadlo 314,2 mld. Kč, tj. 82,2 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 83,8 %), při meziročním růstu o 9,4 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,6 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 20,7 mld. Kč (bez metodického vlivu by klesly o 2,1 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly na konci října 97,8 mld. Kč, tj. 92,6 % rozpočtu po změnách, a meziročně tak klesly o 20,2 mld. Kč, tj. o 17,1 %. Meziroční pokles v průběhu roku ovlivňuje metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 80,0 mld. Kč. Jednalo se již o všechny zálohy na regionální školství ve výši 76,0 mld. Kč a o zálohy soukromým školám v objemu 4,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2011 bylo z tohoto titulu převedeno 75,5 mld. Kč (jednalo se o zálohy regionálnímu školství na celý rok a soukromému školství na 1. - 3. čtvrtletí).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 44,1 mld. Kč, tj. 83,3 % rozpočtu. Meziročně tak byly o 0,1 mld. Kč vyšší.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly do konce října 2012 uhrazeny ve výši 51,6 mld. Kč, tj. 65,5 % rozpočtu po změnách, a byly tak meziročně o 1,1 mld. Kč, tj. o 2,2 %, vyšší.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 30,9 mld. Kč, což představuje 87,4 % rozpočtované výše a meziroční růst o 4,4 mld. Kč, tj. o 16,6 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 81,6 mld. Kč, což představuje 76,2 % rozpočtu po změnách (v roce 2011 to bylo 73,3 %), při meziročním poklesu o 7,6 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 10,0 % proti skutečnosti roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 16,0 mld. Kč (loni to bylo 25,1 mld. Kč) a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 4,7 mld. Kč (loni to bylo 4,9 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za leden až říjen roku 2012 schodkem ve výši 51,3 mld. Kč (48,7 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2011 výsledek příznivější o 40,2 mld. Kč. Na tom se podílelo i obnovení certifikací výdajů OP Životní prostředí a Doprava a následné proplacení žádostí. Na konci října tak bylo do příjmů kapitol uvolněno z evropských prostředků zatím přes 22 mld. Kč. Spolu se 14,4 mld. Kč, které byly převedeny z privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS na kompenzaci deficitu důchodového systému deficitu, jsou to hlavní vlivy, které působí na relativně pozitivní výsledek hospodaření státního rozpočtu.

Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo přebytkem 20,1 mld. Kč (v říjnu 2011 to bylo 13,7 mld. Kč), když příjmy činily 130,5 mld. Kč (v říjnu 2011 to bylo 96,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 110,4 mld. Kč (v říjnu 2011 to bylo 83,1 mld. Kč). Meziročně vyšší přebytek v samotném říjnu ovlivnily skutečnosti na straně příjmů i výdajů. Výrazně vyšší říjnové inkaso příjmů (o 33,7 mld. Kč) ovlivnil zejména již zmíněný převod 14,4 mld. Kč z privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS a také vyšší příjmy z EU (o 13,3 mld. Kč). Vyšší říjnové čerpání výdajů (o 27,3 mld. Kč) ovlivnily především převody prostředků regionálnímu a soukromému školství ve výši 13,5 mld. Kč (v říjnu 2011 byly nulové) a vyšší neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (o 10,2 mld. Kč)

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden-říjen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR -11 307 -35 432 -32 320 -82 942 -59 466 15 181 -12 675 27 199 10 941 -138 088 -96 728 -91 476 -51 308

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu za leden až říjen v letech 2011 a 2012 ( v mld. Kč)

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu
v mld. Kč
Příjmy státníh o rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden-říjen
2011
Index
skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden-říjen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
p o změnách*)
Skutečnost
leden-říjen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 838,64 1 084,70 1 090,03 887,64 81,4 78,3 105,8
v tom:              
Daňové příjmy celkem 741,77 945,54 945,54 759,20 80,3 80,9 102,4
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 439,55 561,52 561,52 451,86 80,5 80,9 102,8
  v tom:              
    - DPH 169,56 221,60 221,60 174,87 78,9 86,9 103,1
    - spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 115,82 142,30 142,30 115,25 81,0 82,3 99,5
      z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 4,95 4,20 4,20 5,51 131,1 117,8 111,3
    - daně z příjmů PO 65,47 85,60 85,60 71,56 83,6 77,9 109,3
    - daně z příjmů FO 72,21 92,00 92,00 74,01 80,4 71,1 102,5
       vybíraná srážkou 6,56 9,00 9,00 7,98 88,6 48,6 121,5
       ze závislé činnosti 65,37 80,30 80,30 65,61 81,7 79,1 100,4
       z přiznání 0,28 2,70 2,70 0,43 15,9 5,2 152,7
    - správní poplatky 2,07 2,39 2,39 2,15 89,8 88,2 103,7
    - majetkové daně 10,30 12,20 12,20 9,64 79,0 79,3 93,6
    - clo ***) 1,43 x x x x 119,2 x
    - poplatky za uložení odpadů **) 1,16 1,40 1,40 1,26 89,9 82,8 108,6
    - ostatní daňové příjmy ****) 1,53 4,03 4,03 3,12 77,5 40,1 204,0
      z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,01 1,70 1,70 0,17 9,9 0,6 1782,0
                 odvody z loterií *****) x 0,00 0,00 1,28 x x x
  Pojistné na SZ 302,22 384,01 384,01 307,34 80,0 81,0 101,7
     z toho: na důchody 268,64 341,35 341,35 273,19 80,0 81,0 101,7
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 96,87 139,16 144,49 128,43 88,9 62,8 132,6
  v tom:              
  - kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 81,95 110,57 115,90 92,90 80,2 57,9 113,4
    z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 68,51 101,56 106,89 80,17 75,0 51,8 117,0
               převody z fondů OSS 3,39 0,00 0,00 1,65 x x 48,7
               přijaté sankční platby 1,25 1,05 1,04 0,21 19,7 120,9 16,4
               soudní poplatky 0,90 0,65 0,66 1,25 190,6 157,1 138,8
               dobrovolné pojistné 0,36 0,44 0,44 0,22 49,6 79,0 61,2
    - kapitola Operace SFA 2,56 3,34 3,34 2,05 61,3 91,8 79,9
    - kapitola Státní dluh 8,11 6,54 6,54 13,75 210,1 144,0 169,4
    - VPS 4,24 18,70 18,70 19,74 105,5 98,0 465,3
       v tom :              
            - výnosy z finančního majetku 0,01 0,00 0,00 0,00 143,3 37,9 47,7
            - splátky půjček ze zahraničí 0,10 0,16 0,16 0,16 96,2 94,4 150,0
            - příjmy sdílené s EU (clo) ***) x 1,10 1,10 1,33 120,8 x x
            - ostatní příjmy VPS ****) 4,13 17,44 17,44 18,25 104,7 98,4 441,9

*) rozpočet upravený k 30.9.2012
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
****) dopočet do celku
*****) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní
v mld. Kč
Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroční přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk. k 31.10.
*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk. k 31.10.
**)
% plnění Rozpočet
schválený
sk. k 31.10.
***)
% plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 582,30 79,5 739,46 593,96 80,3 754,32 606,61 80,4 11,67 12,64 102,0 102,1
    - DPH 270,80 239,87 88,6 279,50 242,95 86,9 308,70 243,40 78,8 3,08 0,45 101,3 100,2
    - spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 113,82 76,3 148,40 121,91 82,1 149,90 121,20 80,9 8,09 -0,71 107,1 99,4
    - clo 1,30 1,35 104,0 1,20 1,43 119,2 x x x 0,08 x 105,8 x
    - daně z příjmů PO 143,90 99,55 69,2 120,60 93,77 77,8 122,90 102,52 83,4 -5,78 8,75 94,2 109,3
    - daně z příjmů FO 134,20 103,42 77,1 151,00 105,68 70,0 135,90 108,35 79,7 2,26 2,67 102,2 102,5
        vybíraná srážkou 9,60 8,56 89,1 19,30 9,32 48,3 12,80 11,32 88,5 0,76 2,01 108,9 121,5
        závislá činnost 105,30 89,55 85,0 121,10 95,85 79,2 117,80 96,21 81,7 6,30 0,36 107,0 100,4
        z přiznání 19,30 5,32 27,5 10,60 0,51 4,8 5,30 0,82 15,4 -4,81 0,31 9,6 160,2
    - silniční daň 5,50 4,00 72,7 5,60 4,28 76,4 5,30 4,36 82,2 0,28 0,08 106,9 101,8
    - daň z nemovitosti 9,60 6,46 67,3 9,70 6,37 65,7 8,70 7,15 82,1 -0,09 0,78 98,5 112,2
    - majetkové daně 9,10 6,19 68,0 13,00 10,30 79,3 12,20 9,64 79,0 4,12 -0,66 166,5 93,6
    - dálniční poplatek ****) 2,60 2,82 108,3 2,90 2,51 86,7 2,90 3,47 119,6 -0,30 0,95 89,3 138,0
    - ostatní daně a poplatky 6,04 4,82 79,8 7,56 4,76 62,9 7,82 6,53 83,5 -0,05 1,77 98,9 137,2

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Pokladní čerpání výdajů státníh o rozpočtu
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden-říjen
2011
Index
skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden-říjen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-říjen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 930,12 1 189,70 1 195,33 938,94 78,6 77,1 100,9
Běžné výdaje 840,92 1 092,80 1 088,31 857,36 78,8 77,6 102,0
       v tom:              
      - platy zaměstnanců a ost. platby za
         proved.práci (vč. povinného pojistného)
65,61 89,02 91,37 66,40 72,7 73,0 101,2
      - neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 43,99 52,92 52,92 44,11 83,3 83,0 100,3
      - neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 118,06 105,79 105,67 97,85 92,6 89,9 82,9
      - neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 37,95 53,35 56,52 42,45 75,1 68,2 111,9
      - neinvest. transfery státním fondům 10,20 37,72 37,46 21,32 56,9 25,5 209,0
      - neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,95 3,47 4,56 4,14 90,7 84,4 140,3
      - sociální dávky 368,81 491,58 491,10 396,72 80,8 82,7 107,6
        z toho:              
          důchody 304,88 382,51 382,43 314,25 82,2 83,8 103,1
          prostředky na podpory v nezaměstnanosti 9,01 12,48 12,45 7,42 59,6 63,0 82,3
          ostatní soc.dávky 24,72 58,68 58,32 45,39 77,8 83,3 183,6
          státní soc.podpora 30,20 37,91 37,91 29,67 78,3 78,9 98,2
      - aktivní pol. zaměstnanosti 3,16 6,10 5,49 2,09 38,0 50,2 66,1
      - prostředky na insolventnost 0,33 0,60 0,60 0,39 64,9 47,4 117,3
      - stavební spoření 10,73 6,00 6,00 5,29 88,2 81,9 49,3
      - státní příspěvek na důchodové připojištění 4,18 6,20 6,20 4,26 68,8 68,6 101,9
      - odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 26,47 35,30 35,30 30,86 87,4 75,1 116,6
      - kapitola Státní dluh 50,49 79,41 78,80 51,60 65,5 69,8 102,2
      - kapitola Operace SFA 0,08 0,54 0,51 0,09 18,3 18,1 124,1
      - ostatní běžné výdaje ***) 97,90 124,80 115,80 89,79 77,5 75,1 91,7
Kapitálové výdaje 89,20 96,90 107,02 81,58 76,2 73,3 91,5
SALDO SR CELKEM -91,48 -105,00 -105,31 -51,31 48,7 67,7 56,1

 *) rozpočet upravený k 30.9.2012
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým organizacím

Nejčtenější