Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Tisková zpráva
  • Monitoring
  • Obce

Ministerstvo financí na svých webových stránkách zveřejnilo výsledky monitoringu hospodaření obcí v uplynulém roce. „Každý občan se bude moci seznámit, jak jeho obec hospodařila a zda je hodnocena jako riziková,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Informovanost občanů považuji za důležitou prevenci před platební neschopností obcí.“ 

Výsledky naleznete zde: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl (ÚFIS  – Prezentační systém finančních a účetních informací státu > Monitoring hospodaření obcí).

Do monitoringu hospodaření obcí, který není primárně určen pro hodnocení míry zadlužení jednotlivých obcí, ale pro hodnocení jejich hospodářské situace, bylo za rok 2011 zahrnuto 6 243 samosprávných obcí. Monitoring je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů u jednotlivých obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, přičemž za zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům.

Do kategorie obcí s vyšší mírou rizika hospodaření spadalo 84 obcí. Tato hodnota znamená meziroční nárůst o 22 obcí, přičemž opakovaný výskyt je zaznamenán u 27 obcí. Nově se tak do skupiny obcí s vyšší mírou rizika hospodaření zařadilo 57 obcí. Výsledné hodnoty ukazatelů pouze upozorňují na možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamenají, že je obec v tíživé finanční situaci. To lze vyhodnotit až na základě důkladnější analýzy finančních a účetních výkazů a zejména dodatečných podkladů poskytnutých samotnými obcemi. Je třeba připomenout, že vzhledem k účetní reformě a zejména účetním odpisům dlouhodobého majetku nejsou data za rok 2011 zcela srovnatelná s roky předcházejícími.

Významná rizika pro hospodářskou situaci obcí lze spatřovat v nedodržení dotačních podmínek projektů podpořených z fondů EU, ale i z národních programů. Tato rizika vyplývají jednak z pochybení v přípravné a realizační fázi, ale v případě „evropských“ projektů také z udržitelnosti projektu po stanovenou dobu, což vyžaduje každoroční vynakládání nemalých provozních výdajů z vlastních prostředků obce. Už samotné předfinancování působí obcím nemalé finanční potíže, které se mohou takto dále prohloubit.

Vysoké riziko platební neschopnosti bylo identifikováno pouze u obcí Bublava, Prameny a Turovice. I tyto obce se však snaží riziko platební neschopnosti odvrátit.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Související informace:

    1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2011, publikováno 18.06.2012
    2. Monitoring hospodaření obcí za rok 2011, publikováno 10.10.2012

 

Zdroj: MF - odbor 12 Financování územních rozpočtů a programové financování

Nejčtenější