Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Měsíční
  • Pokladní plnění
  • Příjmy a výdaje
  • Schodek
  • Státní rozpočet
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl 14. prosince 2011 schválen zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, který stanovil příjmy ve výši 1 084,7 mld. Kč, výdaje ve výši 1 189,7 mld. Kč a schodek ve výši 105,0 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci června 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 504,6 mld. Kč, celkové výdaje 576,4 mld. Kč a schodek 71,7 mld. Kč (v červnu 2011 vykázán schodek 62,9 mld. Kč).

V letošním roce byla již v červnu převedena záloha plateb na regionální školství za červenec a srpen, zatímco v roce 2011 byla většina zálohy na 3. čtvrtletí zaslána až v červenci. Dochází tak v meziročním srovnání ke zkreslení výdajů i schodku o cca 10 mld. Kč v neprospěch letošního roku. Po odečtení tohoto vlivu by schodek byl meziročně nižší než v pololetí roku 2011. Mezi další mimořádné vlivy, které opticky zvyšují meziroční schodek, jsou legislativní změny v DPH v roce 2011 a časový posun plateb u darovací daně za bezúplatné nabytí emisních povolenek.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-červen 2011
2012 % plnění
v roce 2011
Index 2012/2011
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 507,64 1084,70 1085,28 504,64 46,5 47,9  99,1
VÝDAJE CELKEM 570,49 1189,70 1190,58 576,36 48,4 47,8  101,0
SALDO -62,86 -105,00 -105,31 -71,72 68,1 46,6  114,1

*) rozpočet upravený k 31.3.2012

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 504,6 mld. Kč představovaly 46,5 % rozpočtu po změnách (v červnu 2011 plněny na 47,9 %) a proti stejnému období roku 2011 byly nižší o 3,0 mld. Kč, tj. o 0,6 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,2 % proti skutečnosti roku 2011. Na meziroční pokles příjmů státního rozpočtu působí nejvíce daňové příjmy, jejichž inkaso je proti pololetí roku 2011 nižší o 6,9 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 255,7 mld. Kč, což představuje 45,5 % rozpočtu a meziroční pokles o 6,9 mld. Kč, tj. o 2,6 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 2,8 procentního bodu nižší.

Inkaso DPH představovalo 92,1 mld. Kč, tj. 41,6 % rozpočtu, což je o 6,9 procentního bodu nižší plnění než v červnu minulého roku. Meziročně kleslo o 2,5 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011). Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci, která se projevuje zejména poklesem spotřeby veřejného i soukromého sektoru, nebude v letošním roce očekávané inkaso naplněno. Nízké tempo růstu je způsobeno zejména meziročně nízkým příjmem v květnu, což je však i důsledek vysoké srovnávací základny v roce 2011, kdy bylo inkaso ovlivněno změnou úpravy uplatňování daně na vstupu. Ta může být nově uplatněna až po obdržení daňového dokladu.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 64,6 mld. Kč, což představuje 45,4 % rozpočtu (loni to bylo 47,1 %) a meziroční pokles o 1,7 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 2,3 mld. Kč (plnění na 54,4 %). Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Nejvýraznějším vlivem na inkaso spotřebních daních v roce 2012 je zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012. Mimo to nebyly provedeny žádné významnější legislativní změny.

Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 48,9 mld. Kč představovalo 57,1 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 60,1 %) a meziročně bylo o 1,6 mld. Kč, tj. o 3,1 %, nižší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011. V červnu se již tradičně projevila nejen úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 15.6.), ale také úhrada daně za rok 2011 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 2.7.). Inkaso této daně v samotném červnu 2012 činilo 28,0 mld. Kč, což je o 2,0 mld. Kč méně než v červnu 2011 (část inkasa daně se stejně jako v roce 2011 zřejmě projeví i v inkasu prvního červencového dne). U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2012 provedeny žádné významné legislativní změny.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 41,4 mld. Kč, tj. 45,0 % rozpočtu (loni plnění na 39,2 %) při meziročním růstu o 1,6 mld. Kč, tj. o 4,0 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 38,2 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 47,6 % (loni to bylo 45,2 %). Meziročně je inkaso o 0,8 mld. Kč, tj. o 2,2 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání záporné výši –1,5 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -55,7 % (loni to bylo na -21,5 %) a meziročně je o 0,3 mld. Kč nižší. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu (inkaso ve výši -6,7 mld. Kč, v dubnu 2011 to bylo -7,3 mld. Kč). V samotném červnu 2012 dosáhlo inkaso této daně 3,2 mld. Kč (loni to bylo 3,5 mld. Kč).
  • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 4,7 mld. Kč, což představuje 52,5 % rozpočtu (loni 26,7 %) a meziročně byla vyšší o 1,1 mld. Kč, tj. o 31,2 %. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 4,4 mld. Kč, což představuje 35,8 % rozpočtu a meziroční pokles o 2,9 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí emisních povolenek (na rozdíl od roku 2011 se zatím v inkasu neprojevila).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 30.6.2012 výše 345,9 mld. Kč, což představuje 45,9 % rozpočtu a meziroční pokles o 9,3 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 355,2 mld. Kč, tj. 48,0 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 5,5 mld. Kč, tj. o 1,6 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 185,6 mld. Kč, což představuje 48,3 % rozpočtu (loni to bylo 48,4 %) a meziroční růst o 5,0 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 165,0 mld. Kč, tj. 48,3 % rozpočtu (loni to bylo 48,4 %), při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 2,7 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci června 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 63,4 mld. Kč, což je 45,3 % rozpočtu po změnách a o 1,1 mld. Kč, tj. o 1,6 %, méně než v červnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 42,1 mld. Kč (plnění na 41,2 %), což je o 4,1 mld. Kč méně než v červnu 2011 (rozpočet 2012 počítá s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 6,9 mld. Kč (o 2,9 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 105,6 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,4 mld. Kč (o 1,2 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 576,4 mld. Kč čerpané ke konci června 2012 představují 48,4 % rozpočtu po změnách (v červnu 2011 to bylo 47,8 %), a jsou tak o 5,9 mld. Kč, tj. o 1,0 %, nad úrovní června 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci června čerpány ve výši 532,7 mld. Kč, tj. na 49,1 % rozpočtu (loni to bylo na 48,2 %). Proti loňskému roku vzrostly o 11,4 mld. Kč, tj. o 2,2 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet po změnách ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,0 mld. Kč). K 30.6.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 241,0 mld. Kč, tj. 49,0 % rozpočtu (loni to bylo 50,6 %), při meziročním růstu o 15,3 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Z toho na důchody připadlo 191,0 mld. Kč, tj. 49,9 % rozpočtu (loni to bylo 50,9 %), při meziročním růstu o 5,7 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,4 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 11,5 mld. Kč.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Ke konci června představovala jejich výše 64,4 mld. Kč, tj. 61,8 % rozpočtu, a meziročně tak klesly o 5,0 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Meziroční pokles bude v průběhu roku ovlivňovat metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Relativně vysoké čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 54,0 mld. Kč. Jednalo se o 4 dvouměsíční zálohy na regionální školství ve výši 51,0 mld. Kč (v minulých letech docházelo u převodů záloh regionálnímu školství ke čtvrtletním platbám) a o zálohy soukromým školám za tři čtvrtletí roku v objemu 3,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2011 bylo z tohoto titulu převedeno 42,6 mld. Kč (záloha na regionální školství na 3. čtvrtletí byla z velké části převedena až v červenci).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 26,5 mld. Kč, tj. 50,1 % rozpočtu. Meziročně tak byly na stejné úrovni jako v loňském roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly v polovině roku 2012 hrazeny ve výši 33,3 mld. Kč, tj. 42,0 % rozpočtu, a jsou tak meziročně o 3,5 mld. Kč, tj. o 11,9 %, vyšší.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 21,5 mld. Kč, což představuje 61,0 % rozpočtované výše a meziroční růst o 4,7 mld. Kč, tj. o 28,2 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 43,7 mld. Kč, což představuje 41,6 % rozpočtu po změnách (v roce 2011 to bylo 43,7 %), při meziročním poklesu o 5,5 mld. Kč, tj. o 11,2 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 7,8 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 3,2 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v 1. pololetí roku 2012 schodkem ve výši 71,7 mld. Kč (68,1 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2011 výsledek horší o 8,9 mld. Kč. V meziročním srovnání působí negativně na saldo hospodaření státního rozpočtu především na straně výdajů transfery prostředků na regionální školství. V letošním roce byla již v červnu převedena záloha na červenec a srpen, zatímco v roce 2011 byla většina zálohy na 3. čtvrtletí zaslána až v červenci. Dochází tak v meziročním srovnání ke zkreslení výdajů i schodku o cca 10 mld. Kč v neprospěch letošního roku. Po odečtení tohoto vlivu by schodek byl meziročně mírně nižší než v pololetí roku 2011. Na straně příjmů negativně působí meziročně nižší inkaso daňových příjmů (o 6,9 mld. Kč) i nižší příjmy z EU (o 4,1 mld. Kč). Vykázaný schodek a jeho plnění je odrazem předstihu čerpání výdajů (na 48,4 % rozpočtu po změnách) před plněním příjmů (na 46,5 % rozpočtu po změnách) o 1,9 procentního bodu.

Hospodaření rozpočtu v samotném červnu skončilo přebytkem 7,3 mld. Kč (v červnu 2011 to bylo 18,6 mld. Kč), když příjmy činily 105,1 mld. Kč (v červnu 2011 to bylo 108,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 97,8 mld. Kč (v červnu 2011 to bylo 90,1 mld. Kč). Meziročně nižší přebytek v samotném červnu ovlivnily skutečnosti na straně příjmů i výdajů. Nižší červnové inkaso příjmů (o 3,6 mld. Kč) ovlivnilo zejména nižší inkaso daňových příjmů bez pojistného na SZ (o 4,8 mld. Kč). Červnové čerpání výdajů ovlivnily již zmíněné převody prostředků regionálnímu školství, které představovaly zálohu na červenec a srpen (v roce 2011 byla převedena většina zálohy na 3. čtvrtletí až v červenci).

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden-červen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR -4 933 -29 653 -915 -53 399 -49 702 3 763 7 642 1 275 -5 652 -68 259 -75 662 -62 856 -71 722

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-červen 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-červen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 507,64 1 084,70 1 085,28 504,64 46,5 47,9 99,4
v tom:              
Daňové příjmy celkem 443,22 945,54 945,54 441,28 46,7 48,4 99,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 262,60 561,52 561,52 255,70 45,5 48,3 97,4
v tom:              
- DPH 94,60 221,60 221,60 92,14 41,6 48,5 97,4
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 66,37 142,30 142,30 64,63 45,4 47,1 97,4
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,95 4,20 4,20 2,29 54,4 46,4 117,1
- daně z příjmů PO 50,47 85,60 85,60 48,92 57,1 60,1 96,9
- daně z příjmů FO 39,81 92,00 92,00 41,42 45,0 39,2 104,0
vybíraná srážkou 3,60 9,00 9,00 4,73 52,5 26,7 131,2
ze závislé činnosti 37,37 80,30 80,30 38,19 47,6 45,2 102,2
z přiznání -1,16 2,70 2,70 -1,50 -55,7 -21,5 129,3
- správní poplatky 1,31 2,39 2,39 1,34 56,1 55,8 102,3
- majetkové daně 7,29 12,20 12,20 4,37 35,8 56,1 59,9
- clo ***) 0,85 x x x x 70,7 x
- poplatky za uložení odpadů **) 0,77 1,40 1,40 0,77 55,4 54,9 100,5
- ostatní daňové příjmy ****) 1,13 4,03 4,03 2,10 52,0 29,6 185,7
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,00 1,70 1,70 0,08 5,0 0,0 x
odvody z loterií *****) 0,00 0,00 0,00 0,67 x

x

x
Pojistné SZ 180,62 384,01 384,01 185,58 48,3 48,4 102,7
z toho: na důchody 160,55 341,35 341,35 164,96 48,3 48,4 102,7
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 64,41 139,16 139,74 63,36 45,3 45,0 98,4
v tom:              
- kapitoly 55,42 110,57 111,15 51,34 46,2 42,5 92,6
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 46,16 101,56 102,14 42,06 41,2 38,2 91,1
převody z fondů OSS 2,60 0,00 0,00 1,45 x x 55,5
přijaté sankční platby 0,77 1,05 1,05 0,56 53,7 73,9 73,5
soudní poplatky 0,49 0,65 0,65 0,74 113,1 85,1 150,8
dobrovolné pojistné 0,22 0,44 0,44 0,11 24,2 49,4 47,8
- kapitola Operace SFA 1,26 3,34 3,34 0,83 25,0 45,1 66,2
- kapitola Státní dluh 3,98 6,54 6,54 6,91 105,6 70,7 173,5
- VPS 3,75 18,70 18,70 4,28 22,9 86,7 114,1
v tom :              
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,00 0,00 0,00 79,3 23,7 42,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,03 0,16 0,16 0,08 47,0 31,5 219,6
- příjmy sdílené s EU (clo) ***) x 1,10 1,10 0,79 71,9 x x
- ostatní příjmy VPS ****) 3,71 17,44 17,44 3,42 19,6 88,5 92,0

*) rozpočet upravený k 31.3.2012
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
****) dopočet do celku
*****) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-červen 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-červen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 570,49 1 189,70 1 190,58 576,36 48,4 47,8 101,0
Běžné výdaje 521,27 1 092,80 1 085,66 532,67 49,1 48,2 102,2
v tom:              
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 35,70 89,02 89,90 36,29 40,4 39,7 101,7
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 26,51 52,92 52,92 26,52 50,1 50,0 100,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 69,35 105,79 104,20 64,37 61,8 54,6 92,8
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 23,49 53,35 54,51 27,33 50,1 44,7 116,4
- neinvest. transfery státním fondům 7,74 37,72 37,57 8,36 22,2 18,2 108,0
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,06 3,47 4,40 3,39 77,0 70,2 164,3
- sociální dávky 225,67 491,58 491,51 241,00 49,0 50,2 106,8
z toho:              
důchody 185,22 382,51 382,51 190,97 49,9 50,9 103,1
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,23 12,48 12,46 4,83 38,7 43,7 77,5
ostatní soc.dávky 15,81 58,68 58,63 27,33 46,6 53,0 172,9
státní soc.podpora 18,41 37,91 37,91 17,88 47,2 48,1 97,1
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,02 6,10 6,10 1,12 18,3 32,0 55,4
- prostředky na insolventnost 0,22 0,60 0,60 0,21 34,4 30,9 95,4
- stavební spoření 10,49 6,00 6,00 5,13 85,4 80,1 48,8
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,79 6,20 6,20 2,82 45,5 45,7 101,1
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 16,79 35,30 35,30 21,52 61,0 47,6 128,2
- kapitola Státní dluh 29,79 79,41 79,41 33,33 42,0 40,7 111,9
- kapitola Operace SFA 0,04 0,54 0,54 0,05 8,6 7,7 123,0
- ostatní běžné výdaje ***) 68,61 124,80 116,50 61,24 52,6 51,7 89,3
Kapitálové výdaje 49,22 96,90 104,92 43,69 41,6 43,7 88,8
SALDO SR CELKEM -62,86 -105,00 -105,31 -71,72 68,1 46,6 114,1

*) rozpočet upravený k 31.3.2012
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým organizacím
***) dopočet do celku

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:
mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený Skut.k 30.6.*) % plnění Rozpočet schválený Skut.k 30.6.**) % plnění Rozpočet schválený Skut.k 30.6.***) % plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 349,61 47,7 739,46 355,15 48,0 754,32 345,90 45,9 5,55 -9,26 101,6 97,4
- DPH 270,80 126,87 46,8 279,50 135,63 48,5 308,70 128,28 41,6 8,76 -7,35 106,9 94,6
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 65,63 44,0 148,40 69,87 47,1 149,90 68,03 45,4 4,24 -1,84 106,5 97,4
- clo 1,30 0,75 58,0 1,20 0,85 70,7 x x x 0,10 x 112,6 x
- daně z příjmů PO 143,90 80,10 55,7 120,60 69,28 57,4 122,90 68,03 55,4 -10,82 -1,25 86,5 98,2
- daně z příjmů FO 134,20 59,20 44,1 151,00 58,73 38,9 135,90 61,46 45,2 -0,47 2,73 99,2 104,7
vybíraná srážkou 9,60 4,65 48,4 19,30 5,10 26,4 12,80 6,68 52,2 0,45 1,58 109,8 131,0
závislá činnost 105,30 51,35 48,8 121,10 54,77 45,2 117,80 55,98 47,5 3,43 1,21 106,7 102,2
z přiznání 19,30 3,21 16,6 10,60 -1,14 -10,8 5,30 -1,20 -22,6 -4,35 -0,05 -35,7 104,6
- silniční daň 5,50 2,19 39,8 5,60 2,31 41,2 5,30 2,40 45,3 0,12 0,09 105,3 104,1
- daň z nemovitosti 9,60 5,64 58,7 9,70 5,61 57,9 8,70 6,33 72,7 -0,02 0,71 99,6 112,7
- majetkové daně 9,10 3,78 41,5 13,00 7,29 56,1 12,20 4,37 35,8 3,52 -2,92 193,1 59,9
- dálniční poplatek ****) 2,60 2,32 89,1 2,90 2,38 82,0 2,90 2,79 96,2 0,06 0,41 102,6 117,4
- ostatní daně a poplatky 6,04 3,13 51,9 7,56 3,21 42,4 7,82 4,21 53,9 0,08 1,00 102,4 131,3

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Doporučované

Nejčtenější