Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci května 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 399,5 mld. Kč, celkové výdaje 478,6 mld. Kč a schodek hospodaření 79,1 mld. Kč (v květnu 2011 vykázán schodek 81,5 mld. Kč). Negativně se meziročně projevila vysoká skutečnost inkasa DPH v květnu 2011. „Ta byla způsobena novelou zákona o DPH (platná od 1.4.2011), dle které mohli plátci DPH nárokovat odpočet až ve zdaňovacím období, ve kterém měli k dispozici daňový doklad. Tím se v květnu 2011 abnormálně zvýšilo inkaso DPH, což opticky způsobuje meziroční pokles oproti květnu 2012. Tento vliv bude v dalších měsících překonán,“ uvedl náměstek ministra financí pro daně a cla Ladislav Minčič.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-květen 2011
2012 % plnění
v roce 2011
Index 2012/2011
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-květen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 398,95 1084,70 1085,28 399,53 36,8 37,7  100,1
VÝDAJE CELKEM 480,41 1189,70 1190,58 478,58 40,2 40,2  99,6
SALDO -81,47 -105,00 -105,31 -79,05 75,1 60,3  97,0

*) rozpočet upravený k 31.3.2012

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 399,5 mld. Kč představovaly 36,8 % rozpočtu po změnách (v květnu 2011 plněny na 37,7 %) a proti stejnému období roku 2011 byly vyšší o 0,6 mld. Kč, tj. o 0,1 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,2 % proti skutečnosti roku 2011.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 188,7 mld. Kč, což představuje 33,6 % rozpočtu a meziroční pokles o 2,1 mld. Kč, tj. o 1,1 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,5 procentního bodu nižší.

Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem DPH a majetkových daní.

Inkaso DPH představovalo 75,7 mld. Kč, tj. 34,1 % rozpočtu, což je o 5,8 procentního bodu nižší plnění než v květnu minulého roku (plnění je částečně zkresleno únorovým inkasem daně, které dosáhlo vlivem vratek záporné hodnoty 3,4 mld. Kč). Meziročně kleslo o 2,3 mld. Kč, tj. o 2,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvyšuje sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011).

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 54,5 mld. Kč, což představuje 38,3 % rozpočtu (loni to bylo 38,6 %) a meziroční růst o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,3 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 1,6 mld. Kč (plnění na 37,7 %). Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Nejvýraznějším vlivem na inkaso spotřebních daních v roce 2012 je zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012. Mimo to nebyly provedeny žádné významnější legislativní změny.

Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 20,9  mld. Kč představovalo 24,4  % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 24,3 %) a meziročně bylo o 0,5 mld. Kč, tj. o 2,4 %, vyšší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem, kdy nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí. U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2012 provedeny žádné významné legislativní změny.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 30,3 mld. Kč, tj. 33,0 % rozpočtu (loni plnění na 28,1 %) při meziročním růstu o 1,8 mld. Kč, tj. o 6,2 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 31,1 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 38,7 % (loni to bylo 36,7 %). Meziročně je inkaso o 0,8 mld. Kč, tj. o 2,5 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání v záporné výši -4,7 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -175,3 % (loni to bylo na -86,0 %) a meziročně je o 0,1 mld. Kč nižší. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu (inkaso ve výši -6,7 mld. Kč, v dubnu 2011 to bylo -7,3 mld. Kč).
  • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 4,0 mld. Kč, což představuje 44,2 % rozpočtu (loni 21,3 %) a meziročně byla vyšší o 1,1 mld. Kč, tj. o 38,3 %. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 3,6 mld. Kč, což představuje 29,3 % rozpočtu a meziroční pokles o 2,8 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí emisních povolenek.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 31.5.2012 výše 257,3 mld. Kč, což představuje 34,1 % rozpočtu a meziroční pokles o 3,7 mld. Kč, tj. o 1,4%. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 261,0 mld. Kč, tj. 35,3 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 9,5 mld. Kč, tj. o 3,8 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 154,1 mld. Kč, což představuje 40,1  % rozpočtu (loni to bylo 40,2 %) a meziroční růst o 4,2 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 137,0  mld. Kč, tj. 40,1 % rozpočtu (loni to bylo 40,2 %), při meziročním růstu o 3,8 mld. Kč, tj. o 2,8 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci května 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 56,7  mld. Kč, což je 40,6 % rozpočtu po změnách a o 1,5 mld. Kč, tj. o 2,7 %, méně než v květnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 39,9 mld. Kč (plnění na  39,1 %), což je o 4,8 mld. Kč méně než v květnu 2011 (rozpočet 2012 počítá s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 6,0  mld. Kč (o 3,5 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 92,3 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,1 mld. Kč (o 1,2 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 478,6 mld. Kč čerpané ke konci května 2012 představují 40,2 % rozpočtu po změnách (v květnu 2011 to bylo rovněž 40,2 %), a jsou tak o 1,8 mld. Kč, tj. o 0,4 %, pod úrovní května 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci května čerpány ve výši 441,8 mld. Kč, tj. na 40,7 % rozpočtu (loni to bylo na 40,6 %). Proti loňskému roku vzrostly o 2,6 mld. Kč, tj. o 0,6 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet po změnách ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,0 mld. Kč). K 31.5.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 199,8 mld. Kč, tj. 40,7 % rozpočtu (loni to bylo 41,8 %), při meziročním růstu o  13,5  mld. Kč, tj. o 7,2 %. Z toho na důchody připadlo 158,1 mld. Kč, tj. 41,3 % rozpočtu (loni to bylo 41,8 %), při meziročním růstu o 5,8 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,3 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 9,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 49,0 mld. Kč, což  představuje 47,1 % rozpočtu po změnách a je o 11,4 mld. Kč, tj. o 18,8 %, nižší než v květnu 2011. Meziroční pokles bude v průběhu roku ovlivňovat metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činily 40,5 mld. Kč. Jednalo se o zálohy na 1. pololetí na regionální školství ve výši 38,5 mld. Kč a soukromým školám v objemu 2,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2011 bylo z tohoto titulu převedeno 37,7 mld. Kč (jednalo se také o zálohu na 1. pololetí roku).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 22,1 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu. Meziročně tak byly na stejné úrovni jako v loňském roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci května 2012 hrazeny ve výši 26,4 mld. Kč, tj. 33,3 % rozpočtu, a jsou tak meziročně o 3,3 mld. Kč, tj. o 14,2 %, vyšší.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 20,0 mld. Kč, což představuje 56,8 % rozpočtované výše a meziroční růst o 4,9 mld. Kč, tj. o 32,4 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 36,8 mld. Kč, což představuje 35,1 % rozpočtu po změnách (v roce 2011 to bylo 36,6 %), při meziročním poklesu o 4,4 mld. Kč, tj. o 10,7 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 7,8 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 2,6 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května 2012 schodkem ve výši 79,1 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2011 výsledek lepší o 2,4  mld. Kč. V meziročním srovnání měly na nižší výdaje (o 1,8 mld. Kč) pozitivní vliv především nižší výdaje na stavební spoření o 5,4 mld. Kč. Celkové příjmy jsou meziročně na podobné úrovni.

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo ve schodku 34,3 mld. Kč (v květnu 2011 to bylo 14,0 mld. Kč), když příjmy činily 63,2 mld. Kč (v květnu 2011 to bylo 73,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 96,2 mld. Kč (v květnu 2011 to bylo 86,9 mld. Kč). Meziročně vyšší schodek v samotném květnu ovlivnily skutečnosti na straně příjmů i výdajů. Nižší květnové inkaso příjmů (o 9,8 mld. Kč) ovlivnilo zejména nižší inkaso daňových příjmů bez pojistného na SZ (o 12,9 mld. Kč), a to zejména DPH (o 7,5 mld. Kč), spotřebních daní (o 1,9 mld. Kč), majetkových daní (o 3,2 mld. Kč). U inkasa DPH se projevila vysoká skutečnost května 2011. Ta byla způsobena především novelou zákona o DPH (platná od 1.4.2011), dle které mohli plátci DPH nárokovat odpočet DPH až ve zdaňovacím období, ve kterém měli k dispozici daňový doklad. Květnové čerpání výdajů ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, které představovaly zálohu na květen a červen (v roce 2011 byla převedena záloha na 2. čtvrtletí již v dubnu).

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden-květen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319 -71 410 -95 356 -81 467 -79 047

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-květen 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-květen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 398,95 1 084,70 1 085,28 399,53 36,8 37,7 100,1
v tom:              
Daňové příjmy celkem 340,68 945,54 945,54 342,82 36,3 37,2 100,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 190,81 561,52 561,52 188,72 33,6 35,1 98,9
v tom:              
- DPH 77,92 221,60 221,60 75,66 34,1 39,9 97,1
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 54,31 142,30 142,30 54,48 38,3 38,6 100,3
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,15 4,20 4,20 1,58 37,7 27,4 137,6
- daně z příjmů PO 20,42 85,60 85,60 20,90 24,4 24,3 102,4
- daně z příjmů FO 28,55 92,00 92,00 30,32 33,0 28,1 106,2
vybíraná srážkou 2,88 9,00 9,00 3,98 44,2 21,3 138,3
ze závislé činnosti 30,32 80,30 80,30 31,07 38,7 36,7 102,5
z přiznání -4,64 2,70 2,70 -4,73 -175,3 -86,0 101,9
- správní poplatky 0,90 2,39 2,39 1,20 50,0 38,5 132,3
- majetkové daně 6,32 12,20 12,20 3,57 29,3 48,7 56,5
- clo ***) 0,70 x x x x 58,5 x
- poplatky za uložení odpadů **) 0,65 1,40 1,40 0,66 47,2 46,5 101,5
- ostatní daňové příjmy ****) 1,02 4,03 4,03 1,93 47,8 26,8 188,8
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,00 1,70 1,70 0,07 3,9 0,0 x
odvody z loterií *****) 0,00 0,00 0,00 0,63 x x x
Pojistné SZ 149,88 384,01 384,01 154,09 40,1 40,2 102,8
z toho: na důchody 133,22 341,35 341,35 136,97 40,1 40,2 102,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 58,26 139,16 139,74 56,71 40,6 40,7 97,3
v tom:              
- kapitoly 51,70 110,57 111,15 47,84 43,0 39,7 92,5
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 44,71 101,56 102,14 39,89 39,1 37,0 89,2
převody z fondů OSS 2,37 0,00 0,00 1,14 x x 47,9
přijaté sankční platby 0,66 1,05 1,05 0,48 45,9 63,4 73,1
soudní poplatky 0,40 0,65 0,65 0,61 93,1 68,8 153,5
dobrovolné pojistné 0,19 0,44 0,44 0,08 18,4 42,2 42,5
- kapitola Operace SFA 1,16 3,34 3,34 0,74 22,2 41,4 64,1
- kapitola Státní dluh 2,55 6,54 6,54 6,04 92,3 45,3 236,4
- VPS 2,86 18,70 18,70 2,09 11,2 65,9 73,2
v tom :              
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,00 0,00 0,00 55,3 19,6 35,6
- splátky půjček ze zahraničí 0,03 0,16 0,16 0,08 47,0 31,5 219,6
- příjmy sdílené s EU (clo) ***) x 1,10 1,10 0,67 60,9 x x
- ostatní příjmy VPS ****) 2,82 17,44 17,44 1,34 7,7 67,1 47,7

*) rozpočet upravený k 31.3.2012
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
****) dopočet do celku
*****) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR leden-květen 2011 Index skutečnost 2012/2011
Skutečnost leden-květen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 480,41 1 189,70 1 190,58 478,58 40,2 40,2 99,6
Běžné výdaje 439,19 1 092,80 1 085,66 441,78 40,7 40,6 100,6
v tom:              
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 28,30 89,02 89,90 28,89 32,1 31,5 102,1
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 22,13 52,92 52,92 22,10 41,8 41,8 99,9
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 60,40 105,79 104,20 49,05 47,1 47,6 81,2
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 19,12 53,35 54,51 21,68 39,8 36,4 113,4
- neinvest. transfery státním fondům 7,56 37,72 37,57 8,05 21,4 17,8 106,4
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 1,93 3,47 4,40 2,83 64,2 65,6 146,5
- sociální dávky 186,34 491,58 491,51 199,84 40,7 41,8 107,2
z toho:              
důchody 152,28 382,51 382,51 158,07 41,3 41,8 103,8
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,47 12,48 12,46 4,18 33,5 38,4 76,3
ostatní soc.dávky 13,20 58,68 58,63 22,75 38,8 44,3 172,3
státní soc.podpora 15,38 37,91 37,91 14,84 39,2 40,2 96,5
- aktivní pol. zaměstnanosti 1,70 6,10 6,10 0,90 14,7 26,9 52,8
- prostředky na insolventnost 0,19 0,60 0,60 0,17 28,1 27,4 87,8
- stavební spoření 10,49 6,00 6,00 5,13 85,4 80,1 48,8
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,79 6,20 6,20 2,82 45,5 45,7 101,1
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 15,14 35,30 35,30 20,05 56,8 43,0 132,4
- kapitola Státní dluh 23,16 79,41 79,41 26,45 33,3 31,7 114,2
- kapitola Operace SFA 0,03 0,54 0,54 0,04 7,3 6,7 120,4
- ostatní běžné výdaje ***) 59,90 124,80 116,50 53,80 46,2 45,1 89,8
Kapitálové výdaje 41,22 96,90 104,92 36,80 35,1 36,6 89,3
SALDO SR CELKEM -81,47 -105,00 -105,31 -79,05 75,1 60,3 97,0

*) rozpočet upravený k 31.3.2012
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým organizacím
***) dopočet do celku

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:
mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený Skut.k 31.5.*) % plnění Rozpočet schválený Skut.k 31.5.**) % plnění Rozpočet schválený Skut.k 31.5.***) % plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 251,45 34,3 739,46 260,99 35,3 754,32 257,33 34,1 9,54 -3,66 103,8 98,6
- DPH 270,80 106,20 39,2 279,50 111,68 40,0 308,70 105,33 34,1 5,49 -6,35 105,2 94,3
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 54,42 36,5 148,40 57,19 38,5 149,90 57,31 38,2 2,77 0,12 105,1 100,2
- clo 1,30 0,61 47,2 1,20 0,70 58,5 x x x 0,09 x 114,6 x
- daně z příjmů PO 143,90 31,51 21,9 120,60 29,24 24,2 122,90 29,96 24,4 -2,27 0,73 92,8 102,5
- daně z příjmů FO 134,20 43,64 32,5 151,00 43,92 29,1 135,90 46,82 34,4 0,28 2,90 100,7 106,6
vybíraná srážkou 9,60 3,75 39,1 19,30 4,09 21,2 12,80 5,68 44,4 0,34 1,58 109,0 138,7
závislá činnost 105,30 41,89 39,8 121,10 44,45 36,7 117,80 45,56 38,7 2,56 1,11 106,1 102,5
z přiznání 19,30 -2,01 -10,4 10,60 -4,62 -43,6 5,30 -4,42 -83,5 -2,61 0,20 230,0 95,7
- silniční daň 5,50 2,08 37,9 5,60 2,21 39,5 5,30 2,30 43,4 0,13 0,09 106,1 104,0
- daň z nemovitosti 9,60 4,98 51,9 9,70 4,90 50,5 8,70 5,68 65,3 -0,08 0,79 98,3 116,1
- majetkové daně 9,10 3,14 34,5 13,00 6,32 48,7 12,20 3,57 29,3 3,18 -2,75 201,4 56,5
- dálniční poplatek ****) 2,60 2,18 83,7 2,90 2,25 77,5 2,90 2,57 88,5 0,07 0,32 103,2 114,3
- ostatní daně a poplatky 6,04 2,69 44,5 7,56 2,58 34,1 7,82 3,79 48,4 -0,11 1,21 95,9 146,9

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Nejčtenější