Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Příjmy
  • Schodek hospodaření
  • Státní rozpočet
  • Tisková zpráva
  • Výdaje
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci dubna 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 336,4 mld. Kč, celkové výdaje 381,1 mld. Kč a schodek hospodaření 44,7 mld. Kč (v dubnu 2011 vykázán schodek 67,5 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-duben 2011
2012 % plnění
v roce 2011
Index 2012/2011
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 325,97 1084,70 1085,28 336,35 31,0 30,8 103,2
VÝDAJE CELKEM 393,47 1189,70 1190,58 381,10 32,0 32,9 96,9
SALDO -67,50 -105,00 -105,31 -44,75 42,5 50,0 66,3

*) rozpočet upravený k 31.3.2012

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 336,4 mld. Kč představovaly 31,0 % rozpočtu po změnách (v březnu 2011 plněny na 30,8 %) a byly tak proti dubnu 2011 vyšší o 10,4 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,2 % proti skutečnosti roku 2011. Na meziročním růstu se podílely především daňové příjmy, které byly meziročně vyšší o 10,8 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 166,7 mld. Kč, což představuje 29,7 % rozpočtu a meziroční růst o 10,8 mld. Kč, tj. o 7,0 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,0 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH, DPFO a spotřebních daní.

Inkaso DPH představovalo 72,4 mld. Kč, tj. 32,7 % rozpočtu, což je o 1,7 procentního bodu nižší plnění než v dubnu minulého roku (plnění je částečně zkresleno únorovým inkasem daně, které dosáhlo vlivem vratek záporné hodnoty 3,4 mld. Kč). Meziročně vzrostlo o 5,3 mld. Kč, tj. o 7,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvyšuje sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 44,3 mld. Kč, což představuje 31,1 % rozpočtu (loni to bylo 30,0 %) a meziroční růst o 2,0 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 0,9 mld. Kč (plnění na 22,1 %). Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Nejvýraznějším vlivem na inkaso spotřebních daních v roce 2012 je zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012. Mimo to nebyly provedeny žádné významnější legislativní změny.

Inkaso daně z příjmů právnických osob svým objemem 20,6 mld. Kč představovalo 24,0 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 23,5 %) a meziročně bylo o 0,8 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem, kdy nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 24,0 mld. Kč, tj. 26,1 % rozpočtu (loni plnění na 21,3 %) při meziročním růstu o 2,4 mld. Kč, tj. o 11,0 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 24,7 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 30,8 % (loni to bylo 28,8 %). Meziročně je inkaso o 0,9 mld. Kč, tj. o 3,7 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání v záporné výši -4,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -151,0 % (loni to bylo na -83,6 %) a meziročně je o 0,4 mld. Kč vyšší. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně, které probíhají tradičně v měsíci dubnu (inkaso ve výši -6,7 mld. Kč, v dubnu 2011 to bylo -7,3 mld. Kč).
  • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 3,4 mld. Kč, což představuje 37,5 % rozpočtu (loni 17,1 %) a meziročně byla vyšší o 1,1 mld. Kč, tj. o 46,0 %. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 2,9 mld. Kč, což představuje 23,5 % rozpočtu a meziroční růst o 0,5 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %.

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 30.4.2012 výše 224,1 mld. Kč, což představuje 29,7 % rozpočtu a meziroční růst o 11,8 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 212,3 mld. Kč, tj. 28,7 % rozpočtu, a meziročně kleslo o 3,2 mld. Kč, tj. o 1,5 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 123,3 mld. Kč, což představuje 32,1 % rozpočtu (loni to bylo 32,0 %) a meziroční růst o 4,0 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 109,6 mld. Kč, tj. 32,1 % rozpočtu (loni to bylo 32,0 %), při meziročním růstu o 3,5 mld. Kč, tj. o 3,3 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci dubna 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 46,3 mld. Kč, což je 33,2 % rozpočtu po změnách a o 4,4 mld. Kč, tj. o 8,7 %, méně než v dubnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 32,4 mld. Kč (plnění na 31,7 %), což je o 6,0 mld. Kč méně než v dubnu 2011 (rozpočet 2012 počítá s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 4,5 mld. Kč (o 2,2 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 68,2 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,1 mld. Kč (o 1,2 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 381,1 mld. Kč čerpané ke konci dubna 2012 představují 32,0 % rozpočtu po změnách (v dubnu 2011 to bylo 32,9 %), a jsou tak o 12,4 mld. Kč, tj. o 3,1 %, pod úrovní dubna 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna čerpány ve výši 350,4 mld. Kč, tj. na 32,3 % rozpočtu (loni to bylo na 33,0 %). Proti loňskému roku klesly o 7,0 mld. Kč, tj. o 2,0 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,5 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet po změnách ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,0 mld. Kč). K 30.4.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 160,2 mld. Kč, tj. 32,6 % rozpočtu (loni to bylo 33,6 %), při meziročním růstu o 10,2 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Z toho na důchody připadlo 126,7 mld. Kč, tj. 33,1 % rozpočtu (loni to bylo 33,6 %), při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,2 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 7,4 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ke konci dubna dosáhly 34,7 mld. Kč, tj. 33,3 % rozpočtu, a meziročně tak klesly o 21,6 mld. Kč, tj. o 38,4 %. Z toho na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji bylo odvedeno 28,0 mld. Kč. Jednalo se o zálohy na regionální školství na první a druhé dva měsíce roku ve výši 26,0 mld. Kč (v minulých letech docházelo u převodů záloh regionálnímu školství ke čtvrtletním platbám) a o zálohy soukromým školám za 1. a 2. čtvrtletí roku v objemu 2,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2011 bylo z tohoto titulu převedeno 37,7 mld. Kč (záloha na regionální a soukromé školství za 1. a 2. čtvrtletí roku). Výrazný meziroční pokles transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ovlivnil nejen rozdílný průběh vyplácení záloh regionálnímu školství v letech 2011 a 2012, ale také metodická změna popsaná v předchozím odstavci.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 17,7 mld. Kč, tj. 33,4 % rozpočtu. Meziročně byly o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,3 %, nižší.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci dubna 2012 hrazeny ve výši 20,7 mld. Kč, tj. 26,0 % rozpočtu, a jsou tak meziročně o 1,8 mld. Kč, tj. o 9,8 %, vyšší.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 17,4 mld. Kč, což představuje 49,3 % rozpočtované výše a meziroční růst o 4,2 mld. Kč, tj. o 31,6 %.

V dubnu byla provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 5,1 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 85,4 %. Od roku 2012 byla schválena změna maximální výše státní podpory stavebního spoření na 2 000 Kč ročně, což se projevilo i ve výrazném poklesu schváleného rozpočtu (v roce 2012 ve výši 6,0 mld. Kč, zatímco v roce 2011 to bylo 13,1 mld. Kč). V roce 2011 bylo na tento účel celkem proplaceno 10,7 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 30,7 mld. Kč, což představuje 29,3 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 32,0 %), při meziročním poklesu o 5,4 mld. Kč, tj. o 14,9 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 7,8 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 2,1 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna 2012 schodkem ve výši 44,7 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2011 výsledek lepší o 22,8 mld. Kč. V meziročním srovnání se pozitivně projevilo zejména meziročně vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (o 14,8 mld. Kč). Negativně naopak působí příjmy z EU, které jsou zatím meziročně nižší o 6,0 mld. Kč. Na straně výdajů je meziroční srovnání mírně zkresleno u záloh na regionální školství, kde do konce dubna 2012 došlo k platbám na první čtyři měsíce roku (převod záloh na bázi 2měsíčních cyklů), zatímco v roce 2011 byla v tuto dobu proplacena již záloha na 1. i 2. čtvrtletí roku.

Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo ve schodku 22,1 mld. Kč (v dubnu 2011 to bylo 42,3 mld. Kč), když příjmy činily 77,9 mld. Kč (v dubnu 2011 to bylo 72,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 100,0 mld. Kč (v dubnu 2011 to bylo 114,9 mld. Kč). Vyšší dubnové inkaso příjmů (o 5,3 mld. Kč) ovlivnilo zejména vyšší inkaso DPH (o 2,7 mld. Kč) a příjmy z EU (o 1,3 mld. Kč). Nižší dubnové výdaje (o 14,9 mld. Kč) ovlivnila především skutečnost popsaná v minulém odstavci (zálohy regionálnímu školství).

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden-duben 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR -4 416 -16 809 -41 863 -64 422 -38 070 -22 492 -19 955 -17 006 -28 089 -55 660 -78 227 -67 503 -44 748

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden-duben 2011
Index skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden-duben
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-duben po změnách*)
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 325,97 1 084,70 1 085,28 336,35 31,0 30,8 103,2
v tom:              
Daňové příjmy celkem 275,20 945,54 945,54 290,02 30,7 30,0 105,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 155,86 561,52 561,52 166,70 29,7 28,7 107,0
v tom:              
- DPH 67,15 221,60 221,60 72,43 32,7 34,4 107,9
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 42,29 142,30 142,30 44,32 31,1 30,0 104,8
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,52 4,20 4,20 0,93 22,1 12,4 178,6
- daně z příjmů PO 19,76 85,60 85,60 20,56 24,0 23,5 104,1
- daně z příjmů FO 21,62 92,00 92,00 23,99 26,1 21,3 111,0
vybíraná srážkou 2,31 9,00 9,00 3,37 37,5 17,1 146,0
ze závislé činnosti 23,82 80,30 80,30 24,70 30,8 28,8 103,7
z přiznání -4,51 2,70 2,70 -4,08 -151,0 -83,6 90,4
- správní poplatky 0,61 2,39 2,39 0,83 34,6 25,8 136,8
- majetkové daně 2,40 12,20 12,20 2,86 23,5 18,4 119,4
- clo ***) 0,55 x x x x 45,5 x
- poplatky za uložení odpadů **) 0,53 1,40 1,40 0,53 38,2 37,6 101,4
- ostatní daňové příjmy ****) 0,96 4,03 4,03 1,17 29,0 25,2 121,4
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,00 1,70 1,70 0,05 3,2 0,0 x
Pojistné SZ 119,34 384,01 384,01 123,32 32,1 32,0 103,3
z toho: na důchody 106,08 341,35 341,35 109,62 32,1 32,0 103,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 50,77 139,16 139,74 46,33 33,2 35,5 91,3
v tom:              
- kapitoly 45,82 110,57 111,15 39,36 35,4 35,2 85,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 38,43 101,56 102,14 32,38 31,7 31,8 84,3
převody z fondů OSS 2,27 0,00 0,00 1,06 x x 46,8
přijaté sankční platby 0,52 1,05 1,05 0,39 37,1 49,8 75,3
soudní poplatky 0,31 0,65 0,65 0,49 75,7 54,0 158,9
dobrovolné pojistné 0,16 0,44 0,44 0,07 16,0 35,0 44,7
- kapitola Operace SFA 1,13 3,34 3,34 0,65 19,5 40,6 57,4
- kapitola Státní dluh 2,24 6,54 6,54 4,47 68,2 39,8 199,0
- VPS 1,56 18,70 18,70 1,85 9,9 36,1 118,5
v tom :              
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,00 0,00 0,00 41,4 14,6 35,8
- splátky půjček ze zahraničí 0,03 0,16 0,16 0,08 47,0 31,5 219,6
- příjmy sdílené s EU (clo) ***) x 1,10 1,10 0,53 48,1 x x
- ostatní příjmy VPS ****) 1,53 17,44 17,44 1,25 7,1 36,4 81,7

*)rozpočet upravený k 31.3.2012
**)rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***)do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
****)dopočet do celku

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:
mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátního inkasa daní
Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 30.4.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 30.4.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 30.4.***) % plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 215,48 29,4 739,46 212,29 28,7 754,32 224,12 29,7 -3,19 11,82 98,5 105,6
- DPH 270,80 98,21 36,3 279,50 96,13 34,4 308,70 100,57 32,6 -2,08 4,45 97,9 104,6
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 43,48 29,1 148,40 44,57 30,0 149,90 46,56 31,1 1,09 1,98 102,5 104,5
- clo 1,30 0,49 37,6 1,20 0,55 45,5 x x x 0,06 x 111,9 x
- daně z příjmů PO 143,90 30,34 21,1 120,60 28,44 23,6 122,90 29,52 24,0 -1,90 1,08 93,7 103,8
- daně z příjmů FO 134,20 34,15 25,4 151,00 33,68 22,3 135,90 37,24 27,4 -0,47 3,55 98,6 110,6
vybíraná srážkou 9,60 3,00 31,3 19,30 3,25 16,9 12,80 4,80 37,5 0,25 1,54 108,3 147,4
závislá činnost 105,30 33,26 31,6 121,10 34,92 28,8 117,80 36,21 30,7 1,66 1,29 105,0 103,7
z přiznání 19,30 -2,12 -11,0 10,60 -4,49 -42,4 5,30 -3,77 -71,1 -2,37 0,72 212,0 83,9
- silniční daň 5,50 1,72 31,3 5,60 2,08 37,2 5,30 2,16 40,7 0,36 0,08 120,9 103,7
- daň z nemovitosti 9,60 0,38 4,0 9,70 0,26 2,7 8,70 0,41 4,7 -0,12 0,15 68,0 157,0
- majetkové daně 9,10 2,55 28,1 13,00 2,40 18,4 12,20 2,86 23,5 -0,16 0,47 93,8 119,4
- dálniční poplatek 2,60 2,00 76,7 2,90 2,10 72,4 2,90 2,28 78,6 0,10 0,18 105,3 108,5
- ostatní daně a poplatky 6,04 2,17 35,9 7,56 2,09 27,7 7,82 2,53 32,4 -0,07 0,44 96,7 120,8

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**)v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***)v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden-duben 2011
Index skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden-duben
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 393,47 1 189,70 1 190,58 381,10 32,0 32,9 96,9
Běžné výdaje 357,36 1 092,80 1 085,66 350,38 32,3 33,0 98,0
v tom:              
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 21,27 89,02 89,90 21,68 24,1 23,7 101,9
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 17,73 52,92 52,92 17,68 33,4 33,5 99,7
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 56,29 105,79 104,20 34,66 33,3 44,4 61,6
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 14,84 53,35 54,51 16,48 30,2 28,3 111,1
- neinvest. transfery státním fondům 7,15 37,72 37,57 7,81 20,8 16,8 109,2
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 1,06 3,47 4,40 2,41 54,7 36,0 227,6
- sociální dávky 150,04 491,58 491,51 160,20 32,6 33,6 106,8
z toho:              
důchody 122,31 382,51 382,51 126,72 33,1 33,6 103,6
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,63 12,48 12,46 3,46 27,8 32,4 74,8
ostatní soc.dávky 10,71 58,68 58,63 18,16 31,0 35,9 169,5
státní soc.podpora 12,39 37,91 37,91 11,87 31,3 32,4 95,8
- aktivní pol. zaměstnanosti 1,28 6,10 6,10 0,74 12,1 20,2 57,6
- prostředky na insolventnost 0,15 0,60 0,60 0,13 21,8 21,3 87,5
- stavební spoření 5,25 6,00 6,00 5,13 85,4 40,1 97,7
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,39 6,20 6,20 1,41 22,7 22,8 101,0
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 13,21 35,30 35,30 17,40 49,3 37,5 131,6
- kapitola Státní dluh 18,81 79,41 79,41 20,65 26,0 25,7 109,8
- kapitola Operace SFA 0,03 0,54 0,54 0,03 5,4 6,7 88,4
- ostatní běžné výdaje ***) 48,87 124,80 116,50 43,98 37,8 36,8 90,0
Kapitálové výdaje 36,11 96,90 104,92 30,72 29,3 32,0 85,1
SALDO SR CELKEM -67,50 -105,00 -105,31 -44,75 42,5 50,0 66,3

*) rozpočet upravený k 31.3.2012
**)skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým organizacím
***)dopočet do celku

Nejčtenější