Novinky

Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu za leden-březen 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Příjmy
  • Meziroční srovnání
  • Veřejný sektor

Ke konci března 2012 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 258,4 mld. Kč, celkové výdaje 281,1 mld. Kč a schodek hospodaření 22,7 mld. Kč. Meziroční srovnání je zkresleno u záloh na regionální školství, kde do konce března 2012 došlo k platbám již na první čtyři měsíce roku, zatímco v roce 2011 byla v tuto dobu proplacena pouze záloha na 1. čtvrtletí roku. Při očištění tohoto zkreslení by celkové výdaje byly nižší a schodek by dosáhl cca 16 mld. Kč.

 

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-březen 2011 2012 % plnění v roce 2011 Index 2012/2011
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 253,37 1084,70 258,45 23,8 24,0 102,0
VÝDAJE CELKEM 278,57 1189,70 281,13 23,6 23,4 100,9
SALDO -25,20 -105,00 -22,69 21,6 18,7 90,0

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 258,4 mld. Kč představovaly 23,8 % schváleného rozpočtu (v březnu 2011 plněny na 24,0 %) a byly tak proti březnu 2011 vyšší o 5,1 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Rozpočet počítá s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2011. Na meziročním růstu se podílely především daňové příjmy, které byly meziročně vyšší o 7,7 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 127,3 mld. Kč, což představuje 22,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 7,7 mld. Kč, tj. o 6,5 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,7 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní, DPH a DPFO.

Inkaso DPH představovalo 42,0 mld. Kč, tj. 19,0 % rozpočtu, což je o 1,2 procentního bodu nižší plnění než v březnu minulého roku (relativně nízké plnění ovlivnilo únorové inkaso daně, které dosáhlo vlivem vratek záporné hodnoty 3,4 mld. Kč. Meziročně vzrostlo o 2,6 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvyšuje sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011).

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření) dosáhlo 35,2 mld. Kč, což představuje 24,7 % rozpočtu (loni to bylo 22,7 %) a meziroční růst o 3,2 mld. Kč, tj. o 10,1 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 0,5 mld. Kč (plnění na 12,4 %). Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Nejvýraznějším vlivem na inkaso spotřebních daních v roce 2012 je zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 20,2 mld. Kč představovala 23,6 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 24,1 %), a meziročně tak byla na stejné úrovni. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011. Z toho v samotném březnu došlo k inkasu 19,2 mld. Kč (loni to bylo 19,0 mld. Kč), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 25,8 mld. Kč, tj. 28,0 % rozpočtu (loni plnění na 23,8 %) při meziročním růstu o 1,6 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 20,5 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 25,5 % (loni to bylo 23,9 %). Meziročně je inkaso o 0,8 mld. Kč, tj. o 3,9 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
  • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 2,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 97,6 % a meziročně je o 0,1 mld. Kč, tj. o 4,7 % nižší. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 2,4 mld. Kč (v březnu 2011 to bylo 2,5 mld. Kč) a souvisí s termínem podání daňového přiznání a odvodem daně za rok 2011. Vysoké plnění bude korigováno tradičně v dubnu, kdy dochází k vratkám daně na základě daňových přiznání podávaných v březnu.
  • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 2,7 mld. Kč, což představuje 29,9 % rozpočtu (loni 12,4 %) a meziročně byla vyšší o 1,0 mld. Kč. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 2,2 mld. Kč, což představuje 17,9 % rozpočtu a meziroční růst o 0,4 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 31.3.2012 výše 169,1 mld. Kč, což představuje 22,4 % rozpočtu a meziroční růst o 7,4 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 161,7 mld. Kč, tj. 22,2 % rozpočtu, a meziročně kleslo o 8,4 mld. Kč, tj. o 5,0 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 31,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 91,9 mld. Kč, což představuje 23,9 % rozpočtu (loni to bylo 23,7 %) a meziroční růst o 3,3 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 81,7 mld. Kč, tj. 23,9 % rozpočtu (loni to bylo 23,7 %), při meziročním růstu o 2,9 mld. Kč, tj. o 3,7 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci března 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 39,3 mld. Kč, což je 28,2 % rozpočtu a o 5,9 mld. Kč, tj. o 13,1 %, méně než v březnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 27,9 mld. Kč (plnění na 27,5 %), což je o 7,4 mld. Kč méně než v březnu 2011 (rozpočet 2012 počítá s poklesem proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 3,5 mld. Kč (o 1,9 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 53,5 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 0,9 mld. Kč (o 0,9 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 281,1 mld. Kč čerpané ke konci března 2012 představují 23,6 % rozpočtu (v březnu 2011 to bylo 23,4 %), a jsou tak o 2,6 mld. Kč, tj. o 0,9 % nad úrovní března 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet nárůst o 3,0 % (proti rozpočtu 2011 pokles o 0,1 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci března čerpány ve výši 258,3 mld. Kč, tj. na 23,6 % rozpočtu (loni to bylo na 23,2 %). Proti loňskému březnu vzrostly o 5,8 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítá s růstem o 5,9 % proti skutečnosti 2011, resp. o 0,6 % proti rozpočtu 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,1 mld. Kč). K 31.3.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 120,3 mld. Kč, tj. 24,5 % rozpočtu (loni to bylo 25,3 %), při meziročním růstu o 7,3 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Z toho na důchody připadlo 95,2 mld. Kč, tj. 24,9 % rozpočtu (loni to bylo 25,2 %), při meziročním růstu o 3,4 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,0 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně vzrostly o 5,4 mld. Kč.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Ke konci března představovala jejich výše 32,6 mld. Kč, tj. 30,7 % rozpočtu, a meziročně tak klesly o 0,8 mld. Kč, tj. o 2,5 %. Meziroční pokles bude v průběhu roku ovlivňovat metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Relativně vysoké čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 28,0 mld. Kč. Jednalo se o zálohy na regionální školství na první čtyři měsíce roku ve výši 26,0 mld. Kč (v minulých letech docházelo u převodů záloh regionálnímu školství ke čtvrtletním platbám) a o zálohy soukromým školám za 1. a 2. čtvrtletí roku v objemu 2,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2011 bylo z tohoto titulu převedeno 19,4 mld. Kč (záloha na regionální a soukromé školství pouze za 1. čtvrtletí roku).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 13,2 mld. Kč, tj. 25,0 % rozpočtu. Meziročně byly o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,4 %, nižší.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci března 2012 hrazeny ve výši 5,0 mld. Kč, tj. 6,3 % rozpočtu, a jsou tak meziročně na stejné úrovni.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 14,4 mld. Kč, což představuje 40,9 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,6 mld. Kč, tj. o 22,0 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 22,9 mld. Kč, což představuje 23,6 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 25,0 %), při meziročním poklesu o 3,3 mld. Kč, tj. o 12,5 %. Rozpočet počítá s poklesem o 21,7 % proti skutečnosti roku 2011, resp. o 7,3 % proti schválenému rozpočtu roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 6,3 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 1,7 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března 2012 schodkem ve výši 22,7 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2011 výsledek lepší o 2,5 mld. Kč. V meziročním srovnání se pozitivně projevilo zejména meziročně vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (o 11,0 mld. Kč). Negativně naopak působí příjmy z EU, které jsou zatím meziročně nižší o 7,4 mld. Kč. Na straně výdajů je meziroční srovnání mírně zkresleno u záloh na regionální školství, kde do konce března 2012 došlo k platbám již na první čtyři měsíce roku (převod záloh na bázi dvouměsíčních cyklů), zatímco v roce 2011 byla v tuto dobu proplacena pouze záloha na 1. čtvrtletí roku. Při očištění tohoto vlivu by celkové výdaje i schodek státního rozpočtu byly nižší (vliv cca 6,5 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo ve schodku 6,1 mld. Kč (v březnu 2011 to bylo 2,4 mld. Kč), když příjmy činily 91,0 mld. Kč (v březnu 2011 to bylo 95,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 97,1 mld. Kč (v březnu 2011 to bylo 98,1 mld. Kč). Nižší březnové inkaso příjmů ovlivnily zejména příjmy z EU, které dosáhly 6,9 mld. Kč, zatímco v samotném březnu 2011 to bylo 14,9 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden-březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263 -13 347 -2 346 -45 942 -25 202 -22 690

 

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden-březen 2011
Index skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden-březen
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 253,37 1 084,70 258,45 23,8 24,0 102,0
v tom:            
Daňové příjmy celkem 208,18 945,54 219,19 23,2 22,7 105,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 119,55 561,52 127,30 22,7 22,0 106,5
v tom:            
- DPH 39,40 221,60 42,02 19,0 20,2 106,6
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 31,93 142,30 35,16 24,7 22,7 110,1
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 0,52 12,4 0,0 x
- daně z příjmů PO 20,20 85,60 20,20 23,6 24,1 100,0
- daně z příjmů FO 24,14 92,00 25,79 28,0 23,8 106,8
vybíraná srážkou 1,67 9,00 2,69 29,9 12,4 161,0
ze závislé činnosti 19,70 80,30 20,46 25,5 23,9 103,9
z přiznání 2,77 2,70 2,64 97,6 51,2 95,3
- správní poplatky 0,46 2,39 0,52 21,8 19,7 112,6
- majetkové daně 1,78 12,20 2,18 17,9 13,7 122,7
- clo **) 0,41 x x x 34,3 x
- poplatky za uložení odpadů *) 0,40 1,40 0,40 28,7 28,6 100,4
- ostatní daňové příjmy ***) 0,83 4,03 1,03 25,5 21,8 123,4
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,00 1,70 0,05 2,7 0,0 x
Pojistné SZ 88,63 384,01 91,90 23,9 23,7 103,7
z toho: na důchody 78,78 341,35 81,69 23,9 23,7 103,7
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 45,19 139,16 39,25 28,2 32,4 86,9
v tom:            
- kapitoly 41,35 110,57 33,87 30,6 32,7 81,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 35,27 101,56 27,92 27,5 30,1 79,2
převody z fondů OSS 1,75 0,00 0,89 x x 51,1
přijaté sankční platby 0,37 1,05 0,30 28,8 35,7 81,5
soudní poplatky 0,24 0,65 0,38 58,8 41,6 159,5
dobrovolné pojistné 0,12 0,44 0,07 15,4 27,3 55,1
- kapitola Operace SFA 0,69 3,34 0,22 6,6 24,6 32,3
- kapitola Státní dluh 1,64 6,54 3,50 53,5 29,1 213,7
- VPS 1,51 18,70 1,66 8,9 34,9 109,7
v tom :            
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,00 0,00 34,5 10,1 43,3
- splátky půjček ze zahraničí 0,03 0,16 0,08 47,0 31,5 219,6
- příjmy sdílené s EU (clo) **) x 1,10 0,40 36,8 x x
- ostatní příjmy VPS ***) 1,47 17,44 1,18 9,1 35,1 107,3

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
***) dopočet do celku

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:
mld. Kč
Meziroční porovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk. k 31.3.
*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk. k 31.3.
**)
% plnění Rozpočet
schválený
sk. k 31.3.
***)
% plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 170,12 23,2 727,76 161,67 22,2 754,32 169,08 22,4 -8,45 7,40 95,0 104,6
- DPH 270,80 60,63 22,4 278,50 56,62 20,3 308,70 58,44 18,9 -4,02 1,82 93,4 103,2
- spotřební daň 149,20 34,89 23,4 144,20 33,63 23,3 149,90 36,84 24,6 -1,26 3,21 96,4 109,5
- clo 1,30 0,33 25,5 1,20 0,41 34,3 x x x 0,08 x 123,9 x
- daně z příjmů PO 143,90 31,31 21,8 120,60 28,61 23,7 122,90 28,42 23,1 -2,69 -0,20 91,4 99,3
- daně z příjmů FO 134,20 36,63 27,3 151,00 36,07 23,9 135,90 38,39 28,2 -0,56 2,32 98,5 106,4
vybíraná srážkou 9,60 2,15 22,4 19,30 2,37 12,3 12,80 3,82 29,8 0,22 1,45 110,1 161,0
závislá činnost 105,30 27,81 26,4 121,10 28,88 23,8 117,80 30,00 25,5 1,07 1,12 103,9 103,9
z přiznání 19,30 6,67 34,6 10,60 4,82 45,5 5,30 4,57 86,3 -1,85 -0,25 72,3 94,8
- silniční daň 5,50 0,78 14,2 5,60 0,89 16,0 5,30 0,96 18,2 0,11 0,07 114,5 107,9
- daň z nemovitosti 9,60 0,18 1,9 9,70 0,13 1,4 8,70 0,23 2,7 -0,05 0,10 71,6 175,4
- majetkové daně 9,10 1,90 20,8 8,20 1,78 21,7 12,20 2,18 17,9 -0,12 0,40 93,7 122,7
- dálniční poplatek ****) 2,60 1,74 67,1 2,90 1,83 63,1 2,90 1,67 57,4 0,09 -0,17 105,0 90,9
- ostatní daně a poplatky 6,04 1,72 28,5 5,86 1,69 28,9 7,82 1,95 24,9 -0,03 0,25 98,3 115,0

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden-březen 2011
Index skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden-březen
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 278,57 1 189,70 281,13 23,6 23,4 100,9
Běžné výdaje 252,45 1 092,80 258,28 23,6 23,2 102,3
v tom:            
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 14,05 89,02 14,35 16,1 15,7 102,2
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 13,30 52,92 13,25 25,0 25,1 99,6
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 33,47 106,20 32,62 30,7 26,6 97,5
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 12,29 52,94 14,32 27,1 23,3 116,5
- neinvest. transfery státním fondům 6,63 37,71 7,36 19,5 15,6 111,0
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,71 x 0,96 x x 134,1
- sociální dávky 112,94 491,58 120,26 24,5 25,3 106,5
z toho:            
důchody 91,83 382,51 95,20 24,9 25,2 103,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,62 12,48 2,63 21,1 25,3 72,7
ostatní soc.dávky 8,10 58,68 13,54 23,1 27,1 167,1
státní soc.podpora 9,38 37,91 8,89 23,4 24,5 94,7
- aktivní pol. zaměstnanosti 1,02 6,10 0,55 9,1 16,2 54,1
- prostředky na insolventnost 0,13 0,60 0,09 15,3 18,4 71,6
- stavební spoření 0,00 6,00 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,39 6,20 1,41 22,7 22,8 101,0
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 11,84 35,30 14,45 40,9 33,6 122,0
- kapitola Státní dluh 5,04 79,41 5,04 6,3 6,9 100,0
- kapitola Operace SFA 0,02 0,54 0,03 5,4 4,2 121,8
- ostatní běžné výdaje ***) 39,61 128,28 33,60 26,2 28,2 84,8
Kapitálové výdaje 26,12 96,90 22,85 23,6 25,0 87,5
SALDO SR CELKEM -25,20 -105,00 -22,69 21,6 18,7 90,0

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude znám později
***) dopočet do celku

Nejčtenější