Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za únor 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Příjmy
 • Výdaje
 • Schodek hospodaření
 • Saldo státního rozpočtu
 • Veřejný sektor

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl 14. prosince 2011 schválen zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, který stanovil příjmy ve výši 1 084,7 mld. Kč, výdaje ve výši 1 189,7 mld. Kč a schodek ve výši 105,0 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 29. únoru 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 167,5 mld. Kč, celkové výdaje 184,0 mld. Kč a schodek hospodaření 16,6 mld. Kč (v únoru 2011 vykázán schodek 22,8 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
 leden -únor 2011
2012 % plnění v roce 2011 Index 2012/2011
Schválený rozpočet Skutečnost únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 157,70 1084,70 167,47 15,4 14,9 106,2
VÝDAJE CELKEM 180,52 1189,70 184,02 15,5 15,2 101,9
SALDO -22,82 -105,00 -16,56 15,8 16,9 72,5

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 167,5 mld. Kč představovaly 15,4 % schváleného rozpočtu (v únoru 2011 plněny na 14,9 %) a byly tak proti únoru 2011 vyšší o 9,8 mld. Kč, tj. o 6,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2011. Na meziročním růstu se podílely především daňové příjmy, které byly meziročně vyšší o 6,5 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 77,3 mld. Kč, což představuje 13,8 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 6,5 mld. Kč, tj. o 9,2 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,8 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní, DPH a DPFO.

Inkaso DPH představovalo 29,2 mld. Kč, tj. 13,2 % rozpočtu, což je o 0,9 procentního bodu nižší plnění než v únoru minulého roku. Meziročně vzrostlo o 1,7 mld. Kč, tj. o 6,3 %. Inkaso daně v samotném únoru dosáhlo záporné hodnoty 3,4 mld. Kč (v roce 2010 to bylo -3,3 mld. Kč; vliv vratek). Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvyšuje sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 procent na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %).

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření) dosáhlo 26,5 mld. Kč, což představuje 18,6 % rozpočtu (loni to bylo 16,5 %) a meziroční růst o 3,2 mld. Kč, tj. o 13,9 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 0,2 mld. Kč (plnění na 5,8 %). Rozpočet na rok 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011. Nejvýraznějším vlivem na inkaso spotřebních daních v roce 2012 je zvýšení sazeb tabákových výrobků platné od 1.1.2012. Mimo to nebyly provedeny žádné významnější legislativní změny.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 1,0 mld. Kč, představovala 1,2 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 1,4 %) a meziročně tak byla o 0,2 mld. Kč nižší než v roce 2011. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011. Nízké inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2012 provedeny žádné významné legislativní změny.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 17,8 mld. Kč, tj. 19,3 % rozpočtu (loni plnění na 16,0 %) při meziročním růstu o 1,6 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 15,3 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 19,1 % (loni to bylo 17,9 %). Meziročně je inkaso o 0,6 mld. Kč, tj. o 3,9 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, především z důvodu zvýšení slevy na dani na dítě o 1 800 Kč ročně.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 0,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 10,4 % a meziročně je na stejné úrovni. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 2,2 mld. Kč, což představuje 24,1 % rozpočtu (loni 8,8 %) a meziročně byla vyšší o 1,0 mld. Kč. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Majetkové daně dosáhly 1,3 mld. Kč, což představuje 10,7 % rozpočtu a meziroční růst o 0,2 mld. Kč. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32% darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 45,5 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 33,3 mld. Kč (o 12,1 %).

Skutečné celostátní inkaso daní dosáhlo k 29.2.2012 výše 100,4 mld. Kč, což představuje 13,3 % rozpočtu a meziroční růst o 7,0 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 93,4 mld. Kč, tj. 12,8 % rozpočtu, a meziročně kleslo o 3,7 mld. Kč, tj. o 3,8 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 30,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 61,8 mld. Kč, což představuje 16,1 % rozpočtu (loni to bylo 16,0 %) a meziroční růst o 2,2 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 55,0 mld. Kč, tj. 16,1 % rozpočtu (loni to bylo 16,0 %), při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 3,6 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 %).

Ke konci února 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 28,3 mld. Kč, což je 20,4 % rozpočtu a o 1,1 mld. Kč, tj. o 4,1 %, více než v únoru loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 21,0 mld. Kč (plnění na 20,7 %), což je o 0,6 mld. Kč více než v únoru 2011 (rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2011 o 15,6 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 2,3 mld. Kč (o 0,8 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 34,4 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 0,7 mld. Kč (o 0,5 mld. Kč méně než v roce 2011). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2011.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 184,0 mld. Kč čerpané ke konci února 2012 představují 15,5 % rozpočtu (v únoru 2011 to bylo 15,2 %), a jsou tak o 3,5 mld. Kč, tj. o 1,9 % nad úrovní února 2011. Proti skutečnosti 2011 předpokládá letošní rozpočet nárůst o 3,0 % (proti rozpočtu 2011 pokles o 0,1 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci února čerpány ve výši 166,8 mld. Kč, tj. na 15,3 % rozpočtu (loni to na 14,9 %). Proti loňskému únoru vzrostly o 5,3 mld. Kč, tj. o 3,3 % (rozpočet počítá s růstem o 5,9 % proti skutečnosti 2011, resp. o 0,6 % proti rozpočtu 2011).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 491,6 mld. Kč, což představuje 41,3 % všech rozpočtovaných výdajů a o 10,7 % více než skutečnost dosažená v roce 2011 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,9 %). V relativně vysokém nárůstu rozpočtu sociálních dávek se projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby již transferem do územních rozpočtů, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce (rozpočet ostatních sociálních dávek tak proti skutečnosti roku 2011 vzrostl o 29,1 mld. Kč). K 29.2.2012 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 79,6 mld. Kč, tj. 16,2 % rozpočtu (loni to bylo 16,6 %), při meziročním růstu o 5,6 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Z toho na důchody připadlo 63,1 mld. Kč, tj. 16,5 % rozpočtu (loni to bylo 16,4 %), při meziročním růstu o 3,4 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Státní sociální podpora vykazuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 0,7 mld. Kč. Naopak ostatní sociální dávky z výše popsaných důvodů meziročně v únoru vzrostly o 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 16,9 mld. Kč, což představuje 16,0 % rozpočtu a proti únoru 2011 jsou nižší o 10,6 mld. Kč. Meziroční pokles bude v průběhu roku ovlivňovat metodická změna popsaná v předchozím odstavci. Z celkové částky představovaly převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji 14,2 mld. Kč (jedná se o lednovou zálohu na první dva měsíce roku – na rozdíl od minulých let, kdy byl prováděn převod čtvrtletních záloh).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 8,8 mld. Kč, tj. 16,7 % rozpočtu. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci února 2012 hrazeny ve výši 4,1 mld. Kč, tj. 5,1 % rozpočtu, a jsou nad úrovní února 2011 o 0,7 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 11,5 mld. Kč, což představuje 32,6 % rozpočtované výše a meziroční růst o 1,3 mld. Kč, tj. o 12,9 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 17,3 mld. Kč, což představuje 17,8 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 18,2 %), při meziročním poklesu o 1,8 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Rozpočet počítá s poklesem o 21,7 % proti skutečnosti roku 2011, resp. o 7,3 % proti schválenému rozpočtu roku 2011. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 6,3 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 1,2 mld. Kč

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2012 schodkem ve výši 16,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2011 výsledek lepší o 6,3 mld. Kč. V meziročním srovnání se pozitivně projevilo zejména meziročně vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (o 8,7 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo ve schodku 37,5 mld. Kč (v únoru 2011 to bylo 33,4 mld. Kč), když příjmy činily 67,3 mld. Kč (v únoru 2011 to bylo 65,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 104,8 mld. Kč (v únoru 2011 to bylo 98,6 mld. Kč). V tradičně nízkých příjmech v měsíci únoru se negativně projevuje zejména inkaso DPH, které vlivem vratek dosáhlo stejně jako v roce 2011 záporné hodnoty (-3,4 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden - únor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo SR 3 205 3 248 -24 924 -24 941 -2 852 -2 584 -558 -6 730 -4 970 5 398 -10 598 -22 823 -16 558

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Graf č. 1 - Vývoj salda státního rozpočtu za leden - únor 2012

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden - únor 
2011
Index
skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden - únor
Schválený rozpočet Skutečnost
leden - únor
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 157,70 1 084,70 167,47 15,2 14,9 106,2
v tom:            
Daňové příjmy celkem 130,47 945,54 139,13 14,7 14,2 106,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 70,80 561,52 77,29 13,8 13,0 109,2
v tom:            
- DPH 27,45 221,60 29,18 13,2 14,1 106,3
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 23,26 142,30 26,49 18,6 16,5 113,9
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 0,24 5,8 0,0 x
- daně z příjmů PO 1,21 85,60 1,04 1,2 1,4 86,5
- daně z příjmů FO 16,21 92,00 17,79 19,3 16,0 109,7
vybíraná srážkou 1,18 9,00 2,17 24,1 8,8 183,4
ze závislé činnosti 14,77 80,30 15,34 19,1 17,9 103,9
z přiznání 0,26 2,70 0,28 10,4 4,9 106,7
- správní poplatky 0,32 2,39 0,34 14,4 13,7 106,9
- majetkové daně 1,09 12,20 1,30 10,7 8,4 118,8
- clo **) 0,24 x x x 19,9 x
- poplatky za uložení odpadů *) 0,27 1,40 0,28 20,1 19,6 102,9
- ostatní daňové příjmy ***) 0,74 4,03 0,86 21,4 19,5 116,2
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 0,00 1,70 0,03 1,6 0,0 x
Pojistné SZ 59,67 384,01 61,84 16,1 16,0 103,6
z toho: na důchody 53,04 341,35 54,97 16,1 16,0 103,6
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 27,23 139,16 28,33 20,4 19,6 104,1
v tom:            
- kapitoly 24,94 110,57 25,43 23,0 19,7 102,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 20,39 101,56 21,03 20,7 17,4 103,1
převody z fondů OSS 1,15 0,00 0,66 x x 57,9
přijaté sankční platby 0,24 1,05 0,21 20,0 23,4 86,6
soudní poplatky 0,15 0,65 0,26 40,2 26,6 170,5
dobrovolné pojistné 0,09 0,44 0,05 11,9 19,0 61,3
- kapitola Operace SFA 0,66 3,34 0,19 5,6 23,8 28,2
- kapitola Státní dluh 1,43 6,54 2,25 34,4 25,3 157,7
- VPS 0,20 18,70 0,47 2,5 4,6 235,9
v tom :            
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,00 0,00 28,2 6,0 59,6
- splátky půjček ze zahraničí 0,02 0,16 0,00 0,0 15,4 0,0
- příjmy sdílené s EU (clo) **) x 1,10 0,27 24,4 x x
- ostatní příjmy VPS ***) 0,18 17,44 0,47 2,7 4,3 259,4

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
***) dopočet do celku

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:
mld. Kč
Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 28.2.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.2.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.2.***) % plnění 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 732,24 97,10 13,3 727,76 93,44 12,8 754,32 100,43 13,3 -3,65 6,99 96,2 107,5
- DPH 270,80 42,87 15,8 278,50 38,69 13,9 308,70 40,68 13,2 -4,17 1,99 90,3 105,2
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 24,30 16,3 144,20 24,45 17,0 149,90 27,65 18,4 0,14 3,20 100,6 113,1
- clo 1,30 0,19 14,8 1,20 0,24 19,9 x x x 0,05 x 124,0 x
- daně z příjmů PO 143,90 1,88 1,3 120,60 1,69 1,4 122,90 1,46 1,2 -0,19 -0,23 90,0 86,3
- daně z příjmů FO 134,20 23,16 17,3 151,00 23,79 15,8 135,90 26,07 19,2 0,63 2,28 102,7 109,6
z kapitálových výnosů 9,60 1,55 16,2 19,30 1,67 8,7 12,80 3,08 24,1 0,12 1,41 107,7 184,2
závislá činnost 105,30 21,10 20,0 121,10 21,64 17,9 117,80 22,47 19,1 0,53 0,84 102,5 103,9
z přiznání 19,30 0,51 2,6 10,60 0,49 4,6 5,30 0,52 9,8 -0,02 0,03 95,4 106,6
- silniční daň 5,50 0,76 13,8 5,60 0,76 13,6 5,30 0,83 15,6 0,00 0,07 100,2 109,0
- daň z nemovitosti 9,60 0,12 1,2 9,70 0,08 0,8 8,70 0,15 1,7 -0,04 0,07 68,0 187,2
- majetkové daně 9,10 1,19 13,1 8,200 1,09 13,4 12,20 1,30 10,7 -0,10 0,21 91,8 118,8
- dálniční poplatek 2,60 1,24 47,7 2,90 1,30 44,9 2,90 0,79 27,4 0,06 -0,51 105,0 61,0
- ostatní daně a poplatky 6,04 1,38 22,8 5,86 1,34 22,8 7,82 1,49 19,0 -0,04 0,15 97,1 111,2

*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2011 2012 % plnění SR
leden - únor 
2011
Index skutečnost
2012/2011
Skutečnost
leden - únor
Schválený rozpočet Skutečnost
leden - únor
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 180,52 1 189,70 184,02 15,5 15,2 101,9
Běžné výdaje 161,47 1 092,80 166,77 15,3 14,9 103,3
v tom:            
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 7,06 89,02 7,22 8,1 7,9 102,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 8,85 52,92 8,82 16,7 16,7 99,6
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 27,59 106,20 16,94 16,0 21,9 61,4
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 8,18 52,94 8,77 16,6 15,5 107,2
- neinvest. transfery státním fondům 3,83 37,71 5,99 15,9 9,0 156,6
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,20 x 0,45 x x 225,5
- sociální dávky 73,96 491,58 79,56 16,2 16,6 107,6
z toho:            
důchody 59,71 382,51 63,06 16,5 16,4 105,6
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,43 12,48 1,71 13,7 17,0 70,4
ostatní soc.dávky 5,44 58,68 8,89 15,2 18,2 163,4
státní soc.podpora 6,37 37,91 5,89 15,5 16,7 92,4
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,58 6,10 0,37 6,0 9,2 63,1
- prostředky na insolventnost 0,08 0,60 0,05 7,9 11,9 56,6
- stavební spoření 0,00 6,00 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,39 6,20 1,41 22,7 22,8

101,0

- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 10,19 35,30 11,50 32,6 28,9 112,9
- kapitola Státní dluh 3,34 79,41 4,08 5,1 4,6 122,0
- kapitola Operace SFA 0,01 0,54 0,02 4,2 2,1 194,9
- ostatní běžné výdaje ***) 16,21 128,28 21,61 16,8 11,5 133,3
Kapitálové výdaje 19,05 96,90 17,26 17,8 18,2 90,6
SALDO SR CELKEM -22,82 -105,00 -16,56 15,8 16,9 72,5

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude znám později
***) dopočet do celku

Doporučované

Nejčtenější