Novinky

Pozice vůči rozpočtu EU za rok 2011 – ČR čistým příjemcem o více než 30 mld. Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Rozpočet EU
  • Čistá pozice
  • Zahraniční sektor
  • Operační program Doprava
  • Operační program Životní prostředí
  • ROP Severozápad

V průběhu roku 2011 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 72,5 mld. Kč a celkem do rozpočtu odvedla 41,7 mld. Kč. Čistá pozice za rok 2011 je tedy výrazně kladná, ČR získala o 30,7 mld. Kč více, než do evropského rozpočtu zaplatila. Výsledná čistá pozice za rok 2011 je ale o více než 17 mld. Kč nižší než v roce 2010.

Tento pokles byl zapříčiněn zejména dvěma zásadními faktory. Prvním důvodem byla revize národních účtů provedená ze strany ČSÚ, na základě které musela ČR v prosinci 2011 dodatečně odvést téměř 5 mld. Kč. Revize se týkala období 2002-2010 a s ohledem na zvýšení HND musela ČR do rozpočtu EU doplatit rozdíl, který v období 2004-2010 díky nižšímu vykazování HND neodvedla. Druhý z nich představuje pozastavení certifikací, a tím i plateb z evropského rozpočtu kvůli problémům u vybraných operačních programů (OP), zejména se to týká OP Doprava a OP Životní prostředí (tvoří cca 40 % celkové alokace) a ROP Severozápad Ústeckého a Karlovarského kraje.

„I přes tyto problémy je Česká republika stále výrazným čistým příjemcem z rozpočtu EU,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Je třeba si uvědomit, že celkově jsme v letech 2004 – 2011 získali čistých 176,1 mld. Kč (cca  6,81 mld. €), které nám de facto zaplatili evropští daňoví poplatníci,“ dodal ministr financí.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

 

Tabulky

Tabulka č. 1

Čistá pozice ČR vůči EU za rok 2011 (1. 1. 2011 - 31 .12. 2011)
1. ledna - 31. prosince 2011
mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
     
Strukturální akce 1 767,49 43 455,46
Strukturální fondy 1 726,79 42 454,85
alokace 2004-06 27,83 684,19
alokace 2007-2013 1 698,96 41 770,66
Fond soudržnosti 40,7 1 000,61
alokace 2004-06 40,7 1 000,61
alokace 2007-2013 0 0
     
Zemědělství 1 076,43 26 465,21
Tržní operace 11,47 282,06
Přímé platby 656,03 16 129,17
Rozvoj venkova 397,5 9 772,84
Veterinární opatření 3,76 92,54
Rybářství 7,67 188,6
     
Vnitřní politiky 104,01 2 557,24
Budování institucí -0,79 -19,37
Komunitární programy 104,8 2 576,61
     
Předvstupní nástroje -0,06 -1,37
Phare -0,02 -0,59
ISPA (čerpáno jako CF) 0,27 6,75
Sapard -0,31 -7,53
     
Celkové příjmy z rozpočtu EU 2 947,88 72 476,54
     
Platby do rozpočtu EU
     
tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru) 220,3 5 416,19
Zdroj z DPH 207,39 5 098,84
Zdroj z HND * 1 270,16 31 228,14
     
Celkové platby do rozpočtu EU 1 697,84 41 743,17
     
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 1 250,04 30 733,37

pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2011 (údaj ČNB)

24,586
 

* vč. korekce UK a hrubého snížení vl. zdrojů dle HND pro Nizozemí a Švédsko

 

 

Tabulka č. 2

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 31. prosince 2011
2004 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 - 2011
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 873,9 26 278,80 992,9 27 565,40 1 680,10 41 905,80 1 962,80 51 907,30 2 192,90 55 457,40 1 767,50 43 455,50 9 470,10 246 570,10
SF 551,8 16 748,40 760,6 21 116,30 1 084,70 27 054,40 1 239,00 32 764,60 1 606,20 40 619,40 1 726,80 42 454,80 6 969,00 180 758,00
CF 322,1 9 530,40 232,3 6 449,10 595,4 14 851,30 723,9 19 142,70 586,7 14 837,90 40,7 1 000,60 2 501,10 65 812,10
Zemědělství 992,3 29 804,00 634,9 17 626,50 584,2 14 571,20 876 23 167,00 1 042,10 26 353,30 1 076,40 26 465,20 5 206,00 137 987,10
Tržní operace 133,2 4 020,60 5,5 153,2 28,4 707,9 87,4 2 312,50 44,6 1 127,70 11,5 282,1 310,6 8 603,90
Přímé platby 453,1 13 568,60 321,3 8 919,90 338 8 431,00 418,7 11 073,50 546,4 13 817,60 656 16 129,20 2 733,60 71 939,90
Rozvoj venkova 398 11 987,50 304,4 8 450,80 212,6 5 303,30 366,7 9 697,80 441,3 11 160,10 397,5 9 772,80 2 120,50 56 372,20
Veterinární opatření 8 227,3 1,8 50 3,3 81,7 3,1 83,1 6,5 164,7 3,8 92,5 26,5 699,3
Rybářství 0 0 1,9 52,7 1,9 47,3 0 0 3,3 83,3 7,7 188,6 14,8 371,9
Vnitřní politiky 131,4 4 245,90 56,8 1 576,90 85,6 2 134,50 83 2 299,40 103,9 2 627,00 104 2 557,20 564,7 15 441,00
Budování institucí 14,5 449,7 10,9 302,6 1,5 37,2 2,9 75,8 -0,9 -23,3 -0,8 -19,4 28 822,6
Komunitární programy 117 3 796,20 45,9 1 274,30 84,1 2 097,30 80,1 2 223,60 104,8 2 650,40 104,8 2 576,60 536,7 14 618,40
Předvstupní nástroje 319,7 9 837,80 19,7 546,1 24,5 610,6 29,2 772,1 22,9 579,8 -0,1 -1,4 415,9 12 345,00
Phare 191,2 5 889,30 -0,03 -0,9 -10,5 -262,4 -1,8 -46,6 -0,1 -2,3 0 -0,6 178,8 5 576,40
Ispa 80,5 2 415,70 15,1 419,2 35 873 31 818,8 23 582,1 0,3 6,8 184,9 5 115,50
Sapard 47,9 1 532,90 4,6 127,7 0 0 0 0 0 0 -0,3 -7,5 52,2 1 653,10
Kompenzace 834,2 25 116,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834,2 25 116,70
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 151,50 95 283,20 1 704,30 47 314,90 2 374,40 59 222,00 2 951,10 78 145,80 3 361,70 85 017,50 2 947,90 72 476,50 16 490,90 437 459,90
                             
Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla) 344,7 10 516,80 178,9 4 967,60 207,6 5 178,00 167,9 4 441,20 189,5 4 791,50 220,3 5 416,19 1 308,90 35 311,20
Zdroj z DPH 393,3 11 990,80 198,1 5 500,60 224,7 5 603,30 174,2 4 606,00 182,6 4 618,90 207,39 5 098,84 1 380,20 37 418,40
Zdroj z HND 1 846,30 56 561,80 780 21 653,90 989 24 667,30 1 012,70 26 780,90 1 094,90 27 689,70 1 270,16 31 228,14 6 993,10 188 581,80
Celkové platby do rozpočtu EU 2 584,20 79 069,40 1 157,10 32 122,10 1 421,20 35 448,60 1 354,80 35 828,10 1 467,00 37 100,10 1 697,80 41 743,20 9 682,20 261 311,40
                             
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 567,3 16 213,80 547,3 15 192,80 953,1 23 773,40 1 596,30 42 317,70 1 894,70 47 917,40 1 250,00 30 733,40 6 808,70 176 148,40

 

 

Související informace:

 

Nejčtenější