Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Česká národní banka
 • Příjmy
 • Výdaje
 • Daň
 • Saldo státního rozpočtu

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. listopadu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 906,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 032,4 mld. Kč a schodek 125,9 mld. Kč (v listopadu 2010 vykázán schodek 140,8 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-listopad 2010
2011 % plnění
v roce 2010
Index 2011/2010
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 897,92 1055,70 1070,83 906,46 84,7 85,5 101,0
VÝDAJE CELKEM 1038,67 1190,70 1205,94 1032,39 85,6 85,6 99,4
SALDO -140,76 -135,00 -135,11 -125,93 93,2 86,4 89,5

*) rozpočet upravený k 30.9.2011
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 906,5 mld. Kč představovaly 84,7 % rozpočtu po změnách (v listopadu 2010 plněny na 85,5 %) a byly meziročně vyšší o 8,5 mld. Kč, tj. o 1,0 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,0 % proti skutečnosti 2010). Vyšší meziroční růst je brzděn především meziročním poklesem nedaňových a ostatních příjmů o 16,5 mld. Kč (na tom se nejvíce podílí transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu, které meziročně klesly o 8,9 mld. Kč).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 467,1 mld. Kč, což představuje 86,0 % rozpočtu a meziroční růst o 14,7 mld. Kč, tj. o 3,3 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,4 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní), majetkových daní, DPFO ze závislé činnosti a DPH.

Inkaso DPH představovalo 175,9 mld. Kč, tj. 90,2 % rozpočtu, což je o 1,0 procentního bodu nižší plnění než v listopadu minulého roku. Meziroční růst o 3,9 mld. Kč, tj. o 2,3 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) o 1,6 procentního bodu nižší. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, není výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření) dosáhlo 127,5 mld. Kč, což představuje 90,5 % rozpočtu (loni to bylo 84,8 %) a meziroční růst o 7,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 5,6 mld. Kč (plnění na 132,8 %). Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. Výši inkasa spotřebních daní ovlivňuje zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření s rozpočtovaným výnosem 4,2 mld. Kč, který byl zařazen mezi spotřební daně.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 66,1 mld. Kč představovala 78,7 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 69,8 %) a meziročně byla o 3,9 mld. Kč, tj. o 5,6 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. V roce 2011 se na výši inkasa projevuje odpis ztrát, které firmy utrpěly během hospodářské krize.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 79,9 mld. Kč, tj. 78,7 % rozpočtu (loni plnění na 87,4 %) při meziročním růstu o 2,8 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Očekávaný meziroční růst výnosu této daně ve výši cca 16 % byl dán zejména předpokládaným růstem výnosu DPFO ze závislé činnosti a přijatými opatřeními týkajícími se DPFO vybírané srážkou.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 72,5 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 87,8 % (loni to bylo 94,4 %). Meziročně je její inkaso o 4,7 mld. Kč, tj. o 6,9 %, vyšší. Odhad očekávaného plnění pro státní rozpočet letošního roku ve srovnání se skutečným plněním státního rozpočtu v roce 2010 je vyšší o cca 8,3 %.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 0,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 6,8 % (loni to bylo na 29,3 %) a meziročně je její inkaso nižší o 2,5 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Nízké plnění v roce 2011 souvisí s odpisem ztrát, které způsobila finanční krize, což mělo za následek vracení přeplatků na dani, a systémem uplatnění výdajů procentem z příjmů, který, zvláště v posledních dvou letech, má velmi zásadní vliv na celkový výnos této daně.
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 7,1 mld. Kč, což představuje 52,3 % rozpočtu (loni 97,9 %) a meziročně je její inkaso vyšší o 0,6 mld. Kč, tj. o 9,2 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek. Rozpočet také počítal s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že bylo toto jednorázové daňové zatížení Ústavním soudem ČR zrušeno, bude rozpočtované očekávání o cca 6 mld. Kč nižší, než bylo předpokládáno.

Majetkové daně dosáhly 11,0 mld. Kč, což představuje 84,6 % rozpočtu a meziroční růst o 4,1 mld. Kč, tj. o 60,2 %. Na meziročním růstu se výrazně podílí inkaso darovací daně. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.11.2011 výše 631,4 mld. Kč, což představuje 85,4 % rozpočtu a meziroční růst o 14,5 mld. Kč, tj. o 2,4 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 616,8 mld. Kč, tj. 84,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 31,3 mld. Kč, tj. o 5,4 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 332,7 mld. Kč, což představuje 89,1 % rozpočtu (loni to bylo 87,8 %) a meziroční růst o 10,3 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 295,7 mld. Kč, tj. 89,1 % rozpočtu (loni to bylo 87,0 %), při meziročním růstu o 9,2 mld. Kč, tj. o 3,2 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci listopadu 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 106,7 mld. Kč, což je 69,1 % rozpočtu po změnách a o 16,5 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 75,5 mld. Kč (plnění na 57,1 %), což je o 8,9 mld. Kč méně než v listopadu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 9,9 mld. Kč (o 2,7 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 175,5 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,5 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1 032,4 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2011 představují 85,6 % rozpočtu po změnách (stejně jako v listopadu 2010), a jsou tak o 6,3 mld. Kč, tj. o 0,6 % pod úrovní listopadu 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 4,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci listopadu čerpány ve výši 930,0 mld. Kč, tj. na 85,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 86,3 %). Proti loňskému listopadu vzrostly o 10,4 mld. Kč, tj. o 1,1 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,6 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,1 mld. Kč, což představuje 37,0 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 30.11.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 406,9 mld. Kč, tj. 91,2 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 90,9 %), při meziročním růstu o 12,4 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Z toho na důchody připadlo 337,1 mld. Kč, tj. 92,7 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 91,6 %), při meziročním růstu o 20,2 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 4,4 mld. Kč, prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 2,7 mld. Kč a ostatní sociální dávky o 0,6 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 122,7 mld. Kč, což představuje 93,4 % rozpočtu po změnách a meziroční růst o 1,3 mld. Kč, tj. o 1,0 %. Čerpání rozpočtu ovlivnily zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 74,9 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2010. Dalších 23,1 mld. Kč (loni 23,7 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům veřejného zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 48,4 mld. Kč, tj. 91,2 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci listopadu 2011 hrazeny ve výši 53,3 mld. Kč, tj. 73,6 % rozpočtu po změnách, a jsou nad úrovní listopadu 2010 o 6,5 mld. Kč, tj. o 13,8 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 28,7 mld. Kč, což představuje 81,5 % rozpočtované výše. Meziročně jsou o 0,4 mld. Kč nižší.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 102,4 mld. Kč, což představuje 84,2 % rozpočtu po změnách (v listopadu 2010 to bylo 80,8 %), při meziročním poklesu o 16,7 mld. Kč, tj. o 14,0 % (rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 6,6 %). Z toho investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 28,4 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 5,4 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci listopadu 2011 schodkem ve výši 125,9 mld. Kč (93,2 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek příznivější o 14,8 mld. Kč.

Očekávaný propad daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (o cca 20 mld. Kč) by měl být vykompenzován úsporami na straně výdajů (zejména u kapitol Státní dluh a VPS).

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 34,5 mld. Kč (v listopadu 2010 to bylo 44,0 mld. Kč), když příjmy činily 67,8 mld. Kč (v listopadu 2010 to bylo 63,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 102,3 mld. Kč (v listopadu 2010 to bylo 107,4 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném listopadu se pozitivně projevilo především vyšší inkaso DPH (o 1,7 mld. Kč), vyšší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (o 1,5 mld. Kč) a vyšší příjmy kapitoly Státní dluh (o 1,4 mld. Kč). Na straně výdajů se v samotném listopadu v meziročním srovnání pozitivně projevilo zejména nižší čerpání kapitálových výdajů (o 7,3 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden-listopad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768 -6 517 -169 406 -140 757 -125 929

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-listopad 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-listopad
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 897,92 1055,70 1070,83 906,46 84,7 85,5 101,0
v tom:
Daňové příjmy celkem 774,77 916,45 916,45 799,79 87,3 85,9 103,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 452,41 543,16 543,16 467,13 86,0 84,6 103,3
v tom:
- DPH 171,95 195,10 195,10 175,89 90,2 91,2 102,3
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 119,61 140,80 140,80 127,46 90,5 84,8 106,6
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 4,20 5,58 132,8 x x
- daně z příjmů PO 70,03 84,00 84,00 66,12 78,7 69,8 94,4
- daně z příjmů FO 77,15 101,50 101,50 79,92 78,7 87,4 103,6
vybíraná srážkou 6,46 13,50 13,50 7,06 52,3 97,9 109,2
ze závislé činnosti 67,79 82,60 82,60 72,49 87,8 94,4 106,9
z přiznání 2,90 5,40 5,40 0,37 6,8 29,3 12,7
- správní poplatky vč. kolků 2,27 2,35 2,35 2,26 96,1 93,9 99,3
- majetkové daně 6,87 13,00 13,00 11,00 84,6 75,5 160,2
- clo 1,52 1,20 1,20 1,59 132,4 116,6 104,9
- poplatky za uložení odpadů**) 1,30 1,40 1,40 1,28 91,2 96,5 98,1
- ostatní daňové příjmy***) 1,71 3,81 3,81 1,62 42,4 75,6 94,4
Pojistné na SZ 322,36 373,29 373,29 332,66 89,1 87,8 103,2
z toho: na důchody 286,54 331,81 331,81 295,70 89,1 87,0 103,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 123,15 139,25 154,38 106,68 69,1 83,1 86,6
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 100,38 126,49 141,62 87,12 61,5 75,5 86,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 84,33 117,12 132,26 75,46 57,1 68,5 89,5
převody z fondů OSS 4,93 0,00 0,00 3,54 x x 71,7
přijaté sankční platby 1,28 1,04 1,04 1,36 131,4 132,5 106,7
soudní poplatky 0,86 0,58 0,57 1,02 178,5 100,2 119,4
dobrovolné pojistné 0,59 0,45 0,45 0,39 86,5 148,3 66,5
- kapitola Operace SFA 3,23 2,79 2,79 2,58 92,4 75,8 79,9
- kapitola Státní dluh 12,55 5,64 5,64 9,89 175,5 182,7 78,8
- VPS 7,00 4,33 4,33 7,09 163,8 163,3 101,4
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,02 0,02 0,01 41,5 35,4 43,0
- splátky půjček ze zahraničí 0,18 0,11 0,11 0,12 112,2 354,5 66,7
- ostatní příjmy VPS***) 6,79 4,20 4,20 6,96 165,9 162,9 102,5

*) rozpočet upravený k 30.9.2011
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku

Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:
v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroční přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 28.11.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.11.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 30.11.***) % plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
Daňové příjmy 815,82 585,50 71,8 732,24 616,84 84,2 739,46 631,37 85,4 31,34 14,53 105,4 102,4
- DPH 278,60 232,49 83,4 270,80 246,67 91,1 279,50 252,38 90,3 14,18 5,72 106,1 102,3
- spotřební daň 151,80 118,34 78,0 149,20 126,34 84,7 148,40 134,19 90,4 8,00 7,85 106,8 106,2
- clo 1,60 1,28 79,9 1,30 1,52 116,6 1,20 1,59 132,4 0,24 0,07 118,5 104,9
- daně z příjmů PO 187,00 95,88 51,3 143,90 100,43 69,8 120,60 94,84 78,6 4,55 -5,59 104,7 94,4
- daně z příjmů FO 162,90 112,05 68,8 134,20 114,22 85,1 151,00 117,11 77,6 2,17 2,89 101,9 102,5
vybíraná srážkou 9,80 9,20 93,9 9,60 9,25 96,3 19,30 10,11 52,4 0,04 0,86 100,5 109,3
závislá činnost 128,10 99,05 77,3 105,30 99,41 94,4 121,10 106,31 87,8 0,36 6,90 100,4 106,9
z přiznání 25,00 3,80 15,2 19,30 5,57 28,9 10,60 0,70 6,6 1,77 -4,87 146,4 12,6
- silniční daň 6,50 3,99 61,4 5,50 4,27 77,7 5,60 4,38 78,3 0,29 0,11 107,2 102,6
- daň z nemovitosti 6,40 6,03 94,2 9,60 8,35 87,0 9,70 8,21 84,6 2,32 -0,14 138,5 98,3
- majetkové daně 11,80 7,30 61,8 9,10 6,87 75,5 13,00 11,00 84,6 -0,43 4,13 94,1 160,2
- dálniční poplatek 2,60 2,72 104,7 2,60 2,88 110,9 2,90 2,51 86,7 0,16 -0,37 105,9 87,1
- ostatní daně a poplatky 6,62 5,43 82,1 6,04 5,29 87,6 7,56 5,15 68,1 -0,15 -0,14 97,3 97,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR leden-listopad 2010 Index skutečnost 2011/2010
Skutečnost leden-listopad Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 1038,67 1190,70 1205,94 1032,39 85,6 85,6 99,4
Běžné výdaje 919,60 1086,20 1084,25 929,99 85,8 86,3 101,1
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 79,63 89,72 89,93 72,99 81,2 80,0 91,7
- neinv.transf. fondům veřejného zdrav.pojiš. (kap. VPS) 48,32 53,00 53,00 48,35 91,2 92,7 100,1
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 121,42 125,93 131,35 122,68 93,4 92,6 101,0
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 41,72 52,77 55,68 41,78 75,0 74,8 100,1
- neinvest. transfery státním fondům 29,81 42,56 40,07 22,73 56,7 82,0 76,2
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 3,21 1,99 3,49 3,04 87,0 84,1 94,7
- sociální dávky 394,48 446,47 446,05 406,90 91,2 90,9 103,1
z toho:
důchody 316,95 363,97 363,81 337,11 92,7 91,6 106,4
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 12,41 14,30 14,30 9,67 67,6 86,8 77,9
ostatní soc.dávky 27,62 29,94 29,69 27,04 91,1 86,5 97,9
státní soc.podpora 37,49 38,25 38,25 33,09 86,5 90,2 88,3
- aktivní pol. zaměstnanosti 5,58 6,31 6,30 3,48 55,3 66,5 62,4
- prostředky na insolventnost 0,46 0,70 0,70 0,36 51,5 88,5 79,0
- stavební spoření 11,74 13,10 13,10 10,73 81,9 87,7 91,4
- státní příspěvek na důchodové připojištění 5,47 6,10 6,10 5,59 91,6 84,2 102,1
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 29,14 35,25 35,25 28,71 81,5 83,9 98,5
- kapitola Státní dluh 46,82 73,29 72,38 53,30 73,6 73,3 113,8
- kapitola Operace SFA 0,08 0,56 0,42 0,10 23,5 19,4 121,1
- ostatní běžné výdaje ***) 101,71 138,46 130,43 109,26 83,8 81,2 107,4
Kapitálové výdaje 119,07 104,50 121,69 102,41 84,2 80,8 86,0
SALDO SR CELKEM -140,76 -135,00 -135,11 -125,93 93,2 86,4 89,5

*) rozpočet upravený k 30.9.2011
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Doporučované

Nejčtenější