Novinky

Schodek státního rozpočtu meziměsíčně i meziročně poklesl

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Příjmy
 • Výdaje
 • Daň
 • Schodek státního rozpočtu
 • Saldo státního rozpočtu

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. říjnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 838,6 mld. Kč, celkové výdaje 930,1 mld. Kč a schodek 91,5 mld. Kč (v říjnu 2010 vykázán schodek 96,7 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-říjen 2010
2011 % plnění
v roce 2010
Index 2011/2010
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-říjen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 834,51 1055,70 1070,83 838,64 78,3 79,5 100,5
VÝDAJE CELKEM 931,24 1190,70 1205,94 930,12 77,1 76,8 99,9
SALDO -96,73 -135,00 -135,11 -91,48 67,7 59,4 94,6

*) rozpočet upravený k 30.9.2011
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 838,6 mld. Kč představovaly 78,3 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2010 plněny na 79,5 %) a byly meziročně vyšší o 4,1 mld. Kč, tj. o 0,5 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,0 % proti skutečnosti 2010). Na nižším než rozpočtovaném růstu se podílí především meziročně nižší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (pokles o 10,4 mld. Kč) i přesto, že v samotném říjnu tyto transfery vykázaly meziročně vyšší inkaso o 5,4 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 439,5 mld. Kč, což představuje 80,9 % rozpočtu a meziroční růst o 12,8 mld. Kč, tj. o 3,0 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,1 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní), majetkových daní, DPFO ze závislé činnosti a DPH.

Inkaso DPH představovalo 169,6 mld. Kč, tj. 86,9 % rozpočtu, což je o 1,8 procentního bodu nižší plnění než v říjnu minulého roku. Meziroční růst o 2,3 mld. Kč, tj. o 1,4 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) o 2,5 procentního bodu nižší. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření) dosáhlo 115,8 mld. Kč, což představuje 82,3 % rozpočtu (loni to bylo 76,4 %) a meziroční růst o 8,1 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 4,9 mld. Kč (plnění na 117,8 %). Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. Výši inkasa spotřebních daní ovlivňuje zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření s rozpočtovaným výnosem 4,2 mld. Kč, který byl zařazen mezi spotřební daně.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 65,5 mld. Kč představovala 77,9 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 69,3 %) a meziročně byla o 4,1 mld. Kč, tj. o 5,9 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. V roce 2011 se na výši inkasa projevuje odpis ztrát, které firmy utrpěly během hospodářské krize.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 72,2 mld. Kč, tj. 71,1 % rozpočtu (loni plnění na 79,1 %) při meziročním růstu o 2,3 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Očekávaný růst výnosu této daně proti skutečnosti roku 2010 ve výši cca 16 % je dán zejména růstem výnosu DPFO ze závislé činnosti a přijatými opatřeními týkající se DPFO vybírané srážkou.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 65,4 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 79,1 % (loni to bylo 85,1 %). Meziročně je inkaso o 4,3 mld. Kč, tj. o 7,0 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 0,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 5,2 % (loni to bylo na 28,0 %) a meziročně je její inkaso nižší o 2,5 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Nízké plnění v roce 2011 souvisí s odpisem ztrát, které způsobila finanční krize, což mělo za následek vracení přeplatků na dani, které proběhlo tradičně v dubnu a systémem uplatnění výdajů procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), který má velmi zásadní vliv na celkový výnos této daně.
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 6,6 mld. Kč, což představuje 48,6 % rozpočtu (loni 91,5 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,5 mld. Kč, tj. o 8,8 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek. Rozpočet také počítá s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že bylo toto jednorázové daňové zatížení Ústavním soudem ČR zrušeno, bude rozpočtované očekávání o cca 6 mld. Kč nižší, než bylo plánováno.

Majetkové daně dosáhly 10,3 mld. Kč, což představuje 79,3 % rozpočtu a meziroční růst o 4,1 mld. Kč, tj. o 66,5 %. Na meziročním růstu se výrazně podílí inkaso darovací daně. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.10.2011 výše 594,0 mld. Kč, což představuje 80,3 % rozpočtu a meziroční růst o 11,7 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 582,3 mld. Kč, tj. 79,7 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 34,4 mld. Kč, tj. o 6,3 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 302,2 mld. Kč, což představuje 81,0 % rozpočtu (loni to bylo 79,6 %) a meziroční růst o 9,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 268,6 mld. Kč, tj. 81,0 % rozpočtu (loni to bylo 78,9 %), při meziročním růstu o 8,7 mld. Kč, tj. o 3,4 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci října 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 96,9 mld. Kč, což je 62,8 % rozpočtu po změnách a o 18,5 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 68,5 mld. Kč (plnění na 51,8 %), což je o 10,4 mld. Kč méně než v říjnu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 8,1 mld. Kč (o 4,1 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 144,0 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,4 mld. Kč (o 1,5 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 930,1 mld. Kč čerpané ke konci října 2011 představují 77,1 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2010 to bylo 76,8 %), a jsou tak o 1,1 mld. Kč, tj. o 0,1 % pod úrovní října 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 4,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci října čerpány ve výši 840,9 mld. Kč, tj. na 77,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 78,1 %). Proti loňskému říjnu vzrostly o 8,2 mld. Kč, tj. o 1,0 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,6 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,0 mld. Kč, což představuje 37,0 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 31.10.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 368,8 mld. Kč, tj. 82,7 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 82,4 %), při meziročním růstu o 11,4 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Z toho na důchody připadlo 304,9 mld. Kč, tj. 83,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 82,8 %), při meziročním růstu o 18,3 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 4,0 mld. Kč, prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 2,5 mld. Kč a ostatní sociální dávky o 0,4 mld. Kč)).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 118,1 mld. Kč představovala 89,9 % rozpočtu po změnách a byla o 1,5 mld. Kč, tj. o 1,3 %, vyšší než v říjnu 2010. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (byla již zaplacena záloha na 4. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč). Dalších 21,1 mld. Kč (loni 21,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům veřejného zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 44,0 mld. Kč, tj. 83,0 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci října 2011 hrazeny ve výši 50,5 mld. Kč, tj. 69,8 % rozpočtu po změnách, a jsou nad úrovní října 2010 o 6,4 mld. Kč, tj. o 14,5 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 26,5 mld. Kč, což představuje 75,1 % rozpočtované výše. Meziročně jsou o 0,2 mld. Kč nižší.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 89,2 mld. Kč, což představuje 73,3 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2010 to bylo 66,8 %), při meziročním poklesu o 9,3 mld. Kč, tj. o 9,5 % (rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 6,6 %). Z toho investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 25,1 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 4,9 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci října 2011 schodkem ve výši 91,5 mld. Kč (67,7 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek příznivější o 5,3 mld. Kč.

Očekávaný propad daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (o cca 20 mld. Kč) by měl být vykompenzován úsporami na straně výdajů (zejména u kapitol Státní dluh a VPS).

Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo přebytkem 13,7 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 2,8 mld. Kč), když příjmy činily 96,8 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 88,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 83,1 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 85,7 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném říjnu (o 8,2 mld. Kč) se pozitivně projevily především vyšší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (o 5,4 mld. Kč) a spotřební daně vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření (o 1,7 mld. Kč). Na straně výdajů se v samotném říjnu v meziročním srovnání pozitivně projevily zejména nižší běžné výdaje (o 2,6 mld. Kč).

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Přílohy

Vývoj salda státního rozpočtu:
v mil. Kč
leden-říjen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR -11 317 -35 432 -32 320 -82 942 -59 466 15 181 -12 675 27 199 10 941 -138 088 -96 728 -91 476

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-říjen 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-říjen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-říjen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 834,51 1055,70 1070,83 838,64 78,3 79,5 100,5
v tom:
Daňové příjmy celkem 719,18 916,45 916,45 741,77 80,9 79,7 103,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 426,78 543,16 543,16 439,55 80,9 79,8 103,0
v tom:
- DPH 167,28 195,10 195,10 169,56 86,9 88,7 101,4
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 107,73 140,80 140,80 115,82 82,3 76,4 107,5
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 4,20 4,95 117,8 x x
- daně z příjmů PO 69,54 84,00 84,00 65,47 77,9 69,3 94,1
- daně z příjmů FO 69,87 101,50 101,50 72,21 71,1 79,1 103,3
vybíraná srážkou 6,04 13,50 13,50 6,56 48,6 91,5 108,8
ze závislé činnosti 61,07 82,60 82,60 65,37 79,1 85,1 107,0
z přiznání 2,77 5,40 5,40 0,28 5,2 28,0 10,2
- správní poplatky vč. kolků 2,02 2,35 2,35 2,07 88,2 83,5 102,5
- majetkové daně 6,19 13,00 13,00 10,30 79,3 68,0 166,5
- clo 1,35 1,20 1,20 1,43 119,2 104,0 105,8
- poplatky za uložení odpadů**) 1,18 1,40 1,40 1,16 82,8 87,8 97,8
- ostatní daňové příjmy***) 1,61 3,81 3,81 1,53 40,1 71,0 95,0
Pojistné SZ 292,40 373,29 373,29 302,22 81,0 79,6 103,4
z toho: na důchody 259,91 331,81 331,81 268,64 81,0 78,9 103,4
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 115,33 139,25 154,38 96,87 62,8 77,8 84,0
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 93,40 126,49 141,62 79,47 56,1 70,3 85,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 78,90 117,12 132,26 68,51 51,8 64,1 86,8
převody z fondů OSS 4,85 0,00 0,00 3,39 x x 69,9
přijaté sankční platby 1,15 1,04 1,04 1,25 120,9 119,0 109,3
soudní poplatky 0,78 0,58 0,57 0,90 157,1 91,5 115,1
dobrovolné pojistné 0,53 0,45 0,45 0,36 79,0 132,7 67,8
- kapitola Operace SFA 3,14 2,79 2,79 2,56 91,8 73,8 81,6
- kapitola Státní dluh 12,20 5,64 5,64 8,11 144,0 177,7 66,5
- VPS 6,59 4,33 4,33 6,73 155,5 153,8 102,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,02 0,02 0,01 37,9 31,3 44,3
- splátky půjček ze zahraničí 0,15 0,11 0,11 0,10 94,4 290,3 68,5
- ostatní příjmy VPS***) 6,42 4,20 4,20 6,62 157,7 154,0 103,1

*) rozpočet upravený k 30.9.2011
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku

Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroční přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.k 31.10.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 31.10.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 31.10.***) % plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
Daňové příjmy 815,82 547,87 67,2 732,24 582,30 79,5 739,46 593,96 80,3 34,42 11,67 106,3 102,0
- DPH 278,60 221,02 79,3 270,80 239,87 88,6 279,50 242,95 86,9 18,85 3,08 108,5 101,3
- spotřební daň 151,80 106,23 70,0 149,20 113,82 76,3 148,40 121,91 82,1 7,59 8,09 107,1 107,1
- clo 1,60 1,16 72,7 1,30 1,35 104,0 1,20 1,43 119,2 0,19 0,08 116,3 105,8
- daně z příjmů PO 187,00 95,28 51,0 143,90 99,55 69,2 120,60 93,77 77,8 4,27 -5,78 104,5 94,2
- daně z příjmů FO 162,90 101,38 62,2 134,20 103,42 77,1 151,00 105,68 70,0 2,04 2,26 102,0 102,2
vybíraná srážkou 9,80 8,50 86,7 9,60 8,56 89,1 19,30 9,32 48,3 0,06 0,76 100,7 108,9
závislá činnost 128,10 89,28 69,7 105,30 89,55 85,0 121,10 95,85 79,2 0,27 6,30 100,3 107,0
z přiznání 25,00 3,61 14,4 19,30 5,32 27,5 10,60 0,51 4,8 1,71 -4,81 147,4 9,6
- silniční daň 6,50 3,90 60,0 5,50 4,00 72,7 5,60 4,28 76,4 0,10 0,28 102,6 106,9
- daň z nemovitosti 6,40 4,64 72,5 9,60 6,46 67,3 9,70 6,37 65,7 1,83 -0,09 139,4 98,5
- majetkové daně 11,80 6,62 56,1 9,10 6,19 68,0 13,00 10,30 79,3 -0,44 4,12 93,4 166,5
- dálniční poplatek 2,60 2,65 101,8 2,60 2,82 108,3 2,90 2,51 86,7 0,17 -0,30 106,4 89,3
- ostatní daně a poplatky 6,62 4,99 75,4 6,04 4,82 79,8 7,56 4,76 62,9 -0,18 -0,05 96,5 98,9

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:
v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-říjen 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost leden-říjen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 931,24 1190,70 1205,94 930,12 77,1 76,8 99,9
Běžné výdaje 832,69 1086,20 1084,25 840,92 77,6 78,1 101,0
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 71,73 89,72 89,93 65,61 73,0 72,1 91,5
- neinv.transf. fondům veřejného zdrav.pojiš. (kap. VPS) 43,96 53,00 53,00 43,99 83,0 84,4 100,1
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 116,55 125,93 131,35 118,06 89,9 88,9 101,3
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 38,43 52,77 55,68 37,95 68,2 68,9 98,7
- neinvest. transfery státním fondům 17,26 42,56 40,07 10,20 25,5 47,5 59,1
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 3,18 1,99 3,49 2,95 84,4 83,3 92,8
- sociální dávky 357,46 446,47 446,01 368,81 82,7 82,4 103,2
z toho:
důchody 286,61 363,97 363,81 304,88 83,8 82,8 106,4
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 11,53 14,30 14,26 9,01 63,2 80,6 78,2
ostatní soc.dávky 25,13 29,94 29,69 24,72 83,3 78,7 98,4
státní soc.podpora 34,19 38,25 38,25 30,20 78,9 82,3 88,3
- aktivní pol. zaměstnanosti 5,04 6,31 6,30 3,16 50,2 60,0 62,7
- prostředky na insolventnost 0,39 0,70 0,70 0,33 47,4 76,5 84,1
- stavební spoření 11,74 13,10 13,10 10,73 81,9 87,7 91,4
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,09 6,10 6,10 4,18 68,6 62,9 102,3
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 26,70 35,25 35,25 26,47 75,1 76,9 99,1
- kapitola Státní dluh 44,08 73,29 72,38 50,49 69,8 69,0 114,5
- kapitola Operace SFA 0,08 0,56 0,42 0,08 18,1 19,4 93,4
- ostatní běžné výdaje ***) 92,01 138,46 130,48 97,90 75,0 73,5 106,4
Kapitálové výdaje 98,55 104,50 121,69 89,20 73,3 66,8 90,5
SALDO SR CELKEM -96,73 -135,00 -135,11 -91,48 67,7 59,4 94,6

*) rozpočet upravený k 30.9.2011
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Doporučované

Nejčtenější