Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Příjmy
 • Výdaje
 • Daň
 • Saldo státního rozpočtu

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. září 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 741,9 mld. Kč, celkové výdaje 847,0 mld. Kč a schodek 105,1 mld. Kč (v září 2010 vykázán schodek 99,6 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-září 2010
2011 % plnění
v roce 2010
Index
2011/2010
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 745,95 1055,70 1069,02 741,87 69,4 71,5 99,5
VÝDAJE CELKEM 845,51 1190,70 1204,02 847,00 70,3 70,1 100,2
SALDO -99,56 -135,00 -135,00 -105,14 77,9 61,1 105,6

*) rozpočet upravený k 30.6.2011
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 741,9 mld. Kč představovaly 69,4 % rozpočtu po změnách (v září 2010 plněny na 71,5 %) a byly meziročně nižší o 4,1 mld. Kč, tj. o 0,5 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti 2010). Na poklesu se podílí především meziročně nižší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (pokles o 15,8 mld. Kč).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 386,8 mld. Kč, což představuje 71,2 % rozpočtu a meziroční růst o 10,5 mld. Kč, tj. o 2,8 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,8 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní), majetkových daní, DPFO ze závislé činnosti a DPH.

Inkaso DPH představovalo 140,1 mld. Kč, tj. 71,8 % rozpočtu, což je o 1,1 procentního bodu nižší plnění než v září minulého roku. Meziroční růst o 2,6 mld. Kč, tj. o 1,9 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) o 2,0 procentního bodu nižší. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření) dosáhlo 102,1 mld. Kč, což představuje 72,5 % rozpočtu (loni to bylo 67,9 %) a meziroční růst o 6,4 mld. Kč, tj. o 6,7 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 4,3 mld. Kč (plnění na 101,2 %). Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. Výši inkasa spotřebních daní ovlivňuje zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření s rozpočtovaným výnosem 4,2 mld. Kč, který byl zařazen mezi spotřební daně.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 64,8 mld. Kč představovala 77,2 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 69,0 %) a meziročně byla o 4,4 mld. Kč, tj. o 6,3 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. Inkaso této daně v samotném měsíci září činilo 14,8 mld. Kč, zatímco v září 2010 to bylo 16,0 mld. Kč (k 15. září je placena čtvrtletní záloha na daň). V roce 2011 se na výši inkasa projevuje pokles sazby daně ve zdaňovacím období 2010 o další procentní bod (na 19 %) a odpis ztrát, které firmy utrpěly během hospodářské krize.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 64,4 mld. Kč, tj. 63,5 % rozpočtu (loni plnění na 71,0 %) při meziročním růstu o 1,7 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 16,0 % proti skutečnosti roku 2010, především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 58,4 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 70,7 % (loni to bylo 76,1 %). Meziročně je inkaso o 3,8 mld. Kč, tj. o 6,9 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 0,2 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 3,1 % (loni to bylo na 26,5 %) a meziročně je její inkaso nižší o 2,5 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Nízké plnění v roce 2011 souvisí s odpisem ztrát, které způsobila hospodářská krize, což mělo za následek vracení přeplatků na dani, které proběhlo tradičně v dubnu (inkaso v dubnu 2011 ve výši -7,3 mld. Kč) a výdajovými paušály, jejichž rozpočtové dopady jsou odlišné od očekávaných.
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 5,8 mld. Kč, což představuje 43,1 % rozpočtu (loni 81,6 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,4 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek. Rozpočet také počítal s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. To však bylo zrušeno Ústavním soudem a z tohoto titulu je očekáván výpadek příjmů ve výši cca 5-6 mld. Kč.

Majetkové daně dosáhly 9,7 mld. Kč, což představuje 74,4 % rozpočtu a meziroční růst o 4,1 mld. Kč, tj. o 73,7 %. Na meziročním růstu se výrazně podílí inkaso darovací daně. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.9.2011 výše 523,1 mld. Kč, což představuje 70,7 % rozpočtu a meziroční růst o 9,0 mld. Kč, tj. o 1,7 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 514,1 mld. Kč, tj. 70,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 30,9 mld. Kč, tj. o 6,4 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 272,1 mld. Kč, což představuje 72,9 % rozpočtu (loni to bylo 71,7 %) a meziroční růst o 9,0 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 241,9 mld. Kč, tj. 72,9 % rozpočtu (loni to bylo 71,0 %), při meziročním růstu o 8,0 mld. Kč, tj. o 3,4 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci září 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 83,0 mld. Kč, což je 54,4 % rozpočtu po změnách a o 23,5 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 56,9 mld. Kč (plnění na 43,6 %), což je o 15,8 mld. Kč méně než v září 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 7,2 mld. Kč (o 3,7 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 127,3 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,2 mld. Kč (o 1,2 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 847,0 mld. Kč čerpané ke konci září 2011 představují 70,3 % rozpočtu po změnách (v září 2010 to bylo 70,1 %), a jsou tak o 1,5 mld. Kč, tj. o 0,2 % nad úrovní září 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 4,1 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci září čerpány ve výši 764,9 mld. Kč, tj. na 70,5 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 70,6 %). Proti loňskému září vzrostly o 10,8 mld. Kč, tj. o 1,4 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,6 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,0 mld. Kč, což představuje 37,0 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 30.9.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 333,7 mld. Kč, tj. 74,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 74,4 %), při meziročním růstu o 11,0 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Z toho na důchody připadlo 275,5 mld. Kč, tj. 75,7 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 74,9 %), při meziročním růstu o 16,4 mld. Kč, tj. o 6,3 %. Některé další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 3,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 2,3 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 113,8 mld. Kč představovala 87,1 % rozpočtu po změnách a byla o 1,2 mld. Kč, tj. o 1,0 %, vyšší než v září 2010. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (stejně jako v roce 2010 byla již v září zaplacena záloha na 4. čtvrtletí ve výši 18,1 mld. Kč). Dalších 19,1 mld. Kč (loni 19,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům veřejného zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 39,6 mld. Kč, tj. 74,8 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci září 2011 hrazeny ve výši 43,1 mld. Kč, tj. 59,4 % rozpočtu po změnách, a jsou nad úrovní září 2010 o 7,3 mld. Kč, tj. o 20,3 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 23,8 mld. Kč, což představuje 67,6 % rozpočtované výše. Meziročně jsou o 0,1 mld. Kč nižší.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 82,1 mld. Kč, což představuje 68,7 % rozpočtu po změnách (v září 2010 to bylo 66,0 %), při meziročním poklesu o 9,3 mld. Kč, tj. o 10,2 % (rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 8,2 %). Z toho investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 25,1 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 4,4 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci září 2011 schodkem ve výši 105,1 mld. Kč (77,9 % rozpočtu), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek horší o 5,6 mld. Kč.

Hlavním důvodem tohoto výsledku jsou meziročně nižší celkové příjmy (o 0,5 %, zatímco rozpočet po změnách počítá s růstem o 6,9 %). Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení je sice meziročně vyšší (o 19,4 mld. Kč), nicméně tato skutečnost je negativně kompenzována meziročním poklesem ostatních příjmů (o 23,5 mld. Kč - z toho 15,8 mld. Kč představoval pokles transferů přijatých od EU a převodů z Národního fondu).

Hospodaření rozpočtu v samotném září skončilo schodkem 17,9 mld. Kč (v září 2010 to bylo 20,9 mld. Kč), když příjmy činily 87,0 mld. Kč (v září 2010 to bylo 87,3 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 104,9 mld. Kč (v září 2010 to bylo 108,2 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném září se negativně projevily především nižší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (o 3,6 mld. Kč). Na straně výdajů se v samotném září v meziročním srovnání pozitivně projevily zejména nižší kapitálové výdaje (o 4,5 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-září 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316 10 473 -87 296 -99 555 -105 138

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Mgr. Ondřej Jakob
Tiskový mluvčí MF

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-září 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-září
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 745,95 1055,70 1069,02 741,87 69,4 71,5 99,5
v tom:
Daňové příjmy celkem 639,45 916,45 916,45 658,87 71,9 70,9 103,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 376,34 543,16 543,16 386,79 71,2 70,4 102,8
v tom:
- DPH 137,50 195,10 195,10 140,14 71,8 72,9 101,9
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 95,75 140,80 140,80 102,14 72,5 67,9 106,7
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 4,20 4,25 101,2 x x
- daně z příjmů PO 69,23 84,00 84,00 64,84 77,2 69,0 93,7
- daně z příjmů FO 62,67 101,50 101,50 64,41 63,5 71,0 102,8
vybíraná srážkou 5,39 13,50 13,50 5,82 43,1 81,6 108,1
ze závislé činnosti 54,66 82,60 82,60 58,41 70,7 76,1 106,9
z přiznání 2,63 5,40 5,40 0,17 3,1 26,5 6,4
- správní poplatky vč. kolků 1,83 2,35 2,35 1,82 77,7 75,6 99,7
- majetkové daně 5,57 13,00 13,00 9,67 74,4 61,2 173,7
- clo 1,20 1,20 1,20 1,29 107,3 92,0 107,7
- poplatky za uložení odpadů**) 1,09 1,40 1,40 1,07 76,4 80,9 97,9
- ostatní daňové příjmy***) 1,51 3,81 3,81 1,41 36,9 66,5 93,3
Pojistné SZ 263,11 373,29 373,29 272,08 72,9 71,7 103,4
z toho: na důchody 233,88 331,81 331,81 241,9 72,9 71,0 103,4
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 106,51 139,25 152,57 82,99 54,4 75,4 77,9
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 86,26 126,49 139,81 67,06 48,0 68,5 77,7
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 72,68 117,12 130,44 56,86 43,6 62,6 78,2
převody z fondů OSS 4,41 0,00 0,00 3,22 x x 73,0
přijaté sankční platby 1,13 1,04 1,04 1,11 107,0 117,5 98,0
soudní poplatky 0,71 0,58 0,57 0,80 138,7 82,5 112,5
dobrovolné pojistné 0,47 0,45 0,45 0,32 71,5 117,8 69,2
- kapitola Operace SFA 3,07 2,79 2,79 2,44 87,4 72,2 79,3
- kapitola Státní dluh 10,87 5,64 5,64 7,17 127,3 158,2 66,0
- VPS 6,31 4,33 4,33 6,32 146,0 147,3 100,2
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,02 0,02 0,01 34,7 28,3 44,9
- splátky půjček ze zahraničí 0,14 0,11 0,11 0,10 94,4 262,3 75,8
- ostatní příjmy VPS***) 6,16 4,20 4,20 6,21 148,0 147,8 100,9

*) rozpočet upravený k 30.6.2011
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroční přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.k 30.9.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 30.9.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 30.9.***) % plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
Daňové příjmy 815,82 483,19 59,2 732,24 514,12 70,2 739,46 523,08 70,7 30,9 9,0 106,4 101,7
- DPH 278,60 182,48 65,5 270,80 197,66 73,0 279,50 201,00 71,9 15,2 3,3 108,3 101,7
- spotřební daně (vč.tzv.energet.daní) 151,80 94,66 62,4 149,20 101,16 67,8 148,40 107,54 72,5 6,5 6,4 106,9 106,3
- clo 1,60 1,05 65,7 1,30 1,20 92,0 1,20 1,29 107,3 0,1 0,1 113,8 107,7
- daně z příjmů PO 187,00 93,76 50,1 143,90 98,93 68,7 120,60 92,86 77,0 5,2 -6,1 105,5 93,9
- daně z příjmů FO 162,90 90,62 55,6 134,20 92,84 69,2 151,00 94,25 62,4 2,2 1,4 102,4 101,5
vybíraná srážkou 9,80 7,48 76,3 9,60 7,68 80,0 19,30 8,30 43,0 0,2 0,6 102,7 108,1
závislá činnost 128,10 79,77 62,3 105,30 80,14 76,1 121,10 85,65 70,7 0,4 5,5 100,5 106,9
z přiznání 25,00 3,37 13,5 19,30 5,02 26,0 10,60 0,29 2,8 1,6 -4,7 148,7 5,8
- silniční daň 6,50 2,97 45,8 5,50 3,25 59,1 5,60 3,36 60,0 0,3 0,1 109,3 103,3
- daň z nemovitosti 6,40 4,55 71,1 9,60 6,37 66,4 9,70 6,29 64,8 1,8 -0,1 139,9 98,7
- majetkové daně 11,80 5,95 50,4 9,10 5,57 61,2 13,00 9,67 74,4 -0,4 4,1 93,6 173,7
- dálniční poplatek 2,60 2,55 98,3 2,60 2,72 104,7 2,90 2,51 86,7 0,2 -0,2 106,5 92,4
- ostatní daně a poplatky 6,62 4,59 69,3 6,04 4,43 73,4 7,56 4,30 56,9 -0,2 -0,1 96,6 97,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-září 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-září
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 845,51 1190,70 1204,02 847,00 70,3 70,1 100,2
Běžné výdaje 754,15 1086,20 1084,53 764,93 70,5 70,6 101,4
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 63,50 89,72 89,82 57,88 64,4 64,0 91,1
- neinv.transf. fondům veřejného zdrav.pojiš. (kap. VPS) 39,60 53,00 53,00 39,62 74,8 76,0 100,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 112,66 125,93 130,65 113,83 87,1 86,9 101,0
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 34,18 52,77 55,32 33,45 60,5 61,3 97,9
- neinvest. transfery státním fondům 14,55 42,56 40,13 7,99 19,9 39,8 55,0
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,96 1,99 3,32 2,62 78,9 78,7 88,7
- sociální dávky 322,66 446,47 446,01 333,68 74,8 74,4 103,4
z toho:
důchody 259,05 363,97 363,81 275,47 75,7 74,9 106,3
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 10,65 14,30 14,26 8,36 58,6 74,5 78,5
ostatní soc.dávky 22,11 29,94 29,69 22,52 75,9 69,3 101,9
státní soc.podpora 30,85 38,25 38,25 27,32 71,4 74,2 88,6
- aktivní pol. zaměstnanosti 4,50 6,31 6,31 2,89 45,8 54,9 64,3
- prostředky na insolventnost 0,37 0,70 0,70 0,31 44,4 71,9 83,9
- stavební spoření 11,26 13,10 13,10 10,54 80,4 84,1 93,5
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,09 6,10 6,10 4,18 68,6 62,9 102,3
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 23,93 35,25 35,25 23,82 67,6 68,5 99,6
- kapitola Státní dluh 35,79 73,29 72,45 43,06 59,4 55,8 120,3
- kapitola Operace SFA 0,07 0,56 0,49 0,07 13,4 13,8 96,4
- ostatní běžné výdaje ***) 84,05 138,46 131,89 90,99 69,0 65,4 108,3
Kapitálové výdaje 91,36 104,50 119,49 82,07 68,7 66,0 89,8
SALDO SR CELKEM -99,56 -135,00 -135,00 -105,14 77,9 61,1 105,6

*) rozpočet upravený k 30.6.2011
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Doporučované

Nejčtenější