Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Příjmy
 • Výdaje
 • Daň
 • Saldo státního rozpočtu

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. srpnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 654,8 mld. Kč, celkové výdaje 742,1 mld. Kč a schodek 87,3 mld. Kč (v srpnu 2010 vykázán schodek 78,7 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-srpen 2010
2011 % plnění
v roce 2010
Index
2011/2010
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 658,62 1055,70 1069,02 654,84 61,3 63,1 99,4
VÝDAJE CELKEM 737,29 1190,70 1204,02 742,12 61,6 61,1 100,7
SALDO -78,67 -135,00 -135,00 -87,27 64,6 48,3 110,9

*) rozpočet upravený k 30.6.2011

Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 654,8 mld. Kč představovaly 61,3 % rozpočtu po změnách (v srpnu 2010 plněny na 63,1 %) a byly meziročně nižší o 3,8 mld. Kč, tj. o 0,6 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti 2010).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 336,4 mld. Kč, což představuje 61,9 % rozpočtu a meziroční růst o 9,0 mld. Kč, tj. o 2,8 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,7 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní), majetkových daní a DPH.

Inkaso DPH představovalo 125,4 mld. Kč, tj. 64,3 % rozpočtu, což je o 1,1 procentního bodu nižší plnění než v srpnu minulého roku. Meziroční růst o 2,0 mld. Kč, tj. o 1,6 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) o 2,3 procentního bodu nižší. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní) dosáhlo 91,1 mld. Kč, což představuje 64,7 % rozpočtu (loni to bylo 60,8 %) a meziroční růst o 5,3 mld. Kč, tj. o 6,2 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 3,6 mld. Kč. Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. V oblasti spotřebních daní není pro rok 2011 počítáno s žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně (mimo výše zmíněnou novelu zákona o státním rozpočtu s vlivem 4,2 mld. Kč – očekávaný příjem za odvod z elektřiny ze slunečního záření).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 50,1 mld. Kč představovala 59,6 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 53,1 %) a meziročně byla o 3,2 mld. Kč, tj. o 5,9 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 55,8 mld. Kč, tj. 54,9 % rozpočtu (loni plnění na 62,3 %) při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 16,0 % proti skutečnosti roku 2010, především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 51,5 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 62,4 % (loni to bylo 67,4 %). Meziročně je inkaso o 3,1 mld. Kč, tj. o 6,5 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši -1,0 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -19,1 % (loni to bylo na 18,5 %) a meziročně je její inkaso nižší o 2,9 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Záporné plnění v roce 2011 souvisí s vrácenými přeplatky na dani, které proběhly tradičně v měsíci dubnu (inkaso v dubnu 2011 ve výši -7,3 mld. Kč), a výdajovými paušály, jejichž rozpočtové dopady jsou odlišné od očekávaných.
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 5,3 mld. Kč, což představuje 39,0 % rozpočtu (loni 73,0 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,4 mld. Kč, tj. o 9,2 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek a zdanění úroků ze stavebního spoření. Rozpočet také počítal s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. To však bylo zrušeno Ústavním soudem a z tohoto titulu je očekáván výpadek příjmů ve výši cca 5-6 mld. Kč.

Majetkové daně dosáhly 9,0 mld. Kč, což představuje 69,2 % rozpočtu a meziroční růst o 4,1 mld. Kč, tj. o 83,2 %. Na meziročním růstu se výrazně podílí inkaso darovací daně. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek určených výrobcům elektřiny získávané z energie slunečního záření (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.8.2011 výše 454,0 mld. Kč, což představuje 61,4 % rozpočtu a meziroční růst o 8,7 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 445,3 mld. Kč, tj. 60,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 29,9 mld. Kč, tj. o 7,2 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 242,0 mld. Kč, což představuje 64,8 % rozpočtu (loni to bylo 63,8 %) a meziroční růst o 7,9 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 215,1 mld. Kč, tj. 64,8 % rozpočtu (loni to bylo 63,1 %), při meziročním růstu o 7,0 mld. Kč, tj. o 3,4 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci srpna 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 76,4 mld. Kč, což je 50,1 % rozpočtu po změnách a o 20,7 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 53,6 mld. Kč (plnění na 41,1 %), což je o 12,3 mld. Kč méně než v srpnu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 4,9 mld. Kč (o 4,4 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 86,9 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,1 mld. Kč (o 1,3 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 742,1 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2011 představují 61,6 % rozpočtu po změnách (v srpnu 2010 to bylo 61,1 %), a jsou tak o 4,8 mld. Kč, tj. o 0,7 % nad úrovní srpna 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 4,1 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci srpna čerpány ve výši 669,6 mld. Kč, tj. na 61,7 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 61,8 %). Proti loňskému srpnu vzrostly o 9,7 mld. Kč, tj. o 1,5 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,6 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,0 mld. Kč, což představuje 37,0 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 31.8.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 296,2 mld. Kč, tj. 66,4 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 66,0 %), při meziročním růstu o 10,0 mld. Kč, tj. o 3,5 %. Z toho na důchody připadlo 244,0 mld. Kč, tj. 67,1 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 66,3 %), při meziročním růstu o 14,6 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Některé další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 3,1 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 2,1 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 91,9 mld. Kč představovala 70,3 % rozpočtu po změnách a byla o 1,7 mld. Kč, tj. o 1,8 %, vyšší než v srpnu 2010. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 57,4 mld. Kč (již v červnu a červenci byla zaplacena záloha na 3. čtvrtletí). Dalších 17,1 mld. Kč (loni to bylo 17,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům veřejného zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 35,3 mld. Kč, tj. 66,5 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci srpna 2011 hrazeny ve výši 32,2 mld. Kč, tj. 44,4 % rozpočtu po změnách, a jsou nad úrovní srpna 2010 o 2,6 mld. Kč, tj. o 8,7 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 21,2 mld. Kč, což představuje 60,1 % rozpočtované výše. Jejich výše je meziročně na stejné úrovni.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 72,6 mld. Kč, což představuje 60,7 % rozpočtu po změnách (v srpnu 2010 to bylo 55,9 %), při meziročním poklesu o 4,8 mld. Kč, tj. o 6,2 % (rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 8,2 %). Z toho investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 23,6 mld. Kč (v srpnu došlo k transferu 9,5 mld. Kč) a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 3,9 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci srpna 2011 schodkem ve výši 87,3 mld. Kč (64,6 % rozpočtu), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek horší o 8,6 mld. Kč.

Hlavním důvodem tohoto výsledku jsou meziročně nižší celkové příjmy (o 0,6 %, zatímco rozpočet po změnách počítá s růstem o 6,9 %). Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení je sice meziročně vyšší (o 16,9 mld. Kč), nicméně tato skutečnost je negativně kompenzována meziročním poklesem ostatních příjmů (o 20,7 mld. Kč - z toho pokles o 12,3 mld. Kč u transferů přijatých od EU a převodů z Národního fondu).

Hospodaření rozpočtu v samotném srpnu skončilo schodkem 26,2 mld. Kč (v srpnu 2010 to bylo 9,7 mld. Kč), když příjmy činily 63,8 mld. Kč (v srpnu 2010 to bylo 72,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 90,0 mld. Kč (v srpnu 2010 to bylo 81,7 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném srpnu se negativně projevily především nižší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (o 5,7 mld. Kč) a nižší inkaso DPH (o 2,6 mld. Kč). Na straně výdajů se v samotném srpnu v meziročním srovnání negativně projevily zejména vyšší kapitálové výdaje (o 3,4 mld. Kč) a sociální dávky (o 2,5 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-srpen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR -12 367 -25 565 -32 956 -71 885 -50 687 10 008 -6 440 22 226 5 318 -89 578 -78 673 -87 275

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-srpen 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost leden-srpen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 658,62 1055,70 1069,02 654,84 61,3 63,1 99,4
v tom:
Daňové příjmy celkem 561,49 916,45 916,45 578,44 63,1 62,3 103,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 327,42 543,16 543,16 336,45 61,9 61,2 102,8
v tom:
- DPH 123,42 195,10 195,10 125,40 64,3 65,4 101,6
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 85,73 140,80 140,80 91,07 64,7 60,8 106,2
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 4,20 3,57 84,9 x x
- daně z příjmů PO 53,24 84,00 84,00 50,09 59,6 53,1 94,1
- daně z příjmů FO 55,05 101,50 101,50 55,75 54,9 62,3 101,3
vybíraná srážkou 4,82 13,50 13,50 5,26 39,0 73,0 109,2
ze závislé činnosti 48,40 82,60 82,60 51,52 62,4 67,4 106,5
z přiznání 1,83 5,40 5,40 -1,03 -19,1 18,5 -56,3
- správní poplatky vč. kolků 1,64 2,35 2,35 1,73 73,4 67,9 105,0
- majetkové daně 4,91 13,00 13,00 9,00 69,2 54,0 183,2
- clo 1,04 1,20 1,20 1,13 94,2 80,0 108,6
- poplatky za uložení odpadů**) 0,99 1,40 1,40 0,97 69,0 73,1 97,8
- ostatní daňové příjmy***) 1,40 3,81 3,81 1,31 34,4 61,8 93,5
Pojistné SZ 234,07 373,29 373,29 241,99 64,8 63,8 103,4
z toho: na důchody 208,06 331,81 331,81 215,10 64,8 63,1 103,4
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 97,13 139,25 152,57 76,40 50,1 68,7 78,7
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 78,82 126,49 139,81 63,21 45,2 62,6 80,2
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 65,89 117,12 130,44 53,63 41,1 56,8 81,4
převody z fondů OSS 4,32 0,00 0,00 3,05 x x 70,6
přijaté sankční platby 1,03 1,04 1,04 1,02 98,2 106,8 98,9
soudní poplatky 0,62 0,58 0,57 0,69 119,7 72,4 110,6
dobrovolné pojistné 0,41 0,45 0,45 0,29 64,2 103,3 70,8
- kapitola Operace SFA 3,07 2,79 2,79 2,36 84,6 72,0 77,0
- kapitola Státní dluh 9,28 5,64 5,64 4,90 86,9 135,0 52,8
- VPS 5,97 4,33 4,33 5,93 137,0 139,4 99,3
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,02 0,02 0,01 30,7 23,7 47,5
- splátky půjček ze zahraničí 0,10 0,11 0,11 0,03 31,5 201,3 33,0
- ostatní příjmy VPS***) 5,85 4,20 4,20 5,89 140,3 140,5 100,6

*) rozpočet upravený k 30.6.2011
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.8.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.8.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.8.***) % plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 815,82 415,46 50,9 732,24 445,34 60,8 739,46 454,03 61,4 29,9 8,7 107,2 102,0
- DPH 278,60 163,50 58,7 270,80 177,04 65,4 279,50 179,90 64,4 13,5 2,9 108,3 101,6
- spotřební daně (vč.tzv.energet.daní) 151,80 82,30 54,2 149,20 90,49 60,6 148,40 95,83 64,6 8,2 5,3 110,0 105,9
- clo 1,60 0,94 58,4 1,30 1,04 80,0 1,20 1,13 94,2 0,1 0,1 111,2 108,6
- daně z příjmů PO 187,00 69,73 37,3 143,90 74,59 51,8 120,60 70,26 58,3 4,9 -4,3 107,0 94,2
- daně z příjmů FO 162,90 79,75 49,0 134,20 81,26 60,6 151,00 81,95 54,3 1,5 0,7 101,9 100,8
vybíraná srážkou 9,80 6,57 67,1 9,60 6,78 70,6 19,30 7,40 38,4 0,2 0,6 103,1 109,2
závislá činnost 128,10 70,90 55,3 105,30 70,97 67,4 121,10 75,55 62,4 0,1 4,6 100,1 106,5
z přiznání 25,00 2,28 9,1 19,30 3,52 18,2 10,60 -1,01 -9,5 1,2 -4,5 154,7 -28,7
- silniční daň 6,50 2,89 44,4 5,50 3,17 57,5 5,60 3,29 58,8 0,3 0,1 109,6 104,0
- daň z nemovitosti 6,40 4,34 67,8 9,60 6,22 64,8 9,70 6,16 63,5 1,9 -0,1 143,3 99,1
- majetkové daně 11,80 5,33 45,1 9,10 4,91 54,0 13,00 9,00 69,2 -0,4 4,1 92,2 183,2
- dálniční poplatek 2,60 2,43 93,4 2,60 2,59 99,7 2,90 2,51 86,7 0,2 -0,1 106,8 97,0
- ostatní daně a poplatky 6,62 4,28 64,7 6,04 4,03 66,8 7,56 4,00 52,9 -0,2 0,0 94,2 99,2

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR leden-srpen 2010 Index skutečnost 2011/2010
Skutečnost leden-srpen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 737,29 1190,70 1204,02 742,12 61,6 61,1 100,7
Běžné výdaje 659,90 1086,20 1084,53 669,56 61,7 61,8 101,5
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 55,64 89,72 89,82 50,55 56,3 56,0 90,8
- neinv.transf. fondům veřejného zdrav.pojiš. (kap. VPS) 35,25 53,00 53,00 35,26 66,5 67,7 100,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 90,25 125,93 130,65 91,91 70,3 69,6 101,8
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 29,51 52,77 55,32 30,20 54,6 53,0 102,3
- neinvest. transfery státním fondům 12,77 42,56 40,13 8,21 20,5 34,9 64,3
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,47 1,99 3,32 2,37 71,4 65,8 96,0
- sociální dávky 286,23 446,47 446,01 296,25 66,4 66,0 103,5
z toho:
důchody 229,41 363,97 363,81 244,02 67,1 66,3 106,4
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 9,70 14,30 14,26 7,64 53,6 67,8 78,8
ostatní soc.dávky 19,68 29,94 29,69 20,25 68,2 61,7 102,9
státní soc.podpora 27,44 38,25 38,25 24,34 63,6 66,0 88,7
- aktivní pol. zaměstnanosti 3,98 6,31 6,31 2,65 42,1 48,6 66,7
- prostředky na insolventnost 0,36 0,70 0,70 0,28 40,4 70,0 78,3
- stavební spoření 11,21 13,10 13,10 10,49 80,1 83,6 93,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,09 6,10 6,10 4,18 68,6 62,9 102,3
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 21,16 35,25 35,25 21,18 60,1 60,6 100,1
- kapitola Státní dluh 29,59 73,29 72,45 32,17 44,4 46,2 108,7
- kapitola Operace SFA 0,06 0,56 0,49 0,06 12,0 12,2 97,7
- ostatní běžné výdaje ***) 77,34 138,46 131,89 83,78 63,5 60,1 108,3
Kapitálové výdaje 77,39 104,50 119,49 72,56 60,7 55,9 93,8
SALDO SR CELKEM -78,67 -135,00 -135,00 -87,27 64,6 48,3 110,9

*) rozpočet upravený k 30.6.2011
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Doporučované

Nejčtenější