Novinky

Prostředky z „povodňové stokoruny“ jdou na likvidace povodňových škod

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Všeobecná pokladní správa
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Ministerstvo zemědělství
  • Povodňové škody
  • Povodňová daň
  • IS EDS/SMVS

Vzhledem ke zkresleným informacím, které v posledních dnech objevují v médiích, uvádíme konkrétní programy, na které se používá výnos ze snížení základní slevy daně z příjmů fyzických osob.

Ten byl určen na odstraňování následků povodní ze srpna 2010 a jako rezerva pro případ povodní v r. 2011. Za tímto účelem byla vytvořena speciální položka ve státním rozpočtu ve výši 4 mld. Kč v kapitole Všeobecná pokladní správa. Její výše odpovídá odhadu částky, která se v průběhu roku 2011 získá z výnosů tzv. povodňové stokoruny.

Současně s přípravou tohoto opatření muselo být na nejnutnější práce po srpnových povodních r. 2010 vydáno 475 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy r. 2010. Resorty v roce 2011 postupně aktualizovaly svoji potřebu na rok 2011 v celkové výši 2 532 350 tis. Kč s tím, že další jim schválené prostředky, které nestačí v r. 2011 realizovat, např. z důvodu nepřipravenosti staveb na straně postižených subjektů, využijí až v letech 2012 - 2013.

Finanční prostředky budou v r. 2011 vypláceny prostřednictvím čtyř programů MMR, MŽP, MZe a jednoho neprogramového dotačního titulu MZe. Viz tabulka níže.Všechny podané a schválené žádosti v programech jsou jednotlivými resorty evidovány v Evidenčním dotačním systému (EDS), který spravuje Ministerstvo financí. U již schválených žádostí lze dohledat veškeré informace o financování akcí a s pokračujícím procesem podávání a schvalování žádostí se naplní limit podle aktualizovaných požadavků schválených v r. 2011 vládou ČR. Není tedy pravda, že se neví, na jaké projekty bude výnos z tzv. povodňové stokoruny použit. EDS pracuje s přesnosti na haléř a eviduje stovky projektů z níže uvedených povodňových programů.

Správce podpory / kapitola Identifikace podpory Podpora v roce 2010 Podpora v roce 2011 Podpora v letech 2012 - 2013 Podpora celkem
MMR Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 249 800 2 120 300 0 2 370 100
MMR Podpora bydlení 75 000 0 0 75 000
MMR Podpora podle nařízení vlády č. 394/2002 Sb. a č. 395/2002 Sb. 23 200 0 0 23 200
MŽP Likvidace škod po živelních pohromách 10 000* 48 050 19 950 78 000
MZe Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací 20 000 94 000 23 700 137 700
MZe Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku 70 000 241 000 939 000 1 250 000
MZe Odstranění škod na zemědělském majetku 0 29 000 0 29 000
MPO Program ZÁRUKA pro malé a střední podnikatele 37 000 0 0 37 000
Celkem * MŽP tyto prostředky nevyčerpalo 485 000 2 532 350 982 650 4 000 000

 

 

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Nejčtenější