Novinky

Rozšíření působnosti finančního arbitra a zřízení Kanceláře finančního arbitra jako organizační složky státu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ochrana spotřebitele
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Finanční arbitr
  • Organizační složky státu
  • Kancelář finančního arbitra
  • Politika EU

Dne 1. července 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a který rozšiřuje působnost finančního arbitra na spory ze spotřebitelských úvěrů a na spory z kolektivního investování a zřizuje Kancelář finančního arbitra jako organizační složku státu financovanou ze státního rozpočtu.

K rozšíření působnosti finančního arbitra, představujícího alternativní způsob řešení spotřebitelských sporů, bylo přistoupeno v rámci transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, o smlouvách o spotřebitelském úvěru, která ukládá členským státům povinnost zajistit vhodné a účinné postupy pro mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů. Obdobná povinnost vyplývá pro oblast kolektivního investování ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

Vzhledem k nutnosti zajistit soulad fungování institutu finančního arbitra a jeho financování s právem Evropské unie, zřizuje zákon také Kancelář finančního arbitra, která bude zajišťovat činnost finančního arbitra coby organizační složka státu financovaná ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. Doposud byla činnost finančního arbitra financována z rozpočtu České národní banky, což bylo předmětem opakované kritiky ze strany jak Evropské komise, tak Evropské centrální banky. Právní úprava tak vychází z předpokladu, že zajistit chod instituce mimosoudního řešení sporů v souladu s principy politiky EU pro oblast ochrany spotřebitele na finančním trhu, je primárně povinností státu. V čele Kanceláře finančního arbitra stojí jako vedoucí organizační složky státu finanční arbitr.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější