Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Příjmy
 • Výdaje
 • Daň
 • Saldo státního rozpočtu

Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 433/2010 Sb. ze dne 15. prosince 2010, který stanovil příjmy ve výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0 mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2010) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 047,9 mld. Kč a celkových výdajů na 1 182,9 mld. Kč. Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 3,9 mld. Kč) bez vlivu na schodek a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu).

V dubnu vešel v platnost zákon č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2011 - zapracován dopad zákona č. 402/2010 Sb., který zpřísňuje podmínky podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato novela, která je již v následujícím textu a tabulkách obsažena, souvztažně navyšuje rozpočet příjmů i výdajů o dalších 11,7 mld. Kč, tj. bez vlivu na schodek (došlo k navýšení schváleného rozpočtu DPH o 1,0 mld. Kč, odvodu z elektřiny ze slunečního záření o 4,2 mld. Kč, darovací daně o 4,8 mld. Kč, odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o 1,7 mld. Kč a neinvestičních transferů podnikatelským subjektům o 11,7 mld. Kč).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. červnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 507,6 mld. Kč, celkové výdaje 570,5 mld. Kč a schodek 62,9 mld. Kč (v červnu 2010 vykázán schodek 75,7 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-červen 2010 2011 % plnění v roce 2010 Index 2011/2010
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 507,94 1055,70 1059,55 507,64 47,9 49,3 99,9
VÝDAJE CELKEM 583,60 1190,70 1194,55 570,49 47,8 48,9 97,8
SALDO -75,66 -135,00 -135,00 -62,86 46,6 46,4 83,1

*) rozpočet upravený k 31.3.2011
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 507,6 mld. Kč představovaly 47,9 % rozpočtu po změnách (v červnu 2010 plněny na 49,3 %) a byly meziročně nižší o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,1 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,9 % proti skutečnosti 2010).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 262,6 mld. Kč, což představuje 48,3 % rozpočtu a meziroční růst o 4,9 mld. Kč, tj. o 1,9 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,1 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH, spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní) a majetkových daní.

Inkaso DPH představovalo 94,6 mld. Kč, tj. 48,5 % rozpočtu, což je o 1,6 procentního bodu vyšší plnění než v červnu minulého roku. Meziroční růst o 6,2 mld. Kč, tj. o 7,0 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) vyšší o 3,1 procentního bodu. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní) dosáhlo 66,4 mld. Kč, což představuje 47,1 % rozpočtu (loni to bylo 44,1 %) a meziroční růst o 4,2 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 2,0 mld. Kč. Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. V oblasti spotřebních daní není pro rok 2011 počítáno s žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně (mimo výše uvedenou novelu zákona o státním rozpočtu s vlivem 4,2 mld. Kč – očekávaný příjem za odvod z elektřiny ze slunečního záření).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 50,5 mld. Kč představovala 60,1 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 58,9 %) a meziročně tak byla o 8,6 mld. Kč, tj. o 14,6 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. V červnu se již tradičně projevila nejen úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 15.6.), ale také úhrada daně za rok 2010 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 1.7.). Inkaso této daně v samotném červnu 2011 činilo 30,0 mld. Kč, což je o 7,0 mld. Kč méně než v červnu 2010. Je ale třeba upozornit, že část inkasa daně se splatností do 1.7. se na rozdíl od roku 2010 projeví i v inkasu prvního červencového dne. Předpokládá se také uplatňování ztrát z minulých let, kdy byla česká ekonomika zasažena recesí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 39,8 mld. Kč, tj. 39,2 % rozpočtu (loni plnění na 45,7 %) při meziročním poklesu o 0,6 mld. Kč, tj. o 1,4 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 16,0 % proti skutečnosti roku 2010, především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 37,4 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 45,2 % (loni to bylo 48,8 %). Meziročně je inkaso o 2,3 mld. Kč, tj. o 6,7 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši -1,2 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -21,5 % (loni to bylo na 21,0 %) a meziročně je její inkaso nižší o 3,2 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Záporné plnění v roce 2011 souvisí s vratkami daně, které představují uplatňování ztrát z minulých let, kdy byla česká ekonomika zasažena recesí.
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 3,6 mld. Kč, což představuje 26,7 % rozpočtu (loni 49,8 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,3 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek a zdanění úroků ze stavebního spoření. Rozpočet také počítal s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. To však bylo zrušeno Ústavním soudem a z tohoto titulu je očekáván výpadek příjmů ve výši cca 5-6 mld. Kč.

Majetkové daně dosáhly 7,3 mld. Kč, což představuje 56,1 % rozpočtu a meziroční růst o 3,5 mld. Kč, tj. o 93,1 %. Na meziročním růstu se výrazně podílel květnový příjem z daně darovací ve výši 3,3 mld. Kč. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek určených výrobcům elektřiny získávané z energie slunečního záření.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.6.2011 výše 355,2 mld. Kč, což představuje 48,0 % rozpočtu a meziroční růst o 5,5 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 349,6 mld. Kč, tj. 47,7 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 26,6 mld. Kč, tj. o 8,2 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 180,6 mld. Kč, což představuje 48,4 % rozpočtu (loni to bylo 47,4 %) a meziroční růst o 6,6 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 160,6 mld. Kč, tj. 48,4 % rozpočtu (loni to bylo 47,0 %), při meziročním růstu o 5,8 mld. Kč, tj. o 3,8 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci června 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 64,4 mld. Kč, což je 45,0 % rozpočtu po změnách a o 11,7 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 46,2 mld. Kč (plnění na 38,2 %), což je o 6,1 mld. Kč méně než v červnu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 4,0 mld. Kč (o 1,8 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 70,7 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 2,6 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 570,5 mld. Kč čerpané ke konci června 2011 představují 47,8 % rozpočtu po změnách (v červnu 2010 to bylo 48,9 %), a jsou tak o 13,1 mld. Kč, tj. o 2,2 % pod úrovní června 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,3 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci června čerpány ve výši 521,3 mld. Kč, tj. na 48,2 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 48,9 %). Proti loňskému červnu klesly o 5,3 mld. Kč, tj. o 1,0 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,2 mld. Kč, což představuje 37,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 30.6.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 225,7 mld. Kč, tj. 50,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 50,0 %), při meziročním růstu o 8,8 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Z toho na důchody připadlo 185,2 mld. Kč, tj. 50,9 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 50,1 %), při meziročním růstu o 11,9 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Některé další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 2,2 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,5 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly výše 69,3 mld. Kč, což představuje 54,6 % rozpočtu po změnách, a je to o 13,6 mld. Kč, tj. o 16,4 %, méně než v červnu 2010. Meziroční pokles je způsoben tím, že do června 2011 byla v rámci převodů prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji zaplacena jen část zálohy na 3. čtvrtletí (záloha na platy ve výši cca 3,3 mld. Kč), zatímco v roce 2010 byla do června zaplacena celá záloha ve výši 19,5 mld. Kč. Zbytek zálohy na 3. čtvrtletí 2011 bude převeden začátkem července (cca 14,8 mld. Kč). Dalších 12,9 mld. Kč (loni to bylo 13,5 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 26,5 mld. Kč, tj. 50,0 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly vyšší o 0,1 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci června 2011 hrazeny ve výši 29,8 mld. Kč, tj. 40,7 % rozpočtu po změnách, a jsou nad úrovní června 2010 o 2,7 mld. Kč, tj. o 10,1 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 16,8 mld. Kč, což představuje 47,6 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,3 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 49,2 mld. Kč, což představuje 43,7 % rozpočtu po změnách (v roce 2010 to bylo 43,9 %), při meziročním poklesu o 7,8 mld. Kč, tj. o 13,7 % (rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 13,4 %). Z toho investiční transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury činily 14,1 mld. Kč a do Státního zemědělského intervenčního fondu 3,1 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června 2011 schodkem ve výši 62,9 mld. Kč (46,6 % rozpočtu), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek příznivější o 12,8 mld. Kč.

Meziroční srovnání je zkresleno již zmíněnou zálohou obcím a krajům na přímé náklady škol, která nebyla na 3. čtvrtletí zaplacena v plné výši. Straně příjmů se v meziročním srovnání projevuje růst daňových příjmů vč. pojistného na sociální zabezpečení (o 11,4 mld. Kč), který je ovšem kompenzován meziročním poklesem ostatních příjmů (o 11,7 mld. Kč - z toho pokles o 6,1 mld. Kč u transferů přijatých od EU a převodů z Národního fondu). U inkasa DPPO se při meziročním srovnání mohl negativně projevit posun splatnosti daně na 1.7. (v roce 2010 to bylo 30.6.). a lze tak očekávat inkaso této daně i v prvním červencovém dni. Při započtení těchto vlivů by vykázaný schodek zřejmě zůstal příznivější než v červnu 2010, ale v poněkud nižší míře.

Hospodaření rozpočtu v samotném červnu skončilo v přebytku 18,6 mld. Kč (v červnu 2010 to bylo 19,7 mld. Kč), když příjmy činily 108,7 mld. Kč (v červnu 2010 to bylo 122,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 90,1 mld. Kč (v červnu 2010 to bylo 102,3 mld. Kč). V samotném červnu se na straně příjmů při meziročním srovnání negativně inkaso DPPO (pokles o 7,0 mld. Kč) a také transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (pokles o 10,8 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-červen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR -4 933 -29 653 -915 -53 399 -49 702 3 763 7 642 1 275 -5 652 -68 259 -75 662 -62 856

 

Graf - Vývoj salda SR

 

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-červen 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-červen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 507,94 1055,70 1059,55 507,64 47,9 49,3 99,9
v tom:
Daňové příjmy celkem 431,78 916,45 916,45 443,22 48,4 47,9 102,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 257,73 543,16 543,16 262,60 48,3 48,2 101,9
v tom:
- DPH 88,43 195,10 195,10 94,60 48,5 46,9 107,0
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 62,17 140,80 140,80 66,37 47,1 44,1 106,8
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 4,20 1,95 46,4 x x
- daně z příjmů PO 59,08 84,00 84,00 50,47 60,1 58,9 85,4
- daně z příjmů FO 40,39 101,50 101,50 39,81 39,2 45,7 98,6
vybíraná srážkou 3,29 13,50 13,50 3,60 26,7 49,8 109,7
ze závislé činnosti 35,03 82,60 82,60 37,37 45,2 48,8 106,7
z přiznání 2,08 5,40 5,40 -1,16 -21,5 21,0 -56,0
- správní poplatky vč. kolků 1,16 2,35 2,35 1,31 55,8 48,0 113,0
- majetkové daně 3,78 13,00 13,00 7,29 56,1 41,5 193,1
- clo 0,75 1,20 1,20 0,85 70,7 58,0 112,6
- poplatky za uložení odpadů**) 0,77 1,40 1,40 0,77 54,9 56,7 100,4
- ostatní daňové příjmy***) 1,21 3,81 3,81 1,13 29,6 53,2 93,5
Pojistné SZ 174,05 373,29 373,29 180,62 48,4 47,4 103,8
z toho: na důchody 154,71 331,81 331,81 160,55 48,4 47,0 103,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 76,16 139,25 143,10 64,41 45,0 58,8 84,6
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 63,14 126,49 130,34 53,98 41,4 55,3 85,5
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 52,28 117,12 120,97 46,16 38,2 50,2 88,3
převody z fondů OSS 3,98 0,00 0,00 2,60 x x 65,4
přijaté sankční platby 0,77 1,04 1,04 0,77 73,9 79,4 100,0
soudní poplatky 0,48 0,58 0,57 0,49 85,1 55,9 101,8
dobrovolné pojistné 0,30 0,45 0,45 0,22 49,4 75,1 74,9
- kapitola Operace SFA 1,96 2,79 2,79 1,26 45,1 46,1 64,2
- kapitola Státní dluh 5,79 5,64 5,64 3,98 70,7 84,4 68,7
- VPS 5,27 4,33 4,33 5,19 120,0 122,9 98,6
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,02 0,02 0,01 23,7 18,7 46,4
- splátky půjček ze zahraničí 0,08 0,11 0,11 0,03 31,5 150,1 44,2
- ostatní příjmy VPS***) 5,18 4,20 4,20 5,15 122,8 124,2 99,6

*) rozpočet upravený k 31.3.2011
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.6.*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.k 30.6.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 30.6.***)
% plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 815,82 323,03 39,6 732,24 349,61 47,7 739,46 355,15 48,0 26,57 5,55 108,2 101,6
- DPH 278,60 117,87 42,3 270,80 126,87 46,8 279,50 135,63 48,5 9,00 8,76 107,6 106,9
- spotřební daň 151,80 58,57 38,6 149,20 65,63 44,0 148,40 69,87 47,1 7,06 4,24 112,1 106,5
- clo 1,60 0,73 45,6 1,30 0,75 58,0 1,20 0,85 70,7 0,02 0,10 103,3 112,6
- daně z příjmů PO 187,00 72,71 38,9 143,90 80,10 55,7 120,60 69,28 57,4 7,39 -10,82 110,2 86,5
- daně z příjmů FO 162,90 57,67 35,4 134,20 59,20 44,1 151,00 58,73 38,9 1,54 -0,47 102,7 99,2
vybíraná srážkou 9,80 4,52 46,2 9,60 4,65 48,4 19,30 5,10 26,4 0,12 0,45 102,7 109,8
závislá činnost 128,10 51,41 40,1 105,30 51,35 48,8 121,10 54,77 45,2 -0,06 3,43 99,9 106,7
z přiznání 25,00 1,73 6,9 19,30 3,21 16,6 10,60 -1,14 -10,8 1,48 -4,35 185,1 -35,7
- silniční daň 6,50 1,91 29,4 5,50 2,19 39,8 5,60 2,31 41,2 0,28 0,12 114,4 105,3
- daň z nemovitosti 6,40 3,89 60,8 9,60 5,64 58,7 9,70 5,61 57,9 1,75 -0,02 144,9 99,6
- majetkové daně 11,80 4,16 35,3 9,10 3,78 41,5 13,00 7,29 56,1 -0,39 3,52 90,7 193,1
- dálniční poplatek 2,60 2,16 82,9 2,60 2,32 89,1 2,90 2,38 82,0 0,16 0,06 107,5 102,6
- ostatní daně a poplatky 6,62 3,36 50,8 6,04 3,13 51,9 7,56 3,21 42,4 -0,23 0,08 93,1 102,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-červen 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-červen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 583,60 1190,70 1194,55 570,49 47,8 48,9 97,8
Běžné výdaje 526,56 1086,20 1081,81 521,27 48,2 49,5 99,0
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 39,36 89,72 89,94 35,70 39,7 39,8 90,7
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 26,48 53,00 53,00 26,51 50,0 50,8 100,1
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 82,91 125,93 126,90 69,35 54,6 64,7 83,6
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 23,78 52,77 52,52 23,49 44,7 43,9 98,8
- neinvest. transfery státním fondům 12,30 42,56 42,52 7,74 18,2 33,3 62,9
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,08 1,99 2,94 2,06 70,2 61,3 99,2
- sociální dávky 216,85 446,47 446,22 225,67 50,6 50,0 104,1
z toho:
důchody 173,37 363,97 363,88 185,22 50,9 50,1 106,8
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7,77 14,30 14,26 6,23 43,7 54,5 80,2
ostatní soc.dávky 15,06 29,94 29,82 15,81 53,0 47,5 105,0
státní soc.podpora 20,64 38,25 38,25 18,41 48,1 49,7 89,2
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,84 6,31 6,31 2,02 32,0 38,8 71,1
- prostředky na insolventnost 0,29 0,70 0,70 0,22 30,9 55,7 75,1
- stavební spoření 11,21 13,10 13,10 10,49 80,1 83,6 93,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,72 6,10 6,10 2,79 45,7 41,8 102,6
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 16,50 35,25 35,25 16,79 47,6 47,2 101,8
- kapitola Státní dluh 27,06 73,29 73,13 29,79 40,7 42,2 110,1
- kapitola Operace SFA 0,04 0,56 0,49 0,04 7,7 7,9 93,6
- ostatní běžné výdaje ***) 62,15 138,46 132,70 68,61 51,7 48,0 110,4
Kapitálové výdaje 57,04 104,50 112,74 49,22 43,7 43,9 86,3
SALDO SR CELKEM -75,66 -135,00 -135,00 -62,86 46,6 46,4 83,1

*) rozpočet upravený k 31.3.2011
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
***) dopočet do celku Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Doporučované

Nejčtenější