Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Daň
 • Příjmy státního rozpočtu
 • Výdaje státního rozpočtu
 • Saldo státního rozpočtu

Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 433/2010 Sb. ze dne 15. prosince 2010, který stanovil příjmy ve výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0 mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2010) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 047,9 mld. Kč a celkových výdajů na 1 182,9 mld. Kč. Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 3,9 mld. Kč) bez vlivu na schodek a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu).

V dubnu vešel v platnost zákon č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2011 - zapracován dopad zákona č. 402/2010 Sb., který zpřísňuje podmínky podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato novela, která je již v následujícím textu a tabulkách obsažena, souvztažně navyšuje rozpočet příjmů i výdajů o dalších 11,7 mld. Kč, tj. bez vlivu na schodek (došlo k navýšení schváleného rozpočtu DPH o 1,0 mld. Kč, odvodu z elektřiny ze slunečního záření o 4,2 mld. Kč, darovací daně o 4,8 mld. Kč, odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o 1,7 mld. Kč a neinvestičních transferů podnikatelským subjektům o 11,7 mld. Kč).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. květnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 398,9 mld. Kč, celkové výdaje 480,4 mld. Kč a schodek 81,5 mld. Kč (v květnu 2010 vykázán schodek 95,4 mld. Kč).

Ukazatel Skutečnost
leden - květen
2010
2011 % plnění
v roce 2010
Index
2011/2010
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden - květen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 385,93 1055,70 1059,55 398,95 37,7 37,4 103,4
VÝDAJE CELKEM 481,28 1190,70 1194,55 480,41 40,2 40,3 99,8
SALDO -95,36 -135,00 -135,00 -81,47 60,3 58,5 85,4

 

 

 

 

rozpočet v mld. Kč
*) rozpočet upravený k 31.3.2011
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 398,9 mld. Kč představovaly 37,7 % rozpočtu po změnách (v květnu 2010 plněny na 37,4 %) a byly meziročně vyšší o 13,0 mld. Kč, tj. o 3,4 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,9 % proti skutečnosti 2010). Na tomto růstu se podílely daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které meziročně vzrostly o 13,1 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 190,8 mld. Kč, což představuje 35,1 % rozpočtu a meziroční růst o 7,6 mld. Kč, tj. o 4,1 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,8 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH, spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní) a majetkových daní.

Inkaso DPH představovalo 77,9 mld. Kč, tj. 39,9 % rozpočtu, což je o 0,6 procentního bodu vyšší plnění než v květnu minulého roku. Meziroční růst o 3,8 mld. Kč, tj. o 5,2 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) vyšší o 1,3 procentního bodu. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní) dosáhlo 54,3 mld. Kč, což představuje 38,6 % rozpočtu (loni to bylo 36,6 %) a meziroční růst o 2,7 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 1,1 mld. Kč. Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. V oblasti spotřebních daní není pro rok 2011 počítáno s žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně (mimo výše uvedenou novelu zákona o státním rozpočtu s vlivem 4,2 mld. Kč – očekávaný příjem za odvod z elektřiny ze slunečního záření).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 20,4 mld. Kč představovala 24,3 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 21,9 %) a meziročně tak byla o 1,6 mld. Kč, tj. o 7,2 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí). V roce 2011 se na výši inkasa projevuje pokles sazby daně ve zdaňovacím období 2010 o další procentní bod (na 19 %).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 28,6 mld. Kč, tj. 28,1 % rozpočtu (loni plnění na 33,0 %) při meziročním poklesu o 0,6 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 16,0 % proti skutečnosti roku 2010, především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 30,3 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 36,7 % (loni to bylo 39,8 %). Meziročně je inkaso o 1,7 mld. Kč, tj. o 6,1 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši -4,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -86,0 % (loni to bylo na -20,7 %) a meziročně je její inkaso nižší o 2,6 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Záporné plnění v roce 2011 souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu (inkaso v dubnu 2011 ve výši -7,3 mld. Kč).
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 2,9 mld. Kč, což představuje 21,3 % rozpočtu (loni 39,9 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,2 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek a zdanění úroků ze stavebního spoření. Rozpočet také počítal s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. To však bylo zrušeno Ústavním soudem a z tohoto titulu je očekáván výpadek příjmů ve výši cca 5-6 mld. Kč.

Majetkové daně dosáhly 6,3 mld. Kč, což představuje 48,7 % rozpočtu a meziroční růst o 3,2 mld. Kč, tj. o 101,4 %. Na meziročním růstu se výrazně podílel květnový příjem z daně darovací ve výši 3,3 mld. Kč. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek určených výrobcům elektřiny získávané z energie slunečního záření.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.5.2011 výše 261,0 mld. Kč, což představuje 35,3 % rozpočtu a meziroční růst o 9,5 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 251,4 mld. Kč, tj. 34,3 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 16,0 mld. Kč, tj. o 6,8 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 149,9 mld. Kč, což představuje 40,2 % rozpočtu (loni to bylo 39,3 %) a meziroční růst o 5,6 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 133,2 mld. Kč, tj. 40,2 % rozpočtu (loni to bylo 38,9 %), při meziročním růstu o 4,9 mld. Kč, tj. o 3,8 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci května 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58,3 mld. Kč, což je 40,7 % rozpočtu po změnách a o 0,1 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 44,7 mld. Kč (plnění na 37,0 %), což je o 4,7 mld. Kč více než v květnu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 2,6 mld. Kč (o 1,8 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 45,3 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 2,4 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 480,4 mld. Kč čerpané ke konci května 2011 představují 40,2 % rozpočtu po změnách (v květnu 2010 to bylo 40,3 %), a jsou tak o 0,9 mld. Kč, tj. o 0,2 % pod úrovní května 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,3 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci května čerpány ve výši 439,2 mld. Kč, tj. na 40,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo také na 40,6 %). Proti loňskému květnu vzrostly o 7,4 mld. Kč, tj. o 1,7 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,2 mld. Kč, což představuje 37,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 31.5.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 186,3 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 41,0 %), při meziročním růstu o 8,7 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Z toho na důchody připadlo 152,3 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 40,7 %), při meziročním růstu o 11,2 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Některé další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 1,8 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,2 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 60,4 mld. Kč představuje 47,6 % rozpočtu po změnách a je o 2,7 mld. Kč, tj. o 4,3 %, nižší než v květnu 2010. Vyšší procentuální čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 37,7 mld. Kč (v dubnu zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 18,3 mld. Kč), což je o 1,3 mld. Kč méně než v roce 2010. Dalších 10,8 mld. Kč (loni to bylo 11,4 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 22,1 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly vyšší o 0,3 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci května 2011 hrazeny ve výši 23,2 mld. Kč, tj. 31,7 % rozpočtu po změnách, a jsou nad úrovní května 2010 o 2,8 mld. Kč, tj. o 13,9 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 15,1 mld. Kč, což představuje 43,0 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 0,2 mld. Kč.

V souvislosti se rozhodnutím Ústavního soudu o zrušení jednorázového 50% daňového zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření byla v květnu provedena další platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 5,2 mld. Kč. Celkem tak zatím tento příspěvek činí 10,5 mld. Kč, což představuje čerpání rozpočtu na 80,1 %. Meziročně tak objem těchto prostředků klesl o 0,7 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 41,2 mld. Kč, což představuje 36,6 % rozpočtu po změnách (v roce 2010 to bylo 38,0 %), při meziročním poklesu o 8,2 mld. Kč, tj. o 16,7 % (rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 13,4 %). Z toho investiční transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury činily 14,1 mld. Kč a do Státního zemědělského intervenčního fondu 2,6 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května 2011 schodkem ve výši 81,5 mld. Kč (60,3 % rozpočtu), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek příznivější o 13,9 mld. Kč. Na toto meziroční srovnání působí pozitivně na straně příjmů především vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (o 13,1 mld. Kč) či transfery přijaté od EU a Národního fondu (o 4,7 mld. Kč) a na straně výdajů nižší čerpání kapitálových výdajů (o 8,3 mld. Kč). Naopak negativně při meziročním srovnání působí na straně výdajů především vyplácení důchodů (růst o 11,2 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo ve schodku 14,0 mld. Kč (v květnu 2010 to bylo 17,1 mld. Kč), když příjmy činily 73,0 mld. Kč (v květnu 2010 to bylo 64,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 86,9 mld. Kč (v květnu 2010 to bylo 81,5 mld. Kč). V samotném květnu se na straně příjmů při meziročním srovnání pozitivně projevilo inkaso DPH (růst o 5,2 mld. Kč) či majetkových daní (růst o 3,3 mld. Kč). Naopak na straně výdajů se negativně ve srovnání s květnem 2010 projevila dodatečná platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 5,2 mld. Kč.

 

v mil. Kč
leden-květen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319 -71 410 -95 356 -81 467

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

 v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010
Skutečnost
leden - květen
2011 % plnění SR
leden-květen
2011
Index
skutečnost
2011/2010
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden - květen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 385,93 1055,70 1059,55 398,95 37,7 37,4 103,4
v tom:
Daňové příjmy celkem 327,57 916,45 916,45 340,68 37,2 36,3 104,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 183,25 543,16 543,16 190,81 35,1 34,3 104,1
v tom:
- DPH 74,07 195,10 195,10 77,92 39,9 39,3 105,2
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 51,58 140,80 140,80 54,31 38,6 36,6 105,3
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 4,20 1,15 27,4 x x
- daně z příjmů PO 22,01 84,00 84,00 20,42 24,3 21,9 92,8
- daně z příjmů FO 29,15 101,50 101,50 28,55 28,1 33,0 97,9
vybíraná srážkou 2,63 13,50 13,50 2,88 21,3 39,9 109,4
ze závislé činnosti 28,57 82,60 82,60 30,32 36,7 39,8 106,1
z přiznání -2,05 5,40 5,40 -4,64 -86,0 -20,7 226,7
- správní poplatky vč. kolků 0,94 2,35 2,35 0,90 38,5 39,0 95,8
- majetkové daně 3,14 13,00 13,00 6,32 48,7 34,5 201,4
- clo 0,61 1,20 1,20 0,70 58,5 47,2 114,6
- poplatky za uložení odpadů**) 0,66 1,40 1,40 0,65 46,5 48,9 98,6
- ostatní daňové příjmy***) 1,08 3,81 3,81 1,02 26,8 47,8 94,3
Pojistné SZ 144,32 373,29 373,29 149,88 40,2 39,3 103,8
z toho: na důchody 128,29 331,81 331,81 133,22 40,2 38,9 103,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 58,35 139,25 143,10 58,26 40,7 45,1 99,8
v tom:
- kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 49,32 126,49 130,34 51,70 39,7 43,2 104,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 40,04 117,12 120,97 44,71 37,0 38,4 111,6
převody z fondů OSS 3,72 0,00 0,00 2,37 x x 63,7
přijaté sankční platby 0,65 1,04 1,04 0,66 63,4 67,0 101,5
soudní poplatky 0,40 0,58 0,57 0,40 68,8 46,7 98,6
dobrovolné pojistné 0,24 0,45 0,45 0,19 42,2 61,6 77,9
- kapitola Operace SFA 1,75 2,79 2,79 1,16 41,4 41,0 66,2
- kapitola Státní dluh 4,33 5,64 5,64 2,55 45,3 63,1 59,0
- VPS 2,96 4,33 4,33 2,86 65,9 69,1 96,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,02 0,02 0,00 19,6 15,2 47,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,06 0,11 0,11 0,03 31,5 122,7 54,1
- ostatní příjmy VPS***) 2,88 4,20 4,20 2,82 67,1 69,2 97,6

*) rozpočet upravený k 31.3.2011
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

 

 v mld. Kč
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
Skut.
k 29.5*)
% plnění Rozpočet
schválený
Skut.
k 31.5**)
% plnění Rozpočet
schválený
Skut.
K 31.5.***)
% plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 815,82 235,49 28,9 732,24 251,45 34,3 739,46 260,99 35,3 15,95 9,54 106,8 103,8
- DPH 278,60 99,27 35,6 270,80 106,20 39,2 279,50 111,68 40,0 6,93 5,49 107,0 105,2
- spotřební daň 151,80 47,23 31,1 149,20 54,42 36,5 148,40 57,19 38,5 7,19 2,77 115,2 105,1
- clo 1,60 0,62 38,8 1,30 0,61 47,2 1,20 0,70 58,5 -0,01 0,09 98,8 114,6
- daně z příjmů PO 187,00 32,59 17,4 143,90 31,51 21,9 120,60 29,24 24,2 -1,08 -2,27 96,7 92,8
- daně z příjmů FO 162,90 42,77 26,3 134,20 43,64 32,5 151,00 43,92 29,1 0,86 0,28 102,0 100,7
vybíraná srážkou 9,80 3,71 37,9 9,60 3,75 39,1 19,30 4,09 21,2 0,04 0,34 101,1 109,0
závislá činnost 128,10 42,11 32,9 105,30 41,89 39,8 121,10 44,45 36,7 -0,22 2,56 99,5 106,1
z přiznání 25,00 -3,05 -12,2 19,30 -2,01 -10,4 10,60 -4,62 -43,6 1,04 -2,61 65,9 230,0
- silniční daň 6,50 1,83 28,1 5,50 2,08 37,9 5,60 2,21 39,5 0,26 0,13 114,0 106,1
- daň z nemovitosti 6,40 2,74 42,9 9,60 4,98 51,9 9,70 4,90 50,5 2,24 -0,08 181,5 98,3
- majetkové daně 11,80 3,49 29,5 9,10 3,14 34,5 13,00 6,32 48,7 -0,35 3,18 90,1 201,4
- dálniční poplatek 2,60 2,01 77,5 2,60 2,18 83,7 2,90 2,25 77,5 0,16 0,07 108,1 103,2
- ostatní daně a poplatky 6,62 2,94 44,4 6,04 2,69 44,5 7,56 2,58 34,1 -0,25 -0,11 91,5 95,9
*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

 

 v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010
Skutečnost
leden - květen
2011 % plnění
SR
leden- květen
2011
Index
skutečnost
2011/2010
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách *)
Skutečnost
leden - květen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 481,28 1190,70 1194,55 480,41 40,2 40,3 99,8
Běžné výdaje 431,81 1086,20 1081,81 439,19 40,6 40,6 101,7
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za
proved.práci (vč. povinného pojistného) 31,34 89,72 89,94 28,30 31,5 31,7 90,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 22,08 53,00 53,00 22,13 41,8 42,4 100,3
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 63,14 125,93 126,90 60,40 47,6 49,3 95,7
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 21,36 52,77 52,52 19,12 36,4 39,5 89,5
- neinvest. transfery státním fondům 9,90 42,56 42,52 7,56 17,8 26,8 76,3
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 1,93 1,99 2,94 1,93 65,6 57,0 99,8
- sociální dávky 177,67 446,47 446,22 186,34 41,8 41,0 104,9
z toho:
důchody 141,06 363,97 363,88 152,28 41,8 40,7 108,0
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,71 14,30 14,26 5,47 38,4 47,1 81,6
ostatní soc.dávky 12,72 29,94 29,82 13,20 44,3 40,1 103,8
státní soc.podpora 17,18 38,25 38,25 15,38 40,2 41,3 89,5
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,27 6,31 6,31 1,70 26,9 30,9 75,0
- prostředky na insolventnost 0,21 0,70 0,70 0,19 27,4 40,7 91,5
- stavební spoření 11,21 13,10 13,10 10,49 80,1 83,6 93,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,72 6,10 6,10 2,79 45,7 41,8 102,6
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 15,37 35,25 35,25 15,14 43,0 44,0 98,5
- kapitola Státní dluh 20,33 73,29 73,13 23,16 31,7 31,7 113,9
- kapitola Operace SFA 0,03 0,56 0,49 0,03 6,7 5,7 113,1
- ostatní běžné výdaje ***) 52,25 138,46 132,70 59,90 45,1 40,3 114,6
Kapitálové výdaje 49,47 104,50 112,74 41,22 36,6 38,0 83,3
SALDO SR CELKEM -95,36 -135,00 -135,00 -81,47 60,3 58,5 85,4

*) rozpočet upravený k 31.3.2011
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
***) dopočet do celku
Pozn.: Rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

Doporučované

Nejčtenější