Novinky

Vláda schválila Konvergenční program

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Konvergenční program
 • Vláda ČR
 • Střednědobá fiskální strategie
 • Parlament ČR
 • Národní program reforem

Vláda 4. 5. 2011 na svém zasedání schválila pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2010–2014 (KP) a předloží ji Evropské komisi a Radě k hodnocení. KP specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná rozpočtová opatření formou střednědobé fiskální strategie vlády reprezentující vývoj veřejných financí ČR ve středním i dlouhodobém horizontu.

KP je poprvé zpracován a předkládán v rámci tzv. Evropského semestru, který schválila Evropská rada ve dnech 17.–18. června 2010 a konkretizovala Rada ECOFIN 7. září 2010 s cílem prohloubit a posílit mnohostranný rozpočtový dohled a koordinaci hospodářských politik v zemích EU. Záměrem je, aby Evropská komise navrhla a Rada ECOFIN přijala doporučení pro všechny členské státy do začátku července tak, aby členské země měly možnost na tato doporučení reagovat již ve fázi dokončování návrhů svých národních rozpočtů.

Poprvé dochází k ex ante koordinaci fiskálních politik v EU, tj. již ve stádiu, kdy v ČR probíhá první fáze přípravy návrhů státního rozpočtu, rozpočtů mimorozpočtových fondů a jejich střednědobých výhledů. Vláda je připravena reagovat na Doporučení Rady ke  střednědobým i dlouhodobým záměrům fiskální politiky a zohlednit je v konečných návrzích veřejných rozpočtů, které bude předkládat Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na podzim 2011.

Při přípravě KP byla plně respektována role Parlamentu ČR, který byl v průběhu dubna informován prostřednictvím gesčně příslušných výborů obou komor Parlamentu ČR o způsobu, jak ČR reagovala na zavedení Evropského semestru a o fiskálních záměrech vlády zapracovaných do návrhu KP. S návrhem KP byli seznámeni i sociální partneři vlády.

Příprava KP byla úzce koordinována s Národním programem reforem tak, aby byla zajištěna konzistence těchto dvou strategických dokumentů z hlediska makroekonomických a fiskálních dopadů.

Stanovená trajektorie snižování deficitu sektoru vládních institucí na období let 2012–2014 vychází z notifikovaného deficitu ve výši 4,7% HDP v roce 2010. Výrazně lepší hospodaření v roce 2010 vytvořilo podmínky pro přehodnocení fiskálních cílů na další roky. Dále byl brán zřetel na závazky ČR vyplývající z probíhající Procedury při nadměrném schodku, kde se ČR zavázala do konce roku 2013 snížit udržitelným způsobem deficit sektoru vládních institucí pod 3 % HDP.

Oproti poslednímu KP z ledna 2010 dochází ke zpřísnění fiskálních cílů v podobě podílu salda sektoru vládních institucí na HDP, a to následovně: −3,5 % v roce 2012, −2,9 % v roce 2013 a −1,9 % v roce 2014. Udržení této konsolidační cesty veřejných financí bude nejen vyžadovat důslednou implementaci kroků obsažených v KP, ale i pokračování konsolidačního úsilí a přípravu dalších opatření v následujících letech.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Související informace

 • OBSAH

  • Úvod
  • Záměry a cíle hospodářské politiky
  • Makroekonomický scénář
  • Hospodaření vládního sektoru – deficit a dluh
  • Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti
  • Udržitelnost veřejných financí
  • Kvalita veřejných financí – příjmy a výdaje
  • Změny institucionálního rámce fiskální politiky
  • Zdroje
  • Tabulková příloha


Nejčtenější