Novinky

Zástupci resortů a samosprávy zahájili společnou práci na projektu Metodika přípravy veřejných strategií v ČR

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Metodika přípravy veřejných strategií v ČR
 • Státní správa
 • Asociace krajů ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Hana Procházková
 • Sekce pro mezinárodní vztahy a finanční politiku MF
 • Ernst & Young, s.r.o.

4. května 2011 – Zástupci 16 ústředních úřadů české státní správy, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, které tvoří tzv. Pracovní skupinu systémového projektu Metodika přípravy veřejných strategií, se poprvé sešli k pracovnímu jednání pod vedením projektové manažerky Hany Procházkové ze Sekce pro mezinárodní vztahy a finanční politiku MF a zástupců společnosti Ernst & Young, s.r.o. Na tomto jednání schválila Pracovní skupina svůj statut a členové skupiny diskutovali a upřesňovali postup tvorby výstupů, které si kladou ambiciózní cíl zjednodušit administrativu v institucích veřejné i obecné správy ČR.

Pracovní skupina, jejíž členové se v naprosté většině zabývají strategickou prací v jednotlivých ministerstvech a v dalších ústředních institucích, bude stěžejním článkem při spolupráci na projektu s externím zpracovatelem Metodiky přípravy veřejných strategií, vzešlým z výběrového řízení, kterým je renomovaná mezinárodní společnost Ernst & Young. „Klíčový význam Pracovní skupiny spočívá v tom,“ jak zdůraznil náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy a finanční politiku Tomáš Zídek, „že její členové budou moci ovlivňovat postup přípravy komparativní analýzy, na jejímž základě bude dodavatel vypracovávat vlastní Metodiku přípravy veřejných strategií, a samozřejmě budou moci hovořit do finální podoby metodiky a vnést do ní svou odbornost a profesní zkušenost.“ „I z těchto důvodů očekávám, že členové Pracovní skupiny se ztotožní s výsledky projektu a budou je implementovat do praxe naší veřejné správy a samosprávy,“ dodal náměstek Zídek.

Ta se shodla na tom, že cílem projektu je navrhnout takovou metodiku, která by kontinuálně zajistila transparentnost a objektivitu informací souvisejících s přípravou strategií na horizontální i vertikální úrovni aby ti, kteří drží v rukou moc činit zásadní rozhodnutí, měli k dispozici relevantní podklady nezbytné pro odpovědná strategická rozhodnutí. Specifickým cílem projektu je pak návrh implementace metodiky do systému české veřejné správy.

Projekt je nastaven tak, aby po skončení jeho financování ze Strukturálních fondů EU přešly výstupy projektu do běžné praxe a tím byly de facto uvedeny v život. Významným úkolem tedy bude prosazení výstupu z projektu na vládní úrovni a legalizace metodiky minimálně na úrovni usnesení vlády s ohledem na význam její udržitelnosti.

Projekt je reakcí na současný nevyhovující stav procesu přípravy a schvalování veřejných strategií v ČR, který neodpovídá principům metodického řízení Evropské komise ani dobré praxi. V ČR příprava veřejných strategií, které mají středně i dlouhodobé dopady na stát a zejména jeho rozpočet, neprobíhá systémově a rozhodovatelé na úrovni vlády, resp. orgánů veřejné správy nemají vždy relevantní podklady pro strategická rozhodnutí.
V rámci projektu budou realizovány následující hlavní aktivity:

 • zpracování komparativní analýzy přípravy veřejných strategií v zahraničí a České republice, včetně sběru dat a informací o způsobu přípravy strategií v ČR a zahraničí
 • návrh funkční metodiky přípravy veřejných strategií na podkladě prověření již existující, ale neintegrované metodiky přípravy veřejných strategií v ČR na základě analýzy dostupných podkladů a výsledků komparativní analýzy a návrh implementace metodiky do systému české veřejné správy

Hlavním výstupem celého projektu bude variantní návrh metodiky přípravy veřejných strategií a návrh implementace postupů přípravy veřejných strategií do systému české veřejné správy.

Projekt má úzkou vazbu na vládní usnesení „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“.

 

Doporučované

Nejčtenější