Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Daň
 • Příjmy státního rozpočtu
 • Výdaje státního rozpočtu
 • Saldo státního rozpočtu

Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 433/2010 Sb. ze dne 15. prosince 2010, který stanovil příjmy ve výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0 mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč.

V březnu byl schválen zákon č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2011. Byl tak zapracován dopad zákona č. 402/2010 Sb., který zpřísňuje podmínky podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato novela, která je obsažena i v následujícím textu a tabulkách, souvztažně navyšuje rozpočet příjmů i výdajů o 11,7 mld. Kč, tj. bez vlivu na schodek. Došlo k navýšení schváleného rozpočtu DPH o 1,0 mld. Kč, odvodu z elektřiny ze slunečního záření o 4,2 mld. Kč, darovací daně o 4,8 mld. Kč, odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o 1,7 mld. Kč a neinvestičních transferů podnikatelským subjektům o 11,7 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. dubnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 326,0 mld. Kč, celkové výdaje 393,5 mld. Kč a schodek 67,5 mld. Kč (v dubnu 2010 vykázán schodek 78,2 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-duben 2010
2011 % plnění
v roce 2010
Index
2011/2010
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 321,52 1055,70 325,97 30,9 31,5 101,4
VÝDAJE CELKEM 399,75 1190,70 393,47 33,0 33,7 98,4
SALDO -78,23 -135,00 -67,50 50,0 48,1 86,3
 • Pozn.: Schválený rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 326,0 mld. Kč představovaly 30,9 % schváleného rozpočtu (v dubnu 2010 plněny na 31,5 %) a byly meziročně vyšší o 4,4 mld. Kč, tj. o 1,4 % (rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti 2010). Na tomto růstu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu, které meziročně vzrostly o 7,0 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 155,9 mld. Kč, což představuje 28,7 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 2,8 mld. Kč, tj. o 1,8 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,0 procentního bodu nižší.

Meziroční pokles daňových příjmů byl ovlivněn především nižším inkasem DPH, DPPO a DPFO.

Inkaso DPH představovalo 67,1 mld. Kč, tj. 34,4 % rozpočtu, což je o 1,9 procentního bodu nižší plnění než v dubnu minulého roku. Meziroční pokles o 1,4 mld. Kč, tj. o 2,0 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) nižší o 5,9 procentního bodu. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní) dosáhlo 42,3 mld. Kč, což představuje 30,0 % rozpočtu (loni to bylo 29,2 %) a meziroční růst o 1,0 mld. Kč, tj. o 2,5 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 0,5 mld. Kč. Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. V oblasti spotřebních daní není pro rok 2011 počítáno s žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně (mimo výše uvedenou novelu zákona o státním rozpočtu s vlivem 4,2 mld. Kč – očekávaný příjem za odvod z elektřiny ze slunečního záření).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 19,8 mld. Kč představovala 23,5 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 21,0 %) a meziročně tak byla o 1,3 mld. Kč, tj. o 6,3 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí). V roce 2011 se na výši inkasa projevuje pokles sazby daně ve zdaňovacím období 2010 o další procentní bod (na 19 %).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 21,6 mld. Kč, tj. 21,3 % rozpočtu (loni plnění na 25,7 %) při meziročním poklesu o 1,0 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 16,0 % proti skutečnosti roku 2010, především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 23,8 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 28,8 % (loni to bylo 31,6 %). Meziročně je inkaso o 1,1 mld. Kč, tj. o 5,0 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši -4,5 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -83,6 % (loni to bylo na -21,8 %) a meziročně je její inkaso nižší o 2,4 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Záporné plnění v roce 2011 souvisí s vratkami daně, které probíhají tradičně v měsíci dubnu (inkaso ve výši -7,3 mld. Kč, v dubnu 2010 to bylo -6,0 mld. Kč).
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 2,3 mld. Kč, což představuje 17,1 % rozpočtu (loni 32,2 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,2 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek a zdanění úroků ze stavebního spoření. Rozpočet počítal s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření (které ale bylo zrušeno Ústavním soudem).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.4.2011 výše 212,3 mld. Kč, což představuje 28,7 % rozpočtu a meziroční pokles o 3,2 mld. Kč, tj. o 1,5 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 215,5 mld. Kč, tj. 29,4 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 15,2 mld. Kč, tj. o 7,6 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 119,3 mld. Kč, což představuje 32,0 % rozpočtu (loni to bylo 31,3 %) a meziroční růst o 4,5 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 106,1 mld. Kč, tj. 32,0 % rozpočtu (loni to bylo 31,0 %), při meziročním růstu o 4,0 mld. Kč, tj. o 3,9 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci dubna 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 50,8 mld. Kč, což je 36,5 % rozpočtu a o 2,8 mld. Kč více než v dubnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 38,4 mld. Kč (plnění na 32,8 %), což je o 7,0 mld. Kč více než v dubnu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 2,2 mld. Kč (o 1,1 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 39,8 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 2,3 mld. Kč (o 1,7 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 393,5 mld. Kč čerpané ke konci dubna 2011 představují 33,0 % rozpočtu (v dubnu 2010 to bylo 33,7 %), a jsou tak o 6,3 mld. Kč, tj. o 1,6 % pod úrovní dubna 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet nárůst o 2,9 % (proti rozpočtu 2010 o 0,5 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna čerpány ve výši 357,4 mld. Kč, tj. na 32,9 % rozpočtu (loni to bylo na 33,3 %). Proti loňskému dubnu vzrostly o 1,1 mld. Kč, tj. o 0,3 % (rozpočet počítá s růstem o 5,8 % proti skutečnosti 2010, resp. o 1,6 % proti rozpočtu 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 446,5 mld. Kč, což představuje 37,5 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 30.4.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 150,0 mld. Kč, tj. 33,6 % rozpočtu (loni to bylo 33,1 %), při meziročním růstu o 6,6 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Z toho na důchody připadlo 122,3 mld. Kč, tj. 33,6 % rozpočtu (loni to bylo 32,9 %), při meziročním růstu o 8,5 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Některé další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 1,4 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 0,9 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 56,3 mld. Kč představuje 44,7 % rozpočtu a je o 0,5 mld. Kč, tj. o 0,9 %, vyšší než v dubnu 2010. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 37,7 mld. Kč (v dubnu zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 18,3 mld. Kč), což je o 1,3 mld. Kč méně než v roce 2010. Dalších 8,8 mld. Kč (loni to bylo 9,3 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 17,7 mld. Kč, tj. 33,5 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 0,4 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci dubna 2011 hrazeny ve výši 18,8 mld. Kč, tj. 25,7 % rozpočtu, a jsou nad úrovní dubna 2010 o 0,6 mld. Kč, tj. o 3,5 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 13,2 mld. Kč, což představuje 37,5 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,1 mld. Kč.

V dubnu byla provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 5,2 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 40,1 %. Meziročně tak objem těchto prostředků klesl o 6,0 mld. Kč (na základě rozhodnutí Ústavního soudu bude poukázána v květnu další platba ve výši 5,2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 36,1 mld. Kč, což představuje 34,6 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 37,7 %), při meziročním poklesu o 7,4 mld. Kč, tj. o 17,0 % (rozpočet 2011 počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 19,8 %). Z toho investiční transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury činily 14,1 mld. Kč a do Státního zemědělského intervenčního fondu 2,2 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna 2011 schodkem ve výši 67,5 mld. Kč (50,0 % rozpočtu), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek příznivější o 10,7 mld. Kč. Na toto meziroční srovnání působí pozitivně na straně příjmů především vyšší transfery přijaté od EU a Národního fondu (o 7,0 mld. Kč) a na straně výdajů nižší čerpání kapitálových výdajů (o 7,4 mld. Kč) a prozatímně nižší příspěvek státu na stavební spoření (o 6,0 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo ve schodku 42,3 mld. Kč (v dubnu 2010 to bylo 32,3 mld. Kč), když příjmy činily 72,6 mld. Kč (v dubnu 2010 to bylo 72,3 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 114,9 mld. Kč (v dubnu 2010 to bylo 104,6 mld. Kč). Hospodaření v samotném dubnu 2011 bylo v meziročním srovnání negativně ovlivněno zálohou na 2. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, která byla v roce 2010 zaplacena již v březnu.

v mil. Kč
leden-duben 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR -4 416 -16 809 -41 863 -64 422 -38 070 -22 492 -19 955 -17 006 -28 089 -55 660 -78 227 -67 503

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-duben 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-duben
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 321,52 1055,70 325,97 30,9 31,5 101,4
v tom:
Daňové příjmy celkem 273,54 916,45 275,20 30,0 30,3 100,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 158,71 543,16 155,86 28,7 29,7 98,2
v tom:
- DPH 68,52 195,10 67,15 34,4 36,3 98,0
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 41,25 140,80 42,29 30,0 29,2 102,5
z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,00 4,20 0,52 12,4 x x
- daně z příjmů PO 21,08 84,00 19,76 23,5 21,0 93,7
- daně z příjmů FO 22,65 101,50 21,62 21,3 25,7 95,4
vybíraná srážkou 2,13 13,50 2,31 17,1 32,2 108,5
ze závislé činnosti 22,68 82,60 23,82 28,8 31,6 105,0
z přiznání -2,16 5,40 -4,51 -83,6 -21,8 209,2
- správní poplatky vč. kolků 0,65 2,35 0,61 25,8 26,9 92,8
- majetkové daně 2,55 13,00 2,40 18,4 28,1 93,8
- clo 0,49 1,20 0,55 45,5 37,6 111,9
- poplatky za uložení odpadů*) 0,53 1,40 0,53 37,6 39,3 99,3
- ostatní daňové příjmy**) 0,98 3,81 0,96 25,2 43,4 97,9
z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půdn. fondu 0,00 1,70 0,00 0,0 x x
Pojistné SZ 114,83 373,29 119,34 32,0 31,3 103,9
z toho: na důchody 102,08 331,81 106,08 32,0 31,0 103,9
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 47,98 139,25 50,77 36,5 39,9 105,8
v tom:
- kapitoly 40,21 126,49 44,80 35,4 38,3 111,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 31,47 117,12 38,43 32,8 33,1 122,1
převody z fondů OSS 3,95 0,00 2,27 x x 57,5
přijaté sankční platby 0,53 1,04 0,52 49,8 54,7 97,8
soudní poplatky 0,32 0,58 0,31 53,8 37,6 96,0
dobrovolné pojistné 0,19 0,45 0,16 35,0 48,8 81,6
- kapitola Operace SFA 1,73 2,79 1,13 40,6 40,6 65,7
- kapitola Státní dluh 3,39 5,64 2,24 39,8 49,3 66,3
- VPS 2,66 4,33 2,58 59,6 62,0 97,2
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,02 0,00 14,6 11,9 44,9
- splátky půjček ze zahraničí 0,05 0,11 0,03 31,5 95,3 69,7
- ostatní příjmy VPS**) 2,60 4,20 2,54 60,6 62,4 97,9
 • *) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
 • **) dopočet do celku Pozn.: Schválený rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátního inkasa daní
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 30.4.*) % plnění Rozpočet
schválený
k 30.4.**) % plnění Rozpočet
schválený
k 30.4.***) % plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 815,82 200,29 24,6 732,24 215,48 29,4 739,46 212,29 28,7 15,19 -3,19 107,6 98,5
- DPH 278,60 89,30 32,1 270,80 98,21 36,3 279,50 96,13 34,4 8,91 -2,08 110,0 97,9
- spotřební daň 151,80 36,15 23,8 149,20 43,48 29,1 148,40 44,57 30,0 7,32 1,09 120,3 102,5
- clo 1,60 0,51 31,9 1,30 0,49 37,6 1,20 0,55 45,5 -0,02 0,06 95,6 111,9
- daně z příjmů PO 187,00 31,45 16,8 143,90 30,34 21,1 120,60 28,44 23,6 -1,11 -1,90 96,5 93,7
- daně z příjmů FO 162,90 33,73 20,7 134,20 34,15 25,4 151,00 33,68 22,3 0,42 -0,47 101,3 98,6
vybíraná srážkou 9,80 3,00 30,6 9,60 3,00 31,3 19,30 3,25 16,9 0,00 0,25 100,1 108,3
závislá činnost 128,10 33,77 26,4 105,30 33,26 31,6 121,10 34,92 28,8 -0,51 1,66 98,5 105,0
z přiznání 25,00 -3,05 -12,2 19,30 -2,12 -11,0 10,60 -4,49 -42,4 0,93 -2,37 69,5 212,0
- silniční daň 6,50 1,70 26,2 5,50 1,72 31,3 5,60 2,08 37,2 0,02 0,36 101,3 120,9
- daň z nemovitosti 6,40 0,32 5,0 9,60 0,38 4,0 9,70 0,26 2,7 0,06 -0,12 118,0 68,0
- majetkové daně 11,80 2,88 24,4 9,10 2,55 28,1 13,00 2,40 18,4 -0,33 -0,16 88,6 93,8
- dálniční poplatek 2,60 1,85 71,0 2,60 2,00 76,7 2,90 2,10 72,4 0,15 0,10 108,1 105,3
- ostatní daně a poplatky 6,62 2,40 36,2 6,04 2,17 35,9 7,56 2,09 27,7 -0,23 -0,07 90,4 96,7
 • *) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
 • **) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
 • ***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-duben 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden-duben
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 399,75 1190,70 393,47 33,0 33,7 98,4
Běžné výdaje 356,26 1086,20 357,36 32,9 33,3 100,3
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 23,52 89,72 21,27 23,7 23,9 90,4
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 17,66 53,00 17,73 33,5 33,9 100,4
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 55,78 125,93 56,29 44,7 44,1 100,9
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 15,26 52,77 14,84 28,1 30,4 97,3
- neinvest. transfery státním fondům 9,61 42,56 7,15 16,8 26,0 74,4
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 1,12 x 1,06 x 32,9 94,4
- sociální dávky 143,46 446,47 150,04 33,6 33,1 104,6
z toho:
důchody 113,77 363,97 122,31 33,6 32,9 107,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,54 14,30 4,63 32,3 38,8 83,4
ostatní soc.dávky 10,39 29,94 10,71 35,8 32,7 103,1
státní soc.podpora 13,76 38,25 12,39 32,4 33,1 90,0
- aktivní pol. zaměstnanosti 1,73 6,31 1,28 20,2 23,6 73,9
- prostředky na insolventnost 0,17 0,70 0,15 21,3 33,2 87,0
- stavební spoření 11,21 13,10 5,25 40,1 83,6 46,8
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,36 6,10 1,39 22,8 20,9 102,7
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 13,11 35,25 13,21 37,5 37,5 100,8
- kapitola Státní dluh 18,16 73,29 18,81 25,7 28,3 103,5
- kapitola Operace SFA 0,03 0,56 0,03 5,8 4,2 131,2
- ostatní běžné výdaje ***) 44,09 140,45 48,87 34,8 31,3 110,8
Kapitálové výdaje 43,49 104,50 36,11 34,6 37,7 83,0
SALDO SR CELKEM -78,23 -135,00 -67,50 50,0 48,1 86,3
 • *) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
 • **) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
 • ***) dopočet do celku Pozn.: Schválený rozpočet včetně zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011

 

Doporučované

Nejčtenější