Novinky

Závěry pracovní skupiny ke kvalifikacím distributorů na finančním trhu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Pracovní skupina k regulaci distribuce na finančním trhu
  • Ověřování odbornosti osob odpovědných za sjednávání smluv o finančních službách
  • Ochrana spotřebitele
  • Standardy odbornosti

Pracovní skupina k regulaci distribuce na finančním trhu zřízená při Ministerstvu financí uzavřela diskusi k systému ověřování odbornosti osob odpovědných za sjednávání smluv o finančních službách. Zástupci MF, České národní banky, profesních asociací a spotřebitelských sdružení formulovali jak návrhy k vlastnímu obsahu a struktuře požadavků na odbornou způsobilost, tak i doporučení ohledně vhodného institucionálního rámce celého systému.

„Odborná způsobilost distributorů představuje z pohledu Ministerstva financí důležitý obezřetnostní nástroj ochrany spotřebitele na finančním trhu,“  uvádí náměstkyně ministra financí pro finanční trhy Klára Król.

Z diskuse expertů vyplynulo, že požadavky na odbornost by se měly v budoucnu dotknout nejen finančních zprostředkovatelů, ale také osob, které jednají se zákazníky z pozice zaměstnanců finančních institucí. Dojde tak k odstranění stávající nerovnováhy mezi regulací externí a interní distribuce. Pracovní skupina se dále shodla na potřebě sjednotit obsah standardů odbornosti napříč sektory finančního trhu. Každý standard, popisující požadovanou odbornost pro jednotlivé specializované činnosti či produktová zaměření distributora, by tak měl obsahovat určitý společný základ v podobě všeobecného ekonomického a právního minima. Dále by mělo platit, že plní-li dva produkty různých sektorů finančního trhu identickou finanční funkci, pak i požadavky na odbornost osob, které tyto produkty sjednávají, by měly být stejné.

„Cílem navrhovaných úprav je vytvořit rovné podmínky vstupu osob do odvětví bez ohledu na to, v jakých sektorech tyto osoby zamýšlejí působit a jakými distribučními cestami budou své služby poskytovat,“ zdůrazňuje náměstkyně Król.

Předpokládá se přitom, že u každého uchazeče budou ověřovány nejen jeho teoretické vědomosti, ale také určité dovednostní předpoklady potřebné pro náležité jednání s klienty. Cílem je zajistit, aby distributor nabyté znalosti odpovídajícím způsobem uplatnil, tj. správně identifikoval a vyhodnocoval potřeby konkrétního klienta, případně reagoval na jeho otázky.

Předmětem diskusí pracovní skupiny byla také otázka nastavení vhodného způsobu ověřování odbornosti a jeho institucionálního zajištění. Většina expertů se přiklonila k modelu povinných odborných zkoušek organizovaných soukromými osobami, které pro tuto činnost získají akreditaci od České národní banky.

„Očekáváme, že systém povinných zkoušek organizovaných soukromými licencovanými subjekty přispěje ke zvýšení kvality a kredibility finančního zprostředkování a poradenství,“ uvádí náměstkyně Król.

Projednáním problematiky odbornosti ukončila pracovní skupina po dvou letech svoji činnost. Ministerstvo financí v následujícím období připraví příslušné legislativní návrhy, které budou v zásadní míře vycházet právě ze závěrů a doporučení, které vyplynuly z více než dvaceti jednání pracovní skupiny.

Nejpozději do podzimu tohoto roku předloží Ministerstvo financí příslušný věcný záměr zákona o distribuci finančních služeb. Souběžně bude připravena novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější