Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Daň
 • Příjmy státního rozpočtu
 • Výdaje státního rozpočtu
 • Saldo státního rozpočtu

Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 433/2010 Sb. ze dne 15. prosince 2010, který stanovil příjmy ve výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0 mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly dosáhly k 31. březnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 253,4 mld. Kč, celkové výdaje 278,6 mld. Kč a schodek 25,2 mld. Kč (v březnu 2010 vykázán schodek 45,9 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-březen 2010
2011 % plnění
v roce 2010
Index
2011/2010
Schválený rozpočet Skutečnost leden-březen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 249,17 1044,00 253,37 24,3 24,4 101,7
VÝDAJE CELKEM 295,11 1179,00 278,57 23,6 24,9 94,4
SALDO -45,94 -135,00 -25,20 18,7 28,2 54,9

 

 

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 253,4 mld. Kč představovaly 24,3 % schváleného rozpočtu (v březnu 2010 plněny na 24,4 %) a byly meziročně vyšší o 4,2 mld. Kč, tj. o 1,7 %. Na tomto růstu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu, které meziročně vzrostly o 8,6 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 119,6 mld. Kč, což představuje 22,5 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 6,2 mld. Kč, tj. o 5,0 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,0 procentního bodu nižší.

Meziroční pokles daňových příjmů byl ovlivněn především nižším inkasem DPH, SD a DPPO.

Inkaso DPH představovalo 39,4 mld. Kč, tj. 20,3 % rozpočtu, což je o 2,1 procentního bodu nižší plnění než v březnu minulého roku. Meziroční pokles o 2,9 mld. Kč, tj. o 6,8 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,3 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) nižší o 10,1 procentního bodu. Nižší plnění ovlivnilo inkaso daně v měsíci únoru, které dosáhlo záporné hodnoty 3,3 mld. Kč - vlivem vratek daně. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní) dosáhlo 31,9 mld. Kč, což představuje 23,4 % rozpočtu (loni to bylo 23,5 %) a meziroční pokles o 1,2 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 4,4 % proti skutečnosti roku 2010. V oblasti spotřebních daní není pro rok 2011 počítáno s žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 20,2 mld. Kč představovala 24,1 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 22,0 %) a meziročně tak byla o 1,9 mld. Kč, tj. o 8,6 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. Z toho v samotném březnu došlo k inkasu 19,0 mld. Kč (loni to bylo 20,8 mld. Kč), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců. V roce 2011 se na výši inkasa projeví pokles sazby daně ve zdaňovacím období 2010 o další procentní bod (na 19 %).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 24,1 mld. Kč, tj. 23,8 % rozpočtu (loni plnění na 27,5 %) při meziročním poklesu o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,6 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 16,0 % proti skutečnosti roku 2010, především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 19,7 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 23,9 % (loni to bylo 26,4 %). Meziročně je inkaso o 0,7 mld. Kč, tj. o 3,9 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.
 • Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 2,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 51,2 % (loni to bylo na 38,5 %), ale meziročně je její inkaso nižší o 1,0 mld. Kč, tj. o 27,3 %. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 2,5 mld. Kč (v březnu 2011 to bylo 3,5 mld. Kč) a souvisí s termínem podání daňového přiznání a odvod daně za rok 2010.
 • Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 1,7 mld. Kč, což představuje 12,4 % rozpočtu (loni 23,0 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,2 mld. Kč, tj. o 10,0 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především jednorázové 50 % daňové zatížení příspěvků poskytovaných u stavebního spoření, zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek a zdanění úroků ze stavebního spoření.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 727,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 33,8 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 10,0 mld. Kč (o 3,7 %) a u spotřebních daní o 5,9 mld. Kč (o 4,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.3.2011 výše 161,7 mld. Kč, což představuje 22,2 % rozpočtu a meziroční pokles o 8,4 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 170,1 mld. Kč, tj. 23,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 14,2 mld. Kč, tj. o 9,1 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 88,6 mld. Kč, což představuje 23,7 % rozpočtu (loni to bylo 23,3 %) a meziroční růst o 3,3 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 78,8 mld. Kč, tj. 23,7 % rozpočtu (loni to bylo 23,0 %), při meziročním růstu o 2,9 mld. Kč, tj. o 3,8 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci března 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 45,2 mld. Kč, což je 32,4 % rozpočtu a o 7,2 mld. Kč více než v březnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 35,3 mld. Kč (plnění na 30,1 %), což je o 8,6 mld. Kč více než v březnu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 1,6 mld. Kč (o 0,6 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 29,1 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,8 mld. Kč (stejně jako v roce 2010). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 278,6 mld. Kč čerpané ke konci března 2011 představují 23,6 % rozpočtu (v březnu 2010 to bylo 24,9 %), a jsou tak o 16,5 mld. Kč, tj. o 5,6 % pod úrovní března 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,9 % (proti rozpočtu 2010 pokles o 0,5 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci března čerpány ve výši 252,5 mld. Kč, tj. na 23,5 % rozpočtu (loni to bylo na 24,5 %). Proti loňskému březnu klesly o 9,6 mld. Kč, tj. o 3,6 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti 2010, resp. o 0,5 % proti rozpočtu 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 446,5 mld. Kč, což představuje 37,9 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 31.3.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 112,9 mld. Kč, tj. 25,3 % rozpočtu (loni to bylo 25,0 %), při meziročním růstu o 4,3 mld. Kč, tj. o 4,0 %. Z toho na důchody připadlo 91,8 mld. Kč, tj. 25,2 % rozpočtu (loni to bylo 24,9 %), při meziročním růstu o 5,6 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Některé další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 0,9 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 0,6 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně byly čerpány ve výši 33,5 mld. Kč, což představuje 26,6 % rozpočtu a proti březnu 2010 jsou nižší o 18,4 mld. Kč. Nižší meziroční čerpání ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 19,4 mld. Kč (lednová záloha na 1. čtvrtletí), což je o 19,6 mld. Kč méně než v roce 2010, kdy byla již v březnu převedena záloha na 2. čtvrtletí. Dalších 6,7 mld. Kč (loni to bylo 7,2 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 13,3 mld. Kč, tj. 25,1 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 0,7 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci března 2011 hrazeny ve výši 5,0 mld. Kč, tj. 6,9 % rozpočtu, a jsou nad úrovní března 2010 o 0,2 mld. Kč, tj. o 4,0 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 11,8 mld. Kč, což představuje 33,6 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,1 mld. Kč, tj. o 1,2 %.

Začátkem března došlo z kapitoly VPS k úhradě jistiny emise dluhopisů Správy železniční dopravní cesty, s.o. (emitovaných 3.3.2004 ve výši 7 mld. Kč se splatností 3.3.2011) a části příslušného úroku v celkové výši 7,2 mld. Kč. Státní záruka byla poskytnuta ze zákona č. 77/2002 Sb.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 26,1 mld. Kč, což představuje 25,0 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 28,7 %), při meziročním poklesu o 7,0 mld. Kč, tj. o 21,1 % (rozpočet 2011 počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 19,8 %). Z toho investiční transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury činily 9,6 mld. Kč a do Státního zemědělského intervenčního fondu 1,5 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo schodkem ve výši 25,2 mld. Kč (18,7 % rozpočtu), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek příznivější o 20,7 mld. Kč. Pozitivně na tento výsledek působila na straně výdajů zejména již zmíněná záloha na 2. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, která nebyla na rozdíl od roku 2010 v březnu 2011 poukázána (bude poukázána v dubnu).

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo ve schodku 2,4 mld. Kč (v březnu 2010 to bylo 35,3 mld. Kč), když příjmy činily 95,7 mld. Kč (v březnu 2010 to bylo 87,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 98,1 mld. Kč (v březnu 2010 to bylo 122,5 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263 -13 347 -2 346 -45 942 -25 202

 

 Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-březen 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost leden-březen Schválený rozpočet Skutečnost leden-březen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 249,17 1044,00 253,37 24,3 24,4 101,7
v tom:
Daňové příjmy celkem 211,16 904,75 208,18 23,0 23,4 98,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 125,08 531,46 119,55 22,5 23,5 95,0
v tom:
- DPH 42,27 194,10 39,40 20,3 22,4 93,2
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 33,17 136,60 31,93 23,4 23,5 96,2
- daně z příjmů PO 22,11 84,00 20,20 24,1 22,0 91,4
- daně z příjmů FO 24,29 101,50 24,14 23,8 27,5 99,4
vybíraná srážkou 1,52 13,50 1,67 12,4 23,0 110,0
ze závislé činnosti 18,97 82,60 19,70 23,9 26,4 103,9
z přiznání 3,81 5,40 2,77 51,2 38,5 72,7
- správní poplatky vč. kolků 0,46 2,35 0,46 19,7 18,9 101,2
- majetkové daně 1,90 8,20 1,78 21,7 20,8 93,7
- clo 0,33 1,20 0,41 34,3 25,5 123,9
- poplatky za uložení odpadů*) 0,40 1,40 0,40 28,6 29,8 99,6
- ostatní daňové příjmy**) 0,87 2,11 0,83 39,4 38,2 96,2
Pojistné SZ 85,36 373,29 88,63 23,7 23,3 103,8
z toho: na důchody 75,88 331,81 78,78 23,7 23,0 103,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 38,01 139,25 45,19 32,4 31,6 118,9
v tom:
- kapitoly 32,18 126,49 40,57 32,1 30,7 126,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 26,66 117,12 35,27 30,1 28,0 132,3
převody z fondů OSS 1,76 0,00 1,75 x x 99,5
přijaté sankční platby 0,36 1,04 0,37 35,7 37,8 101,4
soudní poplatky 0,25 0,58 0,24 41,6 28,6 97,4
dobrovolné pojistné 0,14 0,45 0,12 27,3 36,1 86,2
- kapitola Operace SFA 1,29 2,79 0,69 24,6 30,3 53,1
- kapitola Státní dluh 2,21 5,64 1,64 29,1 32,1 74,3
- VPS 2,33 4,33 2,30 53,0 54,4 98,6
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,02 0,00 10,1 5,1 71,8
- splátky půjček ze zahraničí 0,04 0,11 0,03 31,5 72,8 91,2
- ostatní příjmy VPS**) 2,29 4,20 2,26 53,8 54,9 98,7

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) dopočet do celku

 

 

 

 

mld. Kč
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 31.3.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.3.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.3.***) % plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 815,82 155,96 19,1 732,24 170,12 23,2 727,76 161,67 22,2 14,16 -8,45 109,1 95,0
- DPH 278,60 54,32 19,5 270,80 60,63 22,4 278,50 56,62 20,3 6,31 -4,02 111,6 93,4
- spotřební daň 151,80 27,13 17,9 149,20 34,89 23,4 144,20 33,63 23,3 7,76 1,26 128,6 96,4
- clo 1,60 0,40 24,8 1,30 0,33 25,5 1,20 0,41 34,3 -0,06 0,08 83,7 123,9
- daně z příjmů PO 187,00 31,32 16,7 143,90 31,31 21,8 120,60 28,61 23,7 -0,01 -2,69 100,0 91,4
- daně z příjmů FO 162,90 36,19 22,2 134,20 36,63 27,3 151,00 36,07 23,9 0,44 -0,56 101,2 98,5
vybíraná srážkou 9,80 2,20 22,4 9,60 2,15 22,4 19,30 2,37 12,3 -0,04 0,22 98,0 110,1
závislá činnost 128,10 28,30 22,1 105,30 27,81 26,4 121,10 28,88 23,8 -0,49 1,07 98,3 103,9
z přiznání 25,00 5,69 22,8 19,30 6,67 34,6 10,60 4,82 45,5 0,98 -1,85 117,1 72,3
- silniční daň 6,50 0,65 10,0 5,50 0,78 14,2 5,60 0,89 16,0 0,13 0,11 119,7 114,5
- daň z nemovitosti 6,40 0,18 2,8 9,60 0,18 1,9 9,70 0,13 1,4 0,01 -0,05 103,8 71,6
- majetkové daně 11,80 2,18 18,5 9,10 1,90 20,8 8,20 1,78 21,7 -0,28 -0,12 87,0 93,7
- dálniční poplatek 2,60 1,65 63,4 2,60 1,74 67,1 2,90 1,83 63,1 0,10 0,09 105,8 105,0
- ostatní daně a poplatky 6,62 1,94 29,3 6,04 1,72 28,5 5,86 1,69 28,9 -0,22 -0,03 88,9 98,3

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-březen 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost leden-březen Schválený rozpočet Skutečnost leden-březen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 295,11 1179,00 278,57 23,6 24,6 94,4
Běžné výdaje 262,01 1074,50 252,45 23,5 24,5 96,4
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 15,42 89,72 14,05 15,7 15,7 91,1
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 13,21 53,00 13,30 25,1 25,4 100,7
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 51,83 125,71 33,47 26,6 41,0 64,6
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 11,83 52,77 12,29 23,3 23,5 103,9
- neinvest. transfery státním fondům 8,23 42,56 6,63 15,6 22,3 80,6
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,80 x 0,71 x 23,6 88,7
- sociální dávky 108,63 446,47 112,94 25,3 25,0 104,0
z toho:
důchody 86,24 363,97 91,83 25,2 24,9 106,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,21 14,30 3,62 25,3 29,5 85,9
ostatní soc.dávky 7,88 29,94 8,10 27,1 24,8 102,9
státní soc.podpora 10,30 38,25 9,38 24,5 24,8 91,1
- aktivní pol. zaměstnanosti 1,15 6,31 1,02 16,2 15,7 88,6
- prostředky na insolventnost 0,12 0,70 0,13 18,4 22,9 108,7
- stavební spoření 0,00 13,10 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,36 6,10 1,39 22,8 20,9 102,7
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 10,70 35,25 11,84 33,6 33,5 101,2
- kapitola Státní dluh 4,85 73,29 5,04 6,9 7,6 104,0
- kapitola Operace SFA 0,02 0,56 0,02 4,2 3,7 108,2
- ostatní běžné výdaje ***) 32,86 128,97 39,61 30,7 23,3 120,6
Kapitálové výdaje 33,10 104,50 26,12 25,0 28,7 78,9
SALDO SR CELKEM -45,94 -135,00 -25,20 18,7 28,2 54,9

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
***) dopočet do celku

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější