Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Daň
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu

Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 433/2010 Sb. ze dne 15. prosince 2010, který stanovil příjmy ve výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0 mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 28. únoru 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 157,7 mld. Kč, celkové výdaje 180,5 mld. Kč a schodek hospodaření 22,8 mld. Kč (v únoru 2010 vykázán schodek 10,6 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-únor 2010
2011 % plnění
v roce 2010
Index
2011/2010
Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 161,96 1044,00 157,70 15,1 15,8 97,4
VÝDAJE CELKEM 172,56 1179,00 180,52 15,3 14,6 104,6
SALDO -10,60 -135,00 -22,82 16,9 6,5 215,3

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 157,7 mld. Kč představovaly 15,1 % schváleného rozpočtu (v únoru 2010 plněny na 15,8 %) a byly proti únoru 2010 nižší o 4,3 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Na meziročním poklesu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu, které byly meziročně nižší o 5,1 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 70,8 mld. Kč, což představuje 13,3 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 2,3 mld. Kč, tj. o 3,1 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,4 procentního bodu nižší.

Meziroční pokles daňových příjmů byl ovlivněn především nižším inkasem DPH.

Inkaso DPH představovalo 27,4 mld. Kč, tj. 14,1 % rozpočtu, což je o 1,9 procentního bodu nižší plnění než v únoru minulého roku. Meziroční pokles o 2,7 mld. Kč, tj. o 9,0 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,3 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) nižší o 12,3 procentního bodu. Inkaso daně v samotném únoru dosáhlo záporné hodnoty 3,3 mld. Kč (vliv vratek). Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní) dosáhlo 23,3 mld. Kč, což představuje 17,0 % rozpočtu (loni to bylo 16,3 %) a meziroční růst o 0,2 mld. Kč, tj. o 1,0 %. Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 4,4 % proti skutečnosti roku 2010. V oblasti spotřebních daní není pro rok 2011 počítáno s žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 1,2 mld. Kč představovala 1,4 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 1,3 %) a meziročně tak byla o 0,1 mld. Kč nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. Relativně nízké inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2011 se na výši inkasa projeví pokles sazby daně ve zdaňovacím období 2010 o další procentní bod (na 19 %).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 16,2 mld. Kč, tj. 16,0 % rozpočtu (loni plnění na 17,9 %) při meziročním růstu o 0,4 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 16,0 % proti skutečnosti roku 2010, především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 14,8 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 17,9 % (loni to bylo 20,1 %). Meziročně je inkaso o 0,4 mld. Kč, tj. o 2,4 %, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.

Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 0,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 4,9 % a meziročně je na stejné úrovni. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 1,2 mld. Kč, což představuje 8,8 % rozpočtu (loni 16,7 %) a meziročně byla vyšší o 0,1 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především jednorázové 50 % daňové zatížení příspěvků poskytovaných u stavebního spoření, zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek a zdanění úroků ze stavebního spoření.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 727,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 33,9 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 21,0 mld. Kč (o 16,1 %), u DPH o 9,0 mld. Kč (o 3,3 %) a u spotřebních daní o 5,9 mld. Kč (o 4,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 28.2.2011 výše 93,4 mld. Kč, což představuje 12,8 % rozpočtu a meziroční pokles o 3,7 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 97,1 mld. Kč, tj. 13,3 % schváleného rozpočtu, a meziročně rostlo o 8,7 mld. Kč, tj. o 9,8 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,4 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 59,7 mld. Kč, což představuje 16,0 % rozpočtu (loni to bylo 15,6 %) a meziroční růst o 2,4 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 53,0 mld. Kč, tj. 16,0 % rozpočtu (loni to bylo 15,5 %), při meziročním růstu o 2,1 mld. Kč, tj. o 4,1 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 %).

Ke konci února 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 27,2 mld. Kč, což je 19,6 % rozpočtu a o 4,4 mld. Kč méně než v únoru loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 20,4 mld. Kč (plnění na 17,4 %), což je o 5,1 mld. Kč méně než v únoru 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 1,4 mld. Kč (o 0,3 mld. Kč více než v roce 2010) a byly tak plněny na 25,3 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,1 mld. Kč (stejně jako v roce 2010). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 180,5 mld. Kč čerpané ke konci února 2011 představují 15,3 % rozpočtu (v únoru 2010 to bylo 14,6 %), a jsou tak o 8,0 mld. Kč, tj. o 4,6 % nad úrovní února 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,9 % (proti rozpočtu 2010 pokles o 0,5 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci února čerpány ve výši 161,5 mld. Kč, tj. na 15,0 % rozpočtu (loni to bylo na 15,1 %). Proti loňskému lednu klesly o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,1 % (rozpočet počítá s růstem o 5,1 % proti skutečnosti 2010, resp. o 0,5 % proti rozpočtu 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 446,5 mld. Kč, což představuje 37,9 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 28.2.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 74,0 mld. Kč, tj. 16,6 % rozpočtu (loni to bylo 15,9 %), při meziročním růstu o 4,8 mld. Kč, tj. o 7,0 %. Z toho na důchody připadlo 59,7 mld. Kč, tj. 16,4 % rozpočtu (loni to bylo 15,7 %), při meziročním růstu o 5,5 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Některé další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 0,5 mld. Kč a prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 0,3 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich únorová výše 27,6 mld. Kč představuje 21,9 % rozpočtu a proti únoru 2010 je nižší o 0,9 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Relativně vysoké čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 19,4 mld. Kč (lednová záloha na 1. čtvrtletí), což je o 0,7 mld. Kč méně než v roce 2010. Dalších 4,6 mld. Kč (loni to bylo 5,0 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 8,9 mld. Kč, tj. 16,7 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 0,8 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci února 2011 hrazeny ve výši 3,3 mld. Kč, tj. 4,6 % rozpočtu, a jsou nad úrovní února 2010 o 0,2 mld. Kč, tj. o 7,1 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 10,2 mld. Kč, což představuje 28,9 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 0,1 mld. Kč, tj. o 1,0 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 19,0 mld. Kč, což představuje 18,2 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 9,5 %), při meziročním růstu o 8,1 mld. Kč, tj. o 74,0 %. Z toho investiční transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury činily 9,5 mld. Kč a do Státního zemědělského intervenčního fondu 0,8 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2011 schodkem ve výši 22,8 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2010 výsledek horší o 12,2 mld. Kč. Negativně na tento výsledek působily zejména na straně příjmů meziročně nižší transfery přijaté od EU a Národního fondu (o 5,1 mld. Kč) a na straně výdajů meziročně vyšší kapitálové výdaje (o 8,1 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo ve schodku 33,4 mld. Kč (v únoru 2010 to bylo 23,7 mld. Kč), když příjmy činily 65,1 mld. Kč (v únoru 2010 to bylo 64,3 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 98,6 mld. Kč (v únoru 2010 to bylo 88,0 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-únor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR 3 205 3 248 -24 924 -24 941 -2 852 -2 584 -558 -6 730 -4 970 5 398 -10 598 -22 823

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-únor 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost leden-únor Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 161,96 1044,00 157,70 15,1 15,8 97,4
v tom:
Daňové příjmy celkem 130,38 904,75 130,47 14,4 14,5 100,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 73,08 531,46 70,80 13,3 13,7 96,9
v tom:
- DPH 30,16 194,10 27,45 14,1 16,0 91,0
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 23,03 136,60 23,26 17,0 16,3 101,0
- daně z příjmů PO 1,34 84,00 1,21 1,4 1,3 90,2
- daně z příjmů FO 15,80 101,50 16,21 16,0 17,9 102,6
vybíraná srážkou 1,10 13,50 1,18 8,8 16,7 107,6
ze závislé činnosti 14,41 82,60 14,77 17,9 20,1 102,4
z přiznání 0,28 5,40 0,26 4,9 2,9 93,4
- správní poplatky vč. kolků 0,35 2,35 0,32 13,7 14,5 91,9
- majetkové daně 1,19 8,20 1,09 13,4 13,1 91,8
- clo 0,19 1,20 0,24 19,9 14,8 124,0
- poplatky za uložení odpadů*) 0,27 1,40 0,27 19,6 20,1 100,9
- ostatní daňové příjmy**) 0,76 2,11 0,74 35,1 33,4 98,1
Pojistné SZ 57,30 373,29 59,67 16,0 15,6 104,1
z toho: na důchody 50,94 331,81 53,04 16,0 15,5 104,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 31,58 139,25 27,23 19,6 26,2 86,2
v tom:
- kapitoly 29,47 126,49 24,42 19,3 28,1 82,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 25,46 117,12 20,39 17,4 26,8 80,1
převody z fondů OSS 1,12 0,00 1,15 x x 102,6
přijaté sankční platby 0,13 1,04 0,24 23,4 13,5 185,0
soudní poplatky 0,15 0,58 0,15 26,6 17,9 99,8
dobrovolné pojistné 0,09 0,45 0,09 19,0 23,3 92,7
- kapitola Operace SFA 0,45 2,79 0,66 23,8 10,5 148,5
- kapitola Státní dluh 1,09 5,64 1,43 25,3 15,8 131,2
- VPS 0,57 4,33 0,71 16,5 13,4 124,9
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,02 0,00 6,0 3,2 69,0
- splátky půjček ze zahraničí 0,02 0,11 0,02 15,4 39,4 82,2
- ostatní příjmy VPS**) 0,55 4,20 0,70 16,6 13,2 126,7

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) dopočet do celku

 

mld. Kč
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 27.2.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 26.2.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.2.***) % plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 815,82 88,40 10,8 732,24 97,10 13,3 727,76 93,44 12,8 8,69 -3,65 109,8 96,2
- DPH 278,60 39,10 14,0 270,80 42,87 15,8 278,50 38,69 13,9 3,76 -4,17 109,6 90,3
- spotřební daň 151,80 18,17 12,0 149,20 24,30 16,3 144,20 24,45 17,0 6,13 0,14 133,7 100,6
- clo 1,60 0,26 16,3 1,30 0,19 14,8 1,20 0,24 19,9 -0,07 0,05 73,5 124,0
- daně z příjmů PO 187,00 2,56 1,4 143,90 1,88 1,3 120,60 1,69 1,4 -0,68 -0,19 73,5 90,0
- daně z příjmů FO 162,90 23,50 14,4 134,20 23,16 17,3 151,00 23,79 15,8 -0,33 0,63 98,6 102,7
vybíraná srážkou 9,80 1,54 15,8 9,60 1,55 16,2 19,30 1,67 8,7 0,01 0,12 100,6 107,7
závislá činnost 128,10 21,19 16,5 105,30 21,10 20,0 121,10 21,64 17,9 -0,09 0,53 99,6 102,5
z přiznání 25,00 0,76 3,0 19,30 0,51 2,6 10,60 0,49 4,6 -0,25 -0,02 67,0 95,4
- silniční daň 6,50 0,58 8,9 5,50 0,76 13,8 5,60 0,76 13,6 0,18 0,00 131,5 100,2
- daň z nemovitosti 6,40 0,11 1,7 9,60 0,12 1,2 9,70 0,08 0,8 0,01 -0,04 105,9 68,0
- majetkové daně 11,80 1,38 11,7 9,10 1,19 13,1 8,20 1,09 13,4 -0,19 -0,10 86,3 91,8
- dálniční poplatek 2,60 1,17 44,9 2,60 1,24 47,7 2,90 1,30 44,9 0,07 0,06 106,2 105,0
- ostatní daně a poplatky 6,62 1,57 23,8 6,04 1,38 22,8 5,86 1,34 22,8 -0,20 -0,04 87,6 97,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden-únor 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost leden-únor Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 172,56 1179,00 180,52 15,3 14,6 104,6
Běžné výdaje 161,61 1074,50 161,47 15,0 15,1 99,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 7,74 89,72 7,06 7,9 7,9 91,2
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 8,78 53,00 8,85 16,7 16,9 100,8
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 28,52 125,71 27,59 21,9 22,6 96,7
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 7,42 52,77 8,18 15,5 14,8 110,3
- neinvest. transfery státním fondům 6,42 42,56 3,83 9,0 17,4 59,6
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,20 x 0,20 x 6,0 97,0
- sociální dávky 69,13 446,47 73,96 16,6 15,9 107,0
z toho:
důchody 54,20 363,97 59,71 16,4 15,7 110,2
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,75 14,30 2,43 17,0 19,2 88,6
ostatní soc.dávky 5,35 29,94 5,44 18,2 16,9 101,7
státní soc.podpora 6,84 38,25 6,37 16,7 16,4 93,2
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,65 6,31 0,58 9,2 8,9 88,6
- prostředky na insolventnost 0,07 0,70 0,08 11,9 12,8 126,1
- stavební spoření 0,00 13,10 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,36 6,10 1,39 22,8 20,9 102,7
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 10,29 35,25 10,19 28,9 29,4 99,0
- kapitola Státní dluh 3,12 73,29 3,34 4,6 4,9 107,1
- kapitola Operace SFA 0,01 0,56 0,01 2,1 1,3 147,5
- ostatní běžné výdaje ***) 17,90 128,97 16,21 12,6 12,7 90,5
Kapitálové výdaje 10,95 104,50 19,05 18,2 9,5 174,0
SALDO SR CELKEM -10,60 -135,00 -22,82 16,9 6,5 215,3

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
***) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější