Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Daň
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl 15. prosince 2010 schválen zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, který stanovil příjmy ve výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0 mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč. Jeho tendence ve srovnáni se schváleným rozpočtem a skutečností roku 2010 ukazuje následující tabulka.

v mld. Kč
2010 2011 Rozdíl
SR 2011-SR 2010
Rozdíl
SR 2011-Skut.2010
Index v %
SR 2011/ SR 2010
Index v %
SR 2011/Skut.2010
Rozpočet
schválený
Skutečnost
(podle pokl.pl.)
Rozpočet
schválený
Celkové příjmy 1 022,22 1 000,38 1 044,00 21,78 43,62 102,1 104,4
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 534,74 507,69 531,46 -3,27 23,77 99,4 104,7
DPH 188,60 187,82 194,10 5,50 6,28 102,9 103,3
Spotřební daně 141,10 130,86 136,60 -4,50 5,74 96,8 104,4
DPPO 100,30 86,30 84,00 -16,30 -2,30 83,7 97,3
DPFO 88,30 87,49 101,50 13,20 14,01 114,9 116,0
Ostatní daňové příjmy 16,44 15,21 15,26 -1,17 0,05 92,9 100,3
Pojistné na SZ 367,13 355,84 373,29 6,16 17,45 101,7 104,9
Nedaňové a ost. příjmy 120,35 136,85 139,25 18,89 2,40 115,7 101,8
Celkové výdaje 1 184,92 1 156,79 1 179,00 -5,92 22,21 99,5 101,9
Běžné výdaje 1 069,47 1 021,89 1 074,50 5,02 52,61 100,5 105,1
Sociální dávky 433,84 430,95 446,47 12,63 15,52 102,9 103,6
Kapitálové výdaje 115,45 134,91 104,50 -10,94 -30,40 90,5 77,5
Saldo SR -162,70 -156,42 -135,00 27,70 21,42 83,0 86,3

 

 

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 92,6 mld. Kč, celkové výdaje 82,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 10,6 mld. Kč (v lednu 2010 vykázán přebytek 13,1 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden 2010 2011 % plnění v roce 2010 Index 2011/2010
Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 97,61 1044,00 92,57 8,9 9,5 94,8
VÝDAJE CELKEM 84,52 1179,00 81,96 7,0 7,1 97,0
SALDO 13,09 -135,00 10,61 -7,9 -8,0 81,0

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 92,6 mld. Kč představovaly 8,9 % schváleného rozpočtu (v lednu 2010 plněny na 9,5 %) a byly tak proti lednu 2010 nižší o 5,0 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Na meziročním poklesu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu, které byly meziročně nižší o 12,2 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 55,3 mld. Kč, což představuje 10,4 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 3,9 mld. Kč, tj. o 7,6 % (rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,8 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH a spotřebních daní.

Inkaso DPH představovalo 30,7 mld. Kč, tj. 15,8 % rozpočtu, což je o 0,6 procentního bodu vyšší plnění než v lednu minulého roku. Meziroční růst o 2,0 mld. Kč, tj. o 7,1 %, je proti rozpočtované dynamice (3,3 % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) vyšší o 3,8 procentního bodu. Meziroční zvýšení inkasa by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní) dosáhlo 13,5 mld. Kč, což představuje 9,9 % rozpočtu (loni to bylo 8,4 %) a meziroční růst o 1,7 mld. Kč, tj. o 14,6 %. Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 4,4 % proti skutečnosti roku 2010. V oblasti spotřebních daní není pro rok 2011 počítáno s žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 0,6 mld. Kč představovala 0,7 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 0,6 %) a meziročně tak byla na stejné úrovni jako v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. Relativně nízké lednové inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2011 se na výši inkasa projeví pokles sazby daně ve zdaňovacím období 2010 o další procentní bod (na 19 %).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 9,3 mld. Kč, tj. 9,1 % rozpočtu (loni plnění na 10,4 %) při meziročním růstu o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 16,0 % proti skutečnosti roku 2010, především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 8,4 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 10,2 % (loni to bylo 11,7 %). Meziročně je inkaso na stejné úrovni. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.

Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 0,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 1,8 % a meziročně je na stejné úrovni. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 0,8 mld. Kč, což představuje 5,6 % rozpočtu (loni 10,6 %) a meziročně byla vyšší o 0,1 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos bude mít vliv především jednorázové 50 % daňové zatížení příspěvků poskytovaných u stavebního spoření, zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek a zdanění úroků ze stavebního spoření.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 727,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 33,9 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 21,0 mld. Kč (o 16,1 %), u DPH o 9,0 mld. Kč (o 3,3 %) a u spotřebních daní o 5,9 mld. Kč (o 4,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1.2011 výše 74,7 mld. Kč, což představuje 10,3 % rozpočtu a meziroční růst o 4,9 mld. Kč, tj. o 7,0 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 69,8 mld. Kč, tj. 9,5 % schváleného rozpočtu, a meziročně rostlo o 3,4 mld. Kč, tj. o 5,2 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,4 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 30,9 mld. Kč, což představuje 8,3 % rozpočtu (loni to bylo 7,9 %) a meziroční růst o 1,9 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 27,5 mld. Kč, tj. 8,3 % rozpočtu (loni to bylo 7,8 %), při meziročním růstu o 1,7 mld. Kč, tj. o 6,5 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 %).

Ke konci ledna 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6,4 mld. Kč, což je 4,6 % rozpočtu a o 10,8 mld. Kč méně než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 1,4 mld. Kč (plnění na 1,2 %), což je o 12,2 mld. Kč méně než v lednu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 1,0 mld. Kč (o 0,3 mld. Kč více než v roce 2010) a byly tak plněny na 17,7 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,1 mld. Kč (o 0,9 mld. Kč více než v roce 2010). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 82,0 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2011 představují 7,0 % rozpočtu (v lednu 2010 to bylo 7,1 %), a jsou tak o 2,6 mld. Kč, tj. o 3,0 % pod úrovní ledna 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,9 % (proti rozpočtu 2010 pokles o 0,5 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci ledna čerpány ve výši 80,2 mld. Kč, tj. na 7,5 % rozpočtu (loni to bylo také na 7,5 %). Proti loňskému lednu klesly o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,2 % (rozpočet počítá s růstem o 5,1 % proti skutečnosti 2010, resp. o 0,5 % proti rozpočtu 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 446,5 mld. Kč, což představuje 37,9 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 31.1.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 36,6 mld. Kč, tj. 8,2 % rozpočtu (loni to bylo 7,6 %), při meziročním růstu o 3,5 mld. Kč, tj. o 10,7 %. Z toho na důchody připadlo 29,4 mld. Kč, tj. 8,1 % rozpočtu (loni to bylo 7,4 %), při meziročním růstu o 3,9 mld. Kč, tj. o 15,3 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (především prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 0,2 mld. Kč a ostatní sociální dávky o 0,2 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich lednová výše 23,8 mld. Kč představuje 18,9 % rozpočtu a proti lednu 2010 je nižší o 0,9 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Relativně vysoké čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 19,4 mld. Kč (záloha na 1. čtvrtletí), což je o 0,7 mld. Kč méně než v roce 2010. Dalších 2,3 mld. Kč (loni to bylo 2,5 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 4,4 mld. Kč, tj. 8,3 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší 1,1 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci ledna 2011 hrazeny ve výši 3,1 mld. Kč, tj. 4,3 % rozpočtu, a jsou nad úrovní ledna 2010 o 0,1 mld. Kč, tj. o 3,8 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 2,8 mld. Kč, což představuje 7,8 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 0,8 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1,8 mld. Kč, což představuje 1,7 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 3,6 %), při meziročním poklesu o 2,4 mld. Kč. Z celkové částky tvoří 0,5 mld. Kč investiční transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2011 přebytkem ve výši 10,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2010 výsledek horší o 2,5 mld. Kč. Negativně na tento výsledek působily transfery přijaté od EU a Národního fondu, které vykázaly meziročně nižší inkaso o 12,2 mld. Kč.

v mil. Kč
leden 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Saldo SR 16 443 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094 10 611

 

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 97,61 1044,00 92,57 8,9 9,5 94,8
v tom:
Daňové příjmy celkem 80,42 904,75 86,19 9,5 8,9 107,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 51,38 531,46 55,27 10,4 9,6 107,6
v tom:
- DPH 28,68 194,10 30,73 15,8 15,2 107,1
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 11,81 136,60 13,54 9,9 8,4 114,6
- daně z příjmů PO 0,63 84,00 0,62 0,7 0,6 97,8
- daně z příjmů FO 9,18 101,50 9,26 9,1 10,4 100,9
vybíraná srážkou 0,70 13,50 0,76 5,6 10,6 108,0
ze závislé činnosti 8,39 82,60 8,40 10,2 11,7 100,2
z přiznání 0,09 5,40 0,10 1,8 0,9 108,3
- správní poplatky vč. kolků 0,16 2,35 0,16 6,7 6,6 98,2
- majetkové daně 0,52 8,20 0,53 6,5 5,8 101,4
- clo 0,09 1,20 0,12 10,2 6,9 137,0
- poplatky za uložení odpadů*) 0,13 1,40 0,13 9,2 9,6 99,7
- ostatní daňové příjmy**) 0,18 2,11 0,19 9,0 7,8 106,7
Pojistné SZ 29,04 373,29 30,92 8,3 7,9 106,5
z toho: na důchody 25,81 331,81 27,49 8,3 7,8 106,5
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 17,20 139,25 6,38 4,6 14,3 37,1
v tom:
- kapitoly 15,77 126,49 4,73 3,7 15,0 30,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 13,62 117,12 1,41 1,2 14,3 10,3
převody z fondů OSS 0,22 0,00 1,09 x x 489,4
přijaté sankční platby 0,12 1,04 0,12 11,7 12,3 102,3
soudní poplatky 0,08 0,58 0,07 12,5 9,7 86,5
dobrovolné pojistné 0,04 0,45 0,04 9,6 10,7 101,8
- kapitola Operace SFA 0,42 2,79 0,27 9,6 9,8 64,5
- kapitola Státní dluh 0,69 5,64 1,00 17,7 10,0 144,4
- VPS 0,32 4,33 0,38 8,8 7,4 120,3
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,02 0,00 0,5 3,2 6,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,01 0,11 0,01 10,4 15,0 145,9
- ostatní příjmy VPS**) 0,31 4,20 0,37 8,8 7,3 120,4

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) dopočet do celku

 

mld. Kč
Meziroční porovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.**)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.***)
% plnění 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 815,82 66,39 8,1 732,24 69,83 9,5 727,76 74,69 10,3 3,44 4,86 105,2 107,0
- DPH 278,60 39,76 14,3 270,80 41,10 15,2 278,50 43,94 15,8 1,34 2,85 103,4 106,9
- spotřební daň 151,80 9,98 6,6 149,20 12,44 8,3 144,20 14,16 9,8 2,45 1,72 124,6 113,9
- clo 1,60 0,13 7,9 1,30 0,09 6,9 1,20 0,12 10,2 -0,04 0,03 70,5 137,0
- daně z příjmů PO 187,00 1,32 0,7 143,90 0,92 0,6 120,60 0,85 0,7 -0,40 -0,07 69,9 92,0
- daně z příjmů FO 162,90 13,18 8,1 134,20 13,38 10,0 151,00 13,52 9,0 0,20 0,13 101,5 101,0
z kapitálových výnosů 9,80 0,86 8,7 9,60 0,96 10,0 19,30 1,04 5,4 0,10 0,08 111,8 108,6
závislá činnost 128,10 11,96 9,3 105,30 12,26 11,6 121,10 12,30 10,2 0,30 0,03 102,5 100,3
z přiznání 25,00 0,36 1,5 19,30 0,16 0,8 10,60 0,18 1,7 -0,20 0,02 44,8 111,3
- silniční daň 6,50 0,23 3,6 5,50 0,18 3,4 5,60 0,41 7,3 -0,05 0,23 78,8 222,2
- daň z nemovitosti 6,40 0,07 1,1 9,60 0,13 1,3 9,70 0,06 0,6 0,06 -0,06 183,0 49,1
- majetkové daně 11,80 0,66 5,6 9,10 0,52 5,8 8,20 0,53 6,5 -0,14 0,01 79,4 101,4
- dálniční poplatek 2,60 0,49 19,0 2,60 0,60 23,0 2,90 0,62 21,3 0,11 0,02 121,4 103,2
- ostatní daně a poplatky 6,62 0,57 8,6 6,04 0,47 7,7 5,86 0,48 8,1 -0,10 0,01 82,5 101,9

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2010 2011 % plnění SR
leden 2010
Index skutečnost
2011/2010
Skutečnost
leden
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 84,52 1179,00 81,96 7,0 7,1 97,0
Běžné výdaje 80,33 1074,50 80,21 7,5 7,5 99,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 0,03 89,70 0,02 0,0 0,0 83,6
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 4,37 53,00 4,41 8,3 8,4 101,1
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 24,68 125,71 23,76 18,9 19,5 96,3
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 3,71 52,77 1,82 3,5 7,4 49,1
- neinvest. transfery státním fondům 1,78 42,56 1,03 2,4 4,8 58,1
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,08 x 0,04 x 2,4 51,9
- sociální dávky 33,04 446,47 36,58 8,2 7,6 110,7
z toho:
důchody 25,51 363,97 29,40 8,1 7,4 115,3
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,28 14,30 1,13 7,9 9,0 87,9
ostatní soc.dávky 2,83 29,94 2,66 8,9 8,9 94,0
státní soc.podpora 3,42 38,25 3,39 8,9 8,2 99,2
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,27 6,31 0,26 4,2 3,7 96,9
- prostředky na insolventnost 0,02 0,70 0,05 7,3 4,8 205,1
- stavební spoření 0,00 13,10 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 6,10 0,00 0,0 0,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 3,58 35,25 2,76 7,8 10,3 77,1
- kapitola Státní dluh 3,02 73,29 3,14 4,3 4,7 103,8
- kapitola Operace SFA 0,01 0,56 0,01 1,4 1,3 100,0
- ostatní běžné výdaje ***) 5,74 128,98 6,30 4,9 4,1 109,9
Kapitálové výdaje 4,19 104,50 1,75 1,7 3,6 41,9
SALDO SR CELKEM 13,09 -135,00 10,61 -7,9 -8,0 81,0

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
***) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější