Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Pokladní plnění
  • Daň
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Státní rozpočet za rok 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.9.2010) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 050,1 mld. Kč, celkových výdajů na 1 213,0 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 162,9 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 27,9 mld. Kč) a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci října 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 834,5 mld. Kč, celkové výdaje 931,2 mld. Kč a schodek hospodaření 96,7 mld. Kč (v říjnu 2010 vykázán schodek 138,1 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-říjen 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index 2010/2009
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-říjen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 809,83 1022,22 1050,14 834,51 79,5 71,8 103,0
VÝDAJE CELKEM 947,92 1184,92 1213,05 931,24 76,8 80,2 98,2
SALDO -138,09 -162,70 -162,91 -96,73 59,4 261,9 70,0

*) rozpočet upravený k 30.9.2010

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 834,5 mld. Kč představovaly 79,5 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2009 plněny na 71,8 %) a byly proti říjnu 2009 vyšší o 24,7 mld. Kč, tj. o 3,0 %. Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až říjen 2010 byly meziročně výrazně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 426,8 mld. Kč, což představuje 79,8 % rozpočtu a meziroční růst o 24,2 mld. Kč, tj. o 6,0 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 12,2 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH a spotřebních daní.

Inkaso DPH představovalo 167,3 mld. Kč, tj. 88,7 % rozpočtu, což je o 9,3 procentního bodu vyšší plnění než v říjnu minulého roku. Meziroční růst o 13,1 mld. Kč, tj. o 8,5 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 1,8 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 107,7 mld. Kč, což představuje 76,4 % rozpočtu (loni to bylo 69,7 %) a meziroční růst o 7,4 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot i z tabákových výrobků.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 69,5 mld. Kč představovala 69,3 % rozpočtu, což je o 18,2 procentního bodu více než v říjnu loňského roku. Meziročně inkaso této daně vzrostlo o 3,0 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. V roce 2010 je daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %. Relativně nízké inkaso souvisí zejména s tím, že podniky i v roce 2010 žádají ve zvýšené míře o snížení či prominutí záloh a že uplatňují ztrátu vytvořenou v minulých letech.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 69,9 mld. Kč, tj. 79,1 % rozpočtu (loni plnění na 64,2 %) při meziročním růstu o 1,1 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 61,1 mld. Kč při plnění rozpočtu na 85,1 % (loni to bylo 69,7 %). Meziročně je inkaso o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,3 %, vyšší než ve stejném období roku 2009. Rozpočet 2010 je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání inkasovaná ve výši 2,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 28,0 % (loni to bylo na 14,5 %) a její inkaso bylo o 0,9 mld. Kč vyšší než v říjnu 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Nízké plnění souvisí s větším než původně očekávaným dopadem hospodářské krize na malé podnikatele.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 6,0 mld. Kč, což představuje 91,5 % rozpočtu (loni 88,1 %) a meziročně bylo její inkaso o 0,7 % vyšší. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.10.2010 výše 582,3 mld. Kč, což představuje 79,5 % rozpočtu a meziroční růst o 34,4 mld. Kč, tj. o 6,3 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 547,9 mld. Kč, tj. 67,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 76,2 mld. Kč, tj. o 12,2 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 292,4 mld. Kč, což představuje 79,6 % rozpočtu (loni to bylo 72,7 %) a meziroční růst o 3,9 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 259,9 mld. Kč, tj. 78,9 % rozpočtu (loni to bylo 72,7 %), při meziročním růstu o 3,5 mld. Kč, tj. o 1,3 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Zde se projevuje vliv relativně vysoké nezaměstnanosti.

Ke konci října 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 115,3 mld. Kč, což je 77,8 % rozpočtu po změnách a o 3,4 mld. Kč, tj. o 2,9 %, méně než v říjnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 32 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 78,9 mld. Kč (plnění na 64,1 % rozpočtu po změnách), což je o 32,7 mld. Kč více než v říjnu 2009. Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 4,8 mld. Kč (loni o 4,6 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci října 12,2 mld. Kč (o 6,0 mld. Kč více než loni) a byly tak plněny na 177,7 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 931,2 mld. Kč čerpané ke konci října 2010 představují 76,8 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2009 to bylo 80,2 %), což je o 16,7 mld. Kč, tj. o 1,8 % méně než v říjnu 2009. Proti skutečnosti 2009 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,9 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci října čerpány ve výši 832,7 mld. Kč, tj. na 78,1 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 80,4 %). Proti loňskému říjnu klesly o 9,7 mld. Kč, tj. o 1,2 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 30.10.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 357,5 mld. Kč, tj. 82,4 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 82,9 %). Meziročně jsou o 1,5 mld. Kč, tj. o 0,4 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 286,6 mld. Kč, tj. 82,8 % rozpočtu (loni to bylo 82,9 %), při meziročním růstu o 5,5 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,1 mld. Kč, ostatní sociální dávky o 2,7 mld. Kč a státní sociální podpora o 0,2 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 116,5 mld. Kč představuje 88,9 % rozpočtu po změnách a je o 1,1 mld. Kč, tj. o 1,0 %, vyšší než v říjnu 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,7 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více než v roce 2009 (v září již byla převedena záloha na 4. čtvrtletí). Dalších 21,6 mld. Kč (loni to bylo 20,7 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 44,0 mld. Kč, tj. 84,4 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 3,4 mld. Kč, tj. o 8,5 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci října 2010 hrazeny ve výši 44,1 mld. Kč, tj. 69,0 % rozpočtu, a jsou pod úrovní října 2009 o 2,9 mld. Kč, tj. o 6,2 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 26,7 mld. Kč, což představuje 76,9 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 0,6 mld. Kč, tj. o 2,1 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 98,5 mld. Kč, což představuje 66,8 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 79,3 %), při meziročním poklesu o 6,9 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 10,7 % proti skutečnosti 2009. Z celkové částky tvoří 36,0 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státní zemědělského intervenčního fondu.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci října 2010 dosáhl 96,7 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2009 výsledek lepší o 41,4 mld. Kč. Meziroční srovnání navíc negativně ovlivňuje výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 (viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery). Bez tohoto vlivu ve výši téměř 32 mld. Kč by hospodaření státního rozpočtu vykázalo při meziročním srovnání výrazně lepší výsledek než v loňském roce.

Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo v přebytku 2,8 mld. Kč (v říjnu 2009 to byl schodek 50,8 mld. Kč), když příjmy činily 88,6 mld. Kč (v říjnu 2009 to bylo 83,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 85,7 mld. Kč (v říjnu 2009 to bylo 133,9 mld. Kč). Výrazně nižší čerpání výdajů v samotném říjnu 2010 ovlivnil převod zálohy obcím a krajům na přímé náklady škol na 4. čtvrtletí (vliv cca 18 mld. Kč), který v roce 2010 proběhl již v září (v roce 2009 to bylo v říjnu), dále nižší investiční (o 14,5 mld. Kč) a neinvestiční (o 10,3 mld. Kč) transfery státním fondům.

v mil. Kč
leden-říjen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR -11 317 -35 432 -32 320 -82 942 -59 466 15 181 -12 675 27 199 10 941 -138 088 -96 728

 

Graf - Vývoj salda stáního rozpočtu

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-říjen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-říjen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-říjen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 809,83 1022,22 1050,14 834,51 79,5 71,8 103,0
v tom:
Daňové příjmy celkem 691,08 901,86 901,86 719,18 79,7 69,7 104,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 402,56 534,74 534,74 426,78 79,8 67,6 106,0
v tom:
- DPH 154,13 188,60 188,60 167,28 88,7 79,4 108,5
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 100,30 141,10 141,10 107,73 76,4 69,7 107,4
- daně z příjmů PO 66,57 100,30 100,30 69,54 69,3 51,1 104,5
- daně z příjmů FO 68,79 88,30 88,30 69,87 79,1 64,2 101,6
vybíraná srážkou 5,99 6,60 6,60 6,04 91,5 88,1 100,7
ze závislé činnosti 60,91 71,80 71,80 61,07 85,1 69,7 100,3
z přiznání 1,88 9,90 9,90 2,77 28,0 14,5 147,2
- správní poplatky 1,97 2,42 2,42 2,02 83,5 81,6 102,8
- majetkové daně 6,62 9,10 9,10 6,19 68,0 56,1 93,4
- clo 1,16 1,30 1,30 1,35 104,0 72,7 116,3
- poplatky za uložení odpadů**) 1,14 1,35 1,35 1,18 87,8 84,2 104,2
- ostatní daňové příjmy***) 1,89 2,27 2,27 1,61 71,0 66,1 85,3
Pojistné na SZ 288,52 367,13 367,13 292,40 79,6 72,7 101,3
z toho: na důchodové pojištění 256,46 329,49 329,49 259,91 78,9 72,7 101,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 118,75 120,35 148,28 115,33 77,8 87,0 97,1
v tom:
- kapitoly 64,88 104,95 132,87 93,40 70,3 54,8 144,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 46,23 95,10 123,02 78,90 64,1 43,0 170,7
převody z fondů OSS ****) 9,44 0,00 0,00 4,85 x x 51,4
přijaté sankční platby 1,95 0,97 0,96 1,15 119,0 157,5 58,9
soudní poplatky 0,96 0,86 0,86 0,78 91,5 164,2 81,6
dobrovolné pojistné 0,45 0,40 0,40 0,53 132,7 55,5 115,6
- kapitola Operace SFA 4,54 4,26 4,26 3,14 73,8 129,7 69,2
- kapitola Státní dluh 6,20 6,87 6,87 12,20 177,7 92,8 196,9
- VPS 43,14 4,28 4,28 6,59 153,8 544,7 15,3
v tom :
- výnosy z finančního majetku 0,04 0,07 0,07 0,02 31,3 64,6 48,5
- splátky půjček ze zahraničí 0,46 0,05 0,05 0,15 290,3 285,6 33,1
- ostatní příjmy VPS***) 42,64 4,17 4,17 6,42 154,0 554,1 15,0

*) rozpočet upravený k 30.9.2010
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
****) včetně zapojení ostatních mimorozpočtových zdrojů

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.10.*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.10.**)
% plnění Rozpočet
schválený
sk. k 31.10.***) % plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
Daňové příjmy 751,20 624,07 83,1 815,82 547,87 67,2 732,24 582,30 79,5 -76,20 34,42 87,8 106,3
- DPH 274,50 223,82 81,5 278,60 221,02 79,3 270,80 239,87 88,6 -2,79 18,85 98,8 108,5
- spotřební daň 142,30 109,09 76,7 151,80 106,23 70,0 149,20 113,82 76,3 -2,86 7,59 97,4 107,1
- clo 1,30 1,90 145,9 1,60 1,16 72,7 1,30 1,35 104,0 -0,73 0,19 61,3 116,3
- daně z příjmů PO 168,60 149,07 88,4 187,00 95,28 51,0 143,90 99,55 69,2 -53,79 4,27 63,9 104,5
- daně z příjmů FO 135,40 115,08 85,0 162,90 101,38 62,2 134,20 103,42 77,1 -13,70 2,04 88,1 102,0
vybíraná srážkou 5,60 8,60 153,6 9,80 8,50 86,7 9,60 8,56 89,1 -0,11 0,06 98,8 100,7
závislá činnost 114,00 93,10 81,7 128,10 89,28 69,7 105,30 89,55 85,0 -3,81 0,27 95,9 100,3
z přiznání 15,80 13,38 84,7 25,00 3,61 14,4 19,30 5,32 27,5 -9,77 1,71 27,0 147,4
- silniční daň 6,10 5,03 82,5 6,50 3,90 60,0 5,50 4,00 72,7 -1,13 0,10 77,5 102,6
- daň z nemovitosti 5,50 3,82 69,5 6,40 4,64 72,5 9,60 6,46 67,3 0,81 1,83 121,3 139,4
- majetkové daně 8,80 8,61 97,8 11,80 6,62 56,1 9,10 6,19 68,0 -1,99 -0,44 76,9 93,4
- dálniční poplatek 2,30 2,49 108,4 2,60 2,65 101,8 2,60 2,82 108,3 0,15 0,17 106,2 106,4
- ostatní daně a poplatky 6,40 5,17 80,8 6,62 4,99 75,4 6,04 4,82 79,8 -0,18 -0,18 96,5 96,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-říjen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-říjen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-říjen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 947,92 1184,92 1213,05 931,24 76,8 80,2 98,2
Běžné výdaje 842,43 1069,47 1065,61 832,69 78,1 80,4 98,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 72,59 98,41 99,49 71,73 72,1 71,0 98,8
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 40,53 52,10 52,10 43,96 84,4 85,5 108,5
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 115,42 126,40 131,15 116,55 88,9 86,6 101,0
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 38,81 50,26 55,77 38,43 68,9 85,3 99,0
- neinvest. transfery státním fondům 27,12 36,89 36,36 17,26 47,5 87,8 63,6
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,57 3,41 3,81 3,18 83,3 68,7 123,5
- sociální dávky 355,95 433,84 433,84 357,46 82,4 82,9 100,4
z toho:
důchody 281,09 346,22 346,05 286,61 82,8 82,9 102,0
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 12,64 14,30 14,30 11,53 80,6 87,5 91,2
ostatní soc.dávky 27,83 31,74 31,91 25,13 78,7 80,7 90,3
státní soc.podpora 34,40 41,57 41,57 34,19 82,3 82,6 99,4
- aktivní pol. zaměstnanosti 3,71 7,32 8,39 5,04 60,0 58,0 135,8
- prostředky na insolventnost 0,73 0,52 0,52 0,39 76,5 112,6 53,9
- stavební spoření 13,26 13,40 13,39 11,74 87,7 91,6 88,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,95 6,50 6,50 4,09 62,9 67,8 103,5
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 27,28 34,94 34,74 26,70 76,9 79,8 97,9
- kapitola Státní dluh 46,97 64,10 63,88 44,08 69,0 85,1 93,8
- kapitola Operace SFA 0,06 0,60 0,42 0,08 19,4 10,6 142,5
- ostatní běžné výdaje ***) 93,47 140,79 125,25 92,01 73,5 67,5 98,4
Kapitálové výdaje 105,49 115,45 147,44 98,55 66,8 79,3 93,4
SALDO SR CELKEM -138,09 -162,70 -162,91 -96,73 59,4 261,9 70,0

*) rozpočet upravený k 30.9.2010
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Nejčtenější