Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Daň
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Státní rozpočet za rok 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2010) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 031,4 mld. Kč, celkových výdajů na 1 194,3 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 162,9 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 9,1 mld. Kč) a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci května roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 385,9 mld. Kč, celkové výdaje 481,3 mld. Kč a schodek hospodaření 95,4 mld. Kč (v květnu 2009 vykázán schodek 71,4 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-květen 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index
2010/2009
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-květen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 400,03 1022,22 1031,35 385,93 37,4 35,8 96,5
VÝDAJE CELKEM 471,44 1184,92 1194,26 481,28 40,3 40,3 102,1
SALDO -71,41 -162,70 -162,91 -95,36 58,5 136,3 133,5

*) rozpočet upravený k 31.3.2009

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 385,9 mld. Kč představovaly 37,4 % rozpočtu po změnách (v květnu 2009 plněny na 35,8 %) a byly proti květnu 2009 nižší o 14,1 mld. Kč, tj. o 3,5 %. Meziroční pokles byl ovlivněn především usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až květen 2010 byly meziročně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 183,3 mld. Kč, což představuje 34,3 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 11,7 mld. Kč, tj. o 6,8 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 5,5 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní a DPH.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 51,6 mld. Kč, což představuje 36,6 % rozpočtu (loni to bylo 30,9 %) a meziroční růst o 7,1 mld. Kč, tj. o 16,0 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot i z tabákových výrobků.

Inkaso DPH představovalo 74,1 mld. Kč, tj. 39,3 % rozpočtu, což je o 3,7 procentního bodu vyšší plnění než v květnu minulého roku. Meziroční růst o 5,0 mld. Kč, tj. o 7,2 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 0,5 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 22,0 mld. Kč představovala 21,9 % rozpočtu, což je o 4,4 procentního bodu více než v květnu loňského roku. Meziročně inkaso této daně kleslo o 0,7 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí). V roce 2010 bude daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 29,2 mld. Kč, tj. 33,0 % rozpočtu (loni plnění na 26,3 %) při meziročním růstu o 0,9 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 28,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 39,8 % (loni to bylo 32,9 %) a meziročním poklesu o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,5 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti „inkasovaná“ v záporné výši 2,0 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -20,7 % (loni to bylo na -23,7 %) a její výše byla o 1,0 mld. Kč vyšší než v květnu 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Záporné plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,6 mld. Kč, což představuje 39,9 % rozpočtu (loni 38,3 %) a meziročně bylo její inkaso na stejné úrovni jako v loňském roce. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.5.2010 výše 251,4 mld. Kč, což představuje 34,3 % rozpočtu a meziroční růst o 16,0 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 235,5 mld. Kč, tj. 28,9 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 21,1 mld. Kč, tj. o 8,2 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 144,3 mld. Kč, což představuje 39,3 % rozpočtu (loni to bylo 38,0 %) a meziroční pokles o 6,4 mld. Kč, tj. o 4,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 128,3 mld. Kč, tj. 38,9 % rozpočtu (loni to bylo 38,0 %), při meziročním poklesu o 5,7 mld. Kč, tj. o 4,2 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Zde se projevuje vliv ekonomické krize a relativně vysoké nezaměstnanosti.

Ke konci května 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58,4 mld. Kč, což je 45,1 % rozpočtu po změnách a o 19,4 mld. Kč méně než v květnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na výrazném meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 16,0 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 40,0 mld. Kč (plnění na 38,4 %), což je o 16,4 mld. Kč více než v květnu 2009. Převody z fondů OSS dosáhly 3,7 mld. Kč (loni o 3,0 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci května 4,3 mld. Kč (o 1,8 mld. Kč více než loni) a byly tak plněny na 63,1 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 481,3 mld. Kč čerpané ke konci května 2010 představují 40,3 % rozpočtu po změnách (v květnu 2009 to bylo rovněž 40,3 %), což je o 9,8 mld. Kč, tj. o 2,1 % více než v květnu 2009. Proti skutečnosti 2009 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 2,3 %.
Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci května čerpány ve výši 431,8 mld. Kč, tj. na 40,6 % rozpočtu (loni to bylo na 41,0 %). Proti loňskému květnu vzrostly o 2,2 mld. Kč, tj. o 0,5 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 31.5.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 177,7 mld. Kč, tj. 41,0 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 41,4 %). Meziročně jsou o 1,8 mld. Kč, tj. o 1,0 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 141,1 mld. Kč, tj. 40,7 % rozpočtu (loni to bylo také 40,7 %), při meziročním růstu o 3,1 mld. Kč, tj. o 2,2 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 63,1 mld. Kč představuje 49,3 % rozpočtu po změnách a je o 0,5 mld. Kč, tj. o 0,7 %, vyšší než v květnu 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 39,0 mld. Kč, což je o 0,9 mld. Kč více než v roce 2009 (v březnu 2010 již byla převedena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 18,9 mld. Kč). Dalších 11,4 mld. Kč (loni to bylo 11,0 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 22,1 mld. Kč, tj. 42,4 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 1,9 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci května 2010 hrazeny ve výši 20,3 mld. Kč, tj. 31,7 % rozpočtu, a jsou pod úrovní května 2009 o 1,0 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 15,4 mld. Kč, což představuje 44,0 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 1,0 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 49,5 mld. Kč, což představuje 38,0 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 34,1 %), při meziročním růstu o 7,6 mld. Kč, tj. o 18,3 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 2,3 % proti skutečnosti 2009.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci května 2010 dosáhl 95,4 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2010 výsledek horší o 23,9 mld. Kč. Meziroční srovnání negativně ovlivňuje výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 (viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery). Bez tohoto vlivu ve výši téměř 32 mld. Kč by hospodaření státního rozpočtu vykázalo lepší výsledek než v loňském roce.

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo ve schodku 17,1 mld. Kč (v květnu 2009 to bylo 15,7 mld. Kč), když příjmy činily 64,4 mld. Kč (v květnu 2009 to bylo 58,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 81,5 mld. Kč (v květnu 2009 to bylo 74,5 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-květen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319 -71 410 -95 356

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-květen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-květen
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-květen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 400,03 1022,22 1031,35 385,93 37,4 35,8 96,5
v tom:
Daňové příjmy celkem 322,27 901,86 901,86 327,57 36,3 32,5 101,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 171,59 534,74 534,74 183,25 34,3 28,8 106,8
v tom:
- DPH 69,11 188,60 188,60 74,07 39,3 35,6 107,2
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 44,45 141,10 141,10 51,58 36,6 30,9 116,0
- daně z příjmů PO 22,75 100,30 100,30 22,01 21,9 17,5 96,7
- daně z příjmů FO 28,24 88,30 88,30 29,15 33,0 26,3 103,2
vybíraná srážkou 2,60 6,60 6,60 2,63 39,9 38,3 101,1
ze závislé činnosti 28,72 71,80 71,80 28,57 39,8 32,9 99,5
z přiznání -3,08 9,90 9,90 -2,05 -20,7 -23,7 66,6
- správní poplatky 1,00 2,42 2,42 0,94 39,0 41,3 94,9
- majetkové daně 3,49 9,10 9,10 3,14 34,5 29,5 90,1
- clo 0,62 1,30 1,30 0,61 47,2 38,8 98,8
- poplatky za uložení odpadů**) 0,60 1,35 1,35 0,66 48,9 44,6 109,8
- ostatní daňové příjmy***) 1,34 2,27 2,27 1,08 47,8 46,8 80,9
Pojistné na SZ 150,68 367,13 367,13 144,32 39,3 38,0 95,8
z toho: na důchodové pojištění 133,94 329,49 329,49 128,29 38,9 38,0 95,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 77,76 120,35 129,49 58,35 45,1 61,6 75,0
v tom:
- kapitoly 35,12 104,95 114,08 49,32 43,2 32,5 140,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 23,67 95,10 104,23 40,04 38,4 24,4 169,2
převody z fondů OSS 6,74 0,00 0,00 3,72 x x 55,2
přijaté sankční platby 0,64 0,97 0,97 0,65 67,0 51,5 101,5
soudní poplatky 0,48 0,86 0,86 0,40 46,7 81,0 82,9
dobrovolné pojistné 0,22 0,40 0,40 0,24 61,6 26,6 112,0
- kapitola Operace SFA 1,66 4,26 4,26 1,75 41,0 47,4 105,2
- kapitola Státní dluh 2,49 6,87 6,87 4,33 63,1 37,3 173,8
- VPS 38,49 4,28 4,28 2,96 69,1 488,0 7,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,07 0,07 0,01 15,2 34,5 43,9
- splátky půjček ze zahraničí 0,31 0,05 0,05 0,06 122,7 193,7 20,6
- ostatní příjmy VPS***) 38,15 4,17 4,17 2,88 69,2 497,9 7,6

*) rozpočet upravený k 31.3.2009
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku

 

mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátního inkasa daní
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
Skut.
k 30.5.*)
% plnění Rozpočet
schválený
Skut.
k 29.5.**)
% plnění Rozpočet
schválený
Skut.
k 31.5.***)
% plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 751,20 256,64 34,2 815,82 235,49 28,9 732,24 251,45 34,3 -21,14 15,95 91,8 106,8
- DPH 274,50 101,00 36,8 278,60 99,27 35,6 270,80 106,20 39,2 -1,73 6,93 98,3 107,0
- spotřební daň 142,30 49,30 34,6 151,80 47,23 31,1 149,20 54,42 36,5 -2,07 7,19 95,8 115,2
- clo 1,30 1,20 92,4 1,60 0,62 38,8 1,30 0,61 47,2 -0,58 -0,01 51,7 98,8
- daně z příjmů PO 168,60 41,38 24,5 187,00 32,59 17,4 143,90 31,51 21,9 -8,79 -1,08 78,8 96,7
- daně z příjmů FO 135,40 49,57 36,6 162,90 42,77 26,3 134,20 43,64 32,5 -6,79 0,86 86,3 102,0
vybíraná srážkou 5,60 3,80 67,9 9,80 3,71 37,9 9,60 3,75 39,1 -0,09 0,04 97,7 101,1
závislá činnost 114,00 44,97 39,4 128,10 42,11 32,9 105,30 41,89 39,8 -2,86 -0,22 93,6 99,5
z přiznání 15,80 0,80 5,0 25,00 -3,05 -12,2 19,30 -2,01 -10,4 -3,85 1,04 -383,1 65,9
- silniční daň 6,10 2,67 43,7 6,50 1,83 28,1 5,50 2,08 37,9 -0,84 0,26 68,6 114,0
- daň z nemovitosti 5,50 2,33 42,4 6,40 2,74 42,9 9,60 4,98 51,9 0,41 2,24 117,8 181,5
- majetkové daně 8,80 4,30 48,9 11,80 3,49 29,5 9,10 3,14 34,5 -0,81 -0,35 81,1 90,1
- dálniční poplatek 2,30 1,87 81,3 2,60 2,01 77,5 2,60 2,18 83,7 0,14 0,16 107,7 108,1
- ostatní daně a poplatky 6,40 3,02 47,2 6,62 2,94 44,4 6,04 2,69 44,5 -0,09 -0,25 97,1 91,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-květen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-květen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-květen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 471,44 1184,92 1194,26 481,28 40,3 40,3 102,1
Běžné výdaje 429,61 1069,47 1064,20 431,81 40,6 41,0 100,5
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 31,02 98,41 98,91 31,34 31,7 30,1 101,0
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 20,16 52,10 52,10 22,08 42,4 42,5 109,5
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 62,68 126,40 128,06 63,14 49,3 48,0 100,7
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 20,09 50,26 54,13 21,36 39,5 37,5 106,3
- neinvest. transfery státním fondům 12,43 36,89 36,97 9,90 26,8 38,5 79,7
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 1,18 3,41 3,39 1,93 57,0 35,2 163,6
- sociální dávky 175,84 433,84 433,79 177,67 41,0 41,4 101,0
z toho:
důchody 137,96 346,22 346,22 141,06 40,7 40,7 102,2
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,88 14,30 14,26 6,71 47,1 84,4 114,0
ostatní soc.dávky 14,89 31,74 31,74 12,72 40,1 43,1 85,4
státní soc.podpora 17,11 41,57 41,57 17,18 41,3 38,5 100,4
- aktivní pol. zaměstnanosti 1,49 7,32 7,32 2,27 30,9 24,1 152,5
- prostředky na insolventnost 0,17 0,52 0,52 0,21 40,7 78,5 121,4
- stavební spoření 12,36 13,40 13,40 11,21 83,6 84,7 90,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,62 6,50 6,50 2,72 41,8 41,0 103,6
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 16,39 34,94 34,94 15,37 44,0 47,1 93,8
- kapitola Státní dluh 21,38 64,10 64,09 20,33 31,7 38,6 95,1
- kapitola Operace SFA 0,03 0,60 0,51 0,03 5,7 5,0 86,9
- ostatní běžné výdaje ***) 51,76 140,79 129,58 52,25 40,3 38,5 101,0
Kapitálové výdaje 41,83 115,45 130,05 49,47 38,0 34,1 118,3
SALDO SR CELKEM -71,41 -162,70 -162,91 -95,36 58,5 136,3 133,5

*) rozpočet upravený k 31.3.2009
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Nejčtenější