Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Daň
  • Příjmy státního rozpočtu
  • Výdaje státního rozpočtu
  • Saldo státního rozpočtu
  • Státní rozpočet za rok 2010

Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. Jeho tendence ve srovnáni se schváleným rozpočtem a skutečností roku 2009 ukazuje následující tabulka.

v mld. Kč
2009 2010 Rozdíl
SR 2010 - SR 2009
Rozdíl
SR 2010 Skut.2009
Index v %
SR 2010/ SR 2009
Index v %
SR 2010/Skut.2009
Rozpočet schválený Skutečnost (podle pokl.pl.) Rozpočet schválený
Celkové příjmy 1 114,00 974,61 1 022,22 -91,78 47,60 91,8 104,9
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 595,52 485,05 534,74 -60,78 49,68 89,8 110,2
DPH 194,10 176,72 188,60 -5,50 11,88 97,2 106,7
Spotřební daně 143,90 123,84 141,10 -2,80 17,26 98,1 113,9
DPPO 130,30 83,34 100,30 -30,00 16,96 77,0 120,4
DPFO 107,20 85,65 88,30 -18,90 2,65 82,4 103,1
Ostatní daňové příjmy 20,02 15,51 16,44 -3,58 0,93 82,1 106,0
Pojistné na SZ 396,68 347,92 367,13 -29,56 19,21 92,5 105,5
Nedaňové a ost. příjmy 121,80 141,64 120,35 -1,45 -21,29 98,8 85,0
Celkové výdaje 1 166,18 1 167,01 1 184,92 18,74 17,91 101,6 101,5
Běžné výdaje 1 052,09 1 032,78 1 069,47 17,38 36,70 101,7 103,6
Kapitálové výdaje 114,09 134,23 115,45 1,35 -18,79 101,2 86,0
Saldo SR -52,18 -192,39 -162,70 -110,52 29,69 311,8 84,6

 

 

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 97,6 mld. Kč, celkové výdaje 84,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 13,1 mld. Kč (v lednu 2009 vykázán přebytek 0,5 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden 2009 2010 % plnění v roce 2009 Index 2010/2009
Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 85,03 1022,22 97,61 9,5 7,6 114,8
VÝDAJE CELKEM 84,54 1184,92 84,52 7,1 7,2 100,0
SALDO 0,48 -162,70 13,09 -8,0 -0,9 2714,5

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 97,6 mld. Kč představovaly 9,5 % schváleného rozpočtu (v lednu 2009 plněny na 7,6 %) a byly tak proti lednu 2009 vyšší o 12,6 mld. Kč, tj. o 14,8 %. Na meziročním růstu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu (o 12,7 mld. Kč).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 51,4 mld. Kč, což představuje 9,6 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 2,9 mld. Kč, tj. o 6,0 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,5 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 11,8 mld. Kč, což představuje 8,4 % rozpočtu (loni to bylo 6,5 %) a meziroční růst o 2,4 mld. Kč, tj. o 25,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009.

Inkaso DPH představovalo 28,7 mld. Kč, tj. 15,2 % rozpočtu, což je o 0,9 procentního bodu vyšší plnění než v lednu minulého roku. Meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 3,3 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) nižší o 3,4 procentního bodu.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 0,6 mld. Kč představovala 0,6 % rozpočtu, což je téměř stejné plnění jako v lednu loňského roku a meziročně nižší inkaso o 0,3 mld. Kč, tj. o 32,4 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. Relativně nízké lednové inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2010 bude daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 9,2 mld. Kč, tj. 10,4 % rozpočtu (loni plnění na 8,4 %) při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 8,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 11,7 % (loni to bylo 9,4 %) a meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 0,9 % a její výše byla 0,1 mld. Kč nižší než v lednu 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 0,7 mld. Kč, což představuje 10,6 % rozpočtu (loni 9,2 %) a meziročně byla vyšší o 0,1 mld. Kč, tj. o 11,8 %. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob o 24,3 mld. Kč (o 20,3 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH – o 17,2 mld. Kč (o 6,8 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1.2010 výše 69,8 mld. Kč, což představuje 9,5 % rozpočtu a meziroční růst o 3,4 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 66,4 mld. Kč, tj. 8,1 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 7,8 mld. Kč, tj. o 10,6 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,3 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 29,0 mld. Kč, což představuje 7,9 % rozpočtu (loni to bylo 8,2 %) a meziroční pokles o 3,4 mld. Kč, tj. o 10,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 25,8 mld. Kč, tj. 7,8 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 3,0 mld. Kč, tj. o 10,5 % (rozpočet počítá s růstem o 6,5 %).

Ke konci ledna 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 17,2 mld. Kč, což je 14,3 % rozpočtu a o 13,1 mld. Kč více než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009. Na výrazném meziročním růstu se podílely především příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu), které činily 13,6 mld. Kč (plnění na 14,3 %), což je o 12,7 mld. Kč více než v lednu 2009. Převody z fondů OSS dosáhly 0,2 mld. Kč (loni ve stejné výši). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci ledna 0,7 mld. Kč a byly tak plněny na 10,0 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 84,5 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2010 představují 7,1 % rozpočtu (v lednu 2009 to bylo 7,2 %), což znamená stejnou výši jako v lednu 2009. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2009, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,5 %, resp. o 1,6 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci ledna čerpány ve výši 80,3 mld. Kč, tj. na 7,5 % rozpočtu (loni to bylo na 7,8 %). Proti loňskému lednu klesly o 1,7 mld. Kč, tj. o 2,1 % (rozpočet počítá s růstem o 3,6 % proti skutečnosti 2009, resp. o 1,7 % proti rozpočtu 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 31.1.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 33,0 mld. Kč, tj. 7,6 % rozpočtu (loni to bylo 8,0 %), při meziročním poklesu o 1,2 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Z toho na důchody připadlo 25,5 mld. Kč, tj. 7,4 % rozpočtu (loni to bylo 7,8 %), při meziročním poklesu o 0,8 mld. Kč, tj. o 3,2 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich lednová výše 24,7 mld. Kč představuje 19,5 % rozpočtu a proti lednu 2009 je vyšší o 1,4 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 20,1 mld. Kč (záloha na 1. čtvrtletí), což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2009. Dalších 2,5 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 4,4 mld. Kč, tj. 8,4 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 0,4 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci ledna 2010 hrazeny ve výši 3,0 mld. Kč, tj. 4,7 % rozpočtu, a jsou pod úrovní ledna 2009 o 0,5 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 3,6 mld. Kč, což představuje 10,3 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,9 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 4,2 mld. Kč, což představuje 3,6 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 2,2 %), při meziročním růstu o 1,7 mld. Kč, tj. o 66,9 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2010 přebytkem ve výši 13,1 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2009 výsledek lepší o 12,6 mld. Kč. Na relativně pozitivním výsledku měly podíl především meziročně vyšší transfery přijaté od EU a Národního fondu (o 12,7 mld. Kč).

v mil. Kč
leden 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR 16 443 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094

 

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 85,03 1022,22 97,61 9,5 7,6 114,8
v tom:
Daňové příjmy celkem 80,92 901,86 80,42 8,9 8,2 99,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 48,45 534,74 51,38 9,6 8,1 106,0
v tom:
- DPH 27,78 188,60 28,68 15,2 14,3 103,3
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 9,39 141,10 11,81 8,4 6,5 125,7
- daně z příjmů PO 0,94 100,30 0,63 0,6 0,7 67,6
- daně z příjmů FO 8,99 88,30 9,18 10,4 8,4 102,0
vybíraná srážkou 0,63 6,60 0,70 10,6 9,2 111,8
ze závislé činnosti 8,17 71,80 8,39 11,7 9,4 102,6
z přiznání 0,19 9,90 0,09 0,9 1,5 46,0
- správní poplatky vč. kolků 0,20 2,42 0,16 6,6 8,5 78,2
- majetkové daně 0,66 9,10 0,52 5,8 5,6 79,4
- clo 0,13 1,30 0,09 6,9 7,9 70,5
- poplatky za uložení odpadů*) 0,12 1,35 0,13 9,6 9,0 106,7
- ostatní daňové příjmy**) 0,24 2,27 0,18 7,8 8,4 73,9
Pojistné SZ 32,46 367,13 29,04 7,9 8,2 89,5
z toho: na důchody 28,85 329,49 25,81 7,8 8,2 89,5
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 4,11 120,35 17,20 14,3 3,4 418,3
v tom:
- kapitoly 3,04 104,95 15,77 15,0 2,8 519,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 0,89 95,10 13,62 14,3 0,9 1537,7
převody z fondů OSS 0,20 0,00 0,22 x x 110,2
přijaté sankční platby 0,11 0,97 0,12 12,3 8,7 109,1
soudní poplatky 0,09 0,86 0,08 9,7 14,9 93,3
dobrovolné pojistné 0,01 0,40 0,04 10,7 0,9 x
- kapitola Operace SFA 0,06 4,26 0,42 9,8 1,6 741,9
- kapitola Státní dluh 0,61 6,87 0,69 10,0 9,1 114,0
- VPS 0,41 4,28 0,32 7,4 9,5 77,0
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,07 0,00 3,2 11,0 28,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,07 0,05 0,01 15,0 46,6 10,5
- ostatní příjmy VPS**) 0,33 4,17 0,31 7,3 8,0 93,1

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) dopočet do celku

 

 

 

 

mld. Kč
Meziroční porovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.**)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.***)
% plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 751,20 74,26 9,9 815,82 66,39 8,1 732,24 69,83 9,5 -7,87 3,44 89,4 105,2
- DPH 274,50 40,29 14,7 278,60 39,76 14,3 270,80 41,10 15,2 -0,53 1,34 98,7 103,4
- spotřební daň 142,30 16,04 11,3 151,80 9,98 6,6 149,20 12,44 8,3 -6,05 2,45 62,3 124,6
- clo 1,30 0,13 10,3 1,60 0,13 7,9 1,30 0,09 6,9 -0,01 -0,04 95,0 70,5
- daně z příjmů PO 168,60 1,13 0,7 187,00 1,32 0,7 143,90 0,92 0,6 0,19 -0,40 116,7 69,9
- daně z příjmů FO 135,40 14,11 10,4 162,90 13,18 8,1 134,20 13,38 10,0 -0,93 0,20 93,4 101,5
z kapitálových výnosů 5,60 0,93 16,5 9,80 0,86 8,7 9,60 0,96 10,0 -0,07 0,10 92,5 111,8
závislá činnost 114,00 12,78 11,2 128,10 11,96 9,3 105,30 12,26 11,6 -0,82 0,30 93,6 102,5
z přiznání 15,80 0,40 2,5 25,00 0,36 1,5 19,30 0,16 0,8 -0,03 -0,20 91,2 44,8
- silniční daň 6,10 0,42 6,9 6,50 0,23 3,6 5,50 0,18 3,4 -0,18 -0,05 55,9 78,8
- daň z nemovitosti 5,50 0,22 3,9 6,40 0,07 1,1 9,60 0,13 1,3 -0,15 0,06 31,7 183,0
- majetkové daně 8,80 0,79 9,0 11,80 0,66 5,6 9,10 0,52 5,8 -0,13 -0,14 83,5 79,4
- dálniční poplatek 2,30 0,54 23,6 2,60 0,49 19,0 2,60 0,60 23,0 -0,05 0,11 90,7 121,4
- ostatní daně a poplatky 6,40 0,59 9,3 6,62 0,57 8,6 6,04 0,47 7,7 -0,03 -0,10 95,4 82,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 84,54 1184,92 84,52 7,1 7,2 100,0
Běžné výdaje 82,03 1069,47 80,33 7,5 7,8 97,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 0,03 98,41 0,03 0,0 0,0 103,2
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 3,97 52,10 4,37 8,4 8,4 110,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 23,33 126,40 24,68 19,5 17,1 105,8
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 3,62 50,26 3,71 7,4 7,9 102,6
- neinvest. transfery státním fondům 2,82 36,89 1,78 4,8 8,8 63,0
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,12 x 0,08 x 4,0 68,1
- sociální dávky 34,27 433,84 33,04 7,6 8,0 96,4
z toho:
důchody 26,35 346,22 25,51 7,4 7,8 96,8
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,77 14,30 1,28 9,0 11,0 166,9
ostatní soc.dávky 3,78 31,74 2,83 8,9 10,5 75,1
státní soc.podpora 3,37 41,57 3,42 8,2 7,6 101,5
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,13 7,32 0,27 3,7 2,3 202,1
- prostředky na insolventnost 0,01 0,52 0,02 4,8 4,9 228,8
- stavební spoření 0,00 13,40 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 6,50 0,00 0,0 0,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 2,70 34,94 3,58 10,3 7,7 132,7
- kapitola Státní dluh 3,54 64,10 3,02 4,7 6,4 85,5
- kapitola Operace SFA 0,01 0,60 0,01 1,3 0,9 114,3
- ostatní běžné výdaje ***) 7,49 144,20 5,74 4,0 5,3 76,5
Kapitálové výdaje 2,51 115,45 4,19 3,6 2,2 166,9
SALDO SR CELKEM 0,48 -162,70 13,09 -8,0 -0,9 2714,5

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později ***) dopočet do celku

 

 

 

Nejčtenější