Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

  • Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.9.2009) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 128,7 mld. Kč, celkových výdajů na 1 167,3 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 38,6 mld. Kč. Zvýšení rozpočtu výdajů a tím i schodku o 0,5 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 14,7 mld. Kč) a vycházelo z usnesení vlády č. 122/2009 a č. 1626/2008 a dále ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

 

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 873,4 mld. Kč, celkové výdaje 1042,8 mld. Kč a schodek hospodaření 169,4 mld. Kč (v listopadu 2008 vykázán schodek 6,5 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-listopad 2008
2009 % plnění
v roce 2008
Index
2009/2008
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden - listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 946,98 1114,00 1128,69 873,40 77,4 90,2 92,2
VÝDAJE CELKEM 953,49 1152,10 1167,33 1042,81 89,3 85,0 109,4
SALDO -6,52 -38,10 -38,65 -169,41 438,3 9,1 2599,5

*) rozpočet upravený k 30.9.2009

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 873,4 mld. Kč představovaly 77,4 % rozpočtu po změnách (v listopadu 2008 plněny na 90,2 %) a byly tak proti listopadu 2008 nižší o 73,6 mld. Kč, tj. o 7,8 %. Na meziročním poklesu se podílely především příjmy z daní a poplatků (pokles o 53,3 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociálním zabezpečení (pokles o 33,6 mld. Kč).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 430,7 mld. Kč, což představuje 72,3 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 53,3 mld. Kč, tj. o 11,0 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 15,5 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem DPPO a DPFO.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 66,8 mld. Kč představovala 51,3 % rozpočtu (loni plnění na 88,8 %) a meziročně tak klesla o 37,9 mld. Kč, tj. o 36,2 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008. Výpadek inkasa DPPO mimo jiné ovlivnilo zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců a kladně vyřízené žádosti daňových subjektů o stanovení záloh jinak než vyplývá z jejich poslední známé daňové povinnosti s ohledem na očekávaný pokles daňové povinnosti následkem prohlubujícího se nepříznivého vývoje hospodaření.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 76,0 mld. Kč, tj. 70,9 % rozpočtu (loni plnění na 93,2 %) při meziročním poklesu o 8,1 mld. Kč, tj. o 9,6 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 67,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 77,3 % (loni to bylo na 90,1 %) a meziročním poklesu o 2,7 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %. U inkasa této daně se negativně projevuje ekonomická krize (propouštění či nižší než předpokládaný růst platů).

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 2,0 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 15,2 % (loni to bylo na 85,9 %) a meziroční pokles o 5,2 mld. Kč, tj. o 72,3 %. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %. Příčiny nízkého plnění jsou stejné jako u daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 6,4 mld. Kč, což představuje 94,5 % rozpočtu (loni 169,6 %) a meziročně byla o 0,2 mld. Kč pod úrovní roku 2008. Rozpočet 2009 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Inkaso DPH představovalo 162,1 mld. Kč, tj. 83,5 % rozpočtu, což je o 2,1 procentního bodu nižší plnění než v listopadu minulého roku. Meziroční pokles o 2,1 mld. Kč, tj. o 1,3 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 10,5 procentního bodu. Zde se negativně projevuje především pokles spotřeby domácností.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 111,8 mld. Kč, což představuje 77,7 % rozpočtu (loni to bylo na 84,6 %) a meziroční pokles o 2,3 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad mimo jiné souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V období od března 2009 (splatnost za leden 2009) do listopadu 2009 (splatnost za září 2009) bylo již inkaso meziročně vyšší o 4,2 mld. Kč. I zde se projevuje ekonomická krize (např. snižující se autodoprava).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.11.2009 výše 585,5 mld. Kč, což představuje 71,8 % rozpočtu a meziroční pokles o 76,5 mld. Kč, tj. o 11,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 662,0 mld. Kč, tj. 88,1 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 30,8 mld. Kč, tj. o 4,9 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 316,6 mld. Kč, což představuje 79,8 % rozpočtu (loni to bylo 90,5 %) a meziroční pokles o 33,6 mld. Kč, tj. o 9,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 281,4 mld. Kč, tj. plnění na 79,8 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 7,0 mld. Kč, tj. o 2,4 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2008). Negativně se na inkasu této daně projevuje mimo ekonomické krize i možnost zaměstnavatelů využívat slevy na pojistném na sociální zabezpečení formou odečtu od celkového odváděného pojistného.

Ke konci listopadu 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 126,1 mld. Kč, což je 92,4 % rozpočtu po změnách a o 13,4 mld. Kč, tj. o 11,8 % více než v listopadu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na plnění těchto příjmů mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil 31,7 mld. Kč. Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 9,5 mld. Kč (loni to bylo o 36,5 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu), které činily 48,6 mld. Kč (plnění na 45,3 %), což je o 18,9 mld. Kč více než v listopadu 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 7,0 mld. Kč a byly tak plněny na 104,5 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1042,8 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2009 představují 89,3 % rozpočtu (v listopadu 2008 to bylo 85,0 %), což znamená meziroční růst o 89,3 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Proti skutečnosti roku 2008 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 7,7 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci listopadu čerpány ve výši 928,2 mld. Kč, tj. na 89,7 % rozpočtu (loni to bylo na 86,5 %). Proti loňskému roku vzrostly o 67,6 mld. Kč, tj. o 7,9 % (rozpočet po změnách počítá s nárůstem o 5,7 % proti skutečnosti roku 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). Rozpočet po změnách byl navýšen na 425,1 mld. Kč. K 30.11.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 390,6 mld. Kč, tj. 91,9 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 93,2 %), při meziročním růstu o 24,2 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Z toho na důchody připadlo 308,6 mld. Kč, tj. 91,7 % rozpočtu (loni to bylo 93,4 %), při meziročním růstu o 23,4 mld. Kč, tj. o 8,2 %. Prostředky na podpory v nezaměstnanosti dosáhly 13,8 mld. Kč a jsou tak o 7,4 mld. Kč vyšší než v listopadu 2008. Naopak u ostatních sociálních dávek (30,4 mld. Kč) a státní sociální podpory (37,7 mld. Kč) bylo meziroční čerpání o 6,6 mld. Kč nižší.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 120,4 mld. Kč, což představuje 92,1 % rozpočtu, a proti listopadu 2008 byly vyšší o 7,3 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Zde se projevily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 75,5 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč méně než v roce 2008 (v říjnu 2009 byla zaplacena záloha na 4. čtvrtletí ve výši 18,8 mld. Kč). Dalších 22,6 mld. Kč (loni o 0,5 mld. Kč méně) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 44,6 mld. Kč, tj. 94,1 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,3 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci listopadu 2009 hrazeny ve výši 50,1 mld. Kč, tj. 103,8 % rozpočtu, a jsou nad úrovní listopadu 2008 o 8,7 mld. Kč, tj. o 21,1 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 30,0 mld. Kč, což představuje 87,8 % rozpočtované výše a meziročně vyšší čerpání o 2,9 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 114,6 mld. Kč, což představuje 86,1 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 73,0 %), a meziročně byly vyšší o 21,7 mld. Kč, tj. o 23,3 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu 2009 dosáhl 169,4 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek horší o 162,9 mld. Kč. Proti schodku danému rozpočtem po změnách (k 30.9.2009) je současný stav horší o 130,8 mld. Kč. Vykázaný schodek je stejně jako v minulých měsících nejhorším výsledkem hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad od roku 1993.

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 31,3 mld. Kč (v listopadu 2008 to byl schodek 17,5 mld. Kč), když příjmy činily 63,6 mld. Kč (v listopadu 2008 to bylo 66,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 94,9 mld. Kč (v listopadu 2008 to bylo 84,0 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-listopad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768 -6 517 -169 406

 

 

GRAF - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden - listopad 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost
leden - listopad
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden - listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 946,98 1114,00 1128,69 873,40 77,4 90,2 92,2
v tom:
Daňové příjmy celkem 834,19 992,20 992,20 747,25 75,3 88,9 89,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 483,96 595,52 595,52 430,65 72,3 87,8 89,0
v tom:
- DPH 164,20 194,10 194,10 162,06 83,5 85,6 98,7
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 114,01 143,90 143,90 111,76 77,7 84,6 98,0
- daně z příjmů PO 104,71 130,30 130,30 66,85 51,3 88,8 63,8
- daně z příjmů FO 84,03 107,20 107,20 75,98 70,9 93,2 90,4
vybíraná srážkou 6,61 6,80 6,80 6,43 94,5 169,6 97,1
ze závislé činnosti 70,29 87,40 87,40 67,57 77,3 90,1 96,1
z přiznání 7,13 13,00 13,00 1,98 15,2 85,9 27,7
- správní poplatky 3,44 2,41 2,41 2,19 90,7 74,8 63,5
- majetkové daně 9,45 11,80 11,80 7,30 61,8 107,4 77,2
- clo 2,04 1,60 1,60 1,28 79,9 157,0 62,6
- poplatky za uložení odpadů (kapitola OSFA) 1,25 1,35 1,35 1,24 92,1 96,4 99,2
- ostatní daňové příjmy**) 0,82 2,86 2,86 2,01 70,2 164,4 244,0
Pojistné SZ 350,23 396,68 396,68 316,60 79,8 90,5 90,4
z toho: na důchody 288,42 352,61 352,61 281,42 79,8 89,8 97,6
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 112,78 121,80 136,49 126,15 92,4 100,8 111,8
v tom:
- kapitoly 84,87 107,31 118,39 68,45 57,8 89,6 80,7
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 29,70 96,31 107,38 48,63 45,3 35,3 163,7
převody z fondů OSS 45,92 0,00 0,00 9,45 x x 20,6
přijaté sankční platby ***) 0,30 1,24 1,24 2,07 167,5 21,2 682,0
soudní poplatky ***) 0,87 0,60 0,58 1,04 177,5 124,2 119,4
dobrovolné pojistné 0,75 0,82 0,82 0,51 61,7 78,4 67,0
- kapitola Operace SFA 1,92 3,50 3,50 7,20 205,8 73,7 374,7
- kapitola Státní dluh 6,22 6,68 6,68 6,98 104,5 426,2 112,1
- VPS 19,77 4,31 7,92 43,52 549,5 150,3 220,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,10 0,07 0,07 0,05 70,5 154,7 45,6
- splátky půjček ze zahraničí 0,48 0,16 0,16 0,48 298,0 69,1 99,5
- ostatní příjmy VPS**) 19,19 4,09 7,70 43,00 558,7 154,8 224,0

*) rozpočet upravený k 30.9.2009
**) dopočet do celku
***) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 30.11.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.11.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 28.11.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
Daňové příjmy 699,40 631,20 90,2 751,20 661,98 88,1 815,82 585,50 71,8 30,8 -76,5 104,9 88,4
- DPH 232,10 215,28 92,8 274,50 235,46 85,8 278,60 232,49 83,4 20,2 -3,0 109,4 98,7
- spotřební daň 138,70 123,10 88,8 142,30 120,85 84,9 151,80 118,34 78,0 -2,2 -2,5 98,2 97,9
- clo 1,20 1,33 110,6 1,30 2,04 157,0 1,60 1,28 79,9 0,7 -0,8 153,8 62,6
- daně z příjmů PO 152,50 131,55 86,3 168,60 150,25 89,1 187,00 95,88 51,3 18,7 -54,4 114,2 63,8
- daně z příjmů FO 146,60 133,15 90,8 135,40 126,22 93,2 162,90 112,05 68,8 -6,9 -14,2 94,8 88,8
vybíraná srážkou 7,10 7,74 109,0 5,60 9,42 168,2 9,80 9,20 93,9 1,7 -0,2 121,7 97,7
závislá činnost 121,20 112,48 92,8 114,00 103,06 90,4 128,10 99,05 77,3 -9,4 -4,0 91,6 96,1
z přiznání 18,30 12,93 70,7 15,80 13,74 86,9 25,00 3,80 15,2 0,8 -9,9 106,2 27,7
- silniční daň 5,70 4,99 87,5 6,10 5,12 83,9 6,50 3,99 61,4 0,1 -1,1 102,6 78,0
- daň z nemovitosti 5,40 4,68 86,6 5,50 4,50 81,8 6,40 6,03 94,2 -0,2 1,5 96,2 133,9
- majetkové daně 9,00 9,39 104,4 8,80 9,45 107,4 11,80 7,30 61,8 0,1 -2,2 100,6 77,2
- dálniční poplatek 2,00 2,15 107,6 2,30 2,57 111,8 2,60 2,72 104,7 0,4 0,2 119,5 105,9
- ostatní daně a poplatky 6,20 5,57 89,9 6,40 5,52 86,2 6,62 5,43 82,1 -0,1 -0,1 99,0 98,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost
leden - listopad
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden - listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 953,49 1152,10 1167,33 1042,81 89,3 85,0 109,4
Běžné výdaje 860,59 1038,01 1034,34 928,23 89,7 86,5 107,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 78,23 102,73 102,27 81,00 79,2 79,3 103,5
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 43,31 47,40 47,41 44,60 94,1 90,7 103,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 113,05 134,19 130,75 120,38 92,1 92,9 106,5
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 42,56 45,52 45,52 44,38 97,5 79,3 104,3
- neinvest. transfery státním fondům 19,89 32,05 30,89 33,78 109,3 46,6 169,8
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 3,31 2,96 3,74 2,82 75,2 61,6 85,2
- sociální dávky 366,45 422,01 425,11 390,61 91,9 93,2 106,6
z toho:
důchody 285,25 336,57 336,51 308,61 91,7 93,4 108,2
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,47 5,00 12,48 13,85 111,0 92,4 214,1
ostatní soc.dávky 36,10 36,03 34,47 30,42 88,3 100,2 84,3
státní soc.podpora 38,62 44,40 41,65 37,74 90,6 86,1 97,7
- aktivní pol. zaměstnanosti 5,45 5,73 6,40 4,28 67,0 59,2 78,7
- prostředky na insolventnost 0,14 0,22 0,65 0,79 121,4 68,2 578,5
- stavební spoření 14,22 14,60 14,47 13,26 91,6 94,8 93,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,99 6,40 5,83 5,30 90,8 97,9 106,1
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 27,08 34,85 34,18 30,01 87,8 93,3 110,8
- kapitola Státní dluh 41,35 48,61 48,24 50,07 103,8 93,1 121,1
- kapitola Operace SFA 0,20 0,74 0,54 0,07 12,6 12,1 34,4
- ostatní běžné výdaje ***) 100,39 140,01 138,35 106,90 77,3 79,2 106,5
Kapitálové výdaje 92,90 114,09 133,00 114,57 86,1 73,0 123,3
SALDO SR CELKEM -6,52 -38,10 -38,65 -169,41 438,3 9,1 2599,5

*) rozpočet upravený k 30.9.2009
**) rozpočet i skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější