Novinky

Zveřejnění auditu plnění závazků ze strany RPG INDUSTRIES SE týkajících se tzv. bytů OKD a některá další sdělení v této věci

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Dne 16.9.2004 byla uzavřena smlouva o prodeji 45,88% akcií společnosti OKD, a.s. mezi FNM ČR a společností KARBON INVEST, a.s. (dále jen Smlouva) za kupní cenu 4,1 mld.Kč. Předsedou Výkonného výboru FNM ČR byl v té době Ing. Jan Juchelka a předsedou Prezídia FNM ČR,  ministrem financí a 1.místopředsedou vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. Za společnost KARBON INVEST, a.s. jednal předseda představenstva Ing. Viktor Koláček a místopředseda představenstva Ing. Petr Otava, CSc. FNM zastupovala právní kancelář Sdružení Allen & Overy, Praha, advokátní kancelář.

Společnost KARBON INVEST, a.s. poté byla odkoupena společností Charles Capital, a.s. Následně v rámci fúze s dalšími společnostmi se stala právním nástupcem společnosti KARBON INVEST, a.s. společnost RPG INDUSTRIES SE se sídlem na Kypru. Změna akcionáře, ani fúze společnosti KARBON INVEST, a.s. nepodléhala dle Smlouvy souhlasu Ministerstva financí (dále jen MF), dříve FNM ČR.

Na základě smlouvy o rozdělení ze dne 22.5.2006 zanikla společnost OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., rozdělením do 7 společností, přičemž bytový fond přešel na společnost RPG Byty, s.r.o. Toto rozdělení podle právních analýz, které si MF nechalo vypracovat, není důvodem pro podání žaloby, neboť MF nevznikla žádná škoda a současně dle informací známých MF v té době nedošlo k porušení trvajících závazků kupujícího dle Smlouvy ve vztahu k bytovému fondu. RPG INDUSTRIES SE deklaroval, že bude nadále plnit závazky ze Smlouvy a závazky byly i nadále ze strany RPG INDUSTRIES SE plněny.

Z hlediska informace o konfliktu zájmů advokátní kanceláře Allen & Overy, která proběhla v médiích v posledních dnech, MF sděluje, že bylo ze strany Allen & Overy opakovaně ujištěno, že se v daném případě nejednalo a nejedná o střet zájmů a toto ujištění je pro MF dostačující. Vzhledem k tomu, že Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ požádalo Českou advokátní komoru o prošetření uvedeného podezření ze střetu zájmů, vyčká MF na výsledky šetření České advokátní komory v této věci.

Za účelem nezávislého prověření plnění závazků společnosti RPG INDUSTRIES SE vyplývajících ze Smlouvy zadalo MF v srpnu t.r. společnosti BDO Prima Audit s.r.o. vypracování nezávislého auditu se zaměřením na prověření plnění povinností kupujícího v oblasti bytového fondu OKD po celou tzv. dobu omezení, tj. za období od 1.11.2004 do 1.5.2009.

V tomto období měl kupující – společnosti KARBON INVEST, a.s., nyní RPG INDUSTRIES SE v oblasti bytového fondu OKD povinnost zajistit:

 1. řádnou správu a údržbu bytového fondu,
 2. že správa a údržba bytového fondu bude prováděna tak, že výsledek hospodaření středisek bytového hospodářství bude každoročně neziskový, tj. že veškeré výnosy bytového hospodářství budou použity na úhradu nákladů a výdajů bytového hospodářství,
 3. aby nebylo převedeno na třetí osobu vlastnické právo k žádné budově s byty, ani k žádné bytové jednotce, které byly ke dni podpisu předmětné smlouvy ve vlastnictví společnosti OKD, a.s. s přihlédnutím k výjimkám stanoveným v předmětné smlouvě o prodeji akcií.

Nezávislý audit, provedený společností BDO Prima Audit s.r.o. došel k následujícím zjištěním:

 • ad a) RPG INDUSTRIES SE zajistila ve všech významných ohledech řádnou správu a údržbu bytového fondu po trvání doby omezení. Nezbytné procesy související se správou a údržbou byly zavedeny a existovaly po celou dobu omezení. Opravy a investice byly provedeny v souladu s legislativou a rozhodnutími stavebních úřadů a s ohledem na potřeby zdraví a bezpečnosti nájemníků a okolí.
  I přes výše uvedené skutečnosti některé stížnosti nájemníků považuje auditor za oprávněné. Tyto skutečnosti nejsou v takovém rozsahu, aby je bylo možno kvalifikovat jako porušení závazku.
 • ad b) Po dobu omezení byla ke zjištění neziskovosti středisek bytového hospodářství každoročně sestavena rozvojová bilance, která zahrnovala veškeré náklady a výnosy bytového fondu a dále další výdaje a příjmy spojené s bytovým fondem. 
  Při ověření jednotlivých položek rozvojové bilance bylo zjištěno několik chybně vykázaných transakcí. Zjištěné chyby v ověřovaném vzorku transakcí byly posouzeny a extrapolovány na celou populaci na základě statistické metody. Všechny takto extrapolované rozdíly byly následně posouzeny z hlediska celkového dopadu na výsledné saldo rozvojové bilance.
  Na základě posouzení zjištěných chyb a nedostatků a jejich celkového dopadu na výsledné saldo rozvojové bilance nebyla podmínka neziskovosti bytového hospodářství v jednotlivých letech porušena.
  Zavedený systém v bytovém hospodářství vede k efektivnímu vynakládání zdrojů. Transakce jsou uzavírány za běžných tržních podmínek dle stanovených priorit.
 • ad c) Během doby omezení došlo k převodu vlastnických práv k bytovým domům, ve kterých se nacházelo 255 bytových jednotek, tj. 0,57 % bytového fondu. Smlouvy byly uzavřeny za obvyklých podmínek a prodejní cena vycházela z posudku znalce. Před převodem vlastnického práva na třetí osoby byly předmětné nemovitosti nabídnuty přednostně k odkupu nájemcům. 

Auditor prověřil i všechny podněty Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zaslané MF a neshledal, že by některá skutečnost znamenala porušení závazků RPG INDUSTRIES SE.

Závěry auditu tedy potvrdily, že po celou dobu omezení byly veškeré závazky RPG INDUSTRIES SE vyplývající ze Smlouvy o prodeji akcií řádně plněny.

 

Zpráva auditora je zveřejněná na webových stránkách MF, s výjimkou kapitol 1.2.2.4 a 1.2.3.4, které RPG INDUSTRIES SE resp. RPG Byty, s.r.o. označila za obchodní tajemství, a které jsou tudíž zveřejněny v méně podrobném detailu.
  
Jak již MF sdělilo, dne 4.11.2009 podalo k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky žalobu o určení neplatnosti výpovědi čl. 7.6 odst. (d) Smlouvy podané žalovaným žalobci dne 29.6.2009.

K otázce podání případného návrhu na předběžné opatření MF sděluje, že považuje za velmi  nepravděpodobné, že by  jako žalobce uspělo u obecného soudu s návrhem na vydání předběžného opatření (Rozhodčí soud předběžná opatření nevydává), které by vlastníkovi bytů ukládalo zákaz nakládání s předmětnými byty, a to i z důvodu, že spolu s návrhem na vydání předběžného opatření musí navrhovatel předběžného opatření proti stejnému žalovanému podat žalobu ve věci samé. V daném případě však MF vůči vlastníku bytů, tj. společnosti RPG Byty, s.r.o., nemůže úspěšně podat žalobu týkající se zákazu nakládání s danými byty, neboť zde není žádný smluvní vztah mezi vlastníkem bytů a MF, na jehož základě (resp. z jehož porušení) by taková žaloba mohla být podána.

Zjednodušeně řečeno, MF tedy nemůže podat návrh na předběžné opatření na majitele bytů RPG Byty, s.r.o., které by zablokovalo případné prodeje bytů, protože nemá v této věci žádný právní vztah s RPG Byty, s.r.o., nýbrž pouze s RPG INDUSTRIES SE, které je však zavázáno ze Smlouvy pouze na "povinnost zajistit, aby ...".

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Příloha - Zpráva auditora

Praha, listopad 2009

Nejčtenější