Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

  • Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.9.2009) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 128,7 mld. Kč, celkových výdajů na 1 167,3 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 38,6 mld. Kč. Zvýšení rozpočtu výdajů a tím i schodku o 0,5 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 14,7 mld. Kč) a vycházelo z usnesení vlády č. 122/2009 a č. 1626/2008 a dále ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci října 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 809,8 mld. Kč, celkové výdaje 947,9 mld. Kč a schodek hospodaření 138,1 mld. Kč (v říjnu 2008 vykázán přebytek 10,9 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-říjen 2008 2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 880,48 1114,00 1128,69 809,83 71,8 83,8 92,0
VÝDAJE CELKEM 869,54 1152,10 1167,33 947,92 81,2 77,5 109,0
SALDO 10,94 -38,10 -38,65 -138,09 357,3 -15,3 -1262,1

*) rozpočet upravený k 30.9.2009

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 809,8 mld. Kč představovaly 71,8 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2008 plněny na 83,8 %) a byly tak proti říjnu 2008 nižší o 70,6 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Na meziročním poklesu se podílely především příjmy z daní a poplatků (pokles o 52,7 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociálním zabezpečení (pokles o 30,1 mld. Kč).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 402,6 mld. Kč, což představuje 67,6 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 52,7 mld. Kč, tj. o 11,6 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 15,0 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem DPPO a DPFO.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 66,6 mld. Kč představovala 51,1 % rozpočtu (loni plnění na 88,3 %) a meziročně tak klesla o 37,5 mld. Kč, tj. o 36,0 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008. Výpadek inkasa DPPO mimo jiné ovlivnilo zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců a kladně vyřízené žádosti daňových subjektů o stanovení záloh jinak než vyplývá z jejich poslední známé daňové povinnosti s ohledem na očekávaný pokles daňové povinnosti následkem prohlubujícího se nepříznivého vývoje hospodaření.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 68,8 mld. Kč, tj. 64,2 % rozpočtu (loni plnění na 84,8 %) při meziročním poklesu o 7,7 mld. Kč, tj. o 10,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 60,9 mld. Kč při plnění rozpočtu na 69,7 % (loni to bylo na 81,4 %) a meziročním poklesu o 2,6 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %. U inkasa této daně se negativně projevuje ekonomická krize (propouštění či nižší než předpokládaný růst platů).

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 1,9 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 14,5 % (loni to bylo na 83,9 %) a meziroční pokles o 5,1 mld. Kč, tj. o 73,0 %. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %. Příčiny nízkého plnění jsou stejné jako u daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 6,0 mld. Kč, což představuje 88,1 % rozpočtu (loni 155,4 %) a meziročně byla mírně pod úrovní roku 2008. Rozpočet 2009 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Inkaso DPH představovalo 154,1 mld. Kč, tj. 79,4 % rozpočtu, což je o 1,9 procentního bodu nižší plnění než v říjnu minulého roku. Meziroční pokles o 2,0 mld. Kč, tj. o 1,3 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 10,5 procentního bodu. Zde se negativně projevuje především pokles spotřeby domácností.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 100,3 mld. Kč, což představuje 69,7 % rozpočtu (loni to bylo 76,3 %) a meziroční pokles o 2,6 mld. Kč, tj. o 2,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad mimo jiné souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V období od března 2009 (splatnost za leden 2009) do října 2009 (splatnost za srpen 2009) bylo již inkaso meziročně vyšší o 3,9 mld. Kč. I zde se projevuje ekonomická krize (např. snižující se autodoprava).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.10.2009 výše 547,9 mld. Kč, což představuje 67,2 % rozpočtu a meziroční pokles o 76,2 mld. Kč, tj. o 12,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 624,1 mld. Kč, tj. 83,1 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 35,1 mld. Kč, tj. o 6,0 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 288,5 mld. Kč, což představuje 72,7 % rozpočtu (loni to bylo 82,3 %) a meziroční pokles o 30,1 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 256,5 mld. Kč, tj. 72,7 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 5,9 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2008). Negativně se na inkasu této daně projevuje mimo ekonomické krize i možnost zaměstnavatelů využívat slevy na pojistném na sociální zabezpečení formou odečtu od celkového odváděného pojistného.

Ke konci října 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 118,8 mld. Kč, což je 87,0 % rozpočtu po změnách a o 12,1 mld. Kč, tj. o 11,4 % více než v říjnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na plnění těchto příjmů mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil 31,7 mld. Kč. Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 9,4 mld. Kč (loni to bylo o 34,4 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu), které činily 46,2 mld. Kč (plnění na 43,0 %), což je o 18,3 mld. Kč více než v říjnu 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 6,2 mld. Kč a byly tak plněny na 92,8 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 947,9 mld. Kč čerpané ke konci října 2009 představují 81,2 % rozpočtu (v říjnu 2008 to bylo 77,5 %), což znamená meziroční růst o 78,4 mld. Kč, tj. o 9,0 %. Proti skutečnosti roku 2008 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 7,7 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci října čerpány ve výši 842,4 mld. Kč, tj. na 81,4 % rozpočtu (loni to bylo na 79,2 %). Proti loňskému roku vzrostly o 54,8 mld. Kč, tj. o 7,0 % (rozpočet po změnách počítá s nárůstem o 5,7 % proti skutečnosti roku 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). Rozpočet po změnách byl navýšen na 425,1 mld. Kč. K 31.10.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 356,0 mld. Kč, tj. 83,7 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 85,0 %), při meziročním růstu o 21,8 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Z toho na důchody připadlo 281,1 mld. Kč, tj. 83,5 % rozpočtu (loni to bylo 85,2 %), při meziročním růstu o 21,0 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Prostředky na podpory v nezaměstnanosti dosáhly 12,6 mld. Kč a jsou tak o 6,8 mld. Kč vyšší než v říjnu 2008. Naopak u ostatních sociálních dávek (27,8 mld. Kč) a státní sociální podpory (34,4 mld. Kč) bylo meziročně čerpání o 5,9 mld. Kč nižší.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 115,4 mld. Kč, což představuje 88,3 % rozpočtu, a proti říjnu 2008 byly vyšší o 6,6 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Vyšší čerpání ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 75,5 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč méně než v roce 2008 (v říjnu 2009 byla zaplacena záloha na 4. čtvrtletí ve výši 17,9 mld. Kč, v roce 2008 tato platba proběhla již v září). Dalších 20,7 mld. Kč (loni o 0,3 mld. Kč méně) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 40,5 mld. Kč, tj. 85,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,1 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci října 2009 hrazeny ve výši 47,0 mld. Kč, tj. 97,4 % rozpočtu, a jsou nad úrovní října 2008 o 8,9 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 27,3 mld. Kč, což představuje 79,8 % rozpočtované výše a meziročně vyšší čerpání o 2,8 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 105,5 mld. Kč, což představuje 79,3 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 64,4 %), a meziročně byly vyšší o 23,6 mld. Kč, tj. o 28,8 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci října 2009 dosáhl 138,1 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek horší o 149,0 mld. Kč. Proti schodku danému rozpočtem po změnách je současný stav horší o 99,4 mld. Kč. Vykázaný schodek je stejně jako v minulých měsících nejhorším výsledkem hospodaření státního rozpočtu za leden až říjen od roku 1993.

Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo schodkem 50,8 mld. Kč (v říjnu 2008 to byl přebytek 0,5 mld. Kč), když příjmy činily 83,1 mld. Kč (v říjnu 2008 to bylo 86,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 133,9 mld. Kč (v říjnu 2008 to bylo 85,5 mld. Kč). Negativní výsledek hospodaření v samotném říjnu výrazně ovlivnilo zaplacení již zmíněné zálohy na 4. čtvrtletí roku na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji až v říjnu 2009 (v roce 2008 to bylo v již v září). V říjnu 2009 se také výrazně projevily neinvestiční transfery do státních fondů (meziroční růst v samotném měsíci o 11,7 mld. Kč) a kapitálové výdaje (o 20,0 mld. Kč – v tom především investiční transfery do SFDI).

v mil. Kč
leden-říjen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -11 317 -35 432 -32 320 -82 942 -59 466 15 181 -12 675 27 199 10 941 -138 088

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-říjen 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden-říjen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 880,48 1114,00 1128,69 809,83 71,8 83,8 92,0
v tom:
Daňové příjmy celkem 773,83 992,20 992,20 691,08 69,7 82,5 89,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 455,24 595,52 595,52 402,56 67,6 82,6 88,4
v tom:
- DPH 156,09 194,10 194,10 154,13 79,4 81,3 98,7
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 102,88 143,90 143,90 100,30 69,7 76,3 97,5
- daně z příjmů PO 104,09 130,30 130,30 66,57 51,1 88,3 64,0
- daně z příjmů FO 76,51 107,20 107,20 68,79 64,2 84,8 89,9
vybíraná srážkou 6,06 6,80 6,80 5,99 88,1 155,4 98,9
ze závislé činnosti 63,49 87,40 87,40 60,91 69,7 81,4 95,9
z přiznání 6,96 13,00 13,00 1,88 14,5 83,9 27,0
- správní poplatky 3,20 2,41 2,41 1,97 81,6 69,5 61,5
- majetkové daně 8,61 11,80 11,80 6,62 56,1 97,8 76,9
- clo 1,90 1,60 1,60 1,16 72,7 145,9 61,3
- poplatky za uložení odpadů (kapitola OSFA) 1,16 1,35 1,35 1,14 84,2 89,2 98,0
- ostatní daňové příjmy**) 0,81 2,86 2,86 1,89 66,1 162,7 232,2
Pojistné SZ 318,60 396,68 396,68 288,52 72,7 82,3 90,6
z toho: na důchody 262,37 352,61 352,61 256,46 72,7 81,7 97,7
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 106,64 121,80 136,49 118,75 87,0 95,3 111,4
v tom:
- kapitoly 80,36 107,31 118,39 64,88 54,8 84,8 80,7
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 27,97 96,31 107,38 46,23 43,0 33,2 165,3
převody z fondů OSS 43,80 0,00 0,00 9,44 x x 21,6
přijaté sankční platby ***) 0,21 1,24 1,24 1,95 157,5 14,4 947,0
soudní poplatky ***) 0,79 0,60 0,58 0,96 164,2 112,3 122,1
dobrovolné pojistné 0,67 0,82 0,82 0,45 55,5 70,2 67,4
- kapitola Operace SFA 1,65 3,50 3,50 4,54 129,7 63,2 275,2
- kapitola Státní dluh 5,82 6,68 6,68 6,20 92,8 398,8 106,4
- VPS 18,81 4,31 7,92 43,14 544,7 142,9 229,4
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,09 0,07 0,07 0,04 64,6 135,3 47,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,44 0,16 0,16 0,46 285,6 63,7 103,5
- ostatní příjmy VPS**) 18,28 4,09 7,70 42,64 554,1 147,4 233,3

*) rozpočet upravený k 30.9.2009
**) dopočet do celku
***) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.10.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.10.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.10.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
Daňové příjmy 699,40 588,95 84,2 751,20 624,07 83,1 815,82 547,87 67,2 35,13 -76,20 106,0 87,8
- DPH 232,10 203,93 87,9 274,50 223,82 81,5 278,60 221,02 79,3 19,89 -2,79 109,8 98,8
- spotřební daň 138,70 109,45 78,9 142,30 109,09 76,7 151,80 106,23 70,0 -0,36 -2,86 99,7 97,4
- clo 1,20 1,19 98,8 1,30 1,90 145,9 1,60 1,16 72,7 0,71 -0,73 160,0 61,3
- daně z příjmů PO 152,50 129,75 85,1 168,60 149,07 88,4 187,00 95,28 51,0 19,32 -53,79 114,9 63,9
- daně z příjmů FO 146,60 120,53 82,2 135,40 115,08 85,0 162,90 101,38 62,2 -5,45 -13,70 95,5 88,1
vybíraná srážkou 7,10 7,01 98,8 5,60 8,60 153,6 9,80 8,50 86,7 1,59 -0,11 122,7 98,8
závislá činnost 121,20 101,01 83,3 114,00 93,10 81,7 128,10 89,28 69,7 -7,91 -3,81 92,2 95,9
z přiznání 18,30 12,51 68,3 15,80 13,38 84,7 25,00 3,61 14,4 0,87 -9,77 107,0 27,0
- silniční daň 5,70 4,87 85,5 6,10 5,03 82,5 6,50 3,90 60,0 0,16 -1,13 103,2 77,5
- daň z nemovitosti 5,40 3,74 69,3 5,50 3,82 69,5 6,40 4,64 72,5 0,08 0,81 102,1 121,3
- majetkové daně 9,00 8,25 91,7 8,80 8,61 97,8 11,80 6,62 56,1 0,36 -1,99 104,4 76,9
- dálniční poplatek 2,00 2,09 104,3 2,30 2,49 108,4 2,60 2,65 101,8 0,41 0,15 119,5 106,2
- ostatní daně a poplatky 6,20 5,15 83,1 6,40 5,17 80,8 6,62 4,99 75,4 0,02 -0,18 100,4 96,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-říjen 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden-říjen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 869,54 1152,10 1167,33 947,92 81,2 77,5 109,0
Běžné výdaje 787,63 1038,01 1034,34 842,43 81,4 79,2 107,0
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 69,98 102,73 102,27 72,59 71,0 71,0 103,7
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 39,38 47,40 47,41 40,53 85,5 82,5 102,9
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 108,81 134,19 130,75 115,42 88,3 89,4 106,1
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 38,21 45,52 45,52 38,81 85,3 71,2 101,6
- neinvest. transfery státním fondům 17,35 32,05 30,89 27,12 87,8 40,7 156,3
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 3,14 2,96 3,74 2,57 68,7 58,5 82,0
- sociální dávky 334,11 422,01 425,11 355,95 83,7 85,0 106,5
z toho:
důchody 260,10 336,57 336,51 281,09 83,5 85,2 108,1
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,87 5,00 12,48 12,64 101,3 83,9 215,2
ostatní soc.dávky 32,78 36,03 34,47 27,83 80,7 91,0 84,9
státní soc.podpora 35,36 44,40 41,65 34,40 82,6 78,9 97,3
- aktivní pol. zaměstnanosti 4,97 5,73 6,40 3,71 58,0 54,0 74,7
- prostředky na insolventnost 0,12 0,22 0,65 0,73 112,6 59,6 613,9
- stavební spoření 14,22 14,60 14,47 13,26 91,6 94,8 93,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,70 6,40 5,83 3,95 67,8 72,6 106,8
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 24,47 34,85 34,18 27,28 79,8 84,3 111,5
- kapitola Státní dluh 38,11 48,61 48,24 46,97 97,4 85,8 123,3
- kapitola Operace SFA 0,18 0,74 0,54 0,06 10,6 10,9 32,1
- ostatní běžné výdaje ***) 90,89 140,01 138,35 93,47 67,6 71,7 102,8
Kapitálové výdaje 81,90 114,09 133,00 105,49 79,3 64,4 128,8
SALDO SR CELKEM 10,94 -38,10 -38,65 -138,09 357,3 -15,3 -1262,1

*) rozpočet upravený k 30.9.2009
**) rozpočet i skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Nejčtenější