Novinky

MF zvýšilo odhad růstu HDP v roce 2010 na +0,3 %

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí pravidelně čtvrtletně aktualizuje Makroekonomickou predikci, přičemž se snaží o maximální zohlednění vlivu nově publikovaných statistických údajů, zahrnutí nových informací o vývoji vnějšího prostředí i aktuálních rozhodnutí domácí hospodářské politiky.

Návrh státního rozpočtu na rok 2010 byl založen na červencové predikci, která počítala s růstem HDP v roce 2010 o 0,3 %. Po přijetí souboru opatření snižujících deficit byla rozpočtová dokumentace doplněna o jeho makroekonomické dopady, které byly u hospodářského růstu vyčísleny na  0,8 p.b. Prostý součet obou čísel (červencová Predikce + vliv balíčku) tak indikoval ekonomický pokles o 0,5 %. Tento údaj však nezohledňoval nové skutečnosti, které byly známy až po uzávěrce dat červencové predikce i odhadu ekonomických efektů tzv. balíčku.

Výsledný růst reálného HDP se v říjnové predikci odhaduje okolo +0,3 %. To je pouze náhodná shoda s jeho červencovým odhadem, protože zejména rapidní změna vnějšího okolí a přijatá stabilizační opatření podstatně mění strukturu tohoto růstu.

Při bližším pohledu do struktury nominálních daňových základen lze konstatovat, že zvýšení růstu v predikci oproti návrhu státního rozpočtu na rok 2010 (včetně dopadů tzv. balíčku) nepřináší zvýšení daňových výnosů (zejména vlivem nižšího objemu mezd a platů). Tento odhad růstu HDP považuje MF ČR za konzervativní. Vzhledem ke stavu veřejných financí v ČR je tento přístup jediný možný.

Ministerstvo financí taktéž zveřejňuje aktualizovaný Fiskální výhled. V roce 2009 očekáváme v důsledku ekonomické recese zhoršení salda sektoru vlády až na -6,6 % HDP. Výhled pro roky 2010 až 2012 je předurčen schválenými výdajovými limity státního rozpočtu a státních fondů, které pokrývají cca dvě třetiny celkových vládních výdajů a jejichž dodržení výhled předpokládá. Deficit sektoru vlády je v roce 2010 očekáván ve výši 5,3 % HDP díky zpřísnění výdajových rámců a přijetí stabilizačních opatření.

České republice bude uložena povinnost co nejdříve, pravděpodobně však nejpozději do roku 2013, snížit deficit vládního sektoru pod úroveň maastrichtského kritéria ve výši 3 % HDP. Na základě předkládaného Fiskálního výhledu je však zřejmé, že současné nastavení fiskální politiky neumožní dosáhnout požadovaného cíle, a to s největší pravděpodobností ani v roce 2013, tedy za horizontem současného výhledu. Pokud by ČR neplnila doporučení k odstranění nadměrného schodku, která budou ze strany EU České republice v dohledné době předložena, hrozí jí rovněž až pozastavení čerpání prostředků z Fondu soudržnosti.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Kompletní materiály ke stažení:

  • Makroekonomická predikce - říjen 2009
  • Fiskální výhled České republiky - říjen 2009

 

Nejčtenější