Novinky

Sjednocení podmínek distribuce na finančním trhu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí diskutuje se zástupci České národní banky, finančního trhu a spotřebitelů nad sjednocením podmínek distribuce na finančním trhu

Na základě odborné diskuse Ministerstva financí s Českou národní bankou, profesními asociacemi působícími na finančním trhu a spotřebitelskými sdruženími budou připraveny teze budoucí právní úpravy zastřešující podmínkypro nabízení, zprostředkování a poradenství v oblasti služeb na finančním trhu.

Ministerstvo financí iniciovalo počátkem letošního roku odbornou diskusi o podmínkách distribuce na finančním trhu. „Současná situace, kdy jsou některé sektory finančního trhu z pohledu distribuce poměrně silně regulovány a jinde prakticky žádná regulace není, nepovažuji dlouhodobě za vyhovující,“ říká Klára Hájková, náměstkyně ministra financí zodpovědná za agendu finančního trhu.

Cílem iniciativy Ministerstva financí je sjednotit úpravu distribuce - tedy nabízení, zprostředkování a poradenství - na finančním trhu, posílit transparentnost poskytovaných finančních služeb a ochranu spotřebitele. Jednotná pravidla by měla garantovat, že distribucí se budou zabývat pouze osoby, které splní určité podmínky pro získání povolení. Tyto osoby budou evidované v jednom společném registru, který umožní každému spotřebiteli snadno si ověřit, zda mu služby nabízí oprávněná osoba. Dohled ČNB bude mít lepší přehled o tom, kolik osob se zprostředkováním či poradenstvím zabývá. Jasně by mělo být také vymezeno, kdo odpovídá za jednání konkrétního zprostředkovatele či poradce, včetně odpovědnosti za případnou škodu způsobenou zákazníkovi.

Budoucí sjednocené podmínky distribuce na finančním trhu by měly dále zahrnovat pravidla jednání se zákazníkem, která by zprostředkovatelé a poradci měli dodržovat. Pozornost bude věnována také požadavkům na odbornou kvalifikaci. „Je třeba garantovat, že na finančním trhu působí pouze osoby, které skutečně rozumí tomu, co nabízí, a jsou schopny kvalifikovaně odpovědět na otázky zákazníků,“ vysvětluje Klára Hájková.

Práce na vytvoření nových pravidel pro distribuční služby byly zahájeny letos v březnu, kdy Ministerstvo financí zřídilo Pracovní skupinu k distribuci na finančním trhu, do které přizvalo zástupce České národní banky, profesních asociací působících na finančním trhu a spotřebitelských sdružení. Tato pracovní skupina již navrhla možné řešení v otázce nastavení společných kategorií distributorů na finančním trhu, pravidel odpovědnosti a vedení evidence ve společném registru. Konkrétní doporučení již byla předána ministru financí a jsou k dispozici na webových stránkách rezortu (Distribuce na finančním trhu). Pracovní skupina nyní pokračuje v diskusi nad otázkami jednotných požadavků na odbornou kvalifikaci a nastavení pravidel jednání se zákazníky. Doporučení k těmto oblastem by měla být formulována do konce letošního roku. „Velmi oceňuji konstruktivní přístup našich kolegů v pracovní skupině a snahu najít konsensuální řešení,“ hodnotí první etapu práce Klára Hájková.

Po ukončení odborné diskuse v rámci pracovní skupiny připraví Ministerstvo financí teze budoucí právní úpravy. Na jejich základě bude v příštím roce připraven konkrétní legislativní návrh, který by měl být dokončen v roce 2011.

Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Doplňující informace

  1. ÚVOD
  2. DOPORUČENÍ V OBLASTI KATEGORIZACE DISTRIBUCE NA FINANČNÍM TRHU
    • 2.1 Subjekty působící v distribuci
    • 2.2 Podnikatelské oprávnění
    • 2.3 Specifické obchodní modely
    • 2.4 Labeling
  3. DOPORUČENÍ V OBLASTI REGISTRACE
  4. DOPORUČENÍ K SYSTÉMU ODBORNÉ KVALIFIKACE
    • 4.1 Personální působnost systému odborné kvalifikace
    • 4.2 Věcná působnost - distribuční činnosti v sektorech FT, výjimky
    • 4.3 Způsob prokázání odbornosti
    • 4.4 Obsah standardů odbornosti, kvalifikační stupně
  5. DALŠÍ PODNĚTY

PŘÍLOHA – SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY K DISTRIBUCI NA FINANČNÍM TRHU

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I: Doporučení Pracovní skupiny k distribuci na finančním trhu - I. etapa, září 2009, publikováno 10/2009, ke stažení ve formátu Pdf

Nejčtenější