Novinky

Změny v účetní reformě veřejných financí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

V rámci připomínkového řízení k účetní reformě veřejných financí došlo k určitým změnám. Jedná se  především o rozložení některých povinností do delšího časového úseku. Zároveň byly posunuty termíny prvního předávání některých účetních záznamů a finančních údajů do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“).

Konkrétně se jedná o tyto skutečnosti:

 1. V případě vyhlášky, která nahrazuje stávající vyhlášku č. 505/2002 Sb. (kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky ve veřejném sektoru, např. municipální jednotky):
  • účetní metody jsou zaváděny postupně tak, aby byly v první fázi (v roce 2010) uplatněny pouze ty nejméně organizačně, technicky a finančně náročné a teprve v další fázi jsou uplatněny ty složitější (zejména odpisování majetku a tvorba opravných položek); v případě municipálních účetních jednotek se postupnost zavádění týká i některých podrozvahových účtů;
  • zároveň je účetním jednotkám umožněno naplnit účetní metody v průběhu roku 2010 až k okamžiku prvního přenášení účetních záznamů do CSÚIS; tato úleva má vztah jednak k postupnému rozložení organizačních povinností dotčených účetních jednotek a zároveň zajišťuje dotčeným účetním jednotkám dostatečnou právní jistotu vůči kontrolním orgánům v roce 2010.
   Výše uvedené fázování je promítnuto do návrhu vyhlášky formou přechodných ustanovení. Účinnost vyhlášky je k 1. lednu 2010. Návrh vyhlášky byl dne 7. 10. 2009 předložen k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády.
 2. V případě technické vyhlášky (vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů):
  • municipální účetní jednotky1 budou poprvé provádět přenos dat do CSÚIS až k 15. červenci 2010 (za první pololetí), aby měly obce dostatek času na úpravu SW, přihlášení se do systému, otestování šifrování a komunikace s centrálním systémem,
  • informace sloužící pro statistické účely ve formě pomocných statistických přehledů se budou poprvé přenášet až v roce 2011 (odklad o jeden rok), tzn. tato povinnost bude vybraným účetním jednotkám2 stanovena s účinností k 1. lednu 2011, aby byly sníženy nároky na vybrané účetní jednotky a dodavatele do konce roku 2009 a v prvních měsících roku 2010 v souvislosti s úpravou metodiky a SW
   Změny uvedených termínů jsou zapracovány v návrhu technické vyhlášky. Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády České republiky dne 13. října 2009.

Návrhy obou vyhlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MF

Zároveň byla zahájena odborná konzultace nejen k návrhům vyhlášek, ale k celé účetní reformě v oblasti veřejných financí na webových stránkách MF

Došlo též k posunu termínů pro předávání účetních záznamů sloužících pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu. Předávání těchto účetních záznamů bude poprvé provedeno do 31. srpna 2011, ve stavu k 31. prosinci 2010. Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví (o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku) bude předložena do připomínkového řízení do konce roku 2009.

Za Ministerstvo financí bych rád poděkoval všem připomínkovým místům za zaslané připomínky.

Mgr. Peter Chrenko,
náměstek ministra financí pro daně a cla


 

Poznámky:

Municipálními účetními jednotkami se rozumí obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti a jimi zřizované příspěvkové organizace.
Vybranými účetními jednotkami podle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb.,  jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

Nejčtenější