Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

  • Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.6.2009) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 128,5 mld. Kč, celkových výdajů na 1 166,8 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 38,3 mld. Kč. Zvýšení rozpočtu výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 14,5 mld. Kč) a vycházelo z usnesení vlády č. 122/2009 a č. 1626/2008 a dále ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci září 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 726,8 mld. Kč, celkové výdaje 814,1 mld. Kč a schodek hospodaření 87,3 mld. Kč (v září 2008 vykázán přebytek 10,5 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-září 2008 2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 794,46 1114,00 1128,51 726,78 64,4 76,3 91,5
VÝDAJE CELKEM 783,98 1152,10 1166,83 814,07 69,8 70,5 103,8
SALDO 10,47 -38,10 -38,32 -87,30 227,8 -14,7 -833,6

*) rozpočet upravený k 30.6.2009

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 726,8 mld. Kč představovaly 64,4 % rozpočtu po změnách (v září 2008 plněny na 76,3 %) a byly tak proti září 2008 nižší o 67,7 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Na meziročním poklesu se podílely především příjmy z daní a poplatků (pokles o 51,2 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociálním zabezpečení (pokles o 26,1 mld. Kč).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 355,3 mld. Kč, což představuje 59,7 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 51,2 mld. Kč, tj. o 12,6 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 14,0 procentního bodu horší. Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem DPPO, DPFO a SD.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 65,6 mld. Kč představovala 50,4 % rozpočtu (loni plnění na 87,3 %) a meziročně tak klesla o 37,4 mld. Kč, tj. o 36,3 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008. Vyšší inkaso této daně v samotném měsíci září (17,0 mld. Kč, což je o 11,3 mld. Kč méně než v září 2008)) souvisí s odvodem čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců. Výpadek inkasa DPPO ovlivnilo zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců a kladně vyřízené žádosti daňových subjektů o stanovení záloh jinak než vyplývá z jejich poslední známé daňové povinnosti s ohledem na očekávaný pokles daňové povinnosti následkem prohlubujícího se nepříznivého vývoje hospodaření.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 61,4 mld. Kč, tj. 57,3 % rozpočtu (loni plnění na 76,4 %) při meziročním poklesu o 7,5 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 54,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 62,2 % (loni to bylo na 73,1 %) a meziročním poklesu o 2,6 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %. U inkasa této daně se negativně projevuje ekonomická krize (propouštění či nižší než předpokládaný růst platů).

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 1,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 13,6 % (loni to bylo na 80,5 %) a meziroční pokles o 4,9 mld. Kč, tj. o 73,6 %. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %. Příčiny nízkého plnění jsou stejné jako u daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 5,3 mld. Kč, což představuje 77,4 % rozpočtu (loni 134,9 %) a meziročně byla na stejné úrovni jako v roce 2008. Rozpočet 2009 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Inkaso DPH představovalo 127,3 mld. Kč, tj. 65,6 % rozpočtu, což je o 0,9 procentního bodu nižší plnění než v září minulého roku. Meziroční pokles o 0,4 mld. Kč, tj. o 0,3 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 9,5 procentního bodu. Zde se negativně projevuje především pokles spotřeby domácností.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 89,4 mld. Kč, což představuje 62,1 % rozpočtu (loni to bylo 68,6 %) a meziroční pokles o 3,1 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad mimo jiné souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V období od března 2009 (splatnost za leden 2009) do září 2009 (splatnost za červenec 2009) bylo již inkaso meziročně vyšší o 3,3 mld. Kč. I zde se projevuje ekonomická krize (např. snižující se autodoprava).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.9.2009 výše 483,2 mld. Kč, což představuje 59,2 % rozpočtu a meziroční pokles o 73,0 mld. Kč, tj. o 13,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 556,2 mld. Kč, tj. 74,0 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 35,2 mld. Kč, tj. o 6,8 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 260,9 mld. Kč, což představuje 65,8 % rozpočtu (loni to bylo 74,2 %) a meziroční pokles o 26,1 mld. Kč, tj. o 9,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 231,9 mld. Kč, tj. 65,8 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 4,5 mld. Kč, tj. o 1,9 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2008).

Ke konci září 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 110,6 mld. Kč, což je 81,1 % rozpočtu po změnách a o 9,7 mld. Kč, tj. o 9,6 % více než v září loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na plnění těchto příjmů mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil 31,7 mld. Kč. Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usneseních vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 9,2 mld. Kč (loni to bylo o 32,3 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu), které činily 41,0 mld. Kč (plnění na 38,2 %), což je o 14,1 mld. Kč více než v září 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 5,2 mld. Kč a byly tak plněny na 78,2 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 814,1 mld. Kč čerpané ke konci září 2009 představují 69,8 % rozpočtu (v září 2008 to bylo 70,5 %), což znamená meziroční růst o 30,1 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Proti skutečnosti roku 2008 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 7,6 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci září čerpány ve výši 733,6 mld. Kč, tj. na 71,0 % rozpočtu (loni to bylo na 71,3 %). Proti loňskému roku vzrostly o 26,5 mld. Kč, tj. o 3,8 % (rozpočet po změnách počítá s nárůstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). Rozpočet po změnách byl navýšen na 426,3 mld. Kč. K 30.9.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 320,2 mld. Kč, tj. 75,1 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 75,7 %), při meziročním růstu o 22,2 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Z toho na důchody připadlo 252,6 mld. Kč, tj. 75,1 % rozpočtu (loni to bylo 75,7 %), při meziročním růstu o 21,5 mld. Kč, tj. o 9,3 %. Prostředky na podpory v nezaměstnanosti dosáhly 11,4 mld. Kč a jsou tak o 6,1 mld. Kč vyšší než v září 2008. Naopak ostatní sociální dávky (25,3 mld. Kč) a státní sociální podpora (30,9 mld. Kč) byly meziročně čerpány o 5,4 mld. Kč méně.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 93,4 mld. Kč, což představuje 73,0 % rozpočtu, a proti září 2008 byly nižší o 12,2 mld. Kč, tj. o 11,6 %. Nižší čerpání ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 56,7 mld. Kč, což je o 18,3 mld. Kč méně než v roce 2008 (v září 2009 nebyla na rozdíl od roku 2008 zaplacena záloha na 4. čtvrtletí – ta v září 2008 činila 18,0 mld. Kč). Dalších 18,9 mld. Kč (loni o 0,3 mld. Kč méně) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 36,5 mld. Kč, tj. 76,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,0 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci září 2009 hrazeny ve výši 38,5 mld. Kč, tj. 79,6 % rozpočtu, a jsou nad úrovní září 2008 o 8,6 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 25,4 mld. Kč, což představuje 74,2 % rozpočtované výše a meziročně vyšší čerpání o 5,8 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 80,5 mld. Kč, což představuje 60,2 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 63,6 %), a meziročně byly vyšší o 3,6 mld. Kč, tj. o 4,6 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci září 2009 dosáhl 87,3 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek horší o 97,8 mld. Kč. Proti schodku danému rozpočtem po změnách je současný stav horší o 48,9 mld. Kč. Vykázaný schodek je stejně jako v minulém měsíci nejhorším výsledkem hospodaření státního rozpočtu za leden až září od roku 1993.

Nicméně hospodaření rozpočtu v samotném září skončilo přebytkem 2,3 mld. Kč (v září 2008 to bylo 5,2 mld. Kč), když příjmy činily 82,9 mld. Kč (v září 2008 to bylo 103,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 80,6 mld. Kč (v září 2008 to bylo 97,9 mld. Kč). Relativně pozitivní výsledek hospodaření v samotném září výrazně ovlivnilo nezaplacení již zmíněné zálohy na 4. čtvrtletí roku na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (bude zaplacena v říjnu).

v mil. Kč
leden-září 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316 10 473 -87 296

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-září 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden-září Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 794,46 1114,00 1128,51 726,78 64,4 76,3 91,5
v tom:
Daňové příjmy celkem 693,55 992,20 992,20 616,19 62,1 73,9 88,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 406,51 595,52 595,52 355,28 59,7 73,7 87,4
v tom:
- DPH 127,70 194,10 194,10 127,28 65,6 66,5 99,7
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 92,52 143,90 143,90 89,37 62,1 68,6 96,6
- daně z příjmů PO 102,97 130,30 130,30 65,61 50,4 87,3 63,7
- daně z příjmů FO 68,95 107,20 107,20 61,42 57,3 76,4 89,1
vybíraná srážkou 5,26 6,80 6,80 5,26 77,4 134,9 100,0
ze závislé činnosti 57,01 87,40 87,40 54,40 62,2 73,1 95,4
z přiznání 6,68 13,00 13,00 1,76 13,6 80,5 26,4
- správní poplatky vč. kolků 2,95 2,41 2,41 1,75 72,7 64,1 59,4
- majetkové daně 7,84 11,80 11,80 5,95 50,4 89,0 75,9
- clo 1,74 1,60 1,60 1,05 65,7 133,5 60,5
- poplatky za uložení odpadů (kapitola OSFA) 1,06 1,35 1,35 1,04 77,0 81,2 98,5
- ostatní daňové příjmy**) 0,80 2,86 2,86 1,80 62,8 160,2 224,2
Pojistné SZ 287,04 396,68 396,68 260,92 65,8 74,2 90,9
z toho: na důchody 236,38 352,61 352,61 231,93 65,8 73,6 98,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 100,91 121,80 136,31 110,58 81,1 98,7 109,6
v tom:
- kapitoly 76,24 107,31 118,21 58,24 49,3 85,0 76,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 26,87 96,25 107,20 40,95 38,2 33,9 152,4
převody z fondů OSS 41,54 0,00 0,00 9,22 x x 22,2
přijaté sankční platby ***) 0,05 1,24 1,24 1,80 145,3 3,6 3534,3
soudní poplatky ***) 0,70 0,60 0,58 0,86 147,7 100,5 122,5
dobrovolné pojistné 0,60 0,82 0,82 0,40 49,4 62,2 67,6
- kapitola Operace SFA 1,61 3,50 3,50 4,40 125,8 61,8 273,1
- kapitola Státní dluh 5,49 6,68 6,68 5,22 78,2 376,3 95,1
- VPS 17,57 4,31 7,92 42,72 539,4 207,6 243,2
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,08 0,07 0,07 0,04 60,3 121,2 49,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,16 0,16 0,16 0,44 276,4 23,2 275,6
- ostatní příjmy VPS**) 17,33 4,09 7,70 42,24 548,9 225,0 243,8

*) rozpočet upravený k 30.6.2009
**) dopočet do celku
***) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 27.9.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.9.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.9.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
Daňové příjmy 699,40 521,01 74,5 751,20 556,21 74,0 815,82 483,19 59,2 35,2 -73,0 106,8 86,9
- DPH 232,10 169,40 73,0 274,50 183,19 66,7 278,60 182,48 65,5 13,8 -0,7 108,1 99,6
- spotřební daň 138,70 94,95 68,5 142,30 98,07 68,9 151,80 94,66 62,4 3,1 -3,4 103,3 96,5
- clo 1,20 1,04 86,5 1,30 1,74 133,5 1,60 1,05 65,7 0,7 -0,7 167,2 60,5
- daně z příjmů PO 152,50 125,61 82,4 168,60 146,46 86,9 187,00 93,76 50,1 20,9 -52,7 116,6 64,0
- daně z příjmů FO 146,60 108,56 74,1 135,40 103,92 76,7 162,90 90,62 55,6 -4,6 -13,3 95,7 87,2
vybíraná srážkou 7,10 6,13 86,4 5,60 7,51 134,1 9,80 7,48 76,3 1,4 0,0 122,4 99,6
závislá činnost 121,20 90,44 74,6 114,00 83,57 73,3 128,10 79,77 62,3 -6,9 -3,8 92,4 95,4
z přiznání 18,30 11,98 65,5 15,80 12,84 81,3 25,00 3,37 13,5 0,9 -9,5 107,2 26,3
- silniční daň 5,70 3,78 66,4 6,10 4,03 66,0 6,50 2,97 45,8 0,2 -1,1 106,4 73,9
- daň z nemovitosti 5,40 3,66 67,9 5,50 3,76 68,4 6,40 4,55 71,1 0,1 0,8 102,6 121,1
- majetkové daně 9,00 7,24 80,5 8,80 7,84 89,0 11,80 5,95 50,4 0,6 -1,9 108,2 75,9
- dálniční poplatek 2,00 1,99 99,6 2,30 2,40 104,3 2,60 2,55 98,3 0,4 0,2 120,5 106,5
- ostatní daně a poplatky 6,20 4,78 77,1 6,40 4,81 75,1 6,62 4,59 69,3 0,0 -0,2 100,6 95,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-září 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden-září Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 783,98 1152,10 1166,83 814,07 69,8 70,5 103,8
Běžné výdaje 707,04 1038,01 1033,07 733,56 71,0 71,3 103,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 61,44 102,73 102,92 63,79 62,0 62,0 103,8
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 35,45 47,40 47,40 36,45 76,9 74,2 102,8
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 105,62 134,36 127,92 93,38 73,0 87,5 88,4
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 33,30 45,52 45,28 34,62 76,5 79,5 104,0
- neinvest. transfery státním fondům 15,99 32,05 30,96 14,09 45,5 37,7 88,2
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,66 2,96 3,71 2,26 60,9 49,9 84,8
- sociální dávky 298,01 422,01 426,26 320,19 75,1 75,7 107,4
z toho:
důchody 231,07 336,57 336,51 252,57 75,1 75,7 109,3
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,29 5,00 10,97 11,41 103,9 75,6 215,6
ostatní soc.dávky 29,67 36,03 34,51 25,27 73,2 83,2 85,1
státní soc.podpora 31,98 44,40 44,27 30,95 69,9 70,1 96,8
- aktivní pol. zaměstnanosti 4,54 5,73 6,40 3,28 51,3 49,4 72,2
- prostředky na insolventnost 0,10 0,22 0,34 0,58 170,7 50,8 568,2
- stavební spoření 13,47 14,60 14,60 12,44 85,2 89,8 92,4
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,70 6,40 6,40 3,95 61,8 72,6 106,8
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 19,62 34,85 34,21 25,39 74,2 65,7 129,4
- kapitola Státní dluh 29,95 48,61 48,44 38,55 79,6 65,9 128,7
- kapitola Operace SFA 0,08 0,74 0,62 0,05 8,9 5,0 67,1
- ostatní běžné výdaje ***) 83,11 139,84 137,61 84,51 61,4 62,2 101,7
Kapitálové výdaje 76,95 114,09 133,76 80,52 60,2 63,6 104,6
SALDO SR CELKEM 10,47 -38,10 -38,32 -87,30 227,8 -14,7 -833,6

*) rozpočet upravený k 30.6.2009
**) rozpočet i skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější