Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

  • Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč.
  • V rozpočtu po změnách (k 30.6.2009) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 128,5 mld. Kč, celkových výdajů na 1 166,8 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 38,3 mld. Kč. Zvýšení rozpočtu výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 14,5 mld. Kč) a vycházelo z usnesení vlády č. 122/2009 a č. 1626/2008 a dále ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci srpna 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 643,9 mld. Kč, celkové výdaje 733,5 mld. Kč a schodek hospodaření 89,6 mld. Kč (v srpnu 2008 vykázán přebytek 5,3 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-srpen 2008
2009 % plnění
v roce 2008
Index 2009/2008
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 691,40 1114,00 1128,51 643,91 57,1 66,4 93,1
VÝDAJE CELKEM 686,08 1152,10 1166,83 733,49 62,9 61,7 106,9
SALDO 5,32 -38,10 -38,32 -89,58 233,8 -7,5 -1684,3

*) rozpočet upravený k 30.6.2009

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 643,9 mld. Kč představovaly 57,1 % rozpočtu po změnách (v srpnu 2008 plněny na 66,4 %) a byly tak proti srpnu 2008 nižší o 47,5 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Na meziročním poklesu se podílely především příjmy z daní a poplatků (pokles o 37,5 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociálním zabezpečení (pokles o 17,0 mld. Kč).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 304,9 mld. Kč, což představuje 51,2 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 37,5 mld. Kč, tj. o 11,0 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 10,9 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn nižším inkasem všech „velkých“ daní (především DPPO, DPFO, ale i DPH a SD).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 48,6 mld. Kč představovala 37,3 % rozpočtu (loni plnění na 63,3 %) a meziročně tak klesla o 26,0 mld. Kč, tj. o 34,9 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008. Výpadek inkasa DPPO ovlivnilo zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců a kladně vyřízené žádosti daňových subjektů o stanovení záloh jinak než vyplývá z jejich poslední známé daňové povinnosti s ohledem na očekávaný pokles daňové povinnosti následkem prohlubujícího se nepříznivého vývoje hospodaření.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 54,1 mld. Kč, tj. 50,5 % rozpočtu (loni plnění na 67,5 %) při meziročním poklesu o 6,7 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 48,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 55,3 % (loni to bylo na 65,2 %) a meziročním poklesu o 2,5 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %. U inkasa této daně se negativně projevuje ekonomická krize (propouštění či nižší než předpokládaný růst platů).

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 1,2 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 9,1 % (loni to bylo na 64,1 %) a meziroční pokles o 4,1 mld. Kč, tj. o 77,8 %. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %. Příčiny jsou stejné jako u daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,6 mld. Kč, což představuje 67,9 % rozpočtu (loni 120,6 %) a meziročně byla mírně pod úrovní minulého roku. Rozpočet 2009 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Inkaso DPH představovalo 114,0 mld. Kč, tj. 58,7 % rozpočtu, což je o 1,3 procentního bodu nižší plnění než v srpnu minulého roku. Meziroční pokles o 1,2 mld. Kč, tj. o 1,0 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 10,2 procentního bodu. Zde se negativně projevuje především pokles spotřeby domácností.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 77,7 mld. Kč, což představuje 54,0 % rozpočtu (loni to bylo 58,6 %) a meziroční pokles o 1,3 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad mimo jiné souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V období od března 2009 (splatnost za leden 2009) do srpna 2009 (splatnost za červen 2009) bylo již inkaso meziročně vyšší o 5,2 mld. Kč. I zde se však projevuje ekonomická krize (např. snižující se autodoprava).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.8.2009 výše 415,5 mld. Kč, což představuje 50,9 % rozpočtu a meziroční pokles o 55,0 mld. Kč, tj. o 11,7 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 470,5 mld. Kč, tj. 62,6 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 24,2 mld. Kč, tj. o 5,4 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 239,3 Kč, což představuje 60,3 % rozpočtu (loni to bylo 66,2 %) a meziroční pokles o 17,0 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 212,7 mld. Kč, tj. 60,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,7 mld. Kč, tj. o 0,8 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2008).

Ke konci srpna 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 99,7 mld. Kč, což je 73,1 % rozpočtu po změnách a o 7,0 mld. Kč, tj. o 7,5 % více než v srpnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na meziroční růst mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil 31,7 mld. Kč. Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usneseních vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 9,0 mld. Kč (loni to bylo o 28,5 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 31,9 mld. Kč (plnění na 29,7 %), což je o 7,4 mld. Kč více než v srpnu 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 4,8 mld. Kč a byly tak plněny na 71,3 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 733,5 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2009 představují 62,9 % rozpočtu (v srpnu 2008 to bylo 61,7 %), což znamená meziroční růst o 47,4 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Proti skutečnosti roku 2008 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 7,6 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci srpna čerpány ve výši 659,8 mld. Kč, tj. na 63,9 % rozpočtu (loni to bylo na 62,5 %). Proti loňskému roku vzrostly o 40,8 mld. Kč, tj. o 6,6 % (rozpočet po změnách počítá s nárůstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). Rozpočet po změnách byl navýšen na 426,3 mld. Kč. K 31.8.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 283,3 mld. Kč, tj. 66,5 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 67,0 %), při meziročním růstu o 19,4 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Z toho na důchody připadlo 223,0 mld. Kč, tj. 66,3 % rozpočtu (loni to bylo 66,9 %), při meziročním růstu o 18,9 mld. Kč, tj. o 9,2 %. Prostředky na podpory v nezaměstnanosti dosáhly 10,1 mld. Kč a jsou tak o 5,4 mld. Kč vyšší než v srpnu 2008. Naopak ostatní sociální dávky (22,7 mld. Kč) a státní sociální podpora (27,5 mld. Kč) byly meziročně čerpány o 4,8 mld. Kč méně.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 89,1 mld. Kč, což představuje 69,6 % rozpočtu, a proti srpnu 2008 byly vyšší o 5,6 mld. Kč, tj. o 6,7 %. Čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 56,7 mld. Kč (v červnu zaplacena záloha na 3. čtvrtletí ve výši 18,6 mld. Kč), což je o 0,3 mld. Kč méně než v roce 2008. Dalších 17,0 mld. Kč (loni 0,2 mld. Kč méně) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 32,4 mld. Kč, tj. 68,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 0,9 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci srpna 2009 hrazeny ve výši 32,6 mld. Kč, tj. 67,2 % rozpočtu, a jsou nad úrovní srpna 2008 o 9,7 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 23,4 mld. Kč, což představuje 68,4 % rozpočtované výše a meziročně vyšší čerpání o 5,4 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 73,7 mld. Kč, což představuje 55,1 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 55,5 %), a meziročně byly vyšší o 6,6 mld. Kč, tj. o 9,8 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci srpna 2009 dosáhl 89,6 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek horší o 94,9 mld. Kč. Proti schodku danému rozpočtem po změnách je současný stav horší o 51,3 mld. Kč. Vykázaný schodek je nejhorším výsledkem hospodaření státního rozpočtu za leden až srpen od roku 1993.

Hospodaření rozpočtu v samotném srpnu skončilo schodkem 13,4 mld. Kč (v srpnu 2008 to byl schodek 4,0 mld. Kč), když příjmy činily 57,1 mld. Kč (v srpnu 2008 to bylo 63,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 70,5 mld. Kč (v srpnu 2008 to bylo 67,6 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-srpen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -12 367 -25 565 -32 956 -71 885 -50 687 10 008 -6 440 22 226 5 318 -89 578

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-srpen 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden-srpen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 691,40 1114,00 1128,51 643,91 57,1 66,4 93,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 598,71 992,20 992,20 544,23 54,9 63,8 90,9
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 342,42 595,52 595,52 304,93 51,2 62,1 89,0
v tom:
- DPH 115,13 194,10 194,10 113,97 58,7 60,0 99,0
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 78,95 143,90 143,90 77,67 54,0 58,6 98,4
- daně z příjmů PO 74,63 130,30 130,30 48,60 37,3 63,3 65,1
- daně z příjmů FO 60,90 107,20 107,20 54,15 50,5 67,5 88,9
vybíraná srážkou 4,70 6,80 6,80 4,61 67,9 120,6 98,1
ze závislé činnosti 50,87 87,40 87,40 48,35 55,3 65,2 95,0
z přiznání 5,32 13,00 13,00 1,18 9,1 64,1 22,2
- správní poplatky vč. kolků 2,66 2,41 2,41 1,65 68,6 57,9 62,0
- majetkové daně 6,82 11,80 11,80 5,33 45,1 77,5 78,1
- clo 1,59 1,60 1,60 0,94 58,4 122,0 59,0
- poplatky za uložení odpadů (kapitola OSFA) 0,95 1,35 1,35 0,93 69,2 73,1 98,2
- ostatní daňové příjmy**) 0,79 2,86 2,86 1,69 59,2 158,4 213,7
Pojistné SZ 256,29 396,68 396,68 239,30 60,3 66,2 93,4
z toho: na důchody 211,06 352,61 352,61 212,71 60,3 65,7 100,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 92,69 121,80 136,31 99,68 73,1 90,7 107,5
v tom:
- kapitoly 69,15 107,31 118,21 48,23 40,8 77,1 69,7
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 24,46 96,25 107,20 31,88 29,7 30,9 130,3
převody z fondů OSS 37,46 0,00 0,00 8,98 x x 24,0
přijaté sankční platby ***) -0,05 1,24 1,24 1,59 128,8 -3,5 -3174,7
soudní poplatky ***) 0,61 0,60 0,58 0,78 133,7 87,8 126,9
dobrovolné pojistné 0,53 0,82 0,82 0,36 43,6 54,7 68,0
- kapitola Operace SFA 1,59 3,50 3,50 4,38 125,3 60,9 276,1
- kapitola Státní dluh 4,84 6,68 6,68 4,76 71,3 331,2 98,4
- VPS 17,12 4,31 7,92 42,31 534,2 202,3 247,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,07 0,07 0,07 0,03 53,7 104,0 51,6
- splátky půjček ze zahraničí 0,15 0,16 0,16 0,43 271,1 21,5 291,6
- ostatní příjmy VPS**) 16,90 4,09 7,70 41,84 543,7 219,4 247,5

*) rozpočet upravený k 30.6.2009
**) dopočet do celku
***) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 31.8.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.8.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.8.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 699,40 446,32 63,8 751,20 470,48 62,6 815,82 415,46 50,9 24,2 -55,0 105,4 88,3
- DPH 232,10 152,02 65,5 274,50 165,20 60,2 278,60 163,50 58,7 13,2 -1,7 108,7 99,0
- spotřební daň 138,70 82,23 59,3 142,30 83,84 58,9 151,80 82,30 54,2 1,6 -1,5 102,0 98,2
- clo 1,20 0,92 76,8 1,30 1,59 122,0 1,60 0,94 58,4 0,7 -0,7 172,1 59,0
- daně z příjmů PO 152,50 95,79 62,8 168,60 107,34 63,7 187,00 69,73 37,3 11,5 -37,6 112,0 65,0
- daně z příjmů FO 146,60 95,31 65,0 135,40 91,52 67,6 162,90 79,75 49,0 -3,8 -11,8 96,0 87,1
vybíraná srážkou 7,10 5,50 77,5 5,60 6,68 119,3 9,80 6,57 67,1 1,2 -0,1 121,5 98,4
závislá činnost 121,20 80,39 66,3 114,00 74,58 65,4 128,10 70,90 55,3 -5,8 -3,7 92,8 95,1
z přiznání 18,30 9,42 51,5 15,80 10,25 64,9 25,00 2,28 9,1 0,8 -8,0 108,9 22,2
- silniční daň 5,70 3,73 65,4 6,10 3,94 64,6 6,50 2,89 44,4 0,2 -1,1 105,7 73,3
- daň z nemovitosti 5,40 3,52 65,2 5,50 3,55 64,6 6,40 4,34 67,8 0,0 0,8 100,9 122,2
- majetkové daně 9,00 6,48 72,0 8,80 6,82 77,5 11,80 5,33 45,1 0,3 -1,5 105,3 78,1
- dálniční poplatek 2,00 1,88 93,9 2,30 2,27 98,7 2,60 2,43 93,4 0,4 0,2 120,8 107,0
- ostatní daně a poplatky 6,20 4,44 71,6 6,40 4,41 68,8 6,62 4,28 64,7 0,0 -0,1 99,3 97,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-srpen 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden-srpen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 686,08 1152,10 1166,83 733,49 62,9 61,7 106,9
Běžné výdaje 618,96 1038,01 1033,07 659,78 63,9 62,5 106,6
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 53,74 102,73 102,92 55,72 54,1 54,2 103,7
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 31,52 47,40 47,40 32,39 68,3 66,0 102,8
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 83,53 134,36 127,92 89,10 69,6 69,2 106,7
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 30,16 45,52 45,28 31,23 69,0 72,0 103,5
- neinvest. transfery státním fondům 15,48 32,05 30,96 13,94 45,0 36,5 90,0
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,56 2,96 3,71 2,21 59,6 47,9 86,4
- sociální dávky 263,88 422,01 426,26 283,30 66,5 67,0 107,4
z toho:
důchody 204,18 336,57 336,51 223,03 66,3 66,9 109,2
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,68 5,00 10,97 10,06 91,6 66,8 214,9
ostatní soc.dávky 26,56 36,03 34,51 22,73 65,9 74,4 85,6
státní soc.podpora 28,47 44,40 44,27 27,48 62,1 62,4 96,5
- aktivní pol. zaměstnanosti 4,10 5,73 6,40 2,94 45,9 44,5 71,7
- prostředky na insolventnost 0,09 0,22 0,34 0,40 119,7 46,7 432,9
- stavební spoření 13,38 14,60 14,60 12,36 84,7 89,2 92,4
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,70 6,40 6,40 3,95 61,8 72,6 106,8
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 17,97 34,85 34,21 23,41 68,4 60,2 130,3
- kapitola Státní dluh 22,89 48,61 48,44 32,57 67,2 50,4 142,3
- kapitola Operace SFA 0,06 0,74 0,62 0,05 8,2 3,8 81,2
- ostatní běžné výdaje ***) 75,90 139,84 137,61 76,21 55,4 56,8 100,4
Kapitálové výdaje 67,12 114,09 133,76 73,70 55,1 55,5 109,8
SALDO SR CELKEM 5,32 -38,10 -38,32 -89,58 233,8 -7,5 -1684,3

*) rozpočet upravený k 30.6.2009
**) rozpočet i skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Nejčtenější