Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.6.2009) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 128,5 mld. Kč, celkových výdajů na 1 166,8 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 38,3 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 14,5 mld. Kč) a vycházelo z usnesení vlády č. 122/2009 a č. 1626/2008 a dále ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci července 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 586,8 mld. Kč, celkové výdaje 663,0 mld. Kč a schodek hospodaření 76,2 mld. Kč (v červenci 2008 vykázán přebytek 9,3 mld. Kč).

 

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-červenec 2008
2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 627,78 1114,00 1118,45 586,80 52,0 60,3 93,5
VÝDAJE CELKEM 618,50 1152,10 1156,78 662,96 56,8 55,6 107,2
SALDO 9,27 -38,10 -38,32 -76,16 198,7 -13,0 -821,1

*) rozpočet upravený k 30.6.2009

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 586,8 mld. Kč představovaly 52,0 % rozpočtu po změnách (v červenci 2008 plněny na 60,3 %) a byly tak proti červenci 2008 nižší o 41,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Na meziročním poklesu se podílely především příjmy z daní a poplatků (pokles o 35,2 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociálním zabezpečení (pokles o 14,4 mld. Kč).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 282,5 mld. Kč, což představuje 47,4 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 35,2 mld. Kč, tj. o 11,1 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 10,2 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn nižším inkasem všech „velkých“ daní (DPH, SD, DPPO, DPFO).

Inkaso DPH představovalo 108,0 mld. Kč, tj. 55,7 % rozpočtu, což je o 1,4 procentního bodu nižší plnění než v červenci minulého roku. Meziroční pokles o 1,5 mld. Kč, tj. o 1,4 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 10,6 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 66,8 mld. Kč, což představuje 46,4 % rozpočtu (loni to bylo 50,0 %) a meziroční pokles o 0,6 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad mimo jiné souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V období od března 2009 (splatnost za leden 2009) do července 2009 (splatnost za květen 2009) bylo již inkaso meziročně vyšší o 5,9 mld. Kč.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 51,2 mld. Kč představovala 39,3 % rozpočtu (loni plnění na 64,3 %) a meziročně tak klesla o 24,7 mld. Kč, tj. o 32,5 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 47,0 mld. Kč, tj. 43,8 % rozpočtu (loni plnění na 59,1 %) při meziročním poklesu o 6,4 mld. Kč, tj. o 11,9 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 41,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 47,7 % (loni to bylo 56,6 %) a meziročním poklesu o 2,4 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 1,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 8,4 % (loni to bylo na 61,1 %) a meziroční pokles o 4,0 mld. Kč, tj. o 78,5 %. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,2 mld. Kč, což představuje 61,3 % rozpočtu (loni 106,7 %) a meziročně byla mírně nad úrovní minulého roku. Rozpočet 2009 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.7.2009 výše 385,5 mld. Kč, což představuje 47,3 % rozpočtu a meziroční pokles o 52,0 mld. Kč, tj. o 11,9 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 437,5 mld. Kč, tj. 58,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 22,5 mld. Kč, tj. o 5,4 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 209,9 mld. Kč, což představuje 52,9 % rozpočtu (loni to bylo 57,9 %) a meziroční pokles o 14,4 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 186,6 mld. Kč, tj. 52,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 1,0 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 %).

Ke konci července 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 94,4 mld. Kč, což je 69,3 % rozpočtu po změnách a o 8,6 mld. Kč, tj. o 10,0 % více než v červenci loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na meziroční růst mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil cca 32 mld. Kč (dalších 2,8 mld. Kč v rámci tohoto usnesení představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek). Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 7,2 mld. Kč (loni to bylo o 29,1 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 30,0 mld. Kč (plnění na 28,0 %), což je o 9,5 mld. Kč více než v červenci 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 4,3 mld. Kč a byly tak plněny na 64,4 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 663,0 mld. Kč čerpané ke konci července 2009 představují 56,8 % rozpočtu (v červenci 2008 to bylo 55,6 %), což znamená meziroční růst o 44,5 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Proti skutečnosti roku 2008 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 9,7 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu státního rozpočtu byly ke konci července čerpány ve výši 594,3 mld. Kč, tj. na 57,5 % rozpočtu (loni to bylo na 56,1 %). Proti loňskému roku vzrostly o 38,2 mld. Kč, tj. o 6,9 % (rozpočet po změnách počítá s nárůstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). Rozpočet po změnách byl navýšen na 426,3 mld. Kč. K 31.7.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 249,4 mld. Kč, tj. 58,5 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 58,6 %), při meziročním růstu o 18,8 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Z toho na důchody připadlo 196,4 mld. Kč, tj. 58,4 % rozpočtu (loni to bylo 58,3 %), při meziročním růstu o 18,5 mld. Kč, tj. o 10,4 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 85,6 mld. Kč, což představuje 66,9 % rozpočtu, a proti červenci 2008 byly vyšší o 4,7 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 56,7 mld. Kč (v červnu zaplacena záloha na 3. čtvrtletí ve výši 18,6 mld. Kč), což je o 0,3 mld. Kč méně než v roce 2008. Dalších 15,0 mld. Kč (loni na stejné úrovni) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 28,3 mld. Kč, tj. 59,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci července 2009 hrazeny ve výši 30,0 mld. Kč, tj. 62,0 % rozpočtu, a jsou nad úrovní července 2008 o 9,7 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 20,9 mld. Kč, což představuje 61,0 % rozpočtované výše a meziročně vyšší čerpání o 4,3 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 68,7 mld. Kč, což představuje 51,4 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 51,6 %), a meziročně byly vyšší o 6,3 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci července 2009 dosáhl 76,2 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek horší o 85,4 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo schodkem 7,9 mld. Kč (v červenci 2008 to byl přebytek 14,9 mld. Kč), když příjmy činily 80,1 mld. Kč (v červenci 2008 to bylo 91,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 88,0 mld. Kč (v červenci 2008 to bylo 76,3 mld. Kč). Na horším výsledku v samotném červenci 2009 proti červenci 2008 se projevilo především nižší inkaso daní z příjmů právnických osob (o 9,0 mld. Kč) a na straně výdajů vyšší čerpání kapitálových výdajů (o 9,7 mld. Kč - především vliv transferů do SFDI).

 

v mil. Kč
leden-červenec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160

 

 

 

GRAF - Vývoj salda státního rozpočtu za leden až červenec v letech 2008 a 2009:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-červenec 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden-červenec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 627,78 1114,00 1128,51 586,80 52,0 60,3 93,5
v tom:
Daňové příjmy celkem 541,92 992,20 992,20 492,39 49,6 57,8 90,9
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 317,70 595,52 595,52 282,52 47,4 57,6 88,9
v tom:
- DPH 109,54 194,10 194,10 108,02 55,7 57,1 98,6
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 67,37 143,90 143,90 66,81 46,4 50,0 99,2
- daně z příjmů PO 75,85 130,30 130,30 51,18 39,3 64,3 67,5
- daně z příjmů FO 53,35 107,20 107,20 46,98 43,8 59,1 88,1
vybíraná srážkou 4,16 6,80 6,80 4,17 61,3 106,7 100,1
ze závislé činnosti 44,12 87,40 87,40 41,72 47,7 56,6 94,6
z přiznání 5,07 13,00 13,00 1,09 8,4 61,1 21,5
- správní poplatky vč. kolků 2,46 2,41 2,41 1,52 63,3 53,5 61,9
- majetkové daně 6,07 11,80 11,80 4,78 40,5 69,0 78,8
- clo 1,46 1,60 1,60 0,84 52,2 112,1 57,4
- poplatky za uložení odpadů (kapitolaOSFA) 0,82 1,35 1,35 0,81 60,0 63,1 98,8
- ostatní daňové příjmy**) 0,78 2,86 2,86 1,58 55,3 155,6 203,2
Pojistné SZ 224,22 396,68 396,68 209,87 52,9 57,9 93,6
z toho: na důchody 184,65 352,61 352,61 186,55 52,9 57,5 101,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 85,85 121,80 136,31 94,41 69,3 84,0 110,0
v tom:
- kapitoly 63,50 107,31 118,21 43,89 37,1 70,8 69,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 20,52 96,25 107,20 30,01 28,0 25,9 146,3
převody z fondů OSS 36,24 0,00 0,00 7,18 x x 19,8
přijaté sankční platby ***) -0,15 1,24 1,24 1,47 119,2 -10,7 -964,7
soudní poplatky ***) 0,54 0,60 0,58 0,69 117,9 76,9 127,9
dobrovolné pojistné 0,45 0,82 0,82 0,31 37,9 46,6 69,3
- kapitola Operace SFA 1,56 3,50 3,50 4,21 120,4 59,7 270,7
- kapitola Státní dluh 4,09 6,68 6,68 4,30 64,4 280,1 105,1
- VPS 16,70 4,31 7,92 42,01 530,3 197,4 251,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,06 0,07 0,07 0,03 47,6 89,7 53,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,15 0,16 0,16 0,40 251,0 21,5 270,0
- ostatní příjmy VPS**) 16,50 4,09 7,70 41,57 540,2 214,1 252,0

*) rozpočet upravený k 30.6.2009
**) dopočet do celku
***) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní:

 

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený Skut. k 31.07.*) % plnění Rozpočet schválený Skut. k 31.7.**) % plnění Rozpočet schválený Skut.k 31.7.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 699,40 415,02 59,3 751,20 437,51 58,2 815,82 385,49 47,3 22,49 -52,02 105,4 88,1
- DPH 232,10 146,66 63,2 274,50 156,99 57,2 278,60 154,90 55,6 10,33 -2,08 107,0 98,7
- spotřební daň 138,70 70,70 51,0 142,30 71,65 50,3 151,80 70,81 46,6 0,94 -0,83 101,3 98,8
- clo 1,20 0,83 69,0 1,30 1,46 112,1 1,60 0,84 52,2 0,63 -0,62 176,0 57,4
- daně z příjmů PO 152,50 95,72 62,8 168,60 107,69 63,9 187,00 72,03 38,5 11,98 -35,66 112,5 66,9
- daně z příjmů FO 146,60 82,90 56,6 135,40 80,36 59,3 162,90 69,13 42,4 -2,55 -11,23 96,9 86,0
vybíraná srážkou 7,10 4,73 66,7 5,60 5,84 104,2 9,80 5,82 59,4 1,10 -0,02 123,3 99,6
závislá činnost 121,20 69,03 57,0 114,00 64,66 56,7 128,10 61,17 47,7 -4,37 -3,50 93,7 94,6
z přiznání 18,30 9,14 49,9 15,80 9,85 62,4 25,00 2,15 8,6 0,72 -7,71 107,9 21,8
- silniční daň 5,70 3,61 63,3 6,10 3,85 63,2 6,50 2,81 43,2 0,24 -1,05 106,8 72,9
- daň z nemovitosti 5,40 3,13 58,1 5,50 3,24 59,0 6,40 3,99 62,4 0,11 0,75 103,4 123,2
- majetkové daně 9,00 5,66 62,9 8,80 6,07 69,0 11,80 4,78 40,5 0,41 -1,29 107,2 78,8
- dálniční poplatek 2,00 1,76 88,0 2,30 2,14 93,2 2,60 2,28 87,7 0,38 0,14 121,7 106,5
- ostatní daně a poplatky 6,20 4,04 65,1 6,40 4,06 63,4 6,62 3,91 59,2 0,02 -0,15 100,6 96,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR leden-červenec 2008 Index skutečnost 2009/2008
Skutečnost leden-červenec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červenec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 618,50 1152,10 1166,83 662,96 56,8 55,6 107,2
Běžné výdaje 556,06 1038,01 1033,07 594,26 57,5 56,1 106,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 45,95 102,73 102,92 47,52 46,2 46,3 103,4
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 27,58 47,40 47,40 28,31 59,7 57,8 102,6
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 80,89 134,49 127,92 81,56 66,9 67,0 105,8
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 26,80 53,80 45,28 29,56 65,3 64,0 110,3
- neinvest. transfery státním fondům 15,21 32,05 30,96 13,83 44,7 35,9 90,9
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,36 2,96 3,71 2,12 57,1 44,2 89,8
- sociální dávky 230,60 422,01 426,26 249,38 58,5 58,6 108,1
z toho:
důchody 177,88 336,57 336,51 196,43 58,4 58,3 110,4
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,10 5,00 10,97 8,67 79,1 58,5 211,8
ostatní soc.dávky 23,59 36,03 34,51 20,21 58,6 66,1 85,7
státní soc.podpora 25,03 44,40 44,27 24,07 54,4 54,9 96,1
- aktivní pol. zaměstnanosti 3,57 5,73 6,40 2,55 39,8 38,8 71,4
- prostředky na insolventnost 0,09 0,22 0,34 0,28 83,0 42,7 328,3
- stavební spoření 13,38 14,60 14,60 12,36 84,7 89,2 92,4
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,44 6,40 6,40 2,62 41,0 47,9 107,4
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 16,56 34,85 34,21 20,87 61,0 55,4 126,1
- kapitola Státní dluh 20,32 48,61 48,44 30,03 62,0 44,7 147,8
- kapitola Operace SFA 0,04 0,74 0,62 0,05 7,5 2,3 123,4
- ostatní běžné výdaje ***) 70,29 131,43 137,61 69,22 50,3 52,6 98,5
Kapitálové výdaje 62,44 114,09 133,76 68,71 51,4 51,6 110,0
SALDO SR CELKEM 9,27 -38,10 -38,32 -76,16 198,7 -13,0 -821,1

*) rozpočet upravený k 30.6.2009
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím (jejich rozpočet zatím není známý)
***) dopočet do celku

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější