Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2009) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 118,5 mld. Kč, celkových výdajů na 1 156,8 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 38,3 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 4,5 mld. Kč) a vycházelo z usnesení vlády č. 122/2009 a č. 1626/2008 a dále ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci června 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 506,7 mld. Kč, celkové výdaje 575,0 mld. Kč a schodek hospodaření 68,3 mld. Kč (v červnu 2008 vykázán schodek 5,7 mld. Kč).

 

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-červen 2008
2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 536,57 1114,00 1118,45 506,69 45,3 51,8 94,4
VÝDAJE CELKEM 542,22 1152,10 1156,78 574,95 49,7 49,0 106,0
SALDO -5,65 -38,10 -38,32 -68,26 178,1 8,0 1207,6

*) rozpočet upravený k 31.3.2009

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 506,7 mld. Kč představovaly 45,3 % rozpočtu po změnách (v červnu 2008 plněny na 51,8 %) a byly tak proti červnu 2008 nižší o 29,9 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Na meziročním poklesu se podílely především příjmy z daní a poplatků (pokles o 26,7 mld. Kč) a příjmy z pojistného na sociálním zabezpečení (pokles o 11,4 mld. Kč).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 238,5 mld. Kč, což představuje 40,1 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 26,7 mld. Kč, tj. o 10,1 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 8,0 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn nižším inkasem všech „velkých“ daní (DPH, SD, DPPO, DPFO).

Inkaso DPH představovalo 82,2 mld. Kč, tj. 42,4 % rozpočtu, což je o 1,1 procentního bodu nižší plnění než v červnu minulého roku. Meziroční pokles o 1,2 mld. Kč, tj. o 1,4 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 10,6 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 55,2 mld. Kč, což představuje 38,4 % rozpočtu (loni to bylo 42,9 %) a meziroční pokles o 2,6 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad mimo jiné souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V období od března 2009 (splatnost za leden 2009) do června 2009 (splatnost za duben 2009) bylo již inkaso meziročně vyšší o 3,9 mld. Kč.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 53,3 mld. Kč představovala 40,9 % rozpočtu (loni plnění na 58,5 %) a meziročně tak klesla o 15,7 mld. Kč, tj. o 22,8 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008. V červnu se již tradičně projevila nejen úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 15.6.), ale také úhrada daně za rok 2008 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 30.6.). Inkaso této daně v samotném červnu 2009 činilo 30,6 mld. Kč, což je o 9,6 mld. Kč méně než v červnu 2008 (část inkasa daně se splatností do 30.6. se stejně jako v loňském roce zřejmě projeví i v inkasu prvního červencového dne).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 39,5 mld. Kč, tj. 36,9 % rozpočtu (loni plnění na 50,0 %) při meziročním poklesu o 5,6 mld. Kč, tj. o 12,3 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 35,1 mld. Kč při plnění rozpočtu na 40,1 % (loni to bylo 47,9 %) a meziročním poklesu o 2,3 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 1,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 9,8 % (loni to bylo na 53,5 %) a meziroční pokles o 3,2 mld. Kč, tj. o 71,3 %. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %. V samotném červnu rozpočet inkasoval 4,4 mld. Kč (o 0,3 mld. Kč více než v červnu 2008).

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,2 mld. Kč, což představuje 46,8 % rozpočtu (loni 84,7 %) a meziročně byla o 0,1 mld. Kč, tj. o 3,7 %, pod úrovní roku 2008. Rozpočet 2009 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.6.2009 výše 323,0 mld. Kč, což představuje 39,6 % rozpočtu a meziroční pokles o 36,6 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 359,6 mld. Kč, tj. 47,9 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 27,5 mld. Kč, tj. o 8,3 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 180,0 mld. Kč, což představuje 45,4 % rozpočtu (loni to bylo 49,5 %) a meziroční pokles o 11,4 mld. Kč, tj. o 6,0 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 160,0 mld. Kč, tj. 45,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,3 mld. Kč, tj. o 1,5 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 %).

Ke konci června 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 88,1 mld. Kč, což je 69,8 % rozpočtu po změnách a o 8,3 mld. Kč, tj. o 10,4 % více než v červnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na meziroční růst mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil cca 32 mld. Kč (dalších 2,8 mld. Kč v rámci tohoto usnesení představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek). Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 6,9 mld. Kč (loni to bylo o 26,9 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 27,7 mld. Kč (plnění na 28,5 %), což je o 8,2 mld. Kč více než v červnu 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 3,8 mld. Kč a byly tak plněny na 57,4 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 575,0 mld. Kč čerpané ke konci června 2009 představují 49,7 % rozpočtu (v červnu 2008 to bylo 49,0 %), což znamená meziroční růst o 32,7 mld. Kč, tj. o 6,0 %. Proti skutečnosti roku 2008 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 6,7 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu státního rozpočtu byly ke konci června čerpány ve výši 523,6 mld. Kč, tj. na 50,6 % rozpočtu (loni to bylo na 49,2 %). Proti loňskému roku vzrostly o 36,2 mld. Kč, tj. o 7,4 % (rozpočet po změnách počítá s nárůstem o 5,6 % proti skutečnosti roku 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). K 30.6.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 213,0 mld. Kč, tj. 50,7 % rozpočtu (loni to bylo 50,1 %), při meziročním růstu o 15,8 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Z toho na důchody připadlo 167,5 mld. Kč, tj. 49,8 % rozpočtu (loni to bylo 49,6 %), při meziročním růstu o 15,9 mld. Kč, tj. o 10,5 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 81,5 mld. Kč, což představuje 63,7 % rozpočtu, a proti červnu 2008 byly vyšší o 4,2 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 56,7 mld. Kč (v červnu zaplacena záloha na 3. čtvrtletí ve výši 18,6 mld. Kč), což je o 0,3 mld. Kč méně než v roce 2008. Dalších 13,0 mld. Kč (loni to bylo 13,2 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 24,2 mld. Kč, tj. 51,1 % rozpočtu, při meziročním růstu o 0,6 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci června 2009 hrazeny ve výši 29,6 mld. Kč, tj. 61,1 % rozpočtu, a jsou nad úrovní června 2008 o 9,7 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 19,7 mld. Kč, což představuje 56,7 % rozpočtované výše a meziroční růst o 4,3 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 51,3 mld. Kč, což představuje 41,8 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 46,8 %), a meziročně byly nižší o 3,4 mld. Kč, tj. o 6,3 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci června 2009 dosáhl 68,3 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek horší o 62,6 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném červnu skončilo v přebytku 3,2 mld. Kč (v červnu 2008 to bylo 32,7 mld. Kč), když příjmy činily 106,7 mld. Kč (v červnu 2008 to bylo 124,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 103,5 mld. Kč (v červnu 2008 to bylo 91,4 mld. Kč). V horším výsledku v samotném červnu 2009 se projevilo především meziročně nižší inkaso daní z příjmů právnických osob (o 9,6 mld. Kč) a na straně výdajů vyšší čerpání sociálních dávek (o 4,6 mld. Kč), kapitálových výdajů (o 3,9 mld. Kč) a výdajů na dluhovou službu (o 3,2 mld. Kč).

 

v mil. Kč
leden-červen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -4 993 -29 653 -915 -53 399 -49 702 3 763 7 642 1 275 -5 652 -68 259

 

 

 

GRAF - Vývoj salda státního rozpočtu za leden až červen v letech 2008 a 2009:

 

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-červen 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden-červen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 536,57 1114,00 1118,45 506,69 45,3 51,8 94,4
v tom:
Daňové příjmy celkem 456,73 992,20 992,20 418,55 42,2 48,7 91,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 265,24 595,52 595,52 238,51 40,1 48,1 89,9
v tom:
- DPH 83,40 194,10 194,10 82,22 42,4 43,5 98,6
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 57,79 143,90 143,90 55,19 38,4 42,9 95,5
- daně z příjmů PO 69,03 130,30 130,30 53,32 40,9 58,5 77,2
- daně z příjmů FO 45,09 107,20 107,20 39,52 36,9 50,0 87,7
vybíraná srážkou 3,30 6,80 6,80 3,18 46,8 84,7 96,3
ze závislé činnosti 37,35 87,40 87,40 35,07 40,1 47,9 93,9
z přiznání 4,44 13,00 13,00 1,27 9,8 53,5 28,7
- správní poplatky vč. kolků 1,98 2,41 2,41 1,20 49,9 43,0 60,8
- majetkové daně 5,15 11,80 11,80 4,16 35,3 58,5 80,9
- clo 1,33 1,60 1,60 0,73 45,6 102,3 54,9
- poplatky za uložení odpadů (kapitolaOSFA) 0,72 1,35 1,35 0,71 52,3 55,1 98,6
- ostatní daňové příjmy**) 0,76 2,86 2,86 1,46 50,9 151,9 191,7
Pojistné SZ 191,48 396,68 396,68 180,03 45,4 49,5 94,0
z toho: na důchody 157,69 352,61 352,61 160,03 45,4 49,1 101,5
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 79,85 121,80 126,26 88,14 69,8 81,3 110,4
v tom:
- kapitoly 58,97 107,31 108,19 40,12 37,1 68,3 68,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 19,52 96,25 97,19 27,75 28,5 25,7 142,1
převody z fondů OSS 33,75 0,00 0,00 6,90 x x 20,4
přijaté sankční platby ***) 0,66 1,24 1,24 0,76 61,3 46,4 114,3
soudní poplatky ***) 0,45 0,60 0,60 0,59 98,6 63,7 131,9
dobrovolné pojistné 0,37 0,82 0,82 0,26 32,2 38,9 70,4
- kapitola Operace SFA 1,32 3,50 3,50 3,17 90,7 50,6 240,6
- kapitola Státní dluh 3,37 6,68 6,68 3,83 57,4 230,8 113,7
- VPS 16,18 4,31 7,89 41,01 520,0 209,8 253,4
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,05 0,07 0,07 0,03 42,3 76,0 55,6
- splátky půjček ze zahraničí 0,12 0,16 0,16 0,34 213,8 17,1 288,7
- ostatní příjmy VPS**) 16,02 4,09 7,66 40,64 530,5 230,2 253,8

*) rozpočet upravený k 31.3.2009
**) dopočet do celku
***) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní:

 

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený Skut. k 29.6..*) % plnění Rozpočet schválený Skut. k 30.6.**) % plnění Rozpočet schválený Skut.k 30.6.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 699,40 332,13 47,5 751,20 359,64 47,9 815,82 323,03 39,6 27,51 -36,61 108,3 89,8
- DPH 232,10 114,03 49,1 274,50 119,62 43,6 278,60 117,87 42,3 5,59 -1,75 104,9 98,5
- spotřební daň 138,70 59,41 42,8 142,30 61,39 43,1 151,80 58,57 38,6 1,98 -2,82 103,3 95,4
- clo 1,20 0,69 57,2 1,30 1,33 102,3 1,60 0,73 45,6 0,64 -0,60 193,7 54,9
- daně z příjmů PO 152,50 73,93 48,5 168,60 93,57 55,5 187,00 72,71 38,9 19,64 -20,86 126,6 77,7
- daně z příjmů FO 146,60 68,44 46,7 135,40 67,19 49,6 162,90 57,67 35,4 -1,26 -9,52 98,2 85,8
vybíraná srážkou 7,10 3,76 52,9 5,60 4,67 83,4 9,80 4,52 46,2 0,91 -0,14 124,3 96,9
závislá činnost 121,20 57,90 47,8 114,00 54,73 48,0 128,10 51,41 40,1 -3,17 -3,32 94,5 93,9
z přiznání 18,30 6,79 37,1 15,80 7,79 49,3 25,00 1,73 6,9 1,00 -6,05 114,8 22,3
- silniční daň 5,70 2,59 45,5 6,10 2,77 45,4 6,50 1,93 29,4 0,17 -0,85 106,7 69,2
- daň z nemovitosti 5,40 3,06 56,7 5,50 3,17 57,6 6,40 3,89 60,8 0,11 0,72 103,5 122,8
- majetkové daně 9,00 4,89 54,3 8,80 5,15 58,5 11,80 4,16 35,3 0,26 -0,98 105,3 80,9
- dálniční poplatek 2,00 1,66 83,0 2,30 2,01 87,3 2,60 2,16 82,9 0,35 0,15 121,0 107,3
- ostatní daně a poplatky 6,20 3,43 55,3 6,40 3,45 53,9 6,62 3,36 50,8 0,03 -0,09 100,7 97,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR leden-červen 2008 Index skutečnost 2009/2008
Skutečnost leden-červen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 542,22 1152,10 1156,78 574,95 49,7 49,0 106,0
Běžné výdaje 487,46 1038,01 1034,10 523,61 50,6 49,2 107,4
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 37,73 102,73 103,19 38,98 37,8 38,2 103,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 23,66 47,40 47,40 24,23 51,1 49,5 102,4
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 77,31 134,49 128,03 81,51 63,7 65,2 105,4
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 22,20 53,80 53,52 23,70 44,3 43,1 106,7
- neinvest. transfery státním fondům 14,77 32,05 32,26 12,76 39,6 30,9 86,4
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 1,88 2,96 3,36 1,72 51,1 51,6 91,5
- sociální dávky 197,27 422,01 420,51 213,05 50,7 50,1 108,0
z toho:
důchody 151,60 336,57 336,57 167,50 49,8 49,6 110,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,56 5,00 5,00 7,33 146,5 50,8 205,9
ostatní soc.dávky 20,60 36,03 34,53 17,62 51,0 57,7 85,5
státní soc.podpora 21,52 44,40 44,40 20,60 46,4 47,1 95,7
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,91 5,73 6,17 2,16 35,1 41,9 74,4
- prostředky na insolventnost 0,07 0,22 0,22 0,23 103,4 36,5 311,6
- stavební spoření 13,38 14,60 14,60 12,36 84,7 89,2 92,4
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,44 6,40 6,40 2,62 41,0 47,9 107,4
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 15,48 34,85 34,82 19,74 56,7 51,8 127,5
- kapitola Státní dluh 19,87 48,61 48,45 29,60 61,1 43,7 148,9
- kapitola Operace SFA 0,03 0,74 0,67 0,04 5,4 1,9 116,0
- ostatní běžné výdaje ***) 58,46 131,43 134,51 60,91 45,3 29,1 104,2
Kapitálové výdaje 54,76 114,09 122,68 51,34 41,8 46,8 93,7
SALDO SR CELKEM -5,65 -38,10 -38,32 -68,26 178,1 8,0 1207,6

*) rozpočet upravený k 31.3.2009
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím (jejich rozpočet zatím není známý)
***) dopočet do celku

 

 

 

Nejčtenější