Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo Fiskální výhled ČR - květen 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

Saldo vládního sektoru je v roce 2008 odhadováno na -1,5 % HDP, tedy o 0,9 p.b. horší než v roce 2007. Na tomto zhoršení salda se podílí jednak přeřazení části výnosu spotřební daně z tabákových výrobků z roku 2008 do roku 2007 a jednak dopady ekonomických problémů druhé poloviny roku 2008.  V roce 2009 pak očekáváme v důsledku ekonomické recese zhoršení salda sektoru vlády až na -4,5 % HDP. Tato hodnota však může být dále ovlivněna rozsahem protikrizových opatření.

Fiskální výhled pro roky 2010 až 2012 není založen na plném využití schválených výdajových rámců. Za základ byly vzaty deficity státního rozpočtu, které v horizontu střednědobého výhledu nemají překročit 166 mld. Kč. Z této hodnoty jsou pak odvozeny i jednotlivé cíle pro veřejné rozpočty v metodice fiskálního cílení a výše deficitů sektoru vlády dle metodiky ESA 95. V relativním vyjádření se deficity v metodice ESA 95 dostávají s klesající tendencí pod 5 % HDP.

Přes výrazné plánované omezení deficitů státního rozpočtu v letech 2010 až 2012 nebude takto nastavená fiskální politika dostačovat ke splnění střednědobého rozpočtového cíle, ke kterému se ČR zavázala jako členská země EU.

Kromě výše uvedených pravidelných částí a standardizované tabulkové přílohy je v publikaci zařazena kapitola zaměřená na zvolené téma, kterým je v tomto vydání koncept akruálních daní a metody jejich výpočtu v České republice.

Fiskální výhled vychází pololetně v návaznosti na etapy sestavování střednědobého výhledu státního rozpočtu a zveřejnění statistických dat za sektor vládních institucí. Je publikován na internetových stránkách Ministerstva financí obvykle v květnu a říjnu, a to v českém a anglickém jazyce.


 

Dokument:
  • Fiskální výhled České republiky

Nejčtenější