Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci dubna 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 341,2 mld. Kč, celkové výdaje 396,9 mld. Kč a schodek hospodaření 55,7 mld. Kč (v dubnu 2008 vykázán schodek 28,1 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-duben 2008
2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 348,64 1114,00 341,25 30,6 33,6 97,9
VÝDAJE CELKEM 376,73 1152,10 396,91 34,5 34,0 105,4
SALDO -28,09 -38,10 -55,66 146,1 39,7 198,2

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 341,2 mld. Kč představovaly 30,6 % schváleného rozpočtu (v dubnu 2008 plněny na 33,6 %) a byly tak proti dubnu 2008 nižší o 7,4 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Na meziročním poklesu se podílely především daňové příjmy (pokles o 16,0 mld. Kč).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 145,9 mld. Kč, což představuje 24,5 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 16,0 mld. Kč, tj. o 9,9 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 4,9 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn nižším inkasem všech „velkých“ daní (DPH, SD, DPPO, DPFO).

Inkaso DPH představovalo 62,2 mld. Kč, tj. 32,1 % rozpočtu, což je o 1,0 procentního bodu nižší plnění než v dubnu minulého roku. Meziroční pokles o 1,2 mld. Kč, tj. o 1,9 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 11,1 procentního bodu. V samotném dubnu bylo meziročně vybráno o 1,5 mld. Kč více.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 34,0 mld. Kč, což představuje 23,6 % rozpočtu (loni to bylo 28,2 %) a meziroční pokles o 4,0 mld. Kč, tj. o 10,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V samotném březnu (splatnost za leden 2009) bylo inkaso meziročně vyšší o 2,4 mld. Kč a v dubnu (splatnost za únor 2009) o 0,1 mld. Kč.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 21,8 mld. Kč představovala 16,8 % rozpočtu (loni plnění na 23,1 %) a meziročně tak klesla o 5,4 mld. Kč, tj. o 19,7 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008. Nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 22,1 mld. Kč, tj. 20,6 % rozpočtu (loni plnění na 29,2 %) při meziročním poklesu o 4,3 mld. Kč, tj. o 16,2 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 23,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 26,4 % (loni to bylo 31,4 %) a meziročním poklesu o 1,5 mld. Kč, tj. o 5,9 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti „inkasovaná“ v záporné výši 3,1 mld. Kč znamená meziroční pokles o 2,7 mld. Kč. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %. Záporné plnění v roce 2009 souvisí s vratkami daně, které probíhají tradičně v měsíci dubnu (inkaso této daně ve výši -6,5 mld. Kč).

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,1 mld. Kč, což představuje 31,3 % rozpočtu (loni 55,8 %) a meziročně byla mírně pod úrovní roku 2008 (o 2,3 %). Rozpočet 2009 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.4.2009 výše 200,3 mld. Kč, což představuje 24,6 % rozpočtu a meziroční pokles o 21,2 mld. Kč, tj. o 9,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 221,4 mld. Kč, tj. 29,5 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 7,4 mld. Kč, tj. o 3,4 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 121,4 mld. Kč, což představuje 30,6 % rozpočtu (loni to bylo 32,9 %) a meziroční pokles o 5,8 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 107,9 mld. Kč, tj. 30,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,1 mld. Kč, tj. o 3,0 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 %).

Ke konci dubna 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 73,9 mld. Kč, což je 60,7 % rozpočtu a o 14,5 mld. Kč, tj. o 24,4 % více než v dubnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na výrazný meziroční růst mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil cca 32 mld. Kč. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 6,4 mld. Kč (loni to bylo o 18,7 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 21,6 mld. Kč (plnění na 22,4 %), což je o 4,3 mld. Kč více než v dubnu 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 2,2 mld. Kč a byly tak plněny na 32,7 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 396,9 mld. Kč čerpané ke konci dubna 2009 představují 34,5 % rozpočtu (v dubnu 2008 to bylo 34,0 %), což znamená meziroční růst o 20,2 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2008, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 6,3 %, resp. o 4,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna čerpány ve výši 359,5 mld. Kč, tj. na 34,6 % rozpočtu (loni to bylo na 34,8 %). Proti loňskému roku vzrostly o 18,8 mld. Kč, tj. o 5,5 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 6,0 % proti skutečnosti i rozpočtu 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). K 30.4.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 143,4 mld. Kč, tj. 34,0 % rozpočtu (loni to bylo 34,5 %), při meziročním růstu o 7,6 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Z toho na důchody připadlo 113,1 mld. Kč, tj. 33,6 % rozpočtu (loni to bylo 34,0 %), při meziročním růstu o 9,1 mld. Kč, tj. o 8,7 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 56,0 mld. Kč, což představuje 41,6 % rozpočtu, a proti dubnu 2008 byly vyšší o 3,3 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 38,8 mld. Kč (v dubnu zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 19,5 mld. Kč), což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2008. Dalších 9,0 mld. Kč (loni to bylo 9,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 16,1 mld. Kč, tj. 33,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 0,3 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci dubna 2009 hrazeny ve výši 20,2 mld. Kč, tj. 41,6 % rozpočtu, a jsou nad úrovní dubna 2008 o 6,1 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 14,7 mld. Kč, což představuje 42,2 % rozpočtované výše a meziroční růst o 1,9 mld. Kč.

V dubnu byla již tradičně provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 12,4 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 84,7 %. Meziročně tak objem těchto prostředků klesl o 1,0 mld. Kč, tj. o 7,6 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 37,4 mld. Kč, což představuje 32,8 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 28,1 %), a meziročně vzrostly o 1,4 mld. Kč, tj. o 3,8 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna 2009 dosáhl 55,7 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek horší o 27,6 mld. Kč. Zhoršení hospodaření státního rozpočtu během měsíce dubna (na konci března činil schodek 2,3 mld. Kč) způsobilo především zaplacení čtvrtletní zálohy na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, dále platba příspěvku státu na stavební spoření a také úhrada úroků v rámci kapitoly Státní dluh (v samotném dubnu ve výši 11,3 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo ve schodku 53,3 mld. Kč (v dubnu 2008 to bylo 14,7 mld. Kč), když příjmy činily 69,7 mld. Kč (v dubnu 2008 to bylo 78,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 123,0 mld. Kč (v dubnu 2008 to bylo 93,2 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-duben 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -4 416 -16 809 -41 863 -64 422 -38 070 -22 492 -19 955 -17 006 -28 089 -55 660

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-duben 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost
leden-duben
Schválený rozpočet Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 348,64 1114,00 341,25 30,6 33,6 97,9
v tom:
Daňové příjmy celkem 289,19 992,20 267,31 26,9 30,8 92,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 161,98 595,52 145,94 24,5 29,4 90,1
v tom:
- DPH 63,42 194,10 62,24 32,1 33,1 98,1
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 37,98 143,90 33,98 23,6 28,2 89,5
- daně z příjmů PO 27,20 130,30 21,84 16,8 23,1 80,3
- daně z příjmů FO 26,33 107,20 22,08 20,6 29,2 83,8
vybíraná srážkou 2,17 6,80 2,13 31,3 55,8 97,7
ze závislé činnosti 24,49 87,40 23,03 26,4 31,4 94,1
z přiznání -0,33 13,00 -3,08 -23,7 -4,0 932,4
- správní poplatky vč. kolků 1,26 2,41 0,70 29,3 27,4 55,9
- majetkové daně 3,45 11,80 2,88 24,4 39,2 83,5
- clo 1,07 1,60 0,51 31,9 82,4 47,7
- poplatky za uložení odpadů 0,50 1,35 0,49 36,6 38,7 98,2
- ostatní daňové příjmy*) 0,76 2,86 1,20 41,9 151,6 157,9
Pojistné SZ 127,21 396,68 121,37 30,6 32,9 95,4
z toho: na důchody 104,76 352,61 107,89 30,6 32,6 103,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 59,45 121,80 73,94 60,7 60,6 124,4
v tom:
- kapitoly 46,65 107,31 32,07 29,9 54,0 68,7
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 17,26 96,25 21,56 22,4 22,7 124,9
převody z fondů OSS 25,20 0,00 6,45 x x 25,6
přijaté sankční platby **) 0,44 1,24 0,52 42,1 30,8 118,5
soudní poplatky **) 0,30 0,60 0,40 65,9 42,9 131,8
dobrovolné pojistné 0,23 0,82 0,17 21,0 23,8 75,4
- kapitola Operace SFA 0,31 3,50 1,53 43,6 12,0 486,7
- kapitola Státní dluh 2,25 6,68 2,18 32,7 154,0 97,2
- VPS 10,24 4,31 38,17 884,9 132,7 372,8
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,03 0,07 0,02 26,4 53,6 49,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,09 0,16 0,31 193,7 12,3 363,8
- ostatní příjmy VPS*) 10,12 4,09 37,84 925,6 145,4 374,0

*) dopočet do celku **) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

 

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 30.4.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 30.4.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk. k 30.4.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 699,40 214,08 30,6 >751,20 221,45 29,5 815,82 200,29 24,6 7,37 -21,16 103,4 90,4
- DPH 232,10 87,65 37,8 274,50 90,92 33,1 278,60 89,30 32,1 3,27 -1,62 103,7 98,2
- spotřební daň 138,70 41,42 29,9 142,30 40,31 28,3 151,80 36,15 23,8 -1,11 -4,16 97,3 89,7
- clo 1,20 0,46 38,1 1,30 1,07 82,4 1,60 0,51 31,9 0,61 -0,56 234,5 47,7
- daně z příjmů PO 152,50 33,64 22,1 168,60 39,05 23,2 187,00 31,45 16,8 5,42 -7,61 116,1 80,5
- daně z příjmů FO 146,60 41,12 28,1 135,40 39,49 29,2 162,90 33,73 20,7 -1,63 -5,76 96,0 85,4
vybíraná srážkou 7,10 2,44 34,4 5,60 3,08 55,1 9,80 3,00 30,6 0,64 -0,08 126,4 97,4
závislá činnost 121,20 36,81 30,4 114,00 35,90 31,5 128,10 33,77 26,4 -0,91 -2,13 97,5 94,1
z přiznání 18,30 1,87 10,2 15,80 0,50 3,2 25,00 -3,05 -12,2 -1,37 -3,55 26,9 -605,0
- silniční daň 5,70 2,34 41,0 6,10 2,52 41,3 6,50 1,70 26,2 0,18 -0,82 107,7 67,5
- daň z nemovitosti 5,40 0,35 6,4 5,50 0,38 6,9 6,40 0,32 5,0 0,03 -0,06 109,8 84,8
- majetkové daně 9,00 3,21 35,6 8,80 3,45 39,2 11,80 2,88 24,4 0,25 -0,57 107,6 83,5
- dálniční poplatek 2,00 1,44 72,2 2,30 1,72 75,0 2,60 1,85 71,0 0,28 0,12 119,3 107,1
- ostatní daně a poplatky 6,20 2,46 39,6 6,40 2,52 39,4 6,62 2,40 36,2 0,06 -0,13 102,6 95,0

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-duben 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost
leden-duben
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 376,73 1152,10 396,91 34,5 34,0 105,4
Běžné výdaje 340,68 1038,01 359,48 34,6 34,8 105,5
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 22,44 102,73 23,19 22,6 22,8 103,4
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 15,79 47,40 16,09 33,9 33,1 101,9
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 52,66 134,49 56,00 41,6 42,5 106,4
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 15,07 53,80 15,03 27,9 32,4 99,8
- neinvest. transfery státním fondům 11,23 32,05 11,41 35,6 30,4 101,6
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 1,05 2,96 0,87 29,5 39,4 82,8
- sociální dávky 135,79 422,01 143,42 34,0 34,5 105,6
z toho:
důchody 104,03 336,57 113,13 33,6 34,0 108,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,47 5,00 4,44 88,9 35,2 180,2
ostatní soc.dávky 14,73 36,03 12,19 33,8 41,3 82,7
státní soc.podpora 14,56 44,40 13,65 30,7 31,9 93,8
- aktivní pol. zaměstnanosti 1,62 5,73 1,15 20,0 23,3 70,9
- prostředky na insolventnost 0,04 0,22 0,11 51,6 22,5 252,8
- stavební spoření 13,38 14,60 12,36 84,7 89,2 92,4
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,21 6,40 1,31 20,4 23,7 107,9
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 12,82 34,85 14,72 42,2 42,9 114,8
- kapitola Státní dluh 14,14 48,61 20,22 41,6 31,1 143,0
- kapitola Operace SFA 0,02 0,74 0,03 3,8 1,3 128,6
- ostatní běžné výdaje **) 43,43 131,43 43,57 33,1 34,9 100,3
Kapitálové výdaje 36,05 114,09 37,43 32,8 28,1 103,8
SALDO SR CELKEM -28,09 -38,10 -55,66 146,1 39,7 198,2

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím (jejich rozpočet zatím není známý)
**) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější