Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci března 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 271,6 mld. Kč, celkové výdaje 273,9 mld. Kč a schodek hospodaření 2,3 mld. Kč (v březnu 2008 vykázán schodek 13,3 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-březen 2008 2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Skutečnost leden-březen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 270,14 1114,00 271,57 24,4 26,1 100,5
VÝDAJE CELKEM 283,49 1152,10 273,91 23,8 25,6 96,6
SALDO -13,35 -38,10 -2,35 6,2 18,9 17,6

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 271,6 mld. Kč představovaly 24,4 % schváleného rozpočtu (v březnu 2008 plněny na 26,1 %) a byly tak proti březnu 2008 vyšší o 1,4 mld. Kč, tj. o 0,5 %. Na meziročním růstu se podílely především nedaňové a ostatní příjmy (o 20,5 mld. Kč) – vliv usnesení vlády č. 122/2009 (popsáno dále).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 114,2 mld. Kč, což představuje 19,2 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 14,8 mld. Kč, tj. o 11,5 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 4,2 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn nižším inkasem všech „velkých“ daní (DPH, SD, DPPO, DPFO).

Inkaso DPH představovalo 37,8 mld. Kč, tj. 19,5 % rozpočtu, což je o 1,6 procentního bodu nižší plnění než v březnu minulého roku. Meziroční pokles o 2,7 mld. Kč, tj. o 6,6 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 15,8 procentního bodu.
Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 25,5 mld. Kč, což představuje 17,7 % rozpočtu (loni to bylo 21,9 %) a meziroční pokles o 4,1 mld. Kč, tj. o 13,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V samotném březnu (splatnost za leden 2009) bylo inkaso o 2,4 mld. Kč vyšší než v březnu 2008.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 22,1 mld. Kč představovala 17,0 % rozpočtu (loni plnění na 21,9 %) a meziročně tak klesla o 3,7 mld. Kč, tj. o 14,3 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2008. Z toho v samotném březnu došlo k inkasu 20,3 mld. Kč (loni to bylo 23,2 mld. Kč), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců. V roce 2009 se projeví efekt časově posunutých dopadů snížení sazby z 24 % na 21 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 24,3 mld. Kč, tj. 22,6 % rozpočtu (loni plnění na 30,3 %) při meziročním poklesu o 3,1 mld. Kč, tj. o 11,2 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 19,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 22,1 % (loni to bylo 25,9 %) a meziročním poklesu o 0,9 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Pokles souvisí i s tím, že letos již nebylo možné uplatnit společné zdanění manželů (v dubnu by měly být nižší vratky daně).

Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 3,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 26,2 % (loni to bylo na 65,7 %) a byla tak o 2,0 mld. Kč pod úrovní března 2008. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,6 mld. Kč, což představuje 22,8 % rozpočtu (loni 42,1 %) a meziročně byla nižší o 0,1 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 69,0 mld. Kč, tj. o 9,2 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,4 mld. Kč (o 9,2 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.3.2009 výše 156,0 mld. Kč, což představuje 19,1 % rozpočtu a meziroční pokles o 19,5 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 175,5 mld. Kč, tj. 23,4 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 11,2 mld. Kč, tj. o 6,8 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 4,3 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 90,7 mld. Kč, což představuje 22,9 % rozpočtu (loni to bylo 24,5 %) a meziroční pokles o 4,2 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 80,6 mld. Kč, tj. 22,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,4 mld. Kč, tj. o 3,1 % (rozpočet počítá s růstem o 9,7 %).

Ke konci března 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 66,7 mld. Kč, což je 54,8 % rozpočtu a o 20,5 mld. Kč, tj. o 44,3 % více než v březnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na výrazný meziroční růst mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil více než 32 mld. Kč. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 5,9 mld. Kč (loni to bylo o 10,9 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 17,5 mld. Kč (plnění na 18,2 %), což je o 2,5 mld. Kč více než v březnu 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 1,6 mld. Kč a byly tak plněny na 24,3 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 273,9 mld. Kč čerpané ke konci března 2009 představují 23,8 % rozpočtu (v březnu 2008 to bylo 25,6 %), což znamená meziroční pokles o 9,6 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2008, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 6,3 %, resp. o 4,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci března čerpány ve výši 242,0 mld. Kč, tj. na 23,3 % rozpočtu (loni to bylo na 25,7 %). Proti loňskému roku klesly o 9,6 mld. Kč, tj. o 3,8 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 6,4 % proti skutečnosti 2008, resp. o 6,0 % proti rozpočtu 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). K 31.3.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 105,0 mld. Kč, tj. 24,9 % rozpočtu (loni to bylo 25,2 %), při meziročním růstu o 5,7 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Z toho na důchody připadlo 82,6 mld. Kč, tj. 24,5 % rozpočtu (loni to bylo 24,6 %), při meziročním růstu o 7,4 mld. Kč, tj. o 9,9 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 31,8 mld. Kč, což představuje 23,7 % rozpočtu, a proti březnu 2008 byly nižší o 19,1 mld. Kč, tj. o 37,5 %. Meziroční pokles souvisí s vyšší skutečností roku 2008, kdy v rámci převodu prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji byla již v březnu 2008 zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč (v roce 2009 byla zatím zaplacena jen záloha na 1. čtvrtletí ve výši 19,3 mld. Kč). Dalších 7,0 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 12,0 mld. Kč, tj. 25,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci března 2009 hrazeny ve výši 8,9 mld. Kč, tj. 18,4 % rozpočtu, a jsou nad úrovní března 2008 o 0,9 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 11,9 mld. Kč, což představuje 34,3 % rozpočtované výše a meziroční růst o 1,5 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 31,9 mld. Kč, což představuje 27,9 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 24,8 %), a zůstaly tak na stejné úrovni jako v minulém roce. V samotném březnu 2009 došlo k transferu 8,0 mld. Kč do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci března 2009 dosáhl 2,3 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek lepší o 11,0 mld. Kč. Na relativně pozitivní výsledek z hlediska meziročního srovnání mělo významný vliv výše uvedené usnesení vlády č. 122/2009 a také nezaplacení zálohy na 2. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (na rozdíl od roku 2008).

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo ve schodku 7,7 mld. Kč (v březnu 2008 to bylo 8,4 mld. Kč), když příjmy činily 87,8 mld. Kč (v březnu 2008 to bylo 102,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 95,6 mld. Kč (v březnu 2008 to bylo 110,4 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263 -13 347 -2 346

 

Graf:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR leden-březen 2008 Index skutečnost 2009/2008
Skutečnost leden-březen Schválený rozpočet Skutečnost leden-březen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 270,14 1114,00 271,57 24,4 26,1 100,5
v tom:
Daňové příjmy celkem 223,89 992,20 204,85 20,6 23,9 91,5
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 128,99 595,52 114,18 19,2 23,4 88,5
v tom:
- DPH 40,49 194,10 37,82 19,5 21,1 93,4
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 29,55 143,90 25,45 17,7 21,9 86,1
- daně z příjmů PO 25,81 130,30 22,12 17,0 21,9 85,7
- daně z příjmů FO 27,33 107,20 24,27 22,6 30,3 88,8
vybíraná srážkou 1,64 6,80 1,55 22,8 42,1 94,4
ze závislé činnosti 20,23 87,40 19,31 22,1 25,9 95,4
z přiznání 5,45 13,00 3,41 26,2 65,7 62,5
- správní poplatky vč. kolků 0,87 2,41 0,53 21,9 19,0 60,5
- majetkové daně 2,45 11,80 2,18 18,5 27,9 88,8
- clo 0,93 1,60 0,40 24,8 71,4 42,7
- poplatky za uložení odpadů 0,39 1,35 0,37 27,2 29,9 94,4
- ostatní daňové příjmy*) 1,16 2,86 1,04 36,5 232,1 90,0
Pojistné SZ 94,90 396,68 90,67 22,9 24,5 95,5
z toho: na důchody 78,16 352,61 80,59 22,9 24,3 103,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 46,25 121,80 66,72 54,8 47,1 144,3
v tom:
- kapitoly 35,43 107,31 26,87 25,0 41,0 75,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 15,00 96,25 17,53 18,2 19,7 116,9
převody z fondů OSS 16,78 0,00 5,92 x x 35,3
přijaté sankční platby **) 0,30 1,24 0,37 29,5 21,1 121,3
soudní poplatky **) 0,25 0,60 0,30 49,4 35,3 120,0
dobrovolné pojistné 0,15 0,82 0,12 14,4 15,5 79,3
- kapitola Operace SFA 0,06 3,50 0,60 17,2 2,2 1062,3
- kapitola Státní dluh 1,59 6,68 1,62 24,3 109,1 102,0
- VPS 9,17 4,31 37,63 872,3 118,9 410,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,07 0,01 18,9 37,4 50,5
- splátky půjček ze zahraničí 0,04 0,16 0,29 182,6 6,3 673,1
- ostatní příjmy VPS*) 9,11 4,09 37,32 912,9 130,9 409,8

*) dopočet do celku
**) skutečnost roku 2008 byla součástí příjmů kapitoly VPS

 

 

mld. Kč
Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk.k 31.3.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 699,40 164,25 23,5 751,20 175,48 23,4 815,82 155,96 19,1 11,23 -19,51 106,8 88,9
- DPH 232,10 55,62 24,0 274,50 58,05 21,1 278,60 54,32 19,5 2,44 -3,73 104,4 93,6
- spotřební daň 138,70 31,61 22,8 142,30 31,30 22,0 151,80 27,13 17,9 -0,31 -4,17 99,0 86,7
- clo 1,20 0,34 28,1 1,30 0,93 71,4 1,60 0,40 24,8 0,59 -0,53 275,5 42,7
- daně z příjmů PO 152,50 30,79 20,2 168,60 36,45 21,6 187,00 31,32 16,7 5,66 -5,13 118,4 85,9
- daně z příjmů FO 146,60 39,30 26,8 135,40 41,19 30,4 162,90 36,19 22,2 1,89 -5,00 104,8 87,9
vybíraná srážkou 7,10 1,77 25,0 5,60 2,32 41,4 9,80 2,20 22,4 0,55 -0,12 130,8 94,6
závislá činnost 121,20 29,28 24,2 114,00 29,65 26,0 128,10 28,30 22,1 0,37 -1,35 101,3 95,4
z přiznání 18,30 8,24 45,0 15,80 9,22 58,3 25,00 5,69 22,8 0,98 -3,52 111,8 61,8
- silniční daň 5,70 0,99 17,4 6,10 0,92 15,1 6,50 0,65 10,0 -0,07 -0,27 93,1 70,6
- daň z nemovitosti 5,40 0,22 4,0 5,50 0,21 3,8 6,40 0,18 2,8 -0,01 -0,03 97,1 84,4
- majetkové daně 9,00 2,40 26,7 8,80 2,45 27,9 11,80 2,18 18,5 0,05 -0,27 102,1 88,8
- dálniční poplatek 2,00 1,31 65,3 2,30 1,54 66,9 2,60 1,65 63,4 0,23 0,11 117,9 107,0
- ostatní daně a poplatky 6,20 1,67 26,9 6,40 2,42 37,8 6,62 1,94 29,3 0,75 -0,48 145,0 80,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR leden-březen 2008 Index skutečnost 2009/2008
Skutečnost leden-březen Schválený rozpočet Skutečnost leden-březen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 283,49 1152,10 273,91 23,8 25,6 96,6
Běžné výdaje 251,64 1038,01 242,03 23,3 25,7 96,2
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 14,73 102,73 15,14 14,7 15,0 102,7
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 11,84 47,40 12,01 25,3 24,8 101,5
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 50,93 134,49 31,81 23,7 41,1 62,5
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 9,36 53,80 11,88 22,1 20,1 126,9
- neinvest. transfery státním fondům 10,79 32,05 10,23 31,9 29,2 94,8
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,49 x 0,59 x 18,3 120,9
- sociální dávky 99,27 422,01 104,96 24,9 25,2 105,7
z toho:
důchody 75,12 336,57 82,56 24,5 24,6 109,9
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,87 5,00 3,07 61,4 26,7 164,5
ostatní soc.dávky 11,21 36,03 9,13 25,3 31,4 81,4
státní soc.podpora 11,07 44,40 10,20 23,0 24,2 92,2
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,89 5,73 0,51 8,9 12,9 56,9
- prostředky na insolventnost 0,04 0,22 0,08 35,4 18,9 206,6
- stavební spoření 0,00 14,60 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,21 6,40 1,31 20,4 23,7 107,9
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 10,42 34,85 11,94 34,3 34,9 114,6
- kapitola Státní dluh 8,06 48,61 8,93 18,4 17,7 110,8
- kapitola Operace SFA 0,02 0,74 0,02 2,4 1,0 110,6
- ostatní běžné výdaje ***) 33,59 134,39 32,62 24,3 27,0 97,1
Kapitálové výdaje 31,85 114,09 31,88 27,9 24,8 100,1
SALDO SR CELKEM -13,35 -38,10 -2,35 6,2 18,9 17,6

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím (jejich rozpočet zatím není známý)
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
***) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější